Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 7 (6)

c457cc385d0569a25d716741e8123070
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-01 20:07:02 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD& ĐT TX BÌNH MINH THI KÌ NĂM 2017- 2018Ề ỌTR NG THCS HÒA Môn thi: lý 7. ƯỜ Th gian: 60 phút ờI. MA TR KI TRA:Ậ ỂN dung ki nộ ếth cứ Các nh bi tấ ngổNh bi tậ Thông hi uể Nh bi tậ Thông hi uể1 CKQ(0, 5đ)1TL( đ) 1TL(1 đ) 3,25 đS truy nự ềth ng ánhắ ủsáng(3 ti tế 1Câu 1: Phátbi nh lu tể ậtruy th ngề ẳánh sáng, nêuđ ngượ ứd ng th .ụ Câu 2: Gi iảthích hi nệt ng lýượ ậtrong th .ự ếPh ánhả ạsáng(3 ti t)ế CKQ(0,5đ) TL( đ) 1TL(1 đi m)ể ,5 đC 2, Câu 6: ngỨd ng nhụ ịlu ph xậ ạánh sáng đểv tia ph nẽ ảx .ạ Câu 6: ngỨd ng ĐLPXụđ tính gócểph xả ạG ng uươ ầ(2ti t)ế 1TL(1đ) đCâu 3: Hi uểđ vi ngượ ứd ng ngụ ươc trongầ ồth .ự ếÂm c(4 ti t)ọ CKQ( 1,25 đ) TL( TL( 3,,25 đC4, 5, 6, 7, Câu 5: Hi uểđ nh cượ ụdao ng phátộra âm. Câu 4: nậd ng ki nụ ếth đã cứ ọđ trình bàiểcách ti hànhếthí nghi m.ệC NGỘ 10 đPHÒNG GD& ĐT TX BÌNH MINH THI KÌ NĂM 2017- 2018Ề ỌTR NG THCS HÒA Môn thi: lý 7. Th gian: 60 phút ƯỜ ờĐ A:ỀPh I: Tr nghi (2 đi m). sinh tr đúng câu 0,25 đầ ỗ1. Trong các sau đây, nào là ngu sáng?ậ ồA. Bóng đèn đi n.ệB. TrăngặC. Bút th đi n.ử ệD. Tia ch p.ớ2. Cho đi sáng cách ng ph ng 40cm. nh S’ qua ng cách ng kho ng:ể ươ ươ ươ ảA. 20 cm B. 40cm C. 60cm D. Không ph các giá tr trênả ị3. Khi soi ng th mình trong ng n, ta có th lu ng này là ng gì?ươ ươ ươ ươA. ng ph ng.ươ ẳB. ng lõm.ươ ầC. ng i.ươ ồD. ng hay ng lõm tùy thu vào kho ng cách ng.ươ ươ ươ4. Trong các sau, nào không ph iả là ngu âm?ồA. Dây đàn đang rung.B. Ca sĩ đang hát.C. Chi tr ng.ế ốD. Không khí dao ng trong còi khi ta th i.ộ ổ5. dao ng 50Hz. dao ng trong 10 là.ộ ậA. 500 dao ng. B.ộ 50 dao ng ộC. dao ng. D. 5000 dao ngộ ộ6. Khi biên dao ng ngu âm càng thì:ộ ớA. Âm phát ra càng ng.ổB. Âm phát ra càng cao.C. Âm phát ra càng tr m.ầD. Âm phát ra càng to.7 Môi tr ng nào sau đây truy âm nh t?ườ ấA.Không khí B. Chân không.C. D.N cắ ướ8. Trong các tr ng đây, phát ra âm khi nào?ườ ướ ậA. Khi kéo căng t. B. Khi cong tậ ậC. Khi nén D. Khi làm dao ng.ậ ộPh II. lu (8 ĐI M)ầ ỂCâu 1: Hãy phát bi nh lu truy th ng ánh sáng? Nêu ng ng trong th ?(2 đi m)ể ểCâu 2: sao trong đêm ta không nhìn th các t, cây nh ng ta có th nhìn th ượ ượng a?(1 đ) ửCâu 3: Vì sao ng dùng làm kính chi xe mô tô?(1 đi m)ươ ượ ểCâu 4: Em có th làm cho nh gi y, lá chu i...phát ra âm khôngể ượ Nêu cách làm? 1đi m)ểCâu 5: Hãy ch ra ph nào dao ng phát ra âm khi gãy nh dây đàn, khi dùng dùi gõ vào tr ng?