Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 đề số 3 phần Giải tích chương 1 năm 2012-2013 trường THPT Vinh Lộc

b28b3326cf5c37194f86374e52c53475
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-29 14:24:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

3Ề KI TRA TI CH NG NĂM 2012­2013Ề ƯƠMÔN: TOÁN (GI TÍCH) 12 ỚTr ng THPT Vinh cườ ộTh gian:…ờCâu 1.(3,5 đi m) Tìm các kho ng đn đi và tr các hàm sau:ả ố3 2) 1;a x 4 2) 3.b x Câu 2. (1,5 đi m) Tìm các đng ti đng và ngang th hàm sau:ườ ố2 31xyxCâu 3. (3,0 đi m) Tìm giá tr nh và nh nh các hàm sau:ị ố3 2) 12 3a x trên đo ạ1;3 ;21) .3b x Câu 4. (2,0 đi m) Cho hàm ố4 22 ,y m là tham Tìm đểđ th hàm (1) có ba đi tr A, và sao cho tam giác ABC có di tích ngệ ằ1. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­ếDoc24.vnĐÁP ÁNCÂU DUNGỘ ĐIỂM1(3,5đ) a) a) xác đnh: ¡21' 1, ' 013xy yx B ng bi thiên:ả ếx  13 y' ­1y2327 ­ HS ngh ch bi trên các kho ng ả1;3   và 1; đng bi trênồ ếkho ng ả1;1 .3   ­ Hàm đt đi 1x và CÐ1;y ti 13x và 23.27CTy 0,250,50,50,250,25Doc24.vnb) b) xác đnh: ịD¡3 20' ' 01xy yx  B ng bi thiên:ả ếx ­1 y' +­3 y­4 ­4­ HS đng bi trên các kho ng ả1; 0 và 1; Ngh ch bi trênị ếcác kho ng ả; 1 và  0;1 .­ Hàm đt đi 0x và CÐ3;y ti 1x và4.CTy 0,250,50,50,250,252 (1,5đ) xác đnh: ị\\ 1D ¡0,51 12 3lim lim1 1x xx xx x       Ti đng ứ1x 0,52 3lim 2; lim 21 1x xx xx x    Ti ngangệ 2.y 0,53(3,0đ) a) a)21' 18 12; ' 02xy yx ' 0y có hai nghi ệ1; 2x x thu kho ng ả1; 31 20; 8; 7; 12y y V ậ1;31;3max 12; min 20.y y 0,50,50,5Doc24.vnb) b)T xác đnh:ậ ị 1;1D 222 2202 5' ' 1;14 153 1xx xy xx xx   2 21 .3 3y y    V ậ1;11;12 2max min .5 3y y    0,50,50,54(2,0đ) Ta có 3 2' .y m Đ th hàm có đi tr khi và ch khiồ ỉ1 *m m 0,5Các đi tr th làể ị20; 1; 1; 1A m Suy ra: 2 1; 0BC m uuur2 1BC m 2, 1d BC m 0,5Tam giác ABC có di tích ng nên ta có:ệ ằ21. 0m m 0,5K (*) ta đc giá tr ượ tìm là ầ0m0,5*L ý: cách gi đúng không nh đáp án cho đi đa.ọ ố­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếDoc24.vn