Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ 11

8253af54350206e4cf756fc5ba5f8144
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-10 20:46:48 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 359 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KIÊM TRA NĂM CỌ 2017 2018MÔN LÝẬ Th gian làm bàiờ 45 Phút có 21 câuề )I. Tr nghi m: ệCâu 1: ch dòng đi trong ch bán là:ả ẫA. Dòng chuy có ng các electron theo chi đi tr ng và các tr ng ng chi đi tr ng.ể ướ ườ ượ ườB. Dòng chuy có ng các electron và tr ng cùng chi đi tr ng.ể ướ ườC. Dòng chuy có ng các electron và tr ng ng chi đi tr ng.ể ướ ượ ườD. Dòng chuy có ng các tr ng theo chi đi tr ng và các electron ng chi đi tr ng.ể ướ ườ ượ ườCâu 2: Dòng đi trong kim lo là dòng chuy có ng aệ ướ ủA. các ion ng.ươ B. các nguyên .ử C. các ion âm. D. các electron do.ựCâu 3: Công đi không ph thu vàoủ ộA. ng đi tr ng.ườ ườ B. hình ng đng đi.ạ ườC. trí đi đu và đi cu đng đi.ị ườ D. đi tích ch chuy n.ộ ểCâu 4: Tác ng đc tr ng nh dòng đi là: ệA. Tác ng B. Tác ng C. Tác ng nhi D. Tác ng hóa cụ ọCâu 5: Dòng đi đc đnh nghĩa làệ ượ ịA. dòng chuy đng các đi tích.ể B. dòng chuy có ng các đi tích.ể ướ ệC. là dòng chuy có ng ion ng.ể ướ ươ D. là dòng chuy có ng electron.ể ướ ủCâu 6: Trong các quy các đng đi tr ng sau đây, quy nào là sai: ườ ườ ắA. đi kì trong đi tr ng ta ch đc đng ườ ượ ườ B. Các đng không nhau ườ ắC. nào ng đi tr ng thì các đng đc dày ườ ườ ườ ượ ơD. Các đng xu phát các đi tích âm, và cùng các đi tích duongườ ệCâu 7: nào sau đây không có đi tích do?ậ ựA. Thanh khôỗ B. Thanh chì C. Kh th ngânố D. Thanh nikenCâu 8: Cho đi tích đi –Q; đi tr ng đi mà nó gây ra có chi uộ ườ ềA. ng phía nó.ướ B. ph thu vào đi môi xung quanh.ụ C. ph thu nó.ụ D. ng ra xa nó.ướCâu 9: Trong các nh đnh đây, nh đnh không đúng dòng đi là:ậ ướ ệA. Dòng đi không đi là dòng đi ch có chi không thay đi theo th gian.ệ ờB. ng dòng đi đc đo ng ampe .ườ ượ C. Đn ng dòng đi là ườ ệD. ng dòng đi càng thì trong đn th gian đi ng chuy qua ti di th ng ườ ượ ẫcàng nhi uềCâu 10: Hi ng ng tan ra khi đi phân dung ch: ượ ươ ịA. axit có an làm ng kim lo đó B. mu i, axit, baz có an làm ng kim lo iố ạC. mu kim lo có an làm ng kim lo D. ba có an làm ng kim lo đó ạCâu 11: Đn đi th là vôn (V). 1V ngơ A. N/m B. 1. J/N. C. J.C D. J/CCâu 12: Su đi đng ngu đi đnh nghĩa là đi ng đo ng: ượ ằA. th ng gi công và tác ng lên đi tích ngươ ươB. th ng công ch chuy đi tích ng bên trong ngu âm đn ngươ ươ ươC. th ng tác ng lên đi tích ng và đi tích ươ ươ ấD. công tác ng lên đi tích ng ươCâu 13: Trong các bán lo nào tr ng electron do: ựA. bán lo B. bán tinh khi C. hai lo bán lo và bán lo D. bán lo ạTrang /2Câu 14: Không khí đi ki bình th ng không đi vìở ườ ệA. các phân ch khí luôn chuy đng lo không ng ng.ử B. các phân ch khí không ch các mang ạđi n.ệC. các phân ch khí luôn trung hòa đi n, trong ch khí không có i.ử ảD. các phân ch khí không th chuy đng thành dòng.ử ộCâu 15: ng tác gi hai đi tích đi đt trong chân không lộ ươ ệA. thu tích hai đi tích B. ngh ch tích hai đi tíchị ệC. thu bình ph ng kho ng cách gi hai đi tích ươ D. ngh ch kho ng cách gi hai đi tíchị ệCâu 16: Su nhi đi đng ph thu vào: ộA. Nhi hàn B. chênh ch nhi hàn ốC. Nhi hàn và ch hai kim lo D. chênh ch nhi hàn và ch hai kim lo ạCâu 17: Cho đo ch đi tr 10 hi đi th đu ch là 20 V. Trong phút đi năng tiêu th aạ ủm ch làạA. 120 J. B. 24 kJ. C. 2,4 kJ. D. 40 J.Câu 18: dây đng có đi tr 74ộ 50ở C, có đi tr su 4,1.10 ­3K ­1. Đi tr dây đó 100ệ 0C là: A. 89,2 B. 82 C. 95 D. 86,6 ΩCâu 19: Xác đnh ng đi tr ng đi do đi tích 4.10ị ườ ườ ­8 gây ra; bi đi cách tế ộkho ng 5cm trong chân không.ả A. 1,44.10 V/m B. 1,44.10 ­3 V/m C. 144.10 V/m D. 144.10 ­3 V/mCâu 20: hàn nhi đi có ốT đc đt trong không khí 20ượ 0C, còn hàn kia đcố ượnung nóng đn nhi 500ế 0C, su đi đng nhi đi nhi khi đó là (mV). ốT khi đó là:A. 1,25 V/K) B. 1,25.10 ­4 (V/K) C. 1,25(mV/K) D. 12,5 V/K)Câu 21: Công đi tr ng ch chuy đi tích ­2µC ng chi đng trong đi nủ ườ ượ ườ ệtr ng đu 1000 V/m trên quãng đng dài 1m làườ ườ A. 2000 B. mJ C. ­2mJ D. ­2000 JII. lu n:ự ậBài 1: Hai đi tích đi qệ ể1 3.10 ­7C và q2 ­3.10 ­7C, đt trong (ặ 2) cách nhau kho ng 3cm. Tínhộ ảl đi ng tác gi hai đi tích và bi di vecto đi n.ự ươ ệBài 2: II. Lu n: Cho ch đi có nh :Trong đó ngu đi có su đi đng ộE 14V và đi tr trong 1ệ các điên tr ch ngoài là Rở ạ1 =4 R2 và R3 .a.Tính Eb ,rb ,RN và ng dòng đi trong toàn ch.ườ ạb.Tính công su tiêu th ch ngoài và hi su ngu n. ồc. Tính R3 công su ch ngoài đi. ạ­­­­­­BÀI LÀM ­­­­­­………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang /2R3R2R1rE…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang /2