Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 199

209b95540381066e5e08fe09cdb09fa3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:18:18 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ TIN HOC 11 NĂM 2018 2019ỌMÔN TIN 11Ọ Th gian làm bài 15 Phút; (Đ có 10 câu)ờ ềKIEM TRA 15 PHUT (Đ có trang)ềH tênọ ............................................................... pớ ................... Mã 199ềCâu 11: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]);ạ ươS:=s+a[i]; end; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45;ạ ươ ử942; -514; 327; -111; -83; 120; 351; thì qu là bao nhiêu?ế ủA 1345 B. 1354 C. 1353 D. 1335Câu 12: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s,ạ ươpos(space2, s), 2); for i:=length(s) downto write(s[i]); Ch th đo ch ng trình trên xâu Sạ ươ ớnh vào phím là ‘abaccbacdef ’. qu cu cùng hi trên màn hình là gì?ậ ệA ‘efdbcba’ B. ‘afedbcb’ C. ‘dfebcab’ D. ‘fedbcba’Câu 13: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); ifạ ươa[i]>0 then S:=s+a[i]; end; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135;ạ ươ ử231; -45; 942; -514; 327; -111; -82; 120; 353; thì qu là bao nhiêu?ế ủA 2180 B. 2018 C. 2108 D. 2801Câu 14: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s,ạ ươpos(space2, s), 2); write(s); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào phím làạ ươ ả‘abaccbacdef ’. qu cu cùng nh xâu là gì?ế ượ ủA ‘abaccbf B. ‘abacdef C. ‘abccdef D. ‘abcbdef ’Câu 15: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1];ạ ươCh đo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=45 là bao nhiêu?ạ ươ ớA 1134903170 B. 1134900371C. 1134907130 D. 1134901370 Câu 16: Cho đo ch ng trình: readln(s); n:=length(s); for i:=n downto write(s[i]); Ch thạ ươ ửđo ch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef ’. qu cu cùng hi nạ ươ ệtrên màn hình là gì?A ‘fedcabccaba’ B. ‘fedcaccbaba’ C. ‘fedcabaccba’ D. ‘fedbcaccaba’Câu 17: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1];ạ ươCh đo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=18 là bao nhiêu?ạ ươ ớA 2458 B. 2485 C. 2548 D. 2584Câu 18: Cho đo ch ng trình: readln(s); x:=''; for i:=1 to length(s) do if (s[i]>='0') andạ ươ(s[i]<='9') then x:=s[i]+x; Ch đo ch ng trình trên và nh là xâu ‘abc123def654’ thì xâu Xạ ươ ậlà xâu nào sau đây?A ‘456321’ B. ‘123456’ C. ‘456123’ D. ‘123654’Câu 19: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); end;ạ ươreadln(k); for i:=1 to 10 do if a[i] mod k=1 then s:=s+a[i]; Khi ch ch ng trình trên nh các giáạ ươ ậtr các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327; -111; -82; 120; 351; và nh K=7 thì giá trị ịc là bao nhiêu?ủA 471 B. 477 C. 411 D. 417Câu 20: Cho đo ch ng trình: readln(s1, s2); If s1>s2 then writeln(s1) else writeln(s2); CH yạ ươ ạđo ch ng trình trên và nh S1 là xâu ‘fedcaccbaba’, s2 là xâu ‘fedcAccbaba’ thì qu trênạ ươ ảmàn hình là xâu nào?Trang /2 Mã 199ềA ‘fedcaccabab’ B. ‘fedcaccbaba’ C. ‘fedcAccabab’ D. ‘fedcAccbaba’tin hoc 11Trang /2 Mã 199ề