Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ LỚP 12

69c0dcd677f7291328643483bdc1cc97
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-11-24 17:14:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 292 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

132:DDACBADA AAAABA AACAABACDCAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ KI TRA NĂM 2017­Ề Ọ2018TR NG THPT ANHƯỜ MÔN LÍẬH Tên :.....................................................L :...................ọ Mã 132ềHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: dao đng đi hòa, trong phút th hi đc 30 dao đng toàn ph n.ộ ượ ầQuãng đng mà đi đc trong th gian 8s là 64cm. Biên dao đng là ườ ượ A. 2cm B. 5cm C. 3cm D. 4cmCâu 02: tham gia đng th hai dao đng đi hòa cùng ph ng, cùng cóộ ươ ốph ng trình là: xươ ượ1 4cos2 (cm) và xπ2 4cos(2 t+π3 (cm). Ph ng trình daoươđng ng là:ộ A. 43 cos(2 ­π6 (cm) B. 42 cos(2 ­π4 (cm) C. 42 cos(2 +π4 (cm) D. 43 cos(2 t+π6 (cm)Câu 03: dao đng đi hòa có ph ng trình là ươ5 cos(2 )3x t (cm; s). cậ ốc khi đi qua trí có li 3cm là: A. 8 (cm/s) B. 8 (cm/s) C. 4 (cm/s) D. 4 (cm/s) Câu 04: dao đng đi hoà theo ph ng trình 5cos(4ộ ươ /3) (cm) gia cốc th đi 2s làủ A. 7,9m/s 2B. 3,95m/s C. ­3,95m/s D. 7,9m/s Câu 05: Khi nói năng ng trong dao đng đi hòa đi nào sau đây ượ sai A. năng bình ph ng dao đngơ ươ B. Đng năng và th năng bi thiên đi hòa cùng li dao đng. C. Có chuy hóa qua gi đng năng và th năng.ự D. năng bình ph ng biên dao đng.ơ ươ Câu 06: Phát bi nào sau đây là sai khi nói biên dao đng ng haiề ủdao đng đi hoà cùng ph ng cùng sộ ươ A. Ph thu vào hai dao đng thành ph n. B. Nh nh khi hai dao đng thành ph ng pha. ượ C. nh khi hai dao đng thành ph cùng pha D. Ph thu vào ch pha hai dao đng thành ph n. ầCâu 07: Phát bi nào sau đây không đúng?ể A. dao đng ng ng ng c.ầ ưỡ ưỡ B. Chu kì dao đng ng ng chu kì ng củ ưỡ ưỡ Mã 132ề Trang 4132:DDACBADA AAAABA AACAABACDCA C. Biên dao đng ng ph thu vào biên ng c. ưỡ ưỡ D. dao đng ng luôn ng dao đng riêng. ưỡ ộCâu 08: Khi âm thanh truyền từ ra không khi ướ thì: A. ước sóng gi tần số không đổ B. sóng tăng không đi ướ C. sóng tăng tăng ướ D. sóng gi tăng .ướ Câu 09: Hai dao động điều hoà cùng phương: x1 A1 cos(1t  x2 A2 cos(2t  ). Kết luận nào sau đây sai A. 1  (2k+1) 2 hai dao động ngược pha B. 1  k hai daođng cùng phaộ C. 1  (2 +1) hai dao động ngược pha D. 1  2 hai daođng vuông phaộ Câu 10: Cho sóng ngang có ph ng trình sóng ươ5 cos (5 )( )30xu mm (x tính ng cm, ttínhằb ng s). truy sóng là:ằ A. 1,5m/s B. 0,1m/s C. m/s D. 0,4m/s Câu 11: con lò xo có kh ng 250g dao đng đi hòa biên 8cm và chuộ ượ ộkì 0,5s. 2=10 năng dao đng là A. 0,128J B. 1.28 C. 0,064J D. 0,64JCâu 12: Trong dao đng đi hoàộ A. Gia bi đi đi hoà ng pha so li đ. ượ B. Gia bi đi đi hoà pha ớ2 so li đ.