Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 8

7a55b0b765fb06d8b97eef5bf00c96af
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-03-09 14:52:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ki tra 15 phút kì môn Sinh 8ề ốCâu 1. th ru là tên khác aỞ ủA. tràngạB. Tá tràngC. Tr tràngựD. Manh tràngCâu 2. đi nào đây có th và chim câu?ặ ướ ồA. Thông khí ph có tham gia hoànhở ơB. Vành tai phát tri nểC. Tim ngăn, vòng tu hoàn.ầD. con và nuôi con ng a.ẻ ữCâu 3. đi nào đây là đi chung th và chim câu?ặ ướ ồA. Máu đi nuôi th là máu i.ơ ươB. Có hoành ngăn cách khoang ng và khoang ng.ơ ụC. Có ng .ố ổD. Manh tràng phát tri nhể ạCâu 4. Trong tu hoàn th lo ch nào đây chuy máu th m?ệ ướ ẫA. Tĩnh ch ph iạ ổB. ng ch chộ ủC. ng ch ph iộ ổD. ng ch đùiộ ạCâu 5. Trong tu hoàn th lo ch nào đây chuy máu i?ệ ướ ươA. Tĩnh ch ph iạ ổB. ng ch ph iộ ổC. Tĩnh ch chạ ủD. Tĩnh ch ganạ ửCâu 6. th lo nào phân chia khoang th thành khoang ng và khoang ng,Ở ụđ ng th tham gia vào quá trình thông khí ph i?ồ ổA. DeltaơB. hoànhơC. đòn chũmơ ứD. liên nơ ườCâu 7. Khi nói các giác quan th phát bi nào đây sai?ề ướA. không tinh, mi ng c, có lông miắ ượB. Tai thính, có vành tai dài, n, ng cớ ượC. Mũi thính, mi ng có ria xúc giác nh bén.ệ ạD. Mí th phát tri n.ắ ểCâu 8. ch máu có ch năng máu tâm th các quan ho lên ph aạ ủth làỏ ượ ọA. Tĩnh chạB. ng chộ ạC. Mao chạD. và CảCâu 9. đi nào đây có loài thú?ặ ướ ọA. Nhi lông mao.ềB. Có vúC. Con cái có tuy aế ữD. conẻDOC24.VN 1Câu 10. ng nào trong hình đây không ph di ng ?ộ ướ ưỡ ưA. Hình 1B. Hình 2C. Hình 3D. Hình 4DOC24.VN 2Đáp án ki tra 15 phút Sinh 7ề ọ1. 2.C 3.A 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DDOC24.VN