Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 9 (1)

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-09 23:18:51 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

HO CH MÔN LÍ 9Ế Ậ*. Thông tin cá nhân và tên: ng Th Thuọ ịCh Giáo viênứ ụChuyên ngành đào o: CĐSP Lý CTĐạI. TIÊU CHUNG MÔN.Ụ ỘMôn lí có vai trò quan tr ng trong vi th hi tiêu đào tr ng trung .ậ ườ ởCh ng trình lí THCS có nhi cung cho sinh th ng ki th lí n, cươ ướđ hình thành sinh thói quen làm vi khoa c. a, môn lí là quan tr ng, tầ ặnó phát tri n, th ng hóa các ki th c, kĩ năng, thái mà HS lĩnh và hình thành ti c, khácể ặnó góp ph chu cho HS nh ng ki th c, kĩ năng và thái thi ti lên trung phầ ổthông, trung chuyên nghi p, ngh …ọ ềII. ĐI TÌNH HÌNH.Ặ Ể1. Thu i:ậ ợa. giáo viên:ề- quan tâm ch lãnh tr ng cùng GVCN các năng nhi tình lo ng cho sượ ườ ựti sinh.ế ọ- thân đào chu trình chuyên môn nghi nh nhi gi ng Bả ượ ộmôn lý.ậ- thân phân công đúng chuyên môn đào nên có nhi thu trong gi ng y.ả ượ ạ- Luôn có tinh th c, ng nâng cao trình chuyên môn mình...ầ ưỡ ủ- Luôn ng ph ng pháp phù cho ng ng sinh, ng p..ử ươ ượ b. sinh:ề ọ- sinh đã có th vi mình, kh năng ti thu ki th lý ng t.ọ ươ sinh ng thú vì thù môn có nôi dung sát th ng và ng thíọ ụnghi phong phú.ệ1- Các em có SGK, ghi, dùng p.ầ c. ch t, trang thi :ơ ị- Phòng thoáng mát, ch có ánh sáng, ng và trang đi n, bàn 02 ch ng ượ ốcho vi ti hành các thí nghi lý.ệ ậ- ng thí nghi cung ng .ụ ượ ươ ủ2. Khó khăn:a. Giáo viên.- Giáo viên ch có nhi th gian trao i, th lu môn.ư ộb. sinh.ọ- Sách bài còn thi u.ậ ế- Cha ch quan tâm vi con cái, phó cho nhà tr ng, ýẹ ườ th sinhứ ọch cao, …ư HS ch th chú môn cách nghiêm túc như chư ng làm thí nghi nhà. Vì các em sinh ra trong gia đình nông nghi nên th gia còn ch .ầ Các em có ít sách tham kh o.ả b. ch t, trang thi .ơ ị- dùng đa ph kém ch ng, ng nhi nên khó khăn trong vi th hi các thí nghi ượ ệtrong gi c. ọ- Máy chi giáo án ch nhi nên đôi lúc còn ch ng chéo.ế ồIII Ch tiêu ph uỉ 9A 41 sinh) G: hs 14,6%) 21hs (51,2%) ,Tb: 14 hs (31,2%) Y:0 (0%)ớ ọ, Kém :0(0%)L 9B 41 sinh G:6 hs (14,6%) ,K: 20 hs 48,8% ,Tb: 15hs 36,6% ,Y: (0%)ớ ọ, Kém: (0%)2IV- BI PHÁP TH HI N.Ệ Ệ1/ giáo viên:ố ớ- Giáo viên tăng ng th hành,các thí nghi tr quan hi uườ ể-Liên th ti ph ng,d hi các em ng tri th cệ ươ ướ ứ- Yêu sinh th hi nghiêm túc dung môn, sinh ph có SGK và hai lo (ầ vởghi và bài pở ).