Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TOÁN HỌC 12 NGUYÊN HÀM

65643538313838393335666434396634636565656264633163613434316137313862343339646464386562313562643464383563333936343539366665616464
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:43 PM ngày 28-02-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

701:BDDADACCCBABCBDAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚT CH NG -NGUYÊNỂ ƯƠHÀMTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (16 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 701ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Hàm ố()3xF e= là nguyên hàm hàm :ộ A. ()33 1.xf e-= B. ()323 .xf e= C. ()3xf e= .D. ()323xef xx= .Câu 02: Tính cosdF xxx x=ò ta quượ A. ()sin cos .F C=- B. ()sin cos .F C= C. ()sin cos .F C=- D. ()sin cos .F C= +Câu 03: Cho ()f ()g là các hàm xác nh và liên trên ¡. Trong các nh sau, nh nàoệ ềsai? A. ()()2 df x=ò B. ()()()()d df x+ +é ùë ûò C. ()()()()d df x- -é ùë ûò D. ()()()()d df x=ò .Câu 04: Nguyên hàm hàm ố()2.exf x= là A. 21 1( e2 2xF Cæ ö= +ç ÷è B. 21( 2e2xF Cæ ö= +ç ÷è C. ()2( 2e 2xF C= D. ()21( 22xF C= Câu 05: Tìm nguyên hàm hàm ố()12 1f xx=+ A. ()d 1f C= +ò B. ()d 1f C= +ò C. ()()1d2 1f Cx x= ++ +ò D. ()1d 12f C= +ò .Câu 06: Tìm nguyên hàm hàm ố()sin 3f x= A. cos 3sin d3xx C=- +ò B. cos 3sin d3xx C= +ò C. sin 3sin d3xx C=- +ò D. sin cos 3x C=- +ò Câu 07: Tìm nguyên hàm hàm ố()2 3f x= A. ()()1d C3f x=- +ò B. ()1d C2f x= +ò C.()()1d C3f x= +ò. D. ()()2d C3f x= +ò .Mã 701ề Trang 1701:BDDADACCCBABCBDACâu 08: Tìm nguyên hàm ()2dF xp=ò A. ()33F Cp= B. ()2 22xF Cp= C. ()2F Cp= D. ()2F Cp= .Câu 09: qu ủdxI xe x=ò là A. 22xxI C= B. 22x xxI C= C. xI xe C= D. xI xe C= .Câu 10: nguyên hàm hàm ố()23 1f x= là A. 3x C+ B. 3x C+ C. 33xx C+ D. 6x C+ .Câu 11: nguyên hàm hàm ố()12 3f xx=+ là A. 1ln 32x C+ B. ()1ln 32x C+ C. ln 3x C+ D. 1ln 3ln 2x C+ .Câu 12: các nguyên hàm hàm ố()2 3exf x+= là A. ()2 3d 2exf C+= +ò B. ()2 31d e2xf C+= +ò C. ()2 3d exf C+= +ò D. ()2 31d e3xf C+= +ò .Câu 13: Nguyên hàm hàm ố()32 9f x= là: A. 414x C+ B. 34 9x C- C. 4192x C- D. 44 9x C- .Câu 14: Tìm nguyên hàm hàm ố( sin 6f x= A. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò B. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò C. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò D. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò .Câu 15: guyên hàm hàm ố213y xx= là A. 223 13 2x xCx- B. 23ln3 2x xx C- C. 23ln3 2x xx C- D. 23ln3 2x xx C- Câu 16: Tìm nguyên hàm hàm ố()5xf x= A. ()5dln 5xf C= +ò B. ()d ln 5xf C= +ò C. ()d 5xf C= +ò D. ()15d1xf Cx+= ++ò ------------------------H T-----------------------ẾMã 701ề Trang 1103:CBAA DABBDCDDCACBS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚT CH NG -NGUYÊNỂ ƯƠHÀMTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (16 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 103ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: nguyên hàm hàm ố()12 3f xx=+ là A. ln 3x C+ B. 1ln 3ln 2x C+ C. 1ln 32x C+ D. ()1ln 32x C+ .Câu 02: nguyên hàm hàm ố()23 1f x= là A. 3x C+ B. 3x C+ C. 33xx C+ D. 6x C+ .Câu 03: Nguyên hàm hàm ố()32 9f x= là: A. 4192x C- B. 44 9x C- C. 414x C+ D. 34 9x C- Câu 04: Hàm ố()3xF e= là nguyên hàm hàm :ộ A. ()323 .xf e= B. ()3xf e= C. ()323xef xx= D. ()33 1.xf e-= Câu 05: Tìm nguyên hàm hàm ố( sin 6f x= A. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò B. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò C. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò D. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò .Câu 06: Tính cosdF xxx x=ò ta quượ A. ()sin cos .F C= B. ()sin cos .F C=- C. ()sin cos .F C= D. ()sin cos .F C=- Câu 07: Tìm nguyên hàm hàm ố()12 1f xx=+ A. ()()1d2 1f Cx x= ++ +ò B. ()1d 12f C= +ò C. ()d 1f C= +ò D. ()d 1f C= +ò .Câu 08: Tìm nguyên hàm hàm ố()2 3f x= A. ()1d C2f x= +ò B. ()()1d C3f x= +ò C. ()()2d C3f x= +ò D. ()()1d C3f x=- +òMã 103ề Trang 2103:CBAA DABBDCDDCACBCâu 09: guyên hàm hàm ố213y xx= là A. 223 13 2x xCx- B. 23ln3 2x xx C- C. 23ln3 2x xx C- .D. 23ln3 2x xx C- Câu 10: Cho ()f ()g là các hàm xác nh và liên trên ¡. Trong các nh sau, nh nàoệ ềsai? A. ()()()()d df x+ +é ùë ûò .B. ()()()()d df x- -é ùë ûò C. ()()()()d df x=ò D. ()()2 df x=ò Câu 11: Tìm nguyên hàm hàm ố()5xf x= A. ()d ln 5xf C= +ò B. ()d 5xf C= +ò C. ()15d1xf Cx+= ++ò D. ()5dln 5xf C= +ò .Câu 12: qu ủdxI xe x=ò là A. xI xe C= B. 22xxI C= C. 22x xxI C= D. xI xe C= +.Câu 13: các nguyên hàm hàm ố()2 3exf x+= là A. ()2 31d e3xf C+= +ò B. ()2 3d 2exf C+= +ò C. ()2 31d e2xf C+= +ò D. ()2 3d exf C+= +ò Câu 14: Tìm nguyên hàm hàm ố()sin 3f x= A. cos 3sin d3xx C=- +ò B. cos 3sin d3xx C= +ò C. sin 3sin d3xx C=- +ò D. sin cos 3x C=- +ò Câu 15: Tìm nguyên hàm ()2dF xp=ò A. ()33F Cp= B. ()2 22xF Cp= C. ()2F Cp= D. ()2F Cp= .Câu 16: Nguyên hàm hàm ố()2.exf x= là A. ()21( 22xF C= B. 21 1( e2 2xF Cæ ö= +ç ÷è C. 21( 2e2xF Cæ ö= +ç ÷è D. ()2( 2e 2xF C= .------------------------H T-----------------------ẾMã 103ề Trang 2103:CBAA DABBDCDDCACBMã 103ề Trang 2405:BADADBADCACDBCBCS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚT CH NG -NGUYÊNỂ ƯƠHÀMTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (16 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 405ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: các nguyên hàm hàm ố()2 3exf x+= là A. ()2 3d 2exf C+= +ò B. ()2 31d e2xf C+= +ò C. ()2 3d exf C+= +ò D. ()2 31d e3xf C+= +ò .Câu 02: Nguyên hàm hàm ố()2.exf x= là A. 21 1( e2 2xF Cæ ö= +ç ÷è B. 21( 2e2xF Cæ ö= +ç ÷è C. ()2( 2e 2xF C= D. ()21( 22xF C= Câu 03: Tính cosdF xxx x=ò ta quượ A. ()sin cos .F C=- B. ()sin cos .F C= C. ()sin cos .F C=- D. ()sin cos .F C= +Câu 04: Cho ()f ()g là các hàm xác nh và liên trên ¡. Trong các nh sau, nh nàoệ ềsai? A. ()()()()d df x=ò B. ()()2 df x=ò C. ()()()()d df x+ +é ùë ûò .D. ()()()()d df x- -é ùë ûò Câu 05: Tìm nguyên hàm hàm ố()2 3f x= A. ()()2d C3f x= +ò B. ()()1d C3f x=- +òC. ()1d C2f x= +ò D. ()()1d C3f x= +ò Câu 06: Nguyên hàm hàm ố()32 9f x= là: A. 34 9x C- B. 4192x C- C. 44 9x C- D. 414x C+ .Câu 07: guyên hàm hàm ố213y xx= là A. 23ln3 2x xx C- B. 223 13 2x xCx- C. 23ln3 2x xx C- D. 23ln3 2x xx C- .Mã 405ề Trang 2405:BADADBADCACDBCBCCâu 08: Tìm nguyên hàm ()2dF xp=ò A. ()2F Cp= B. ()33F Cp= C. ()2 22xF Cp= D. ()2F Cp= .Câu 09: Hàm ố()3xF e= là nguyên hàm hàm :ộ A. ()323xef xx= B. ()33 1.xf e-= C. ()323 .xf e= .D. ()3xf e= .Câu 10: Tìm nguyên hàm hàm ố( sin 6f x= A. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò B. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò C. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò D. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò Câu 11: Tìm nguyên hàm hàm ố()12 1f xx=+ A. ()d 1f C= +ò B. ()()1d2 1f Cx x= ++ +ò C. ()1d 12f C= +ò D. ()d 1f C= +ò Câu 12: nguyên hàm hàm ố()12 3f xx=+ là A. ()1ln 32x C+ B. ln 3x C+ C. 1ln 3ln 2x C+ D. 1ln 32x C+ .Câu 13: Tìm nguyên hàm hàm ố()sin 3f x= A. sin cos 3x C=- +ò B. cos 3sin d3xx C=- +ò C. cos 3sin d3xx C= +ò D. sin 3sin d3xx C=- +ò .Câu 14: nguyên hàm hàm ố()23 1f x= là A. 6x C+ B. 3x C+ C. 3x C+ D. 33xx C+ .Câu 15: Tìm nguyên hàm hàm ố()5xf x= A. ()15d1xf Cx+= ++ò B. ()5dln 5xf C= +ò C. ()d ln 5xf C= +ò D. ()d 5xf C= +ò .Câu 16: qu ủdxI xe x=ò là A. 22xxI C= B. 22x xxI C= C. xI xe C= D. xI xe C= .------------------------H T-----------------------ẾMã 405ề Trang 2405:BADADBADCACDBCBCMã 405ề Trang 2307:ABBABBACCCDDCD ADS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA 15 PHÚT CH NG -NGUYÊNỂ ƯƠHÀMTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN GI TÍCHẢTh gian làm bài 15 phút (16 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 307ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Tìm nguyên hàm hàm ố()2 3f x= A. ()()1d C3f x= +ò B. ()()2d C3f x= +ò .C. ()()1d C3f x=- +ò D. ()1d C2f x= +ò Câu 02: Cho ()f ()g là các hàm xác nh và liên trên ¡. Trong các nh sau, nh nàoệ ềsai? A. ()()()()d df x- -é ùë ûò B. ()()()()d df x=ò C. ()()2 df x=ò D. ()()()()d df x+ +é ùë ûò .Câu 03: nguyên hàm hàm ố()23 1f x= là A. 3x C+ B. 3x C+ C. 33xx C+ D. 6x C+ .Câu 04: Tìm nguyên hàm hàm ố()sin 3f x= A. cos 3sin d3xx C=- +ò B. cos 3sin d3xx C= +ò C. sin 3sin d3xx C=- +ò D. sin cos 3x C=- +ò Câu 05: nguyên hàm hàm ố()12 3f xx=+ là A. 1ln 3ln 2x C+ B. 1ln 32x C+ .C. ()1ln 32x C+ D. ln 3x C+ .Câu 06: qu ủdxI xe x=ò là A. 22x xxI C= B. xI xe C= C. xI xe C= .D. 22xxI C= .Câu 07: Tìm nguyên hàm hàm ố()12 1f xx=+ .Mã 307ề Trang 2307:ABBABBACCCDDCD AD A. ()1d 12f C= +ò B. ()d 1f C= +ò C. ()d 1f C= +ò D. ()()1d2 1f Cx x= ++ +ò Câu 08: Tìm nguyên hàm hàm ố()5xf x= A. ()d 5xf C= +ò B. ()15d1xf Cx+= ++ò C. ()5dln 5xf C= +ò D. ()d ln 5xf C= +ò Câu 09: Tìm nguyên hàm ()2dF xp=ò A. ()33F Cp= B. ()2 22xF Cp= C. ()2F Cp= D. ()2F Cp= .Câu 10: Tính cosdF xxx x=ò ta quượ A. ()sin cos .F C= B. ()sin cos .F C=- C. ()sin cos .F C= D. ()sin cos .F C=- Câu 11: Nguyên hàm hàm ố()32 9f x= là: A. 44 9x C- B. 414x C+ C. 34 9x C- D. 4192x C- .Câu 12: Nguyên hàm hàm ố()2.exf x= là A. 21( 2e2xF Cæ ö= +ç ÷è B. ()2( 2e 2xF C= C. ()21( 22xF C= D. 21 1( e2 2xF Cæ ö= +ç ÷è .Câu 13: Tìm nguyên hàm hàm ố( sin 6f x= A. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò B. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò C. ()2cos 6d2 6x xf C= +ò D. ()2sin 6d2 6x xf C= +ò Câu 14: Hàm ố()3xF e= là nguyên hàm hàm :ộ A. ()3xf e= B. ()323xef xx= C. ()33 1.xf e-= D. ()323 .xf e= .Câu 15: các nguyên hàm hàm ố()2 3exf x+= là A. ()2 31d e2xf C+= +ò B. ()2 3d exf C+= +ò C. ()2 31d e3xf C+= +ò D. ()2 3d 2exf C+= +ò Câu 16: guyên hàm hàm ố213y xx= làMã 307ề Trang