Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 phút chương III: Mol và tính toán hoá học

c98726ac0ef8f6d2c318c77aedc8f594
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-05-20 12:43:12 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 429 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TU 14ẦI Môc tiªu: HS n¾m îc kh¸i niÖm gãc t¹o bëi ®/t ax vµ trôc 0x vµ hiÓu îc hÖ sè gãc cña ®/t liªn quan mËt thiÕt víi gãc t¹o bëi ®/t ®ã víi trôc 0x. HS biÕt tÝnh gãc hîp bëi ®/t ax vµ trôc 0x trong tr êng hîp hÖ sè theo c«ng thøc tg NÕu tÝnh gãc mét c¸ch gi¸n tiÕp.II. Ph ng ti nươ GV th íc th¼ng, phÊn mµu HS th íc kÎ, t×m hiÓu tr íc bµi míi.III TiÕn tr×nh lên pớ :1) ®Þnh: 2) KiÓm tra: HS vÏ ®å thÞ hµm sè 3x 2. HS vÏ ®å thÞ hµm sè 3x 33) Bµi míi: GV nªu vÊn ®Ò: Khi vÏ ®å thÞ hµm sè ax (a trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é x0y, gäi giao ®iÓm cña ®/t nµy víi trôc 0x lµ th× ®/t t¹o víi trôc 0x gãc ph©n biÖt cã ®Ønh chung lµ A. VËy gãc t¹o bëi ®/t ax (a 0) víi trôc 0x lµ gãc nµo vµ gãc ®ã cã phô thuéc vµo hÖ sè cña hµm sè kh«ng ta häc bµi h«m nayHo¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éngcña HS Ghi b¶ngHo¹t ®éng 1GV h×nh vÏ 10 lªn b¶ng Gãc lµ gãc nhän hay gãc tï ?GV nªu kh¸i niÖm vÒ gãc t¹o bëi ®/t ax víi trôc 0xGV b¶ng phô h×nh 11 sgk? Yªu cÇu HS tr¶ lêi ?1? Dùa vµo ®©u ®Ó so s¸nh gãc 1 2 3 So s¸nh c¸c gi¸ trÞ -¬ng øng cña hÖ sè trong c¸c hµm sè trªn ?GV nªu nhËn xÐt sgk GV giíi thiÖu hÖ sè gãc? ¬ng tù so s¸nh 1 2 3 vµ c¸c hÖ sè -¬ng øng trong c¸c hµm HS quan s¸t h×nh vÏHS gãc nhän gãc tïHS quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi HS tam gi¸c vu«ng tg ®/ 1 2 3 (a >0)HS a1 a2 a3HS ®äc nhËn 1) Kh¸i niÖm hÖ sè gãc cña êng th¼ng ax (a 0)a) Gãc t¹o bëi ®/t ax (a 0) víi trôc 0x.gãc t¹o bëi tia At vµ tia Ax gäi lµ gãc Khi t¹o bëigãc nhän; t¹o bëi gãc tï b) HÖ sè gãc- Khi ®/t ax t¹o víi trôc 0x mét gãc nhän. HÖ sè cµng lín th× gãc cµng lín nh ng vÉn nhá h¬n90 0- Khi gãc t¹o bëi ®/t ax víi trôc 0x lµ gãc tï, cµng lín th× gãc cµng lín.Ngµy so¹n: 11/11/2012Ngµy gi¶ng: TiÕt 27: HÖ sè gãc cña êng th¼ng ax b( 0)1sè trªn ?GV giíi thiÖu chó xÐtHS 1 2 3 a1 a2 a3HS ®äc chó îc gäi lµ hÖ sè gãc* Chó ý: sgk/57 Ho¹t ®éng 2GV yªu cÇu HS ®äc t×m hiÓu VD1 vÒ c¸ch vÏ ®å thÞ.? §Ó tÝnh gãc vËn dông kiÕn thøc nµo ?? dông tØ sè nµo ®Ó tÝnh ?? Nªu c«ng thøc tÝnh gãc khi HS ®äc VD1 sgkHS tØ sè îng gi¸c cña gãc nhänHS tg ®/ kHS tg 2) VÝ dô* VD1: sgk/ 57a) VÏ ®å thÞ hµm sè 3x b) TÝnh gãc Gi¶i Ta cã XÐt tam gi¸c vu«ng A0B Ta cã xtan =3:2200BA 3(3 lµ hÖ sè gãc cña ®/t 3x tan 71 34’ 4) Cñng cè V× sao nãi lµ hÖ sè gãc cña êng th¼ng ax (a 0) HS tr¶ lêi: v× vµ gãc cã mèi quan hÖ rÊt mËt thiÕt.a th× nhän; th× tï Khi nÕu t¨ng th× gãc còng t¨ng nh ng vÉn nháh¬n 90 Khi nÕu t¨ng th× gãc