- Yêu sinh rèn lu ân mình hàng ngày và làm bài SGK và SBT, bài cũ, xem tr bàiầ ướm khi p.ớ ớ- Xác nh cho sinh thái ng đúng n, tiêu và yêu c, cách c. Giúp cácị ọem hi nh ng thu và khó kh trong công vi môn lý. Cho đi chính xác ng sinh để ểl lòng tin yêu sinh. ọ- Yêu bài có thí nghi và ng tr quan trầ p.ướ ớ- ng các dùng tr quan lên gây ng thú cho sinh. ng thú cho các em yêuử ứthích môn c.ọ- Ngay ph chu giáo án, so bài có ch ng ngay bu lên p.ừ ượ ớ2/ sinh:ố Rèn luy cho sinh thói quen làm vi c.ệ ự+ Phát huy tính sinh trong p.ộ ậ+ Giúp các em ng tri th kĩ năng, kĩ o.ắ ả+ Chu cho vi ti thu ki th i.ẩ 3II. HO CH TH .Ế năm 35 tu 70 ti 2ti tu kì 18 tu 36 ti )ọ kì II: 17 tu 34 ti )ọ ếTUẦN TIẾT TÊN BÀI YẠ TIÊU BÀI YỤ KI DUNG TÍCHỰ ỘH PỢ PHƯƠNGPHÁP CHU GV,Ẩ ỦHS BỔSUNG11 ph thu cự ộc ng đủ ườ ộdòng đi vàoệhi đi thệ ếgi hai uữ ầdây. Nêu cách trí và ti nượ ếhành thí nghi kh sát sượ ựph thu ng dòngụ ườ ộđi vào hi đi th gi haiệ ữđ dây n.ầ ẫ- và ng th bi uẽ ượ ểdi quan I, li uễ ệth nghi m.ự ệ- Nêu lu phượ ụthu ng dòng đi nộ ườ ệvào hi đi th gi hai uệ ầdây n.ẫ- Tuân th đúng quy thíủ ắnghi m.ệ- Ch nh quan I, U.ấ nấđáp,TN. 1. Giáo viên: đi tr u, côngệ ẫt c, ampe vônắ ếk đo dây dàiế ố30cm, bi th ngu n.ế ồ- ng 1, 2; Hình 1.1, 1.2ảphóng to.2. sinh:ọ* nhóm:ố ỗ1 dây đi tr dàiệ ở1m; ng kính 0,3mm;ườ1 công c; ampe 1ắ ếvôn đo dây iế ốdài 30cm; bi thế ếngu n.ồ42 Đi tr aệ ủdây nhẫ ịlu Ôm.ậ Nh bi đi tr vậ ẽđ ký hi đi tr ngượ ụcông th đi tr gi bài p. ậ- Phát bi đi tr nh nể ượ ậbi ký hi đi tr bi tế ượ ếđ ký hi u, đi tr .ượ ở- ng th nhậ ượ ịlu Ôm gi ng bàiậ ạt gi n.ậ ả- Yêu thích khoa và ch nh nọ ậphát bi u, th nh lu Ôm.ể nấđáp,TN. 1. Giáo viên:- ng ghi giá trả ịth ng (B ng Tr4ươ ảvà ng Tr 5).ả2. sinh:ọ- ng nhóm.ả2 Th hành:ự Xác nh đi nị ệtr dâyở ộd ng ampeẫ ằk và vôn kế Nêu cách xác nh đi trượ ởt công th tính đi tr .ừ ở- Mô cách trí và ti nả ượ ếhành và ti hành thíượ ượnghi xác nh đi tr tệ ộdây ng ampe và vôn .ẫ ế- Có th ch hành nghiêm túcứ ấqui ng các thi đi nắ ệtrong phòng thí nghi m.ệ Nêuv ,ấ ềv nấđáp,TN. 1. Giáo viên: dây có đi trẫ ởch bi giá tr 01 bi nư ếth ngu n;1 ampe 1ế ếvôn ;1 công c; 7ế ắđo dây i.ạ ố- ng đi đaộ ệnăng.2. sinh:ọĐ nhóm HSố ỗ: dây cóẫđi tr ch bi giáệ ếtr 01 bi th ngu n;1ị ồampe vôn 1ế ếcông c; đo dâyắ ạn i.ố- HS: báo cáoỗ ộth hành theo u.ự ẫ54 Đo ch iạ ốti p.ế Suy lu xây ng cậ ượcông th tính đi tr ngứ ươđ ng đo ch haiươ ồđi tr ti p: Rệ ếtđ R1 +R2 và th ứ21UU 21RR cácừki th đã c.