đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 134

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:24:45 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD-ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜNăm 2018-2019ọ KI TRA 15 phútỀ ỂMôn: Tin 11ọTh gian làm bài: 15 phút; ờ(10 câu tr nghi m)ắ ệMã thi 01ề Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2, s),ạ ươ2); for i:=length(s) downto write(s[i]); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào nạ ươ ảphím là ‘abaccbacdef’. qu cu cùng hi trên màn hình là gì?ế ệA. ‘fedbcba’ B. ‘efdbcba’ C. ‘afedbcb’ D. ‘dfebcab’ Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); S:=s+a[i];ạ ươend; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327;ạ ươ ử-111; -83; 120; 351; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 1335 B. 1354 C. 1353 D. 1345 Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); if a[i]>0 thenạ ươS:=s+a[i]; end; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942;ạ ươ ử-514; 327; -111; -82; 120; 353; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 2801 B. 2108 C. 2180 D. 2018 Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=18 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 2458 B. 2485 C. 2548 D. 2584 Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); end;ạ ươreadln(k); for i:=1 to 10 do if a[i] mod k=1 then s:=s+a[i]; Khi ch ch ng trình trên nh các giá trạ ươ ịc các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327; -111; -82; 120; 351; và nh K=7 thì giá tr làủ ủbao nhiêu?A. 417 B. 411 C. 477 D. 471 Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=45 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 1134901370 B. 1134907130 C. 1134903170 D. 1134900371 Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2, s),ạ ươ2); write(s); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. tạ ươ ếqu cu cùng nh xâu là gì?ả ượ ủA. ‘abcbdef’ B. ‘abaccbf’ C. ‘abacdef’ D. ‘abccdef’ Cho đo ch ng trình: readln(s1, s2); If s1>s2 then writeln(s1) else writeln(s2); CH đo nạ ươ ạch ng trình trên và nh S1 là xâu ‘fedcaccbaba’, s2 là xâu ‘fedcAccbaba’ thì qu trên màn hình làươ ảxâu nào?A. ‘fedcAccbaba’ B. ‘fedcaccbaba’ C. ‘fedcAccabab’ D. ‘fedcaccabab’ Cho đo ch ng trình: readln(s); x:=''; for i:=1 to length(s) do if (s[i]>='0') and (s[i]<='9') thenạ ươx:=s[i]+x; Ch đo ch ng trình trên và nh là xâu ‘abc123def654’ thì xâu là xâu nào sau đây?ạ ươ ậA. ‘123654’ B. ‘456321’ C. ‘123456’ D. ‘456123’ Cho đo ch ng trình: readln(s); n:=length(s); for i:=n downto write(s[i]); Ch th đo nạ ươ ạch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. qu cu cùng hi trên mànươ ệhình là gì?A. ‘fedcabccaba’ B. ‘fedcabaccba’ C. ‘fedcaccbaba’ D. ‘fedbcaccaba’---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 134ề