Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút môn sinh học lớp 8 (2)

fc6c2266fb47e4682d6e548f60bce3d4
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-12 21:12:41 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 352 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 15 PHÚT MÔN SINH KỲ IIỂ ỌH và tên:……………………………………………………………L p:………ọ ớMã 831ềKhoanh tròn (b ng bút chì) vào ph ng án tr đúng nh tằ ươ ấCâu 1: Các bào ng th có th tác nhân nào sau đây ?ế ởA. Vitamin B. cướ C. Glucôzơ D. Th ngânủCâu 2: ph bài ti th là gì ?ả ậA. ti uướ B. Phân C. tướ D. hôiồCâu 3: Hi ng tr ng cá tu thì ch là do tăng ngệ ượ ườho ng ph nào ?ạ ậA. Lông và bao lông B. ng bào ngầ ốC. Tuy nh nế D. Tuy hôiế ồCâu 4: Lo nào đây ướ không tham gia vào ho ng đào th cạ ướti ?ểA. vòng ng đáiơ B. ng xôơ C. bóng đáiơ D. ngơ ụCâu 5: Trong da ng i, các mêlanin phân đâu ?ấ ườ ởA. Tuy hôiế B. ng bào ngầ C. Tuy nh nế D. ng ngầ ừCâu 6: da có vai trò ch là gì ?ớ ướ ếA. tr ngự ườB. chuy ch dinh ngậ ưỡC. Thu nh kích thích môi tr ng ngoàiậ ườD. Cách nhi tệCâu 7: phòng ng các nh ngoài da, bi pháp kh thi nh là gì ?ể ấA. Tránh da xây xátể B. th th ng xuyênậ ườC. Bôi kem ng cho daưỡ D. Luôn sinh da ch sệ ẽCâu 8: quan nào là trung gian gi trao ch bàoệ ếvà trao ch th ?ổ ểA. tiêu hoáệ B. tu hoànệ C. bài ti tệ D. hô pệ ấCâu 9: ng nào đây có quá trình hoá di ra nh quáố ượ ướ ơtrình ng hoá ?ồA. Tr sinhẻ B. Ng cao tu iườ C. Thanh niên D. Thi niênếCâu 10: th thành iầ ượ ởA. chu các tĩnh ch th ti nhau.ộ ếB. búi ch ch huy có kích th bé.ộ ướC. búi mao ch dày c.ộ ặD. th ng các ng ch th xen nhau.ệ ẽCâu 11: Thành ph ti có gì khác so máu ?ầ ướ ớA. Không ch các bào máu và prôtêin có kích th nứ ướ ớB. Không ch ch dinh ng và các bào máuứ ưỡ ếC. Không ch các ion khoáng và các ch dinh ngứ ưỡD. Không ch các ch bã và các nguyên khoáng thi tứ ếCâu 12: Lo ch th mà đó di ra trao ch tr ti bàoạ ếlàA. máu. B. t.ướ ọC. mô.ướ D. ch ch huy t.ị ếCâu 13: ng hoá ra quá trình nào đây ?ồ ướA. Tích lu năng ngỹ ượB. Phân gi các ch thành các ch vô gi nả ảC. Gi phóng năng ngả ượD. ng ch gi nh ng ch ph pổ ạCâu 14: Th ph nào đây có ch nhi vitamin ?ự ướ ềA. Cá bi nể B. Th bòị C. Th nị D. Giá đỗCâu 15: Bi pháp nào đây giúp chúng ta ch ng nóng, giúpệ ướ ừchúng ta ch ng nh ?ố ạA. Gi vùng cữ B. Ăn nhi tinh tề ộC. ng nhi cố ướ D. Rèn luy thân thệ ểCâu 16: giác nóng, nh ta có trên da là do ho ng ch năng aả ượ ủthành ph nào mang ?ầ ạA. co chân lôngơ B. ch máuạ C. Tuy hôiế D. Th quanụCâu 17: Trong quá trình máu th n, các ch đi qua nhọ ờA. chênh ch áp su gi hai bên màng c.ự ọB. co dãn linh ho các kèm ho ng prôtêin xuyên màng.ự ủC. liên dòng ch ng cu các ch đi qua lự ọD. chuy ch ng các kênh ion trên màng c.ự ọCâu 18: Kh ph ăn là ng th ăn cung cho th trongẩ ượ ểA. th gian.