ế ọ- Mô cách trí thíả ượ ốnghi ki tra các th cệ ứsuy ra lí thuy t.ừ ế- ng nh ng ki nậ ượ ếth đã gi thích sứ ốhi ng và bài đo nệ ượ ạm ch ti p.ạ ế- Ch nh các th nh lu tấ ậÔm cho đo ch ti p.ạ nấđáp,TN. Đi tr u, côngệ ẫt c, ampe vôn ,ắ ếdây i, bi th ngu n.ố ồ3 Đo ch songạ ạsong Suy lu xây ng cậ ượcông th tính đi tr ngứ ươđ ng đo ch haiươ ồđi tr song song:ệ ắ1 21 1tdR R= +v th ứ21II =12RR các ki th đã c.ừ ọ- Mô cách trí và ti nả ượ ếhành thí nghi ki tra cácệ ạh th suy lí thuy iệ ớđo ch song song.ạ ắ- ng nh ng ki nậ ượ ếth đã gi thích sứ ốhi ng và bài đo nệ ượ ạm ch song song.ạ- Ch nh nh lu Ôm choấ ậđo ch song song; yêu thíchạ ạkhoa c.ọ nấđáp,TN Đi tr u, côngệ ẫt c, ampe vôn ,ắ ếdây i, bi th ngu n.ố ồ66 6. Bài nậ ậd ng nh lu tụ ậÔm Phát bi và vi th cể ượ ứđ nh lu Ôm cho đo ch iị ốti p, cho đo ch song song.ế ạ- ng nh ng ki nậ ượ ếth đã gi các bàiứ ượt gi đo ch mậ ồnhi nh là ba đi tr .ề ấđáp4 Phát bi và vi th cể ượ ứđ nh lu Ôm.ị ậ- Phát bi và vi côngể ượth nh lu Ôm cho đo chứ ạn ti p.ố ế- Phát bi và vi côngể ượth nh lu Ôm cho đo chứ ạsong song.- ng các ki th đã cậ ọgi các bài đo ch cóả ạnhi nh đi tr .ề ở- th n, chăm ch .ẩ ỉ78 7. ph thu cự ộc đi tr vàoủ ởchi dài dâyềd nẫ Nêu đi tr ph thu cượ ộvào chi dài, ti di và tề ậli làm dây n.ệ ẫ- Bi cách xác nh ph thu cế ộc đi tr vào trong cácủ ộy (chi dài, ti di và tế ậli làm dây n).ệ ẫ- Suy lu và ti hành thíậ ếnghi ki tra ph thu cệ ộc đi tr dây vào chi uủ ềdài.- Nêu đi tr các dâyượ ủd có cùng ti di và làmẫ ượt cùng li thì iừ ớchi dài dây.ề Suy lu và ti hành TNậ ượki tra ph thu đi nể ệtr vào chi dài.ở ề- Bi cách xác nh đi tr phế ụthu vào trong các .ộ ố- Ch nh đi tr ph thu cấ ộvào ba .ế ố- Ch nh quan đi trấ ởph thu vào chi dài.ụ Nêuv ,ấ ềv nấđáp,TN. Đi tr u, côngệ ẫt c, ampe vôn ,ắ ếdây i, bi th ngu n.ố ồ5 8. ph thu cự ộc đi tr vàoủ ởti di dâyế ệd nẫ Suy lu ng các dây nậ ượ ẫcó cùng chi dài và làm cùngề ừm li thì đi tr aộ ủchúng ngh ch ti di nỉ ệc dây n.ủ ẫ- trí và ti hnh thí nghi mố ệki tra quan gi đi nể ệtr và ti di dây n.ở ẫ- Nêu đi tr các dâyượ ủd có cùng chi dài và cẫ ượlàm cùng li thì lừ ệngh ch ti di dây.ị ủ- Suy lu ra ng đi trậ ượ ởdây cùng chi dài và làm tẫ nấđáp, TN Đi tr u, côngệ ẫt c, ampe vôn ,ắ ếdây i, bi th ngu n.ố ồ8m li thì ngh ch iộ ớti di dây.ế ủ- trí và ti hành TNố ượki tra quan gi đi nể ệtr và ti di n.ở ệ- Ch nh quan gi aấ ữđi tr và ti di dây n.ệ ẫ10 9. ph thu cự ộc đi tr vàoủ ởv li làm dâyậ ệd n.