Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 8

672232e95be0e43adb9bcfc65922c6a3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-04 11:01:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 230 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS VÕ LI TƯỜ Ngày ……... tháng …… năm 2018H và tên: …………………………………………………..………………………………….. 9ớ …. KI TRA 15 PHÚT.Ề ỂHóa 9ọL ch đáp án đúng nh ghi vào phi sau 0,5 đ/câu)ự ếCâu 10Đ.ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ.ánCâu 1: ch thành ph nguyên nh thi ph có nguyên tợ ốa. Hidro b. Oxi c. Cacbon d. NitơCâu 2: Ph ng tr ng cho liên và liên làả ộa. P/ th b. P/ hóa pứ ơc. P/ ng d. P/ phân yứ ủCâu 3: phân bi bình khí nhãn Metan và Etilen ng ta dùngể ườa. Dung ch Ca(OH)ị2 b. Dung ch BaClị2c. Gi quỳ tím d. Dung ch brom ịCâu 4: Kh ng mol phân Cố ượ ử4 H8 là a. 28g b. 28 đvC c. 56g d. 56 đvCCâu 5: PTHH C3 H6 O2 CO2 H2 thích trong làợ a. 4,5 b. c. 18 d. 6Câu 6: cháy hoàn toàn 0,5 mol khí Cể ố3 H8 thì bao nhiêu th tích không ểkhí bi ng oxi chi 1/5 th tích không khí )ế ểa. 11,2 lít b. 56 lit c. 280 lit d. 28000 mlCâu 7: Công th phân ch cho bi t:ứ ếa. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốb. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốc. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, nguyên kh iầ ượ ốd. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, tr ng thái ch tầ ượ ấCâu 8: cháy hoàn toàn 1,12 lít khí Cố2 H4 bao nhiêu mililit không khí bi ế(các khí đo cùng đi ki nhi và áp su t, oxi chi 20% th tích không ểkhí )a. 16.800ml b. 5.600 ml c. 18.600ml d. 18.6 lít ĐI MỂCâu 9: “Th ph m” gây ra các khai thác than làủ ầa. Khí C2 H4 b. Khí C2 H6 c. Khí CH4 d. Khí C4 H10 Câu 10: Ch P.E nên ch gì và nh ph ng gì ?ấ ượ ứa. CHừ4 nh ph ng th b. Cờ ừ2 H4 nh ph ng ngờ ộc. Cừ2 H4 nh ph ng trùng d. Cờ ừ3 H6 nh ph ng trùng pờ ợCâu 11: mol 11,2 lít khí COố ợ2 và CH4 đo đktc là:ởa. 0,5 mol b. 0,05 mol c. mol d. 1,5 mol Câu 12: xu hidrocacbon là ch tẫ ấa. C4 H10 b. C3 H7 Cl c. C5 H12 d. C3 H4Câu 13: Dãy các ch là xu hidrocacbon là:ấ ủa. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 b. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 Câu 14: Kh ng 3,36 lít khí Cố ượ ủ3 H8 (đktc) là a. 6,6 gam b. 5.6 gam c. 4,6 gam d. 3,6 gamCâu 15: 11,2 lít khí C2 H4 (đktc) khi vào 600 gam dung ch brom 10% thì :ụ ịa. Dung ch brom màu hoàn toàn c. Dung ch brom nh màuị ph nộ ầb. Dung ch brom không màu d. a,b,c saiị ềCâu 16: ng ng Metan là ủa. xu nh PVC b. Đi ch Hả ế2 c. xu P.E d. Đi ch ếoxiCâu 17: Dãy các khí nh không khí làẹ ơa. NH3 CO2 CH4 b. CH4 SO2 C2 H6c. CH4 C2 H4 H2 c. NO, CH4 C2 H6Câu 18: Tr CHộ4 và C2 H4 theo mol 1:1 thì có kh so Hỉ ớ2 ngằ a. b. 10 c. 11 d. 12Câu 19: Kh ng 0,6 mol khí Cố ượ ủ3 H8 là :a. 24,6 gam b. 26,4 gam c. 12,3 gam d. 13,2 gamCâu 20: cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Cố ợ2 H4 và CH4 ph cháy thu ẩđ cho th hoàn toàn vào dung ch Ba(OH)ượ ị2 th thành 157,6 gam ạk a. mol khí trong là:ế ượa. 0,3 và 0,2 b. 0,1 và 0,4 c. 0,2 và 0,3 d. 0,4 và 0,1Chú Cân nh c, tính toán kĩ tr khi ghi đáp án, đáp án đã ghi là không cắ ướ ượt a. có thì lo câu đó xem nh không đúngẩ ưTR NG THCS VÕ LI TƯỜ Ngày ……... tháng …… năm 2018H và tên: …………………………………………………..