Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết Môn toán lớp 12 có đáp án

8005abab8af8fdcf643131c9bc0ed0d7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-21 07:59:22 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 322 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI TOÁN CH NG 1Ề ƯƠH và tên sinh:…………………………………………L p:12A3ọ ớTh gian: 45 phútờ(Đ ki tra 30 câu tr nghi m)ề ệĐ :ỀKhoanh tròn vào câu đúng nh t:ấCâu 1: th hàm ch có tr ng là: ứA. Tr hoành C. Không có tr ngụ ứB.Tr tung D. Tr tung và tr hoànhụ ụCâu 2: Cho hàm –xố 3x 3x 1, nh nào sau đây là đúng?ệ ềA. Hàm luôn ng bi n; B. Hàm luôn ngh ch bi n; ếC. Hàm 1; D. Hàm ti 1. ạCâu 3: Trong các kh ng nh sau hàm ố2 41-=-xyx hãy tìm kh ng nh đúng?ẳ ịA. Hàm có đi tr ;ố ịB. Hàm có đi và đi ti u; ểC. Hàm ng bi trên ng kho ng xác nh; ịD. Hàm ngh ch bi trên ng kho ng xác nh. Điểm Lời phê của Giáo ViênCâu 4: th hàm nào sau đây có hình ng nh hình bênồ Câu 5: Ti tuy th hàm ố41yx=- đi có hoành xạ ộ0 có ph ng ươtrình là: A. y= -x B. y= -1 C. D. -x Câu 6: Tìm ñeå haøm soá sau ñaây luoân coù moät cöïc ñaïi vaø moätcöïc tieåu y=f(x)=x2+2x+mx−1A. B. m¿ C. m¿ D. -3 vaø ¿0Câu 7: là giao đi th hàm ố2 12xyx-=- tr Oy. Pớ ti tuy ồth trên đi là: ểA. 14 2y x=- B. 12 2y x= C. 12 2y x=- D. 12 2y x= Câu 8: ng th ng th hàm ườ ố33 2y x= đi phân bi khi: ệA. 4m£ B. 4m< C. 4m< D. 4m> Câu 9: Hàm ố3 23y mx= ti khi: ạA. 0m= B. 0m¹ C. 0m> D. 0m B. 1m- C. 2m< D. 4m< Câu 11: ng th ng không th hàm ườ ố4 22 2y x=- khi: A. 4m< B. 0m- C. 4m£ D. 4m> Câu 12: Kh ng nh nào sau đây là đúng hàm ố4 24 2y x= A. Có và ti C. ti ạB. Có và không có ti D. Không có tr ịCâu 13: ti tuy đi qua đi 6) th hàm ố33 1y x= là: A. B. C. D. Câu 14: th hàm ố33 1y mx m= ti xúc tr hoành khi: ụA. 1m= B. 1m=± C. 1m=- D. 1m¹ Câu 15: Cho hàm y=-xố 2-4x+3 có th (P) ti tuy đi (P) có ốgóc ng thì hoành đi làằ :A. 12 B.- C. -1 D. 5Câu 16: Cho hàm y=3sinx-4sinố 3x. Giá tr nh hàm trên kho ngị ả;2 2p pæ ö-ç ÷è ngằA. -1 B. C. D. 7Câu 17: Cho hàm số1y xx= Giá tr nh nh hàm trên ố(0; )+¥ ngằA. B. C. D. 2Câu 18: Cho hàm ố2 11xyx+=- th hàm có tâm ng là đi ểA. (1;2) B. (2;1) C. (1;-1) D. (-1;1)Câu 19: Đi th hàm ố3 23 2y x= là: A. ()1; B. 31 ;3 9æ ö-ç ÷ç ÷è C. ()0;1 D. 31 ;2 9æ ö+ -ç ÷ç ÷è .Câu Cho hàm ố3 22xyx-=- ti th hàm ngố ằA. B. C. D. 3Câu 21: Cho hàm y=xố 3-3x 2+1. Tích các giá tr và ti th hàm ốb ng ằA. -6 B. -3 C. D. 3Câu 22: Cho hàm y=xố 3-4x. giao đi th hàm và tr Ox ng ằA. B. C. D. 4Câu 23: Cho hàm số22y x= Giá tr nh hàm ngị ằA. B. C. D. 3Câu 24: giao đi ng cong y=xố ườ 3-2x 2+2x+1 và ng th ng 1-x ng ườ ằA. B. C. D. 1Câu 25: ng th ng đi qua đi A(0;3) và ti xúc th hàm y=xố ườ 4-2x 2+3 ngằA. B. C. D. 3Câu 26: M, là giao đi ng th ng =x+1 và ng cong ườ ườ2 41xyx+=- Khi đó hoành trung đi đo th ng MN ngộ ằA. B. 2- B. 2018/2 D. Câu 27: Cho hàm ố3 12 1xyx+=- Kh ng nh nào sau đây đúng?ẳ ịA. th hàm có ti ng là ứ32x= B. th hàm có ti ngang làồ ậ32y=C. th hàm có ti ng là x= 1ồ D. th hàm có ti ngang là ậ12y=Câu 28: Cho hàm f(x)= axố 3+bx 2+cx+d,a ¹0 Kh ng nh nào sau đây đúng ?ẳ ịA. th hàm luôn tr hoành B. Hàm luôn có trồ ịC. lim )xf x®±¥=±¥ D. Hàm không có trố ịCâu 29: Hàm ố3 23 4y x= ngh ch bi khi thu kho ng nào sau đây: ảA. 3; 0)- B. 2)- C. (0; )+¥ D. 2; 0)- Câu 30: Cho hàm ố2 31xyx-=- th hàm ti xúc ng th ng y=2x+m khi ườ ẳA. 8m= B. ¹1 C. 2m=± D. R" ÎĐÁP ÁN :1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30B