ộ B. ngày.ộC. a.ộ D. tu n.ộ ầCâu 19: Vi làm nào đây có cho bài ti ?ệ ướ ếA. Đi chân tấ B. ng nhi cố ướC. Nh ti uị D. Không màn khi ngắ ủCâu 20: ch năng th không bao thành ph nào sau đây ?ồ ầA. ng gópỐ B. Nang th nầ C. ng th nỐ D. th nầ ậ-------------------------H T-------------------------ẾKI TRA 15 PHÚT MÔN SINH KỲ IIỂ ỌH và tên:……………………………………………………………L p:………ọ ớMã 832ềKhoanh tròn (b ng bút chì) vào ph ng án tr đúng nh tằ ươ ấCâu 1: Trong da ng i, các mêlanin phân đâu ?ấ ườ ởA. Tuy hôiế B. Tuy nh nế C. ng bào ngầ D. ng ngầ ừCâu 2: ng nào đây có quá trình hoá di ra nh quáố ượ ướ ơtrình ng hoá ?ồA. Thi niênế B. Ng cao tu iườ C. Thanh niên D. Tr sinhẻ ơCâu 3: ch năng th không bao thành ph nào sau đây ?ồ ầA. ng gópỐ B. Nang th nầ C. ng th nỐ D. th nầ ậCâu 4: Thành ph ti có gì khác so máu ?ầ ướ ớA. Không ch ch dinh ng và các bào máuứ ưỡ ếB. Không ch các bào máu và prôtêin có kích th nứ ướ ớC. Không ch các ch bã và các nguyên khoáng thi tứ ếD. Không ch các ion khoáng và các ch dinh ngứ ưỡCâu 5: Lo ch th mà đó di ra trao ch tr ti bàoạ ếlàA. mô.ướ B. ch ch huy t.ị C. t.ướ D. máu.Câu 6: Vi làm nào đây có cho bài ti ?ệ ướ ếA. ng nhi cố ướ B. Đi chân tấC. Không màn khi ngắ D. Nh ti uị ểCâu 7: quan nào là trung gian gi trao ch bàoệ ếvà trao ch th ?ổ ểA. hô pệ B. tu hoànệ C. bài ti tệ D. tiêu hoáệCâu 8: Bi pháp nào đây giúp chúng ta ch ng nóng, giúpệ ướ ừchúng ta ch ng nh ?ố ạA. Ăn nhi tinh tề B. Gi vùng cữ ổC. ng nhi cố ướ D. Rèn luy thân thệ ểCâu 9: ph bài ti th là gì ?ả ậA. tướ B. hôiồ C. ti uướ D. PhânCâu 10: Các bào ng th có th tác nhân nào sau đây ?ế ởA. Vitamin B. Th ngânủ C. cướ D. GlucôzơCâu 11: Th ph nào đây có ch nhi vitamin ?ự ướ ềA. Th nị B. Giá đỗ C. Cá bi nể D. Th bòịCâu 12: ng hoá ra quá trình nào đây ?ồ ướA. ng ch gi nh ng ch ph pổ ạB. Phân gi các ch thành các ch vô gi nả ảC. Gi phóng năng ngả ượD. Tích lu năng ngỹ ượCâu 13: Lo nào đây ướ không tham gia vào ho ng đào th ti uạ ướ ể?A. ng xôơ B. ngơ ụC. bóng đáiơ D. vòng ng đáiơ ốCâu 14: Kh ph ăn là ng th ăn cung cho th trongẩ ượ ểA. th gian.ộ B. ngày.ộC. a.ộ D. tu n.ộ ầCâu 15: giác nóng, nh ta có trên da là do ho ng ch năng aả ượ ủthành ph nào mang ?ầ ạA. co chân lôngơ B. ch máuạ C. Tuy hôiế D. Th quanụCâu 16: Trong quá trình máu th n, các ch đi qua nhọ ờA. chênh ch áp su gi hai bên màng c.ự ọB. co dãn linh ho các kèm ho ng prôtêin xuyên màng.ự ủC. liên dòng ch ng cu các ch đi qua lự ọD. chuy ch ng các kênh ion trên màng c.ự ọCâu 17: da có vai trò ch là gì ?ớ ướ ếA. tr ngự ườB. Thu nh kích thích môi tr ng ngoàiậ ườC. Cách nhi tệD. chuy ch dinh ngậ ưỡCâu 18: Hi ng tr ng cá tu thì ch là do tăng ngệ ượ ườho ng ph nào ?ạ ậA. Lông và bao lông B. Tuy hôiế ồC. Tuy nh nế D. ng bào ngầ ốCâu 19: th thành iầ ượ ởA. chu các tĩnh ch th ti nhau.