còng t¨ng nh ng vÉn nháh¬n 180 5) íng dÉn vÒ nhµ:CÇn n¾m ch¾c mèi quan hÖ gi÷a vµ gãc BiÕt tÝnh gãc b»ng m¸y tÝnh bá tói hoÆc b¶ng sè. Lµm bµi tËp 27; 28; 29 (sgk /58 –59).IV. Đánh giá Ngµy so¹n: TiÕt 28 LuyÖn tËp 211/11/2012Ngµy gi¶ng: Môc tiªu: HS îc cñng cè vÒ mèi quan hÖ gi÷a hÖ sè vµ gãc (gãc t¹o bëi ®/t =ax (a 0) víi trôc 0x).HS îc rÌn luyÖn kü n¨ng x¸c ®Þnh hÖ sè gãc cña hµm sè ax (a 0), vÏ ®å thÞ hµm sè, tÝnh gãc tÝnh chu vi, diÖn tÝch tam gi¸c trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.II Ph ng ti nươ GV th íc th¼ng, phÊn mµu HS th íc kÎ, lµm bµi tËp îc giao.III. TiÕn tr×nh lên pớ :1) ®Þnh: 2) KiÓm tra: Nªu nhËn xÐt vÒ gãc t¹o bëi ®/t ax (a 0) víi trôc 0x ?3) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cñaHS Ghi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp GV yªu cÇu HS lªn b¶ng lµmGV nhËn xÐt bæ xung TÝnh gãc ®· vËn dông kiÕn thøc nµo HS ®äc ®Ò bµiHS lªn b¶ng thùc hiÖnHS nhËn xÐtHS TSLG cña gãc kÒ bï víi gãc Bµi tËp 28 (sgk/58) a) VÏ ®å thÞ hµm sè -2x 3x0 1,5 1,5 xy 2x 0Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp Bµi to¸n cho biÕt g× ?yªu cÇu g× ?? §Ó x¸c ®Þnh îc hµm sè ta cÇn t×m yÕu tè nµo ?? vµ ®å thÞ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 1,5 nghÜa lµ g× ?GV thay a, x, vµo hµmsè tæng qu¸t råi t×m §å thÞ hµm sè ®i qua (2;2) cho biÕt g× ?? §å thÞ ax // ®/t suy ra ®iÒu HS ®äc ®Ò bµi HS tr¶ lêi HS t×m a, HS 2; 1,5 0HS 2HS HS 1; Bµi tËp 29 (sgk/ 59)a) §å thÞ hµm sè ax c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 1,5 vµ Thay 2; 1,5 vµo hµm sè ax ta cã: 2. 1,5 b= -3 Hµm sè ®ã lµ 2x 3b) Víi ta cã 3.2 -4 Hµm sè ®· cho lµ 3x 4c) êng th¼ng ax // ®/t =3x §/t =3 ®i qua B(a; 3g× ?? To¹ ®é (1; suy ra ®iÒu g× ?GV yªu cÇu HS thùc hiÖn phÇn sau khi ®· íng dÉnGV bæ xung söa sai vµ HS c¸ch t×m hÖ sè a,b Nªu yªu cÇu cña bµi ?GV gäi HS lªn thùc hiÖn c©u a? TÝnh c¸c gãc cña tam gi¸c ABC ta tÝnh ntn ?GV yªu cÇu HS thùc hiÖn tÝnh sè ®o c¸c gãc A, B, C.? TÝnh chu vi tam gi¸c tÝnh nh thÕ nµo ?? TÝnh c¸c c¹nh cña tamgi¸c ntn SABC 53 HS lªn thùc hiÖn ®ång thêiHS kh¸c cïng lµmvµ nhËn xÐtHS ®äc ®Ò bµiHS tr¶ lêi HS vÏ ®å thÞ HS ¸p dông TSLGHS thùc hiÖn HS PABC AB BC CAHS nªu c¸ch tÝnhHS SABC 21AB.0C 5) thay vµo hµm sè ta cã .1 5Hµm sè ®· cho cã d¹ng 5Bµi tËp 30 (sgk/59)a) VÏ ®å thÞ hµm sè 21 vµ ®å thÞ hµm sè -4 -2 0y 21 2y 2y 2A B-4 xb) To¹ ®é c¸c ®iÓm (-4; 0) (2;0) (0;2) Tan 214200AC suy ra µA 27 0Tan 12200BC suy ra gãc µB 45 Suy ra gãc µC 180 (27 45 =108 HS tù thùc hiÖn 4) Cñng cè C¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a trong bµi kiÕn thøc vËn dông ?N¾m ch¾c c¸ch vÏ ®å thÞ hµm sè, c¸ch t×m hÖ sè a, trong c«ng thøc.5) íng dÉn vÒ nhµ¤n tËp toµn bé ch ¬ng II lµm c¸c c©u hái «n tËp ch ¬ng. Lµm bµi tËp 32; 33;34 (sgk/ 61).IV. Đánh giá