Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT tiếng anh lớp 8

2d5412c588d213e6c9d596bb461d0bbb
Gửi bởi: Huỳnh Châu Giang vào ngày 2016-06-17 07:57:04 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1276 | Lượt Download: 14 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH LỚP 8Circle the correct the correct answer to complete the sentences:1. She advised me ………. an apple everyday to stay healthy.A. EatingB. To eatC. should eatD. Please, eat2. Sarah was driving too fast, so ………. to slow down.A. AskedB. Asked herC. AskD. Have asked3. When was small child, ………. meat.A. Didn’t likeB. Don’t likeC. Won’t likeD. Haven’t like4. ……….we saw surprised us.A. WhichB. WhatC. ThatD. Thing5. remember ……….the letter few days before on holiday.A. To receiveB. ReceiveC. ReceivingD. receives6. ……….the time you reached the station, they were playing games.A. OnB. AtC. InD. By 7. Do you……….my turning the TV on now?A. MindB. WantC. ObjectD. Disapprove 8. The letter arrived……….post.A. ByB. WithC. ThroughD. From 9. His mother wouldn’t……….her ride bicycle.A. AllowB. PermitC. LetD. Accept 10. wish you……….stop correcting every word say.A. ShouldB. WillC. WouldD. CouldTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.