ộ ếB. búi ch ch huy có kích th bé.ộ ướC. búi mao ch dày c.ộ ặD. th ng các ng ch th xen nhau.ệ ẽCâu 20: phòng ng các nh ngoài da, bi pháp kh thi nh là gì ?ể ấA. Tránh da xây xátể B. th th ng xuyênậ ườC. Bôi kem ng cho daưỡ D. Luôn sinh da ch sệ ẽ-------------------------H T-------------------------ẾKI TRA 15 PHÚT MÔN SINH KỲ IIỂ ỌH và tên:……………………………………………………………L p:………ọ ớMã 833ềKhoanh tròn (b ng bút chì) vào ph ng án tr đúng nh tằ ươ ấCâu 1: phòng ng các nh ngoài da, bi pháp kh thi nh là gì ?ể ấA. Tránh da xây xátể B. Luôn sinh da ch sệ ẽC. th th ng xuyênậ ườ D. Bôi kem ng cho daưỡ ẩCâu 2: ph bài ti th là gì ?ả ậA. hôiồ B. tướ C. Phân D. ti uướ ểCâu 3: Vi làm nào đây có cho bài ti ?ệ ướ ếA. Nh ti uị B. Đi chân tấC. ng nhi cố ướ D. Không màn khi ngắ ủCâu 4: ch năng th không bao thành ph nào sau đây ?ồ ầA. th nầ B. Nang th nầ C. ng gópỐ D. ng th nỐ ậCâu 5: Th ph nào đây có ch nhi vitamin ?ự ướ ềA. Giá đỗ B. Th bòị C. Cá bi nể D. Th nị ợCâu 6: quan nào là trung gian gi trao ch bàoệ ếvà trao ch th ?ổ ểA. hô pệ B. tu hoànệ C. bài ti tệ D. tiêu hoáệCâu 7: Bi pháp nào đây giúp chúng ta ch ng nóng, giúpệ ướ ừchúng ta ch ng nh ?ố ạA. Ăn nhi tinh tề B. Gi vùng cữ ổC. ng nhi cố ướ D. Rèn luy thân thệ ểCâu 8: Lo ch th mà đó di ra trao ch tr ti bàoạ ếlàA. t.ướ B. mô.ướ C. ch ch huy t.ị D. máu.Câu 9: Lo nào đây ướ không tham gia vào ho ng đào th cạ ướti ?ểA. ng xôơ B. ngơ ụC. bóng đáiơ D. vòng ng đáiơ ốCâu 10: ng hoá ra quá trình nào đây ?ồ ướA. ng ch gi nh ng ch ph pổ ạB. Phân gi các ch thành các ch vô gi nả ảC. Gi phóng năng ngả ượD. Tích lu năng ngỹ ượCâu 11: giác nóng, nh ta có trên da là do ho ng ch năng aả ượ ủthành ph nào mang ?ầ ạA. Th quanụ B. ch máuạC. Tuy hôiế D. co chân lôngơCâu 12: ng nào đây có quá trình hoá di ra nh quáố ượ ướ ơtrình ng hoá ?ồA. Tr sinhẻ B. Thi niênếC. Thanh niên D. Ng cao tu iườ ổCâu 13: Kh ph ăn là ng th ăn cung cho th trongẩ ượ ểA. th gian.ộ B. ngày.ộC. a.ộ D. tu n.ộ ầCâu 14: Thành ph ti có gì khác so máu ?ầ ướ ớA. Không ch ch dinh ng và các bào máuứ ưỡ ếB. Không ch các ion khoáng và các ch dinh ngứ ưỡC. Không ch các bào máu và prôtêin có kích th nứ ướ ớD. Không ch các ch bã và các nguyên khoáng thi tứ ếCâu 15: Trong quá trình máu th n, các ch đi qua nhọ ờA. chênh ch áp su gi hai bên màng c.ự ọB. co dãn linh ho các kèm ho ng prôtêin xuyên màng.ự ủC. liên dòng ch ng cu các ch đi qua lự ọD. chuy ch ng các kênh ion trên màng c.ự ọCâu 16: da có vai trò ch là gì ?ớ ướ ếA. tr ngự ườB. Thu nh kích thích môi tr ng ngoàiậ ườC. Cách nhi tệD. chuy ch dinh ngậ ưỡCâu 17: Hi ng tr ng cá tu thì ch là do tăng ngệ ượ ườho ng ph nào ?ạ ậA. Lông và bao lông B. Tuy hôiế ồC. Tuy nh nế D. ng bào ngầ ốCâu 18: th thành iầ ượ ởA. chu các tĩnh ch th ti nhau.