ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn vật lý lớp 12 MÃ ĐỀ 506

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-25 15:11:57 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

506:ADCABBADDDBAD ADDCDBCBCCAS GD ĐT HÀ TĨNHỞ THI KÌ 2Ề ỌTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN LÍẬTh gian làm bài 45 phút (24 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 506ềHãy ch ph ng án tr đúng nh cho câu.ọ ươ ỗCâu 01: Khi tăng góc tia sáng chi lên ch ng thì góc khúc A. tăng ít n. B. tăng nhi hay ít tùy thu vào chi su ch ng. C. tăng n. D. tăng n. ầCâu 02: Khi tia sáng truy môi tr ng sang moi tr ng thì tia khúc ườ ườ A. luôn luôn pháp tuy n. B. pháp tuy môi tr ng chi quang kém. ườ C. luôn luôn ra xa pháp tuy so tia i. D. pháp tuy môi tr ng chi quang n. ườ ơCâu 03: ng bên trong ng dây hình tr có tăng lên khi A. ng kính hình tr gi đi. ườ B. ng dòng đi gi đi. ườ C. vòng dây qu tăng lên. D. chi dài hình tr tăng lên. ụCâu 04: Ch ph ng án ươ sai Khi chi tia sáng môi tr ng có chi su ườ n1 phân cáchớ ặv tớ môi tr ng có chi su ườ n2 n2 n1 thì A. góc khúc nh góc B. luôn có tia khúc đi vào môi tr ng th hai. ườ C. góc ng tia sáng không khúc D. góc khúc góc Câu 17: dây có dòng đi ch qua thành vòng tròn. tâm vòng tròn, ng gi mộ ảkhi A. ng dòng đi gi đi. ườ B. ng kính vòng dây gi đi. ườ C. vòng dây qu tăng lên. D. ng dòng đi tăng lên. ườ ệCâu 18: Lăng kính là kh ch trong su t, ng ch th ng có ngộ ườ A. lõm B. hình bán C. D. lăng tr tam giác ụCâu 19: Bi th nào đây bi di ng có là vêbe (Wb)? ướ ượ A. IπR2 B. πR2B C. BπR2 D. πR2B Câu 20: trên tr chính cách th kính kho ng cho nh cách th kính kho ng d’. Côngặ ảth xác nh phóng nh là:ứ A. k=d-d’ B. k=−dd, C. k= 'd D. k=d.d’ Câu 21: thông là:ơ A. Culông B. Henri (H) C. Tesla (T) D. Vêbe (Wb)Câu 22: Chi tia sáng đi không khí vào môi tr ng có chi su n, sao cho tia ph xế ườ ạvuông góc tia khúc Khi đó góc tính theo công th c: ượ A. tani=1n B. sini=n C. tani=n D. sini=1n Câu 23: Dùng dây ng ng kính 0,8mm có ph cách đi ng, qu quanh hìnhộ ườ ộtr có ng kính 4cm làm ng dây. Khi hai ng dây ngu đi có hi đi thụ ườ ế3,3V thì ng bên trong ng dây ng 5ả ằπ .10 -4T. Cho bi đi tr su ng là 1,76.10ế -8Ω.m. Các vòng dây qu sít nhau. Chi dài ng dây là:ượ A. 15cm B. 20cm C. 60cm D. 30cm Câu 24: khung dây tròn bán kính R=4cm 10 vòng dây. Dòng đi ch trong vòng dây cóộ ỗc ng I=0,3A ng tâm khung là:ườ A. 1,5π.10−5T B. 2π.10−5T C. 4π.10−5T D. 1,5.10−5T ------------------------H T-----------------------ẾMã 506ề Trang