Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 Phút môn toán lớp 9

b53956339dd3f0c6222d71708f5f0ac7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-04 21:28:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 391 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

§¹i sè 7: KiÓm tra 15 phót ch ¬ng IC©u (3®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:a) 1534 721 1934−11517 +23 b) 12 134 +12 214 c) 25 2,7) 0,4 .( 12) e) 58) 8:( 38 1) g) |−30| h) 10 912 26 2128| C©u (3®) T×m x, biÕt :a) 56 13 b) 31 27c) 95⋅¿¿ −2710 d) 0,02:x=179 223 e) |x| 0,139 3C©u (1®) So s¸nh: 2900 vµ 3600§¹i sè 7: KiÓm tra 15 phót ch ¬ng C©u (3®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh:a) 3443 1521 943 1719 27 b) 14 112 +14 212 c) 25 7,2) 0,4 d) .(−12)2e)(34)10:(14−1)8 g) |−20|h) 12 19 12| C©u 2: (3®) T×m biÕt :a) 34 12 b) 310 25c) 53¿ −256 d) 0,04 29 123 e) |n| 0,139 C©u (1®) T×m vµ y, biÕt r»ng: 3) |y2-9|= 0. a)0,64:x=3559 23 b) 621 3553 2123 57 1853c)(35)6:(25−1)4 d) a) .( 12) b) 3443 1521 943 1719 27c)( 34) 10:( 14 1) d) 81 √82+62−|12−1912||−(−20)|a) .( 12) a) 0,08 23 12 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: |x-12| |2-x| .Bµi 3: a) So s¸nh 2900 vµ 3600Bµi 3: a) Chøng tá r»ng: 146 7⋮ 57 Bµi 1: TÝnh (mét c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ)a) 11 .(−12)2 b) 711 2235 1233 2729 1335c)( 12) 16:( 12 3) 14 d) √(−13)2 √152+82−|−30| Bµi 2: T×m c¸c sè x,y,z biÕt:a)0,64:x=3559 23 b) Bµi 3: a) Chøng tá r»ng: 146 77⋮57 a) 11 .(−12)2 b) 711 2235 1233 2729 1335c)( 12) 16:( 12 3) 14 d) |−30|