ớ C. Gia bi đi đi hoà cùng pha so li đ.ố D. Gia bi đi đi hoà ch pha ậ2 so li đ.ớ Câu 13: con đn có chu kì dao đng 1,5 s, th gian con đi VTCBộ ừđn trí có li A/ làế A. 0,375 B. 0,125 C. 0,75 D. 0,25 sCâu 14: ch đi dao đng đi hoà theo ph ng trình x=5cos(ộ ươ2t cm, li aộ ủch đi th đi 1,5s là.ấ A. ­5cm B. 2,5cm C. 5cm D. 0cmCâu 15: sóng ngang truy trái sang ph (hình ). th đi đi vàộ ểđi có li nh hình Vào th đi sau th đi ng chuy đng vàể ướ ủQ là ượ ẽMã 132ề Trang 4132:DDACBADA AAAABA AACAABACDCA A. đi lên đi xu ngố B. đi xu ng đi xu ng C. đi xu ng đi lênố D. đi lên đi lên Câu 16: Trên tặ hai ng uồ tế pợ S1 và S2 dao đngộ theo ph ng th ngẳđng, ng pha,ứ ượ iớ cùng biên 10ộ Khi có giao thoa hai sóng đó trên tặn dao đng trung điạ đo Sủ ạ1 S2 có biên ng:ộ )Câu 17: Trong dao đng đi hoà con đn, phát bi nào sau đây làộ đúng A. Chu ph thu vào biên con c.ỳ B. góc ph thu vào kh ng tầ ượ C. kéo vự không ph thu vào kh ng ng.ụ ượ D. Gia ph thu vào kh ng t.ố ượ Câu 18: Con lò xo ngang dao đng đi hòa, phát bi nào sau đây là sai A. Khi đi trí cân ng đn trí biên thì th năng gi n. B. Khi qua trí cân ng thì đng năng ng năng.ậ C. Khi đi trí biên trí cân ng thì đng năng tăng n.ậ D. Khi trí biên thì đng năng tri tiêu. ệCâu 19: con lò xo ng kh ng 0,5kg vào đu lò xo có ngộ ượ ứ200 N/m. Ng ta kéo qu ng ra kh trí cân ng đo 6cm th nh cho nóườ ẹđng. đi ng là.ộ A. vmax 120 cm/s B. vmax 160 cm/s C. vmax 150cm/s D. vmax 80 cm/s Câu 20 âm thanh có ng 43dB ng âm đó là ườ ườ A. 2.10 ­7W/m B. 2.10 ­8W/m C. 5.10 ­7W/m D. 5.10 ­8W/m Câu 21: sóng có ph ng trình sóng ươ)65cos(tAu (cm). Bi kho ng cách ng nế ắnh gi hai đi có ch pha ệ3 là 0,2m. truy sóng là:ố A. m/s. B. m/s. C. 20 m/s. D. m/s.Câu 22: Khi ra sóng ng trên dây AB có đu đnh và đu do thì A. nút sóng nh ng sóng đn B. nút sóng nh ng sóng ng hai đn C. nút sóng ng ng sóng D. nút sóng nhi ng sóng đn ịCâu 23: con lò xo ngang dao đng đi hòa chu kì 0,1s. Ch cộ ốth năng VTCB ng. Kho ng th gian gi hai liên ti đng năng ngế ằth năng là:ế A. 0,05s B. 0,1s C. 0,200s D. 0,025sMã 132ề Trang 4P Q132:DDACBADA AAAABA AACAABACDCACâu 24: dao đng đi hoà chu 2s. Bi trung bình tộ ậtrong chu là 4cm/s. Biên dao đng là:ộ A. 4cm B. 8cm C. 2cm D. 0,5cm Câu 25: Trong dao đng đi hoà con lò xo, khi li ng biên độ ộthì đng năng chi ph năng?