Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn sinh học Lớp 12

07772eac55f59fa1806b7744f24ffb74
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-19 20:04:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

và tên:ọ ……………………….. Ki tra 15phútể Môn: Sinh 12Đ BÀI:Ề1. bi gen là gì qu và nghĩa ĐB gen.ộ ủ2. Hãy ch ph ng án tr đúng nh t:ọ ươ Hi ng ĐB trúc NST do:ệ ượ ấA. gãy NST.ứB. gãy NST ho gãy tái khác th ng.ứ ườC. Trao chéo không u.ổ ềD. và C.ảBÀI LÀM 1H và tên: …………… Bài ki tra kỳ IIể ọL p: 12A Môn: Sinh 45phọ2Đi mể phê th giáoờ ầCÂU IỎI.TR NGHI MẮ ỆCâu 1: đi nào đây qu th là ướ không đúng?A. Qu th có thành ph ki gen tr ng và nh.ầ ịB. Qu th là ng ng ch phát tri chung.ầ ểC. Qu th là ng nhiên và nh th các cá th .ầ ểD. Qu th là sinh loài trong nhiên.ầ ựCâu 2: các alen các gen trong qu th nênấ ạA. gen qu th .ố B. ki gen qu th .ể ểC. ki hình qu th .ể D. thành ph ki gen qu thầ ểCâu 3: alen và a, ng cá th có ki gen Aa, th th ph ấth n, qu là:ứ ẽA. AA aa 1122næ ö-ç ÷è Aa 12 næ öç ÷è B. AA aa 2112æ ö-ç ÷è Aa 212æ öç ÷è .C. AA Aa 12 næ öç ÷è aa 2112æ ö-ç ÷è D. AA Aa 112næ ö-ç ÷è aa 12 næ öç ÷è .Câu 4: ng alen tính ng:ầ ươ ượ A. các ki gen alen đó trong qu th .ỉ B. giao alen đó trong QT.ỉ C. bào ng mang alen đó trong qu th ưỡ D.T các ki hình alen đó trong QT.ỉ ủCâu 5: cá th ngày càng gi m, ng ngày càng tăng bi hi rõ nh :ố ởA. qu th giao ph có ch n.ầ B. qu th ph và ng ph i.ầ ốC. qu th ph i.ầ D. qu th ng ph i.ầ ốCâu 6: xét gen có alen trên nhi th th ng thì lo ki gen ườ ểt đa trong qu th ng ph là: A: 4. B: C: 8; D: 10.Câu 7: Trong qu th ph i, thành ph ki gen qu th có xu ngầ ướ A. tăng th p, gi th ng p.ỉ B. duy trì cá th tr ng thái .ỉ C. phân hoá đa ng và phong phú ki gen.ạ D. phân hóa thành các dòng thu có ki gen khác nhau.ầ ểCâu ph ra trong qu th giao ph làmự A. tăng ti hoá qu thố B. tăng bi trong qu th .ế ể3C. tăng th ng p, gi th p.ỉ D. tăng đa ng ki gen và ki hình.ự ểCâu 9: trúc di truy qu th ban 0,2 AA 0,6 Aa 0,2 aa 1. Sau ầth ph thì trúc di truy qu th là:ế ẽA. 0,35 AA 0,30 Aa 0,35 aa 1. B. 0,425 AA 0,15 Aa 0,425 aa 1.C. 0,25 AA 0,50Aa 0,25 aa 1. D. 0,4625 AA 0,075 Aa 0,4625 aa 1.Câu 10 đi trúc di truy tộ qu th ph trong thiên nhiên nh th nào?ư ếA. trúc di truy nh.ấ B. Các cá th trong qu th có ki gen ểđ ng nh t.ồ ấC. Ph các gen tr ng thái ng p.ầ D. Qu th ngày càng thoái hoá .II. Lu n:ự ậ1. nh nghĩa và cho ví qu th Qu xã quanh nhà em ?ị ầ2. Th nào là di Th sinh thái có nh ng lo di th sinh thái nào Hi nay ơLa còn nh ng loai di th nào ?ữ Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 De 45 ph inh 12 rar6