………………………………….. 9ớ …. KI TRA 15 PHÚT..Ề ỂHóa 9ọL ch đáp án đúng nh ghi vào phi sau 0,5 đ/câu)ự ếCâu 10Đ.ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ.ánCâu 1: Ph ng tr ng cho liên và liên làả ộa. P/ th b. P/ hóa pứ ơc. P/ ng d. P/ phân yứ ủCâu 2: Kh ng mol phân Cố ượ ử4 H8 là a. 28g b. 28 đvC c. 56g d. 56 đvCCâu 3: cháy hoàn toàn 0,5 mol khí Cể ố3 H8 thì bao nhiêu th tích không ểkhí bi ng oxi chi 1/5 th tích không khí )ế ểa. 11,2 lít b. 56 lit c. 280 lit d. 28000 mlCâu 4: cháy hoàn toàn 1,12 lít khí Cố2 H4 bao nhiêu mililit không khí bi ế(các khí đo cùng đi ki nhi và áp su t, oxi chi 20% th tích không ểkhí )a. 16.800ml b. 5.600 ml c. 18.600ml d. 18.6 lítCâu 5: Ch P.E nên ch gì và nh ph ng gì ?ấ ượ ứa. CHừ4 nh ph ng th b. Cờ ừ2 H4 nh ph ng ngờ ộc. Cừ2 H4 nh ph ng trùng d. Cờ ừ3 H6 nh ph ng trùng pờ ợCâu 6: xu hidrocacbon là ch tẫ ấa. C4 H10 b. C3 H7 Cl c. C3 H8 d. C3 H4Câu 7: Kh ng 3,36 lít khí Cố ượ ủ3 H8 (đktc) là a. 5,6 gam b. 6.6 gam c. 4,6 gam d. 3,6 gamCâu 8: ng ng Metan là ủa. xu nh PVC b. Đi ch Hả ế2 c. xu P.E d. Đi ch ếoxi ĐI MỂCâu 9: Tr CHộ4 và C2 H4 theo mol 1:1 thì có kh so Hỉ ớ2 ngằ a. b. 10 c. 11 d. 12Câu 10: cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Cố ợ2 H4 và CH4 ph cháy thu ẩđ cho th hoàn toàn vào dung ch Ba(OH)ượ ị2 th thành 157,6 gam ạk a. mol khí trong là:ế ượa. 0,2 và 0,4 b. 0,2 và 0,3 c. 0,4 và 0,1 d. 0,3 và 0,2 Câu 11: ch thành ph nguyên nh thi ph có nguyên tợ ốa. Hidro b. Cacbon c. Oxi d. NitơCâu 12: phân bi bình khí nhãn Metan và Etilen ng ta dùngể ườa. Dung ch Ca(OH)ị2 b. Dung ch BaClị2c. Gi quỳ tím d. Dung ch brom ịCâu 13: PTHH C3 H6 O2 CO2 H2 thích trong làợ a. 4,5 b. c. 18 d. 9Câu 14: Công th phân ch cho bi t:ứ ếa. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốb. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốc. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, nguyên kh iầ ượ ốd. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, tr ng thái ch tầ ượ ấCâu 15: “Th ph m” gây ra các khai thác than làủ ầa. Khí C2 H4 b. Khí C2 H6 c. Khí CH4 d. Khí C4 H10 Câu 16: mol 11,2 lít khí COố ợ2 và CH4 đo đktc là:ởa. 0,5 mol b. 0,05 mol c. mol d. 1,5 mol Câu 17: Dãy các ch là xu hidrocacbon là:ấ ủa. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 b. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 Câu 18: 11,2 lít khí C2 H4 (đktc) khi vào 600 gam dung ch brom 10% thì :ụ ịa. Dung ch brom màu hoàn toàn b. Dung ch brom nh màuị ph nộ ầc. Dung ch brom không màu d. a,b,c saiị ềCâu 19: Dãy các khí nh không khí làẹ ơa. NH3 CO2 CH4 b. CH4 C2 H4 H2 c. CH4 SO2 C2 H6 d. NO, CH4 C2 H6Câu 20: Kh ng 0,6 mol khí Cố ượ ủ3 H8 là :a. 24,6 gam b. 26,4 gam c. 12,3 gam d. 13,2 gamChú Cân nh c, tính toán kĩ tr khi ghi đáp án, đáp án đã ghi là không cắ ướ ượt a. có thì lo câu đó xem nh không đúngẩ ưTR NG THCS VÕ LI TƯỜ Ngày ……... tháng …… năm 2018H và tên: …………………………………………………..………………………………….. 9ớ …. KI TRA 15 PHÚT...Ề ỂHóa 9ọL ch đáp án đúng nh ghi vào phi sau 0,5 đ/câu)ự ếCâu 10Đ.ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ.ánCâu 1: Ch P.E nên ch gì và nh ph ng gì ?ấ ượ ứa. CHừ4 nh ph ng th b. Cờ ừ2 H4 nh ph ng ngờ ộc. Cừ2 H4 nh ph ng trùng d. Cờ ừ3 H6 nh ph ng trùng pờ ợCâu 2: mol 11,2 lít khí COố ợ2 và CH4 đo đktc là:ởa. 0,5 mol b. 0,05 mol c. mol d. 1,5 mol Câu 3: xu hidrocacbon là ch tẫ ấa. C4 H10 b. C3 H7 Cl c. C3 H6 d. C3 H4Câu 4: Dãy các ch là xu hidrocacbon là:ấ ủa. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 b. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 Câu 5: Kh ng 3,36 lít khí Cố ượ ủ3 H8 (đktc) là a. 6,6 gam b. 5.6 gam c. 4,6 gam d. 3,6 gamCâu 6: 11,2 lít khí C2 H4 (đktc) khi vào 600 gam dung ch brom 10% thì :ụ ịa. Dung ch brom màu hoàn toàn b. Dung ch brom nh màuị ph nộ ầc. Dung ch brom không màu d. a,b,c saiị ềCâu 7: ng ng Metan là ủa. xu nh PVC b. Đi ch Hả ế2 c. xu P.E d. Đi ch ếoxiCâu 8: Kh ng mol phân Cố ượ ử4 H8 là ĐI MỂa. 28g b. 28 đvC c. 56g d. 56 đvCCâu 9: PTHH C3 H6 O2 CO2 H2 thích trong làợ a. 4,5 b. c. 18 d. 6Câu 10: cháy hoàn toàn 0,5 mol khí Cể ố3 H8 thì bao nhiêu th tích không ểkhí bi ng oxi chi 1/5 th tích không khí )ế ểa. 11,2 lít b. 56 lit c. 280 lit d. 28000 mlCâu 11: Công th phân ch cho bi t:ứ ếa. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốb. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốc. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, nguyên kh iầ ượ ốd. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, tr ng thái ch tầ ượ ấCâu 12: cháy hoàn toàn 1,12 lít khí Cố2 H4 bao nhiêu mililit không khí bi ế(các khí đo cùng đk nhi và áp su t, oxi chi 20% th tích không khí )ở ểa. 16.800ml b. 5.600 ml c. 18.600ml d. 18.6 lítCâu 13: “Th ph m” gây ra các khai thác than làủ ầa. Khí C2 H4 b. Khí C2 H6 c. Khí CH4 d. Khí C4 H10 Câu 14: ch thành ph nguyên nh thi ph có nguyên tợ ốa. Hidro b. Oxi c. Cacbon d. NitơCâu 15: Ph ng tr ng cho liên và liên làả ộa. P/ th b. P/ hóa pứ ơc. P/ ng d. P/ phân yứ ủCâu 16: phân bi bình khí nhãn Metan và Etilen ng ta dùngể ườa. Dung ch Ca(OH)ị2 b. Dung ch BaClị2c. Gi quỳ tím d. Dung ch brom ịCâu 17: Dãy các khí nh không khí làẹ ơa. NH3 CO2 CH4 b. CH4 SO2 C2 H6c. CH4 C2 H4 H2 c. NO, CH4 C2 H6Câu 18: Tr CHộ4 và C2 H4 theo mol 1:1 thì có kh so Hỉ ớ2 ngằ a. 11 b. 10 c. d. 8Câu 19: Kh ng 0,6 mol khí Cố ượ ủ3 H8 là :a. 12,3 gam b. 26,4 gam c. 24,6 gam d. 13,2 gamCâu 20: cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Cố ợ2 H4 và CH4 ph cháy thu ẩđ cho th hoàn toàn vào dung ch Ba(OH)ượ ị2 th thành 157,6 gam ạk a. mol khí trong là:ế ượa. 0,1 và 0,4 b. 0,3 và 0,2 c. 0,2 và 0,3 d. 0,4 và 0,1Chú Cân nh c, tính toán kĩ tr khi ghi đáp án, đáp án đã ghi là không cắ ướ ượt a. có thì lo câu đó xem nh không đúngẩ ưTR NG THCS VÕ LI TƯỜ Ngày ……... tháng …… năm 2018H và tên: …………………………………………………..………………………………….. 9ớ …. KI TRA 15 PHÚT....Ề ỂHóa 9ọL ch đáp án đúng nh ghi vào phi sau 0,5 đ/câu)ự ếCâu 10Đ.ánCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ.ánCâu 1: ch thành ph nguyên nh thi ph có nguyên tợ ốa. Hidro b. Oxi c. Nito d. CacbonCâu 2: Ph ng tr ng cho liên và liên làả ộa. P/ th c. P/ hóa pứ ơb. P/ ng d. P/ phân yứ ủCâu 3: phân bi bình khí nhãn Metan và Etilen ng ta dùngể ườa. Dung ch Ca(OH)ị2 b. Dung ch BaClị2c. Gi quỳ tím d. Dung ch brom ịCâu 4: Công th phân ch cho bi t:ứ ếa. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốb. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, phân kh iầ ượ ốc. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, nguyên kh iầ ượ ốd. Thành ph nguyên ng nguyên tr liên t, tr ng thái ch tầ ượ ấCâu 5: cháy hoàn toàn 1,12 lít khí Cố2 H4 bao nhiêu mililit không khí bi ế(các khí đo cùng đi ki nhi và áp su t, oxi chi 20% th tích không ểkhí )a. 16.800ml b. 5.600 ml c. 18.600ml d. 18.6 lítCâu 6: Kh ng mol phân Cố ượ ử4 H8 là a. 28g b. 28 đvC c. 56g d. 56 đvC ĐI MỂCâu 7: PTHH C3 H6 O2 CO2 H2 thích trong làợ a. 4,5 b. c. 18 d. 6Câu 8: cháy hoàn toàn 0,5 mol khí Cể ố3 H8 thì bao nhiêu th tích không ểkhí bi ng oxi chi 1/5 th tích không khí )ế ểa. 11,2 lít b. 56 lit c. 280 lit d. 28000 mlCâu 9: Ch P.E nên ch gì và nh ph ng gì ?ấ ượ ứa. CHừ4 nh ph ng th b. Cờ ừ2 H4 nh ph ng ngờ ộc. Cừ2 H4 nh ph ng trùng d. Cờ ừ3 H6 nh ph ng trùng pờ ợCâu 10: mol 11,2 lít khí COố ợ2 và CH4 đo đktc là:ởa. 0,5 mol b. 0,05 mol c. mol d. 1,5 mol Câu 11: xu hidrocacbon là ch tẫ ấa. C4 H10 b. C3 H7 Cl c. C5 H12 d. C3 H4Câu 12: Dãy các ch là xu hidrocacbon là:ấ ủa. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 b. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. C2 H6 O, C3 H8 O, C2 H2 Cl2 CH4 c. CH3 Cl, C2 H6 C3 H4 C5 H12 Câu 13: Kh ng 3,36 lít khí Cố ượ ủ3 H8 (đktc) là a. 6,6 gam b. 5.6 gam c. 4,6 gam d. 3,6 gamCâu 14: 11,2 lít khí C2 H4 (đktc) khi vào 600 gam dung ch brom 10% thì :ụ ịa. Dung ch brom màu hoàn toàn c. Dung ch brom nh màuị ph nộ ầb. Dung ch brom không màu d. a,b,c saiị ềCâu 15: ng ng Metan là ủa. xu nh PVC b. Đi ch Hả ế2 c. xu P.E d. Đi ch ếoxiCâu 16: Dãy các khí nh không khí làẹ ơa. NH3 CO2 CH4 b. CH4 SO2 C2 H6c. CH4 C2 H4 H2 c. NO, CH4 C2 H6Câu 17: Tr CHộ4 và C2 H4 theo mol 1:1 thì có kh so Hỉ ớ2 ngằ a. b. 10 c. 11 d. 12Câu 18: Kh ng 0,6 mol khí Cố ượ ủ3 H8 là :a. 24,6 gam b. 26,4 gam c. 12,3 gam d. 13,2 gamCâu 19: cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Cố ợ2 H4 và CH4 ph cháy thu ẩđ cho th hoàn toàn vào dung ch Ba(OH)ượ ị2 th thành 157,6 gam ạk a. mol khí trong là:ế ượa. 0,3 và 0,2 b. 0,1 và 0,4 c. 0,2 và 0,3 d. 0,4 và 0,1Câu 20: “Th ph m” gây ra các khai thác than làủ ầa. Khí C2 H4 b. Khí C2 H6 c. Khí CH4 d. Khí C4 H10 Chú Cân nh c, tính toán kĩ tr khi ghi đáp án, đáp án đã ghi là không cắ ướ ượt a. có thì lo câu đó xem nh không đúngẩ
2020-09-27 07:14:39