ộ A. 3/4 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/2 Mã 132ề Trang 4132:DDACBADA AAAABA AACAABACDCAMã 132ề Trang 4132:DDACBADA AAAABA AACAABACDCAMã 132ề Trang 4264:DACAAD ADBBBBACCCACCBBCDDAS GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA NĂM 2017­Ề Ọ2018TR NG THPT ANHƯỜ MÔN LÍẬ( có trang )ề Th gian làm bài 45 phút (25 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.....................................................L :...................ọ Mã 264ềHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: Trên tặ hai ng uồ tế pợ S1 và S2 dao đngộ theo ph ng th ngẳđng, ng pha,ứ ượ iớ cùng biên 10ộ Khi có giao thoa hai sóng đó trên tặn dao đng trung điạ đo Sủ ạ1 S2 có biên ng:ộ Câu 02: Trong dao đng đi hoà con đn, phát bi nào sau đây làộ đúng A. kéo vự không ph thu vào kh ng ng.ụ ượ B. Gia ph thu vào kh ng t.ố ượ C. góc ph thu vào kh ng tầ ượ D. Chu ph thu vào biên con c.ỳ Câu 03: Khi ra sóng ng trên dây AB có đu đnh và đu do thì A. nút sóng nh ng sóng ng hai đn B. nút sóng nhi ng sóng đn C. nút sóng ng ng sóng D. nút sóng nh ng sóng đn ịCâu 04: Khi nói năng ng trong dao đng đi hòa đi uwề ượ ềnào sau đây sai A. Đng năng và th năng bi thiên đi hòa cùng li dao đng. B. năng bình ph ng dao đngơ ươ C. Có chuy hóa qua gi đng năng và th năng.ự D. năng bình ph ng biên dao đng.ơ ươ Câu 05: dao đng đi hoà theo ph ng trình 5cos(4ộ ươ /3) (cm) gia cốc th đi 2s làủ A. ­3,95m/s B. 3,95m/s C. 7,9m/s 2D. 7,9m/s Câu 06: con đn có chu kì dao đng 1,5 s, th gian con đi VTCBộ ừđn trí có li A/ làế A. 0,25 B. 0,375 C. 0,75 D. 0,125 Câu 07: Cho sóng ngang có ph ng trình sóng ươ5 cos (5 )( )30xu mm (x tính ng cm, ttínhằb ng s). truy sóng là:ằ A. 1,5m/s B. m/s C. 0,4m/s D. 0,1m/sMã 264ề Trang 4264:DACAAD ADBBBBACCCACCBBCDDACâu 08: Trong dao đng đi hoà con lò xo, khi li ng biên độ ộthì đng năng chi ph năng?ộ A. 1/2 B. 1/4 C. 1/3 D. 3/4Câu 09: Khi âm thanh truyền từ ra không khi ướ thì: A. sóng tăng không đi ướ B. ước sóng gi tần số không đổ C. sóng tăng tăng ướ D. sóng gi tăng .ướ Câu 10: âm thanh có ng 43dB ng âm đó là ườ ườ A. 5.10 ­8W/m B. 2.10 ­8W/m C. 2.10 ­7W/m D. 5.10 ­7W/m Câu 11: sóng có ph ng trình sóng ươ)65cos(tAu (cm). Bi kho ng cách ng nế ắnh gi hai đi có ch pha ệ3 là 0,2m. truy sóng là:ố A. m/s. B. m/s. C. 20 m/s. D. m/s.Câu 12: Hai dao động điều hoà cùng phương: x1 A1 cos(1t  x2 A2 cos(2t  ). Kết luận nào sau đây sai A. 1  k hai dao đng cùng phaộ B. 1  (2k+1) 2 hai dao độngngược pha C. 1  (2 +1) hai dao động ngược pha D. 1  2 hai daođng vuông phaộ Câu 13: dao đng