ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn vật lý lớp 12 MÃ ĐỀ 803

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-25 15:12:43 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

803:CADDDDCD DDDD ADCDBAABDBBDS GD ĐT HÀ TĨNHỞ THI KÌ 2Ề ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (24 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 803ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Ch ph ng án ươ sai Khi chi tia sáng môi tr ng có chi su ườ n1 sang môi tr ng cóườchi su n2 n2 >n1 thì A. góc khúc nh góc B. luôn có tia khúc đi vào môi tr ng th hai. ườ C. góc khúc góc D. góc ng tia sáng không khúc ạCâu 02: thông là:ơ A. Henri (H) B. Tesla (T) C. Vêbe (Wb) D. Culông Câu 03: Khi tia sáng truy môi tr ng sang moi tr ng thì tia khúc ườ ườ A. luôn luôn ra xa pháp tuy so tia i. B. luôn luôn pháp tuy n. C. pháp tuy môi tr ng chi quang kém. ườ D. pháp tuy môi tr ng chi quang n. ườ ơCâu 04: Bi th nào đây bi di ng có là vêbe (Wb)? ướ ượ A. πR2B B. BπR2 C. IπR2 D. πR2B Câu 05: di tích trong tr ng có ng B, góc gi véct ng vàộ ườ ừvéct pháp tuy là ếα thông qua di tích tính theo công th c:ừ ượ A. Φ=BSsinα B. Φ=BSctanα C. Φ=BStanα D. Φ=BScosα Câu 06: Lăng kính là kh ch trong su t, ng ch th ng có ngộ ườ A. lõm B. C. hình bán D. lăng tr tam giác ụCâu 07: Chi tia sáng đi môi tr ng trong su có chi su n=ế ườ ấ√2 tớ ặph ng phân cách gi không khí và môi tr ng trong su đó góc 30ẳ ườ ướ ớ0 thì có góc khúc xạb ng: A. 150 B. 600 C. 450 D. 300 Câu 08: ng bên trong ng dây hình tr có tăng lên khi A. ng kính hình tr gi đi. ườ B. chi dài hình tr tăng lên. C. ng dòng đi gi đi. ườ D. vòng dây qu tăng lên. ấCâu 09: Chi su tuy môi tr ng truy ánh sáng là: ườ A. luôn ng 1. B. luôn nh 1. C. luôn 0. D. luôn 1. ơCâu 10: Khi có dòng đi ng ườ ội ch qua ng dây ảL thì ng dây tích lũy năngố ộl ng cho i:ượ A. W=2L.i2 B. W= 12 C. W=L2.i D. W= 12 Câu 11: khung dây tròn bán kính R=4cm 10 vòng dây. Dòng đi ch trong vòng dây cóộ ỗc ng I=0,3A ng tâm khung là:ườ A. 1,5.10−5T B. 4π.10−5T C. 2π.10−5T D. 1,5π.10−5T Câu 12: trên tr chính cách th kính kho ng cho nh cách th kính kho ng d’. Côngặ ảth xác nh phóng nh là:ứ A. k=d-d’ B. k=−dd, C. k=d.d’ D. k= 'd Câu 13: Dùng dây ng ng kính 0,8mm có ph cách đi ng, qu quanh hìnhộ ườ ộtr có ng kính 4cm làm ng dây. Khi hai ng dây ngu đi có hi đi thụ ườ ế3,3V thì ng bên trong ng dây ng 5ả π.10 -4T. Cho bi đi tr su ng là 1,76.10ế -8Ω.m. Các vòng dây qu sít nhau. Chi dài ng dây là:ượ Mã 803ề Trang 2803:CADDDDCD DDDD ADCDBAABDBBD A. 60cm B. 30cm C. 20cm D. 15cm Câu 14: dòng đi ch trong dây th ng dài. đi cách dây 2,5cm ng do dòngộ ừđi gây ra có 1,8.10ệ ớ−5 T. ng dòng đi ch trên dây làườ A. 4,25A B. 1,5A C. 3,5A D. 2,25A Câu 15: khung dây tròn bán kính R=4cm 10 vòng dây. Dòng đi ch trong vòng dây cóộ ỗc ng I=0,3A ng tâm khung là:ườ A. 2π.10−5T B. 4π.10−5T C. 1,5π.10−5T D. 1,5.10−5T Câu 16: Ch ph ng án ươ sai Khi chi tia sáng môi tr ng có chi su ườ n1 phân cáchớ ặv tớ môi tr ng có chi su ườ n2 n2