Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Tin học lớp 12 trường THPT Vĩnh Bình Bắc, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

5d6a79e318439643a561624755f90a47
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-03-02 12:35:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1442 | Lượt Download: 21 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT KIÊN GIANGTRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC( Kiểm tra 45 phút tin 12 HK KIỂM TRA 45 PHÚT TIN 12 HK NĂM HỌC 2016- 2017MÔN TIN HỌC 12Thời gian làm bài: 45 Phút Họ tên :............................................................... Số báo danh :...................ĐIỂM commnetCâu 1: Thao tác trên dữ liệu có thể là:A. Xoá bản ghi B. Thêm bản ghiC. Sửa bản ghi D. Tất cả đáp án trên Câu 2: Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thìta phải thực hiện thao tác nào?A. Thực hiện gộp nhómB. Liên kết giữa các bảngC. Chọn các trường muốn hiện thị hàng ShowD. Nhập các điều kiện vào lưới QBECâu 3: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:A. Mô hình cơ sỡ quan hệ B. Mô hình hướng đối tượngC. Mô hình phân cấp D. Mô hình dữ liệu quan hệCâu 4: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sauđây không nhất thiết phải thực hiện?A. Đặt kích thước B.. Mô tả nội dungC. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt D.. Chọn kiểu dữ liệuCâu 5: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm :A. Khai báo kích thước của trường ạo liên kết giữa các bảng và chỉ định kiểu dữ liệu chomỗi trườngB. Khai báo kích thước của trường, đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trườngC. đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trườngD. Tạo liên kết giữa các bảng và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trườngCâu 6: Thuật ngữ “quan hệ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:A. Hàng B. CộtC. Bảng D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tínhCâu 7: Mẫu hỏi thường được sử dụng để:A. Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước1Mã đề 670Doc24.vnB. Sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toánC. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khácD. Tất các câu còn lại đúng Câu 8: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?A. 1995 B. 1970 C. 2000 D. 1975Câu 9: Cho các thao tác sau :B1: Tạo bảng B2: Đặt tên và lưu cấu trúc B3: Chọn khóa chính cho bảng B4: Tạoliên kếtKhi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:A. B1-B3-B4-B2 B. B2-B1-B2-B4 C. B1-B2-B3-B4 D. B1-B3-B2-B4 Câu 10: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:A. Hàng (Record) B. Bảng (Table) C. Báo cáo (Report) D. Cột (Field)Câu 11: Chỉnh sửa dữ liệu là:A. Xoá một số thuộc tínhB. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộC. Xoá một số quan hệD. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộCâu 12: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?A. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Tạo báo cáo bằng cách nào?B. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? D. Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như thế nào?Câu 13: Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?A. Forms B. Reports C. Tables D. QueriesCâu 14: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?A. Bảng B. Báo cáo C. Mẫu hỏi, báo cáo D. Bảng, biểumẫuCâu 15: Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, tadùng:A. Trả lời B. Mẫu hỏi C. Liệt kê D. Câu hỏiCâu 16: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:A. In dữ liệu B. Xóa các dữ liệu không cần đến nữaC. Cập nhật dữ liệu D. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệuCâu 17: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?A. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòngB. Nhập dữ liệu ban đầu C. Sửa những dữ liệu chưa phù hợpD. Thêm bản ghi Câu 18: Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:A. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra bước trênB. Dùng thuật sĩ tạo báo cáoC. Người dùng tự thiết kế2Doc24.vnD. Tất cả các trên đều sai Câu 19: Xoá bản ghi là :A. Xoá một hoặc một số cơ sở dữ liệuB. Xoá một hoặc một số quan hệC. Xoá một hoặc một số bộ của bảngD. Xoá một hoặc một số thuộc tính của bảngCâu 20: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:A. Không thể sửa lại cấu trúc B. Phải nhập dữ liệu ngay C. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổiD. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sauCâu 21: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệuquan hệ?A. Các thao tác, phép toán trên dữ liệuB. Các ràng buộc dữ liệuC. Cấu trúc dữ liệuD. Tất cả câu trên Câu 22: Nếu những bài toán mà câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng, ta có thể:A. hực hiện thao tác tìm kiếm và lọc trên bảng hoặc biểu mẫuB. Sử dụng mẫu hỏiC. và đều đúngD. và đều sai Câu 23: Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:A. Trang dữ liệu và mẫu hỏi B. Mẫu hỏiC. Trang dữ liệu và thiết kế D. Mẫu hỏi và thiết kếCâu 24: Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như:A. Một biểu mẫu B. Một báo cáo C. Một mẫu hỏi D. Một bảngCâu 25: Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:A. Báo cáo B. Bảng C. Mẫu hỏi D. Biểu mẫuCâu 26: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?A. Nhập dữ liệu ban đầuB. Tạo cấu trúc bảng C. Chọn khoá chínhD. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng Câu 27: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :A. Tạo ra một hay nhiều bảng B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏiC. Tạo ra một hay nhiều báo cáo D. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫuCâu 28: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:A. B. C. D. Câu 29: Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP.Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access tasử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?A. Queries B. Forms C. Reports D. TablesCâu 30: Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?A. Phần mềm Microsoft Access3Doc24.vnB. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệC. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệD. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệtCâu 31: Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:A. Cột B. Kiểu dữ liệu của một thuộc tínhC. Bảng D. HàngCâu 32: Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sủ dụng:A. Báo cáo B. Mẫu hỏi C. Biểu mẫu D. BảngSỞ GD&ĐT KIÊN GIANGTRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC( Kiểm tra 45 phút tin 12 HK KIỂM TRA 45 PHÚT TIN 12 HK ĐÁP ÁN NĂMHỌC 2016 2017MÔN TIN HỌC 12Thời gian làm bài: 45 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 672 673 671 6701 D2 BD B3 D4 AB5 B6 C7 D8 AB B9 CD D10 B11 D12 B13 B14 C15 B16 D17 A18 A19 C20 D21 D22 A23 C24 D25 A26 A4Doc24.vn27 A28 B29 B30 B31 D32 B5