đi hoà chu 2s. Bi trung bình tộ ậtrong chu là 4cm/s. Biên dao đng là:ộ A. 2cm B. 4cm C. 8cm D. 0,5cm Câu 14: dao đng đi hòa có ph ng trình là ươ5 cos(2 )3x t (cm; s). cậ ốc khi đi qua trí có li 3cm là: A. 8 (cm/s) B. 4 (cm/s) C. 8 (cm/s) D. 4 (cm/s) Câu 15: con lò xo ngang dao đng đi hòa chu kì 0,1s. Ch cộ ốth năng VTCB ng. Kho ng th gian gi hai liên ti đng năng ngế ằth năng là:ế A. 0,200s B. 0,1s C. 0,025s D. 0,05sCâu 16: Phát bi nào sau đây không đúng?ể A. dao đng ng ng ng c.ầ ưỡ ưỡ B. Biên dao đng ng ph thu vào biên ng c. ưỡ ưỡ C. dao đng ng luôn ng dao đng riêng. ưỡ D. Chu kì dao đng ng ng chu kì ng củ ưỡ ưỡ Mã 264ề Trang 4264:DACAAD ADBBBBACCCACCBBCDDACâu 17: Phát bi nào sau đây là sai khi nói biên dao đng ng haiề ủdao đng đi hoà cùng ph ng cùng sộ ươ A. Ph thu vào hai dao đng thành ph n. B. Nh nh khi hai dao đng thành ph ng pha. ượ C. Ph thu vào ch pha hai dao đng thành ph n. D. nh khi hai dao đng thành ph cùng pha ầCâu 18: tham gia đng th hai dao đng đi hòa cùng ph ng, cùng cóộ ươ ốph ng trình là: xươ ượ1 4cos2 (cm) và xπ2 4cos(2 t+π3 (cm). Ph ng trình daoươđng ng là:ộ A. 42 cos(2 ­π4 (cm) B. 42 cos(2 +π4 (cm) C. 43 cos(2 t+π6 (cm) D. 43 cos(2 ­π6 (cm) Câu 19: con lò xo có kh ng 250g dao đng đi hòa biên 8cm và chuộ ượ ộkì 0,5s. 2=10 năng dao đng là A. 0,64J B. 0,064J C. 0,128J D. 1.28 Câu 20: Trong dao đng đi hoàộ A. Gia bi đi đi hoà cùng pha so li đ.ố B. Gia bi đi đi hoà ng pha so li đ. ượ C. Gia bi đi đi hoà ch pha ậ2 so li đ.ớ D. Gia bi đi đi hoà pha ớ2 so li đ.ớ Câu 21: con lò xo ng kh ng 0,5kg vào đu lò xo có ngộ ượ ứ200 N/m. Ng ta kéo qu ng ra kh trí cân ng đo 6cm th nh cho nóườ ẹđng. đi ng là.ộ A. vmax 150cm/s B. vmax 120 cm/s C. vmax 80 cm/s D. vmax 160 cm/s Câu 22: sóng ngang truy trái sang ph (hình ). th đi đi vàộ ểđi có li nh hình Vào th đi sau th đi ng chuy đng vàể ướ ủQ là ượ A. đi xu ng đi lênố B. đi xu ng đi xu ng C. đi lên đi xu ngố D. đi lên đi lên Câu 23: Con lò xo ngang dao đng đi hòa, phát bi nào sau đây là sai A. Khi qua trí cân ng thì đng năng ng năng.ậ Mã 264ề Trang 4P Q264:DACAAD ADBBBBACCCACCBBCDDA B. Khi đi trí biên trí cân ng thì đng năng tăng n.ậ C. Khi trí biên thì đng năng tri tiêu. D. Khi đi trí cân ng đn trí biên thì th năng gi n. ầCâu 24: dao đng đi hòa, trong phút th hi đc 30 dao đng toàn ph n.ộ ượ ầQuãng đng mà đi đc trong th gian 8s là 64cm. Biên dao đng là ườ ượ A. 5cm B. 2cm C. 3cm D. 4cmCâu 25: ch đi dao đng đi hoà theo ph ng trình x=5cos(ộ ươ2t cm, li aộ ủch đi th đi 1,5s là.ấ A. ­5cm B. 5cm C. 0cm D. 2,5cmMã 264ề Trang