Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết về bazo và muối

e5d8cc32f361f2c2368b73ec9947e91d
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-06-25 09:08:59 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 259 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT VỀ BAZƠ VÀ MUỐI ĐỀ 01 Câu Có những dung dịch muối sau Mg(NO3)2 CuCl2 .Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với a) Dung dịch NaOH b) Dung dịch HCl c) Dung dịch AgNO3 Viết phương trình hoá học xảy ra nếu có ). Câu Viết phương trình hóa học cho nhũng chuyển đổi sau Fe(OH)2FeSO4FeCl2 Fe(NO3)2Fe(OH)2FeO Fe Câu Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau HCl NaOH Na2SO4 NaCl Câu Trộn một dung dịch có hoà tan 19 gam MgCl2 với một dung dịch NaOH Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng được kết tủa và nước lọc Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi thu được gam chất rắn a) Viết các phương trình hoá học xảy ra b) Tính c) Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc Mg 24 Cl 35,5 Na 23 16 ĐÁP ÁN ĐỀ 01 Câu Nội dung Điểm (3 điểm) a) Tác dụng với NaOH Mg(NO3)2,CuCl2 Mg(NO3)2 2NaOH Mg(OH)2 2NaNO3 CuCl2 2NaOH Cu(OH)2 2NaCl 0,25 0,25 0,25 )1( )2( )3( )4( )5( )6( Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! b) Tác dụng với dd HCl Không có c) Tác dụng với dd AgNO3 CuCl2 2AgNO3 CuCl2 2AgCl Cu(NO3)2 0,75 0,25 0,25 (3 điểm) 1) Fe(OH)2 H2SO4 FeSO4 H2O 2) FeSO4 BaCl2 FeCl2 BaSO4 3) FeCl2 2AgNO3 Fe(NO3)2 2AgCl 4) Fe(NO3)2 2NaOH Fe(OH)2 2NaNO3 5) Fe(OH)2 FeO H2O 6) FeO H2 Fe H2O 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (2 điểm) Thử các mẫu thử bằng quỳ tím Quỳ tím hóa đỏ là dd HCl Quỳ tím hóa xanh là dd NaOH Không hiện tượng là Na2SO4 NaCl Cho dd BaCl2 vào mẫu thử còn lại Có kết tủa trắng là dd Na2SO4 BaCl2 Na2SO4 BaSO4 NaCl Không hiện tượng là NaCl 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (3 điểm) a) PTHH MgCl2 2NaOH Mg(OH)2 2NaCl (1) Mg(OH)2 MgO H2O (2) b) Ta có Theo (1),(2) nMgO 0,2 (mol) mMgO 0,2 40 (g) c) Theo (1) nNaCl 2= 0,4 (mol) mNaCl 0,4 36,5 14,6 (g) 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 ot ot ot )(2,095192molnMg Cl 2Mg Cln 2Mg ClnTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐỀ 02 A.TRẮC NGHIỆM(4đ) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D trước phương án chọn đúng Câu 1: Nhóm biểu diễn toàn bazơ bị nhiệt phân hủy là A. Cu(OH)2, Al(OH)3, KOH. B. Ba(OH)2, NaOH, KOH. C. Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3. Câu 2: Nhóm bazơ mà dung dịch của nó làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3. B. Ba(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 C. Cu(OH)2, Al(OH)3, KOH. D. Ba(OH)2, NaOH, KOH. Câu 3: Dung dịch có pH là A. KOH B. HCl C. NaOH D. FeCl2 Câu 4: Khí CO2 làm đục dung dịch A. HCl B. Ca(OH)2 C. CuSO4 D. CuCl2 Câu 5: Muối bị nhiệt phân hủy là A. FeCl2 B. NaCl C. CaCl2 D. KClO3 Câu 6: Ngâm một sợi dây đồng trong dung dịch bạc nitrat.Ta thấy A. Một phần dây đồng bị hoà tan, kim loại màu xám bám ngoài dây đồng và thấy dung dịch dần dần chuyển sang màu xanh. B. Không có chất nào mới được sinh ra, chỉ một phần dây đồng bị hoà tan. C. Kim loại màu xám bám vào dây đồng, dây đồng không có sự thay đổi. D. Không có hiện tượng nào xảy ra. Câu 7: Cho phân bón hoá học có CTHH sau: KNO3. Khối lượng của nguyên tố trong phân bón trên chiếm A. 38,6%. B. 13,9%. C. 20,2% D. 21,2%. Câu 8: Nhóm biểu diễn toàn phân bón đơn là A. KCl, CO(NH2)2 KNO3. B. (NH4)2HPO4, KNO3. C. KCl, NH4NO3, Ca3(PO4)2 D. (NH4)2HPO4,KCl,NH4Cl.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! B.TỰ LUẬN(6đ): Câu 1(2đ). Viết PTHH thực hiện sự chuyển hoá sau: CuO--(1)CuCl2--(2)Cu(OH)2--(3)CuO --(4) CuSO4 Câu 2(1đ). Có lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: CuSO4 và Na2SO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất trên. Viết PTHH (nếu có). Câu 3(3đ).Cho 500ml dung dịch MgCl2 tác dụng vừa đủ với 30g NaOH. Phản ứng xong, tiếp tục nung lấy kết tủa đến khối lượng không đổi thì thu được một chất rắn. Hãy: a) Viết PTPƯ xảy ra. b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung kết tủa. c) Tính nồng độ Mol dung dịch MgCl2 đã dùng. (Na 23, Mg 24 16, 1, Cl 35,5 ). ĐÁP ÁN ĐỀ 02 A.TRẮC NGHIỆM(4đ) :Mỗi câu đúng 0,5đ 1-D 2-D 3-C 4-B 5-B 6-A 7-A 8-C B.TỰ LUẬN(6đ): Câu 1(2đ)-Mỗi PTHH đúng 0,5đ sai hệ số -0,25đ (1): CuO 2HCl CuCl2 H2O (2): CuCl2 2NaOH Cu(OH)2 2NaCl (3): Cu(OH)2 CuO H2O (4): CuO H2SO4 CuSO4 H2O Câu 2(1đ): Dùng NaOH nhận biết CuSO4 có kết tủa xanh) (0,25đ) PTHH: CuSO4 2NaOH Cu(OH)2 Na2SO4 (0,5 đ) Chất còn lại là Na2SO4 (0,25 đ) C©u (3 ®) 0tTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! a) MgCl2 2NaOH 2NaCl Mg(OH)2 (1) 0,5đ 0,375 mol 0,75 mol 0,375 mol Mg(OH)2 MgO H2O (2) 0,5đ 0,375 mol 0,375 mol b) Theo bài ra ta có: số mol của NaOH 30/40 0,75 mol 0,25đ Theo pthh (1) ta có: ������(����)2 12 nNaOH 12 .0,75 0,375 mol 0,25đ Theo pthh (2) ta có: nMgO ������(����)2 0,375 mol 0,25đ Khối lượng MgO 0,375.40 15g 0,25đ c) Theo pthh (1) ta có: ����������2 12 nNaOH 12 .0,75 0,375 0,5đ Nồng độ mol dd MgCl2 0,375/0,5 0,75 0,5đ 0t
camvan.hoa.hnue@gmail.com
2020-09-24 17:03:15