Đề kiểm tra 15 phút môn công nghệ lớp 11 mã đề 151

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:13:30 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ CONG NGHE 11 NĂM 2018 2019ỌMÔN CÔNG NGH 11Ệ Th gian làm bài 15 Phút; (Đ có 20 câu)ờ ềCONG NGHE 11 (Đ có trang)ềH tênọ ............................................................... pớ ................... Mã 151ềCâu 1: hình thành hoà khí ng điêzen ?ự ởA Trong xilanh. B. kì cháy dãn .ầ ởC. kì p. D. Ngoài xilanh. Câu 2: kh th ng phun xăng kh i?ơ ốA kh B. kh iố C. 10 kh i.ố D. kh iố Câu 3: ng điêzen kỳ thì nhiên li vào ng nào?ố ượ ướ ạA Phun vào ng trong su kì p.ơ ườ B. Phun vào bu ng cháy cu kì nén.ơ ốC. ng hoà khí trong su kì p. ạD. ng hoà khí cu kì nén. ốCâu 4: th ng bôi tr kh sát trong SGK làệ ượ ảA bôi tr ng vung té.ơ ằB. bôi tr tr ti p.ơ ếC. bôi tr ng c.ơ ưỡ D. bôi tr ng pha bôi tr vào nhiên li uơ ệCâu 5: kỳ trong chu trình ho ng ĐCĐT, nhiên li (không khí) ệph chuy theo th nào sau đâyả ựA th i, hút, nén.ổ B. Hút, nén, th i. ảC. Hút, nén, th i.ổ D. Nén, th i, hút. ảCâu 6: Ch câu đúng?ọA quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun kỳ cháy.ể ượ ầB. quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun cu kỳ nén khi ượ ốpittông ĐCT.ếC. quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun cu kỳ tr ượ ướkhi pittông ĐCD.ếD. quá trình cháy giãn di ra n, vòi phun trí phun cu kỳ nén tr ượ ướkhi pittông ĐCT.ếCâu 7: Nh chi ti nào trong phân ph khí mà các xupap đóng kín các ượ ửkhí ĐCĐT kỳ?ởA Lò xo xupap. B. Cò .ổC. cam. D. Đũa y. ẩCâu 8: Xupap là chi ti hay th ng nào?ế ốA phân ph khí. B. th ng kh ng. ộC. tr khu thanh truy n.ơ D. th ng đánh a.ệ ửCâu 9: Ch câu sai Nh ng chi ti thu th ng bôi tr ng c?ọ ưỡ ứTrang /3 Mã 151ềA Cácte, u, u, cánh qu t.ơ ạB. ng báo áp su u, van nhi t, van an toàn. ệC. Két làm mát u, ng chính, u. ườ ướ ầD. Cácte, u, Két làm mát u, ng chính.ơ ườ ầCâu 10: nh đi ch chính khi nh còn ngu là nh tác ng aư ủA Van kh ng ch B. nh t.ầ C. Két làm mát. D. Van an toàn. Câu 11: Ch câu sai Trong th ng làm mát ng c?ọ ướA Khi nhi gi cho phép thì van ng nhi đóng thông ng ướ ườn m.ướ ơB. Qu gió có nhi hút gió qua các giàn ng két c.ạ ướC. Khi nhi th gi cho phép thì van ng nhi đóng ng thông ướ ườ ớkét làm mát.D. Qu gió và ng tr khu thông qua Puli và đai truy nạ ướ ượ ềCâu 12: Ch câu sai?ọA Thanh truy dùng truy gi Pittông và tr Khu u.ề ỷB. Pittông có nhi nh khí cháy truy cho tr Khu u.ệ ỷC. Tr Khu nh thanh Truy ra momen quayụ ạD. Má khu dùng tr Khu và ch Khu u.ỷ ỷCâu 13: Trong th nhi và th ch n, các xupap ượ ượ ượb trí và đóng mu n, lúc này xupap kỳ nào trong chu trìnhố ởA Kỳ cháy và kỳ hút. B. Kỳ nén và kỳ cháy. C. Kỳ th và kỳ nén.ả D. Kỳ và kỳ th i.ạ ảCâu 14: Th tích, áp su trong xilanh kỳ th iả ĐCĐT kỳủA Áp su gi m, th tích gi m. ảB. Áp su gi m, th tích tăng.ấ ểC. Áp su tăng, th tích gi m. ảD. Áp su tăng, th tích tăng.ấ ểCâu 15: Xe máy th ng dùng th ng làm mát nào sau đâyườ ?A Làm mát ng ng ph ng pháp ướ ươ ưB. Làm mát ng ng ph ng pháp ng c.ằ ướ ươ ưỡ ứC. Làm mát ng u. ầD. Làm mát ng không khí.ằCâu 16: Xe máy 110 cm3 ng ng bao nhiêu xilanh?ắ ơA xilanh. B. xilanh.C. xilanh. D. xilanh. Câu 17: Su đi ng xu hi cu dây Wấ ộ2 khiA CụT đi n. ệB. CụT phóng đi n. ệC. CụT y.ừ ầD. Rôto manheto quay.Câu 18: tr ng tr khu có tác ng làố ụA quán tính.ạB. cân ng cho tr khu u. ỷTrang /3 Mã 151ềC. momen n.ạ ớD. Gi ma sát. ảCâu 19: khác nhau gi ng xăng hai kỳ so ng xăng kỳự ốA Có công su nh kỳ.ấ ốB. Hao nhiên li kỳ.ố ốC. Không có xupap. D. Có momen quay kỳ. ốCâu 20: Bugi phát tia đi khi nào?ử ệA CụT và Dắ ủĐK đi ng.ượ ươB. Dự ủĐK đi ng.ượ ươC. CụT đã và Dạ ủĐK đi ng.ượ ươD. CụT đang đi n.ạ ệkiem tra 15 phutTrang /3 Mã 151ề