Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 phút môn công nghệ lớp 11 mã đề 352

efa04e9e658f3d5568aafc92f0ba726a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:14:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ CONG NGHE 11 NĂM 2018 2019ỌMÔN CÔNG NGH 11Ệ Th gian làm bài 15 Phút; (Đ có 20 câu)ờ ềCONG NGHE 11 (Đ có trang)ềH tênọ ............................................................... pớ ................... Mã 352ềCâu 1: hình thành hoà khí ng điêzen ?ự ởA Ngoài xilanh. B. Trong xilanh. C. kì p. D. kì cháy dãn .ầ ởCâu 2: ng điêzen kỳ thì nhiên li vào ng nào?ố ượ ướ ạA ng hoà khí cu kì nén. ốB. Phun vào bu ng cháy cu kì nén.ơ ốC. Phun vào ng trong su kì p.ơ ườ D. ng hoà khí trong su kì p. ạCâu 3: kh th ng phun xăng kh i?ơ ốA kh B. 10 kh i.ố C. kh iố D. kh iố Câu 4: kỳ trong chu trình ho ng ĐCĐT, nhiên li (không khí) ệph chuy theo th nào sau đâyả ựA th i, hút, nén.ổ B. Hút, nén, th i.ổ ảC. Hút, nén, th i. D. Nén, th i, hút. ảCâu 5: th ng bôi tr kh sát trong SGK làệ ượ ảA bôi tr tr ti p.ơ ếB. bôi tr ng vung té.ơ ằC. bôi tr ng pha bôi tr vào nhiên li uơ ệD. bôi tr ng c.ơ ưỡ Câu 6: Th tích, áp su trong xilanh kỳ th iả ĐCĐT kỳủA Áp su tăng, th tích gi m. ảB. Áp su gi m, th tích gi m. ảC. Áp su gi m, th tích tăng.ấ ểD. Áp su tăng, th tích tăng.ấ ểCâu 7: Ch câu sai Trong th ng làm mát ng c?ọ ướA Qu gió có nhi hút gió qua các giàn ng két c.ạ ướB. Khi nhi gi cho phép thì van ng nhi đóng thông ng ướ ườn m.ướ ơC. Khi nhi th gi cho phép thì van ng nhi đóng ng thông ướ ườ ớkét làm mát.D. Qu gió và ng tr khu thông qua Puli và đai truy nạ ướ ượ ềCâu 8: Xe máy th ng dùng th ng làm mát nào sau đâyườ ?A Làm mát ng u. ầB. Làm mát ng ng ph ng pháp ng c.ằ ướ ươ ưỡ ứC. Làm mát ng không khí.ằD. Làm mát ng ng ph ng pháp ướ ươ ưTrang /3 Mã 352ềCâu 9: Trong th nhi và th ch n, các xupap bự ượ ượ ượ ốtrí và đóng mu n, lúc này xupap kỳ nào trong chu trìnhở ởA Kỳ nén và kỳ cháy. B. Kỳ và kỳ th i.ạ ảC. Kỳ cháy và kỳ hút. D. Kỳ th và kỳ nén.ảCâu 10: Xupap là chi ti hay th ng nào?ế ốA th ng đánh a.ệ B. tr khu thanh truy n.ơ ềC. th ng kh ng. D. phân ph khí. ốCâu 11: nh đi ch chính khi nh còn ngu là nh tác ng aư ủA Két làm mát. B. Van kh ng ch ếC. nh t.ầ D. Van an toàn. Câu 12: Ch câu sai Nh ng chi ti thu th ng bôi tr ng c?ọ ưỡ ứA Cácte, u, Két làm mát u, ng chính.ơ ườ ầB. Cácte, u, u, cánh qu t.ơ ạC. Két làm mát u, ng chính, u. ườ ướ ầD. ng báo áp su u, van nhi t, van an toàn. ệCâu 13: Nh chi ti nào trong phân ph khí mà các xupap đóng kín các ượ ửkhí ĐCĐT kỳ?ởA Lò xo xupap. B. Đũa y. ẩC. Cò .ổ D. cam. ốCâu 14: Ch câu đúng?ọA quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun cu kỳ tr ượ ướkhi pittông ĐCD.ếB. quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun kỳ cháy.ể ượ ầC. quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun cu kỳ nén khi ượ ốpittông ĐCT.ếD. quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun cu kỳ nén tr ượ ướkhi pittông ĐCT.ếCâu 15: Ch câu sai?ọA Pittông có nhi nh khí cháy truy cho tr Khu u.ệ ỷB. Tr Khu nh thanh Truy ra momen quayụ ạC. Thanh truy dùng truy gi Pittông và tr Khu u.ề ỷD. Má khu dùng tr Khu và ch Khu u.ỷ ỷCâu 16: Su đi ng xu hi cu dây Wấ ộ2 khiA CụT y.ừ ầB. CụT phóng đi n. ệC. CụT đi n. ệD. Rôto manheto quay.Câu 17: Xe máy 110 cm3 ng ng bao nhiêu xilanh?ắ ơA xilanh. B. xilanh. C. xilanh. D. xilanh.Câu 18: Bugi phát tia đi khi nào?ử ệA CụT đã và Dạ ủĐK đi ng.ượ ươB. CụT đang đi n.ạ ệTrang /3 Mã 352ềC. Dự ủĐK đi ng.ượ ươD. CụT và Dắ ủĐK đi ng.ượ ươCâu 19: tr ng tr khu có tác ng làố ụA quán tính.ạB. momen n.ạ ớC. cân ng cho tr khu u. ỷD. Gi ma sát. ảCâu 20: khác nhau gi ng xăng hai kỳ so ng xăng kỳự ốA Có momen quay kỳ. ốB. Không có xupap. C. Có công su nh kỳ.ấ ốD. Hao nhiên li kỳ.ố ốkiem tra 15 phutTrang /3 Mã 352ề
2020-09-27 21:59:15