Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút môn toán lượng giác lớp 11

6a2b5d544c9133b985169585c7de1beb
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-21 15:35:59 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 283 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên....................................................... 11A Ki tra: 15(P)ọ ể1.Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào đúng ?A. Hàm ốsiny x= là hàm ch nố ẵB. Hàm ốsiny x= là hàm tu hoàn chu kì p.C.Hàm ốsiny x= có giá tr trong kho ng ả()1;1- .D Hàm ốsiny x= ng bi trong các kho ng ảk 22 2kp pp pæ ö- +ç ÷è k΢ .2.Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào sai ?A. Hàm ốcoty x= là hàm lố ẻB. Hàm ốcoty x= là hàm tu hoàn chu kì ầp .C.Hàm ốcoty x= có giá tr là R.ậ ịD Hàm ốcoty x= ng bi trên xác nh.ồ ị3. xác nh hàm ốcot( )4y xp= là:A \\ ,4k kppì ü+ Îí ýî þ¡ B. \\ ,4k kppì ü- Îí ýî þ¡ ¢C. \\ ,4k kppì ü+ Îí ýî þ¡ D. \\ ,4k kppì ü- Îí ýî þ¡ ¢4. xác nh hàm ốcot(3 )y x= là:A \\ ,3kkpì üÎí ýî þ¡ B. {}\\ ,k kp- Ρ ¢C. \\ ,6k kppì ü+ Îí ýî þ¡ D. {}\\ ,k kpΡ ¢5 Hàm nào sau đây là hàm ch n:ố ẵA. sin cosy x= B.tanx inxy= C.2 sin 3y x= D. sin tan 2y x=6 xác nh hàm ố1tanyx= là:A. \\ ,2kppì ü+ Îí ýî þ¡ B. 3\\ 0; ;2 2p ppì üí ýî þ¡ C. {}\\ ,kpΡ D. \\ ,2kkpì üÎí ýî þ¡ ¢7 Xét tính ch hàm ốtanx siny x= +A Là hàm B. Là hàm ch ẵC. hàm không ch D. hàm không lố ẻ8 Giá tr nh hàm ốcos (x 34yp= là:A B. C. 4p D. 39 Giá tr nh hàm ố2sin cos 2y x= là:A B. C. D. 410 .T xác nh hàm ốcotcos 1xyx=- là:A {}\\ ,kpΡ B. {}\\ 1¡ C. {}\\ ,kpΡ D. {}\\ 0;p¡H và tên....................................................... 11A Ki tra: 15(P)ọ ể1.Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào sai ?A. Hàm ốcosy x= là hàm ch nố ẵB. Hàm ốcosy x= là hàm tu hoàn chu kì ầ2p .C.Hàm ốcosy x= có th là ng hình sin.ồ ườD Hàm ốcosy x= ng bi trên xác nh.ồ ị2 .Trong các kh ng nh sau kh ng nh nào đúng ?A. Hàm ốtany x= có xác nh là ¡B. Hàm ốtany x= là hàm tu hoàn chu kì ầ2p .C.Giá tr hàm ốtany x= ạ34p là 1.D. Hàm ốtany x= ng bi trên xác nh.ồ ị3 xác nh hàm ốtan( )4y xp= là:A \\ ,4k kppì ü+ Îí ýî þ¡ B. \\ ,4k kppì ü- Îí ýî þ¡ ¢C. \\ ,4k kppì ü+ Îí ýî þ¡ D. \\ ,4k kppì ü- Îí ýî þ¡ ¢4 xác nh hàm ố1cos( )yx= là:A. 1\\ ,kkpì üÎí ýî þ¡ B. C. \\ ,6k kppì ü+ Îí ýî þ¡ {}\\ 0¡5 xác nh hàm ố1s inxy= là:A. {}\\ ,kpΡ B. {}\\ 0¡ C. {}\\ ,kpΡ D. {}\\ 0;p¡6 Hàm nào sau đây là hàm ch n:ố ẵA .4 sin tan 2y x= B.tanx inxy= C.2 sin 3y x= D. sin cosy x= +7 Giá tr nh hàm ốs in(x 34yp= là:A B. C. 4p D. 38 Giá tr nh hàm ố2cos sin 2y x= là:A B. C. D. 49 .T xác nh hàm ốtansin 1xyx=- là:A \\ ,2kppì ü+ Îí ýî þ¡ B. {}\\ 2kp¡ C. \\ ,2kppì ü+ Îí ýî þ¡ D. {}\\ 0;p¡10. Xét tính ch hàm ố3sinx cosy x=A Là hàm B. Là hàm ch nố ẵC. hàm không ch nố D. hàm không lố