Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 10 mã đề 104

39643336663735633032373335393332323536313030396236303633363131316439383062666333626139386539373562613738653835663839393430363231
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:01 PM ngày 26-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: 104ề KI TRA 15 PHÚT KỲ 2Ề ỌMôn: CH 10Ị ỬTh gian làm bài: 15 phút; ờ(20 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:ọ ..................................................................... p:ớ .............................Câu 1: Khi di Nam tri ch t, ng còn nhà rút ượ ốth đâu?ủ ởA. ng nạ B. Thái Nguyên C. Cao ngằ D. Tuyên QuangCâu 2: Vua Hùng ng cho đóng đô Văn Lang đâu?ươ ướ ởA. ch (Vi Trì -Vĩnh Phú).ạ B. Luy Lâu (Thu Thành-B Ninh)ậ ắC. Thăng Long (Hà i)ộ D. Loa (Đông Anh Hà i)ổ ộCâu 3: nh ng năm 60 th XV, tri đình nhà Lê đã ti hành lo các cu cách ảquan tr ng giúp phát tri c. Các cu cách này th hi tri vua nào?ọ ướ ượ ướ ềA. Lê Thánh Tông B. Lê Thái Tổ C. Lê Thái Tông D. Lê Nhân TôngCâu 4: Th nhà Lê, nhà ban hành chính sách gì khuy khích phát tri nông nghi p?ờ ướ ệA. Quân đi nề B. đi nộ C. Thái p.ấ D. Đi trangềCâu 5: Nét ngh thu quân tr ch ng năm 938 là:ổ ằA. ch vào ch bàn mai ph và công ch chụ ỗB. Ch ng ti công gi uủ ầC. Đóng sông ch ng và cho quân mai ph hai bên sôngọ ờD. Dùng th quân nh tr ti ng chủ ươ ịCâu 6: Vì sao nhà lâm vào tình th cô p?ầ ậA. Nhà không chăm lo xây ng cạ ướB. Nhà đáp ng nhi yêu vô lí nhà Minh Trung Qu cạ ốC. Nhà ăn ch xa xạ ỉD. Nhà ch ng nhân dân.ạ ốCâu 7: nào không ph nguyên nhân các cu kh nghĩa nhân dân ta ch ng chính ạquy cai tr ph ng c?ề ươ ắA. Chính sách khai thác và bóc kinh ng nộ ềB. nhân dân ta ph theo phong ph ng cắ ươ ắC. Chính sách cho ng ngoài vào ta buôn bánườ ướ ướD. Chính sách cai tr hà kh phong ki ph ng cị ươ ắCâu 8: Ngành kinh ch dân Chăm pa làế ưA. Du cụ B. Th công nghi p.ủ C. Nông nghi tr ng lúaệ D. Th ng nghi p.ươ ệCâu 9: lu ban hành th nhà Lê có tên là:ộ ướ ọA. Hình Lu t.ậ B. Qu Tri Hình ềLu t.ậ C. Lu hình .ậ D. Hình Th .ưCâu 10: Năm 1545, Nguy Kim ch t, ai là ng thay th trí ông, ti cu chi tranh ườ ếv nhà c?ớ ạA. Nguy Hoàngễ B. Lê Duy Ninh C. Nguy Phúc ánhễ D. Tr nh Ki mị ểCâu 11: Ai là ng hô hào nhân dân ng Lâm giành chính quy ch và tên làườ ượ ướLâm p?ẤA. Pha Ng mừ B. Th Phánụ C. Vua Hùng D. Khu LiênCâu 12: nào vi ra Nhà tiên ta:ơ ướ ướA. Tr th y, qu lý xã i, phân chia giai p.ị B. Phân chia giai p, qu lý xã i,tr th y.ấ ủC. Ch ng ngo xâm, qu lý xã i.ố D. Tr th y, qu lý xã i, ch ng ngo xâmị Trang Mã thi 104ềCâu 13: dân và toàn lãnh th xâm ph trong su 50 năm (t 1545 ừđ 1592) là do đâu?ếA. Cu chi tranh xâm quân Xiêmộ ượ B. Chi tranh Tr nh Nguy n.ế ễC. Cu chi tranh xâm quân Mãn ượ ủThanh D. Cu chi Nam tri uộ ềCâu 14: Tri phong ki ph ng c, nhân dân ta theo phong ng Hán, nh ươ ườ ụđích gì:A. Giao văn hoá.ư B. ng quan .ở C. ng hoá dân taồ D. Khai phá văn minh.Câu 15: Bài kinh nghi rút ra các cu kh nghĩa th thu trong công cu xây ng ựb hi nay?ả ướ ệA. Ch th thu i.ớ B. Đoàn nhân dân.ếC. lãnh đúng n.ự D. Tranh th ng bên ngoài.ủ ộCâu 16: Trong xã Văn Lang Âu có ba ng đó là nh ng ng nào?ộ ớA. Vua, quan và nông dânạ B. Vua, quý và bình dânộC. Vua quan, nông dân và nô tì D. Vua, quý c; nô tì và dân doộ ựCâu 17: Nhà phong ki Vi Nam trong các th XI XV xây ng theo th chướ ượ ếA. Quân ch chuyên ủch .ế B. Quân ch hi n.ủ C. Dân ch ch nô.ủ D. Dân ch ngh .ủ ịCâu 18: tránh âm ám Tr nh, Nguy Hoàng đã tìm cách vào tr th đâu?ể ởA. Thanh Hoá B. Thu Hoáậ C. Thu Quangậ D. Qu ng NamảCâu 19: Trên vùng biên gi Vi Trung, th nào đã hình thành các đi trao hàng hoá?ớ ổA. Nhà Đinh Ti Lêề B. Nhà Tr nầ C. Nhà Lý D. Nhà HồCâu 20: nào sau đây không thu ra nhà Văn Lang?ế ướA. Yêu ch ng ngo xâmầ ạB. Yêu kinh nông nghi lúa cầ ướC. Phân hoá xã sâu cộ ắD. phát tri kinh trên công lao ng ng t.ự ắ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 104ề