ộ ếB. búi ch ch huy có kích th bé.ộ ướC. búi mao ch dày c.ộ ặD. th ng các ng ch th xen nhau.ệ ẽCâu 19: Trong da ng i, các mêlanin phân đâu ?ấ ườ ởA. Tuy nh nế B. ng bào ngầ C. Tuy hôiế D. ng ngầ ừCâu 20: Các bào ng th có th tác nhân nào sau đây ?ế ởA. Th ngânủ B. cướ C. Glucôzơ D. Vitamin-------------------------H T-------------------------ẾKI TRA 15 PHÚT MÔN SINH KỲ IIỂ ỌH và tên:……………………………………………………………L p:………ọ ớMã 834ềKhoanh tròn (b ng bút chì) vào ph ng án tr đúng nh tằ ươ ấCâu 1: Hi ng tr ng cá tu thì ch là do tăng ngệ ượ ườho ng ph nào ?ạ ậA. Lông và bao lông B. Tuy hôiế ồC. Tuy nh nế D. ng bào ngầ ốCâu 2: Thành ph ti có gì khác so máu ?ầ ướ ớA. Không ch ch dinh ng và các bào máuứ ưỡ ếB. Không ch các ion khoáng và các ch dinh ngứ ưỡC. Không ch các bào máu và prôtêin có kích th nứ ướ ớD. Không ch các ch bã và các nguyên khoáng thi tứ ếCâu 3: giác nóng, nh ta có trên da là do ho ng ch năng aả ượ ủthành ph nào mang ?ầ ạA. Th quanụ B. ch máuạC. Tuy hôiế D. co chân lôngơCâu 4: da có vai trò ch là gì ?ớ ướ ếA. tr ngự ườB. Thu nh kích thích môi tr ng ngoàiậ ườC. chuy ch dinh ngậ ưỡD. Cách nhi tệCâu 5: Trong quá trình máu th n, các ch đi qua nhọ ờA. chênh ch áp su gi hai bên màng c.ự ọB. chuy ch ng các kênh ion trên màng c.ự ọC. co dãn linh ho các kèm ho ng prôtêin xuyên màng.ự ủD. liên dòng ch ng cu các ch đi qua lự ọCâu 6: th thành iầ ượ ởA. chu các tĩnh ch th ti nhau.ộ ếB. búi ch ch huy có kích th bé.ộ ướC. búi mao ch dày c.ộ ặD. th ng các ng ch th xen nhau.ệ ẽCâu 7: Lo ch th mà đó di ra trao ch tr ti bàoạ ếlàA. t.ướ B. mô.ướ C. ch ch huy t.ị D. máu.Câu 8: Bi pháp nào đây giúp chúng ta ch ng nóng, giúpệ ướ ừchúng ta ch ng nh ?ố ạA. ng nhi cố ướ B. Rèn luy thân thệ ểC. Ăn nhi tinh tề D. Gi vùng cữ ổCâu 9: ng hoá ra quá trình nào đây ?ồ ướA. ng ch gi nh ng ch ph pổ ạB. Phân gi các ch thành các ch vô gi nả ảC. Gi phóng năng ngả ượD. Tích lu năng ngỹ ượCâu 10: ng nào đây có quá trình hoá di ra nh quáố ượ ướ ơtrình ng hoá ?ồA. Thanh niên B. Thi niênếC. Tr sinhẻ D. Ng cao tu iườ ổCâu 11: ch năng th không bao thành ph nào sau đây ?ồ ầA. Nang th nầ B. th nầ C. ng gópỐ D. ng th nỐ ậCâu 12: Kh ph ăn là ng th ăn cung cho th trongẩ ượ ểA. th gian.ộ B. tu n.ộ ầC. a.ộ D. ngày.ộCâu 13: Th ph nào đây có ch nhi vitamin ?ự ướ ềA. Th bòị B. Th nị C. Giá đỗ D. Cá bi nểCâu 14: Vi làm nào đây có cho bài ti ?ệ ướ ếA. Nh ti uị B. Đi chân tấC. ng nhi cố ướ D. Không màn khi ngắ ủCâu 15: Lo nào đây ướ không tham gia vào ho ng đào th ti uạ ướ ể?A. ngơ B. bóng đáiơ C. vòng ng đáiơ D. ng xôơ ưCâu 16: ph bài ti th là gì ?ả ậA. ti uướ B. Phân C. tướ D. hôiồCâu 17: quan nào là trung gian gi trao ch bàoệ ếvà trao ch th ?ổ ểA. tiêu hoáệ B. tu hoànệ C. hô pệ D. bài ti tệ ếCâu 18: Trong da ng i, các mêlanin phân đâu ?