Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 483

f2d22f56c4377dfccaa6e358c3eebe5d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:24:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 323 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD-ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT TRUNG GIÃƯỜNăm 2017-2018ọ KI TRA 15 phútỀ ỂMôn: Tin 11ọTh gian làm bài: 45 phút; ờ(10 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề483(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); S:=s+a[i];ạ ươend; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327;ạ ươ ử-111; -83; 120; 351; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 1354 B. 1353 C. 1345 D. 1335Câu 2: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=18 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 2458 B. 2485 C. 2548 D. 2584Câu 3: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=45 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 1134903170 B. 1134900371 C. 1134901370 D. 1134907130Câu 4: Cho đo ch ng trình: readln(s); x:=''; for i:=1 to length(s) do if (s[i]>='0') and (s[i]<='9') thenạ ươx:=s[i]+x; Ch đo ch ng trình trên và nh là xâu ‘abc123def654’ thì xâu là xâu nào sau đây?ạ ươ ậA. ‘123456’ B. ‘123654’ C. ‘456321’ D. ‘456123’Câu 5: Cho đo ch ng trình: readln(s); n:=length(s); for i:=n downto write(s[i]); Ch th đo nạ ươ ạch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. qu cu cùng hi trên mànươ ệhình là gì?A. ‘fedcaccbaba’ B. ‘fedcabaccba’ C. ‘fedbcaccaba’ D. ‘fedcabccaba’Câu 6: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2,ạ ươs), 2); for i:=length(s) downto write(s[i]); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào nạ ươ ảphím là ‘abaccbacdef’. qu cu cùng hi trên màn hình là gì?ế ệA. ‘dfebcab’ B. ‘afedbcb’ C. ‘fedbcba’ D. ‘efdbcba’Câu 7: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2,ạ ươs), 2); write(s); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. tạ ươ ếqu cu cùng nh xâu là gì?ả ượ ủA. ‘abacdef’ B. ‘abcbdef’ C. ‘abccdef’ D. ‘abaccbf’Câu 8: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); end;ạ ươreadln(k); for i:=1 to 10 do if a[i] mod k=1 then s:=s+a[i]; Khi ch ch ng trình trên nh các giá trạ ươ ịc các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327; -111; -82; 120; 351; và nh K=7 thì giá tr làủ ủbao nhiêu?A. 471 B. 417 C. 411 D. 477Câu 9: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); if a[i]>0 thenạ ươS:=s+a[i]; end; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942;ạ ươ ử-514; 327; -111; -82; 120; 353; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 2108 B. 2018 C. 2801 D. 2180Câu 10: Cho đo ch ng trình: readln(s1, s2); If s1>s2 then writeln(s1) else writeln(s2); CH đo nạ ươ ạch ng trình trên và nh S1 là xâu ‘fedcaccbaba’, s2 là xâu ‘fedcAccbaba’ thì qu trên màn hình làươ ảxâu nào?A. ‘fedcAccbaba’ B. ‘fedcaccbaba’ C. ‘fedcAccabab’ D. ‘fedcaccabab’---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 483ề