Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 phần Giải tích chương 1 năm 2013-2014 trường THPT Nguyễn Du

e8abc83e4e76b16ce18dbbb8ec8c6e24
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-29 14:18:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI CH NG NĂM 2013­2014Ề ƯƠMÔN: TOÁN (GI TÍCH) 12 ỚTr ng THPT Nguy Duườ ễTh gian:…ờCâu 1: Cho hàm ố4 22 1my C (m là tham )ố a/ Kh sát bi thiên và th hàm đã cho khi 1. (3 đi m)ể b/ Tìm th hàm ốmCcó đi đi và đi ti u, đng ồth kho ng cách gi đi ti ng 4. (2 đi m)ểCâu 2: Cho hàm ố2 11xy Cx a/ Tìm giá tr nh và giá tr nh nh hàm đã cho trên đo ạ2 (2đ) b/ Tìm đng th ngể ườ ẳy d th hàm (C) đi phân bi ệA,B sao cho OAB vuông O. (v là đ). (2 đi m)ểCâu 3: (1 đi m)ể Cho hàm ố3 23 6y C Tìm hai ti tuy (C) mà có cùng góc là k. A, là ti đi hai ti tuy này. Tìm AB vuông góc đng th ng ườ ẳ134y d ……………….H t………………ế Doc24.vnĐÁP ÁNCâu dungộ Đi mể1a(3đ)1b(2đ) Khi =1 ta đc hàm: ượ4 22 1y x ­ TXĐ: D=R­3 2' 1y x ­ Cho ' 1y x ­ Hàm tăng trên hàm ố1; 1; gi trênả; 0; 1 ­ Hàm đt đi x=0 và GTCĐ: y=­1ố ti 1, x=­1 và GTCT: y=­2ự ạ­ Tính gi n:ớ ạ­ ng bi thiênả ế­ thẽ Ta có: 3 2' 4y m Cho 20' 00xyx m  ­ Đk có tr ị0m­ Khi đó, hai đi ti u: ể2 2, 1B m Ycbt 2BC m 0,50,50,50,250,50,750,50,50,50,52a(2đ) f(x) liên trên đo ạ2 4­23' 2; 41y xx  f(x) ngh ch bi trên ế2 .V ậ2;4 2;42 3Max Min y Pt hoành giao đi m: ể22 13 11xx xx  (1)­ Đk có giao đi A, là pt(1) có nghi pb khác 1ể 110,50,5Doc24.vn2b(2đ)222 13 01 .1 0m mmm m    ọ1 2; ;A m ớ1 2;x là nghi ủpt(1) OAB vuông ạ1 2. 0OA OB m uuur uuur 21 22 ..... 2x m 0,50,5 3(1đ) TXĐ: D=R, 2' 6y x ­ĐK ti tuy cùng góc ố23 6x k có nghi pbệ 3k ­ ti đi A, th a: ỏ3 223 63 6y xx k   12 23 3k ky x    Suy ra đng th ng qua AB: ườ ẳ2 23 3k ky x    AB vuông góc ớ1: 34d x 12 63 4kk    (nh n)ậ 0,250,250,5Doc24.vn
2020-09-27 22:40:12