Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 8

204c4fa26b40098ec6c1b998de16c8be
Gửi bởi: Đặng Văn Mạnh vào ngày 2016-10-26 15:32:51 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.There are many accidents on the roads. We must ______ discipline.A. readB. to readC. readingD. reads2.There is movie theatre ______ factory and restaurant.A. inB. betweenC. toD. among3.Listen! ______ to your sister?A. Who is talkB. Who talksC. Who does talkD. Who is talking4.You are too fat. You ______ eat much meat.A. shouldn'tB. needn'tC. mustn'tD. couldn't5.How ______do you have picnic?A. usuallyB. oftenC. alwaysD. sometimes6.The Bakers ______ dinner at the moment.A. is havingB. are havingC. are eatingD. are corret7.Nam can dance ______ he can’t swim.A. butB. andC. whyD. or8.What are you going to do ______ the weekend?A. forB. ofC. inD. on9.______is she travelling? By coach.A. How longB. How muchC. HowD. What10.My sister and ______ TV in the living room now.A. am watchingB. are watchingC. is watchingD. watchII. Chia động từ trong ngoặc. (4 điểm)1.Look! The girl (come) .2.(you have) Math on Monday?3.Where is Nam?- He (watch) TV in his room at the moment.4.They (not play) games in the evenings .5.She likes reading but she (not read) now.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.