ấ ườ ởA. Tuy nh nế B. ng bào ngầ C. Tuy hôiế D. ng ngầ ừCâu 19: Các bào ng th có th tác nhân nào sau đây ?ế ởA. Th ngânủ B. Glucôzơ C. cướ D. VitaminCâu 20: phòng ng các nh ngoài da, bi pháp kh thi nh là gì ?ể ấA. Tránh da xây xátể B. th th ng xuyênậ ườC. Luôn sinh da ch sệ D. Bôi kem ng cho daưỡ ẩ-------------------------H T-------------------------ẾKI TRA 15 PHÚT MÔN SINH KỲ IIỂ ỌH và tên:……………………………………………………………L p:………ọ ớMã 835ềKhoanh tròn (b ng bút chì) vào ph ng án tr đúng nh tằ ươ ấCâu 1: giác nóng, nh ta có trên da là do ho ng ch năng aả ượ ủthành ph nào mang ?ầ ạA. Tuy hôiế B. ch máuạC. Th quanụ D. co chân lôngơCâu 2: Bi pháp nào đây giúp chúng ta ch ng nóng, giúpệ ướ ừchúng ta ch ng nh ?ố ạA. Ăn nhi tinh tề B. ng nhi cố ướC. Rèn luy thân thệ D. Gi vùng cữ ổCâu 3: Trong da ng i, các mêlanin phân đâu ?ấ ườ ởA. Tuy nh nế B. Tuy hôiế C. ng bào ngầ D. ng ngầ ừCâu 4: ng hoá ra quá trình nào đây ?ồ ướA. Tích lu năng ngỹ ượB. Gi phóng năng ngả ượC. Phân gi các ch thành các ch vô gi nả ảD. ng ch gi nh ng ch ph pổ ạCâu 5: ph bài ti th là gì ?ả ậA. hôiồ B. tướ C. Phân D. ti uướ ểCâu 6: Lo ch th mà đó di ra trao ch tr ti bàoạ ếlàA. t.ướ B. mô.ướ C. ch ch huy t.ị D. máu.Câu 7: Trong quá trình máu th n, các ch đi qua nhọ ờA. chênh ch áp su gi hai bên màng c.ự ọB. liên dòng ch ng cu các ch đi qua lự ọC. chuy ch ng các kênh ion trên màng c.ự ọD. co dãn linh ho các kèm ho ng prôtêin xuyên màng.ự ủCâu 8: ch năng th không bao thành ph nào sau đây ?ồ ầA. Nang th nầ B. th nầ C. ng gópỐ D. ng th nỐ ậCâu 9: ng nào đây có quá trình hoá di ra nh quáố ượ ướ ơtrình ng hoá ?ồA. Thanh niên B. Thi niênếC. Tr sinhẻ D. Ng cao tu iườ ổCâu 10: da có vai trò ch là gì ?ớ ướ ếA. tr ngự ườB. chuy ch dinh ngậ ưỡC. Cách nhi tệD. Thu nh kích thích môi tr ng ngoàiậ ườCâu 11: th thành iầ ượ ởA. búi ch ch huy có kích th bé.ộ ướB. th ng các ng ch th xen nhau.ệ ẽC. chu các tĩnh ch th ti nhau.ộ ếD. búi mao ch dày c.ộ ặCâu 12: Th ph nào đây có ch nhi vitamin ?ự ướ ềA. Th bòị B. Th nị C. Giá đỗ D. Cá bi nểCâu 13: Kh ph ăn là ng th ăn cung cho th trongẩ ượ ểA. tu n.ộ B. a.ộ ữC. th gian.ộ D. ngày.ộCâu 14: Lo nào đây ướ không tham gia vào ho ng đào th ti uạ ướ ể?A. ngơ B. bóng đáiơ C. vòng ng đáiơ D. ng xôơ ưCâu 15: Vi làm nào đây có cho bài ti ?ệ ướ ếA. ng nhi cố ướ B. Nh ti uị ểC. Đi chân tấ D. Không màn khi ngắ ủCâu 16: quan nào là trung gian gi trao ch bàoệ ếvà trao ch th ?ổ ểA. tiêu hoáệ B. tu hoànệ C. bài ti tệ D. hô pệ ấCâu 17: phòng ng các nh ngoài da, bi pháp kh thi nh là gì ?ể ấA. th th ng xuyênậ ườ B. Luôn sinh da ch sệ ẽC. Bôi kem ng cho daưỡ D. Tránh da xây xátể ịCâu 18: Các bào ng th có th tác nhân nào sau đây ?ế ởA. Th ngânủ B. Glucôzơ C. cướ D. Vitamin