ỉ ố(1 đi m)ểCâu 6: Trên hình tia sáng SI chi lên ng ph ng. Góc tia SI ng ngẽ ươ ươ ằ30 0. Hãy ti tia ph và tính góc ph ?(2 đi m)ẽ 30 IPHÒNG GD& ĐT TX BÌNH MINH THI KÌ NĂM 2017- 2018Ề ỌTR NG THCS HÒA Môn thi: lý 7. Th gian: 60 phút ƯỜ ờĐ B:ỀPh I: Tr nghi (2 đi m). sinh tr đúng câu 0,25 đầ ỗ1. dao ng 50Hz. dao ng trong 10 là.ộ ậA. 500 dao ng. B.ộ 50 dao ng ộC. dao ng. D. 5000 dao ngộ ộ2. Khi biên dao ng ngu âm càng thì:ộ ớA. Âm phát ra càng ng.ổB. Âm phát ra càng cao.C. Âm phát ra càng tr m.ầD. Âm phát ra càng to.3 Môi tr ng nào sau đây truy âm nh t?ườ ấA. Không khí B. Chân không.C. D. cắ ướ4. Trong các tr ng đây, phát ra âm khi nào?ườ ướ ậA. Khi kéo căng t. B. Khi cong tậ ậC. Khi nén D. Khi làm dao ng.ậ ộ5. Trong các sau đây, nào là ngu sáng?ậ ồA. Bóng đèn đi n.ệB. TrăngặC. Bút th đi n.ử ệD. Tia ch p.ớ6. Cho đi sáng cách ng ph ng 40cm. nh S’ qua ng cách ng kho ng:ể ươ ươ ươ ảA. 20 cm B. 40cm C. 60cm D. Không ph các giá tr trênả ị7. Khi soi ng th mình trong ng n, ta có th lu ng này là ng gì?ươ ươ ươ ươA. ng ph ng.ươ ẳB. ng lõm.ươ ầC. ng i.ươ ồD. ng hay ng lõm tùy thu vào kho ng cách ng.ươ ươ ươ8. Trong các sau, nào không ph iả là ngu âm?ồA. Dây đàn đang rung.B. Ca sĩ đang hát.C. Chi tr ng.ế ốD. Không khí dao ng trong còi khi ta th i.ộ ổPh II. lu (8 ĐI M)ầ ỂCâu 1: Hãy phát bi nh lu truy th ng ánh sáng? Nêu ng ng trong th ?(2 đi m)ể ểCâu 2: sao trong đêm ta không nhìn th các t, cây nh ng ta có th nhìn th ượ ượng a?(1 đ) ửCâu 3: Vì sao ng dùng làm kính chi xe mô tô?(1 đi m)ươ ượ ểCâu 4: Em có th làm cho nh gi y, lá chu i...phát ra âm khôngể ượ Nêu cách làm? 1đi m)ểCâu 5: Hãy ch ra ph nào dao ng phát ra âm khi gãy nh dây đàn, khi dùng dùi gõ vào tr ng?ỉ ố(1 đi m)ểCâu 6: Trên hình tia sáng SI chi lên ng ph ng. Góc tia SI ng ngẽ ươ ươ ằ30 0. Hãy ti tia ph và tính góc ph ?(2 đi m)ẽ 30 IĐÁP ÁN:-BI ĐI MỂ ỂĐ A:ỀPh I:TR NGHI Mầ :(M CÂU ĐÚNG 0,25 Đi mể )Câu iỏ 8Đáp án DĐ B:ỀPh I:TR NGHI Mầ :(M CÂU ĐÚNG 0,25 Đi mể )Câu iỏ 8Đáp án CPh II: LU N( đi m)ầ ểCâu 1: Trong môi tr ng trong su và ng tính, ánh sáng truy đi theo ng th ng .( đi m)ườ ườ ểng ng: Ng ng, hàng….(1 đi m)Ứ ườ ểCâu 2: Khi có ánh sáng đó truy tr ti vào ta.( đi m)ừ ểCâu 3: Vì ng cho vùng nhìn th ng ph ng cùng kích th c.(1 đi m)ươ ươ ướ ểCâu 4: HS nêu đúng đi mểC 5: ph nào dao ng phát ra âm khi gãy nh dây đàn là dây đàn.(0,5 đi m)ộ ểB ph nào dao ng phát ra âm khi dùng dùi gõ vào tr ng là tr ng(0,5 đi m)ộ ểCâu 6: hình đúng (1 đi m)ẽ Xác nh góc ph chính xác ng i=iị ’= 60 0(1 đi m)ể
2020-09-27 06:43:53