Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn gdcd Lớp 11

f68ba2f191b8adfdecf63c578dd764f4
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 01:29 PM ngày 15-03-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti có ch năng?ề ứ<$> 4. <$> 3. <$> 5. <$> 2 th may, đâu là ng lao ng?ố ượ ộ<$> iả <$> Áo, qu nầ <$> Máy khâu <$> Kim ch ỉ Hàng hóa là ph tru:ộ a<$> ch .i <$> Kinh .ê <$> Văn hó <$> Chinh tr i Trong kinh hàng hóa, ng tiêu dung mu cóề ườ giá tr ngị hàng hóa thì tr củ ướh ph th hi đi gìê ượ cho nhà xu tả ?<$> Lao ng cá bi tộ <$> Giá tr trao ii <$> Giá tr <$> Giá trixã iộ Lĩnh trao i, mua bán mà đó các ch th kinh tác ng qua nhau xác nhự igiá và ng hàng hóa và ch :ả ượ ụ<$> ch <$> th tr ngi ườ <$> sàn giao ch <$> th tr ng ch ng ườ ứkhoán Trên th tr ng vi trao hàng hoá trên:i ườ ự<$> Giá hàng hoá <$> Nguyên ngang giáắ <$> Ch ng hành hoáấ ượ <$> Nhu ng tiêu dungầ ườ Giá tr hàng hóa bi hi thông qua nào?i ượ ố<$> Giá tr trao ii <$> Giá tr ng hàng hóai ủ<$> Lao ng xã ng xu t. ườ <$> Giá tr ng, ch ngi ượ ượ ph ch tr thành hàng hóa khi có đi ki ?ả ệ<$> đi ki <$> đi ki nề <$> đi ki nề <$> đi ki ệ Giá tr hàng hóa là:i<$> Lao ng cá nhân ng xu hàng hóa tinh trong hàng hóộ ườ a<$> Lao ng hao trong xu hàng hóộ a<$> Lao ng xã ng xu hàng hóa tinh trong hàng hóộ ườ a<$> Lao ng ng xu hàng hóa tinh trong hàng hoộ ườ á tăng tr ng kinh ng, ưở tăng tr ng kinh ph trênư ươ :<$> kinh li, ti .ơ <$> Phát tri kinh nh. i<$> kinh li, ti và công ng. <$> ng trong nh ấđ nh.i ng lao ng va li lao ngô ươ thành :ê a<$> Ph ng ti lao ng. ươ <$> ng xu t. ượ ấ<$> li xu t.ư <$> Công lao ng. ộ Nh ng nhiên mà lao ng con ng tác ng vào nh bi nó cho phuư ườ ổh đich con ng i, là:ợ ườ<$> Ph ng ti lao ng.ươ <$> ng lao ngố ượ <$> li lao ng. <$> Công lao ng. ộ Hàng hóa có nh ng thu tinh nào sau đây?ư ộ<$> Giá tr ng và giá ci <$> Giá tr lao ng ra hàng hoái a<$> Giá tr hàng hoá và ch ng hàng hoái ượ <$> Giá tr ng và giá tr hàng hoái ủ Bác tr ng rau ch bán ti dung ti đó mua o. ti đó th hi ch ứnăng gì?<$> Ph ng ti thông. ươ <$> Ph ng ti thanh toán.ươ ệ<$> Ph ng ti giao ch. ươ <$> Th đo giá tr .ướ i Cu tháng, ch dung ti ng công nhân mình tr ti đi ti ươ ướ âti đó th hi ch năng gì?ề ứ<$> Ph ng ti thông.ươ <$> Ph ng ti thanh toán.ươ ệ<$> Ph ng ti giao ch. ươ <$> Th đo giá tr .ướ i Khi tr ti ng ta th ng tr ti vàng ch không ph ti gi là vì:ấ ườ ườ ấ<$> ti gi ng, rách nát, ti vàng thì khôngề ề<$> ti vàng có th làm trang cề ứ<$> khi tr ti gi lâu giá tr còn ti vàng thì khôngấ ề<$> ti vàng trao ph bi trên th gi i.ề ớ quan tr ng nh tê trong các thành li lao ng ,là:ê <$> Công lao ng. <$> ng. <$> Ph ng ti lao ng. <$> th ng bình ch aươ ứ ng lao ng va li lao ngô ươ thành :ê <$> Công lao ng. <$> Ph ng ti lao ng. ươ <$> ng xu t. ượ <$> li xu t.ư ấ Ho ng nào sau đây là trung tâm, nh xã loài ng i?a ườ<$> Ho ng th nghi khoa ha <$> Ho ng xu ch t.a <$> Ho ng giáo da <$> Ho ng chinh tr xã i.a ộ Trong các thành li lao ng, nào đây quan tr ng nh tê ướ ấ<$> ng xu t. <$> Công lao ng. <$> th ng bình ch xu t. <$> ch t.ơ ấ nào đây gi vai trò quan tr ng và quy nh nh trong quá trình xu tê ướ ấ<$> ng lao ng. ượ <$> lao ng. <$> li lao ng. <$> Máy móc hi i.ệ a nào sau là trong nh ng ng lao ng trong nghành công nghi khai thácê ượ ệ<$> Máy cày. <$> Than. <$> Sân bay. <$> Nhàx ng.ưở
2020-09-28 16:08:35