ẫ trí và ti hành TN ki traố ểch ng ng đi tr các dâyứ ởd có cùng chi dài, ti di nẫ ệvà làm các li khácượ ệnhau thì khác nhau.- So sánh đi nượ ệc các ch hay các li cănủ ệc vào ng giá tr đi tr su tứ ấc chúng.ủ- ng công th c: rSlđ tính ng khiể ượ ượbi các ng còn i.ế ượ ạ- Ch nh nh nghĩa và côngấ ịth đi tr .ứ BVMT :- Các dung ki th c:ộ ứ+ Đi tr dây làệ ẫnguyên nhân làm nhi trênỏ ệdây. Nhi ng ra trên dâyệ ượ ỏd là nhi vô ích, làm hao phíẫ ệđi năng.ệ+ dây làm ng tỗ ộch xác nh ch ch cấ ượm ng dòng đi xácộ ườ ệđ nh. ng dây nị ẫkhông đúng ng dòngườ ộđi cho phép có th gây ra aệ ỏho và nh ng qu môiạ ảtr ng nghiêm tr ng.ườ ọ- Bi pháp GDBVMT: ti tệ ếki năng ng, ngệ ượ ụdây có đi tr su nh .ẫ ỏNgày nay, ng ta đã phát hi nườ ệra ch có tính ch cộ ặbi t, khi gi nhi aệ ủch thì đi tr su chúngấ ủgi giá tr ng khôngả ằ(siêu n). Nh ng hi nayẫ ệvi ng ng li siêu nệ ẫvào trong th ti còn pự ặnhi khó khăn, ch do cácề ếv li đó ch là siêu khiậ ẫnhi th (d 0ệ ướ 0C tấnhi u).ề nấđáp Đi tr u, côngệ ẫt c, ampe vôn ,ắ ếdây i, bi th ngu n.ố 96 11 10. Bi tr -ế ởĐi tr dùngệ ởtrong thu t.ỹ Nêu bi tr là gì và nêuượ ởđ nguyên ho ng aượ ủbi tr .ế ở- bi tr vào chắ ượ ạđi đi ch nh ng đệ ườ ộdòng đi n.ệ- Nh ra các đi tr trongậ ượ ởkĩ thu t.ậ- Tuân th đúng cách bi trủ ởvào trong ch đi nạ nấđáp, TN đi tr kĩ thu lo iệ ạcó các vòng màu; bi nếtr con ch (20ở ạ -2A); Công c; ngu nắ ồđi 3V; bóng đènệ2,5V 1W; đi tr kĩệ ởthu có ghi tr dâyậ ốn .ố12 11. Bài nậ ậd ng nh lu tụ ậÔm và công th cứtính đi trệ ởc dây n.ủ Phát bi và vi th cể ượ ứđ nh lu Ôm; Công th tính đi nị ệtr dây n.ở ẫ- ng nh lu Ôm và côngậ ậth tính đi tr dây đứ ểtính các ng có liên quanạ ượđ đo ch nhi uố ềnh là ba đi tr ti p,ấ ếsong song, p.ỗ ợ- Gi bài lí theo đúng cácả ậb gi i.ướ ả- Chăm ch th n, trung th c.ỉ Nêu ,ấ ềv đápấ7 13 12 Công su tấđi n.ệ Phát bi nh nghĩa côngể ượ ịsu đi n.ấ ệ- Vi công th tính côngế ượ ứsu đi n.ấ ệ- Nêu nghĩa Oát ghi trênượ ốm ng đi n.ỗ ệ- ng công th cậ U.I đểtính ng khi bi tượ ượ ếcác ii ng còn i.ạ ượ Ch nh nh nghĩa và côngấ ịth công su đi n.ứ BVMT :- Khi ng các ng đi nử ệtrong gia đình thi ngầ ụđúng công su nh c. Đấ ểs ng đúng công su nhử ịm vào ng đi nứ ệđó hi đi th đúng ngệ ằhi đi th nh c.ệ ứ- Bi pháp GDBVMT: ệ+ ng đi nố ệthì vi ng hi đi thệ ếnh hi đi th nhỏ ịm không gây nh ngứ ưởnghiêm tr ng, nh ng iọ ớm ng khác sộ nấđáp, TN Bóng đèn 12V 3W;bóng đèn 12V 6W; dâyn i, ngu 6V; Ampeố ồk Vôn công cế ắđi n, bi tr 20ệ ở –2A;10