Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN NGOẠI NGỮ

66c3a3818a108af813122356bfcf4fab
Gửi bởi: Huỳnh Châu Giang vào ngày 2016-06-17 11:34:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 297 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 8Supply the correct form of the verbs in the parentheses:1. When Mr.Minh (look)………. out, she (see)……….that the children (play)……….on the wings.2. These skirts need (iron)……….3. (only/use)……….this pen once since the day had it (mend)……….4. Most people prefer (spend)……….money to (earn)……….it.5. (meet)………..him twice this week but (not/speak)……….to him.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.