Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 bắc ninh

52b637d6c6505e19052bfcf5f3d48a65
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-28 12:54:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỘ ẠTR NG CAO NG BÁCHƯỜ ẲVI TỆ THI THÚC PH NỀ Tên ph n: KI TRA TI Tọ ẾTh gian làm bài: 45 phút; ờ(25 câu tr nghi m)ắ ệMã ph n: tín ch (ho đvht): ặL p: Mã thiề132(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................ọCâu 1: ng cong hình là th trong hàm đây. Hàm đó là hàm sườ ướ ướ ốnào ?A. 22 1=- -y B. 24 1= +y C. 22 1= -y D. 21=- -y .Câu 2: Cho hàm ố3 23 2= +y nh nào đây đúng ?ệ ướA. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(2; )+¥ B. Hàm ng bi trên kho ng ả(0; 2)C. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả(0; 2) D. Hàm ngh ch bi trên kho ng ả( 0)- ¥Câu 3: Tìm hàm ố4 2( 2) 3y x= có tr :ự ịA. 2< mCâu 5: ng cong hình là th trong hàm đây. Hàm đó là hàm sườ ướ ướ ốnào ?A. 22 1= -y B. 22 1=- +y .C. 23 1=- +y D. 23 3= +y .Câu 6: Tìm ph ng trình ươ1 2)x m- có nghi m?ệA. 01mmé³ê<-ë B. 0m£ C. 1m³ D. 10mmé>ê£ëCâu 7: Ti tuy th hàm ố12+=-xyx đi ể(1; 2)A- là :A. 1=- +y B. 1= +y C. 5=- -y D. 5= -y xCâu 8: tam giác vuông có nh huy ng thì di tích nh nó là:ộ ủA. B. C. D. 2Câu 9: Tìm hàm ố3 2( 1) (3 2) 13my x= có hai tr ị1 2;x th mãn ỏ2 21 21x x+ :A. 32=m B. 0=m C. 23=m D. 1=mCâu 10: Hàm ố2 13+=-xyx ngh ch bi trên kho ng nào đây ?ị ướA. (); (3; )- +¥ B. 4)- C. )- +¥ D. 1;1)-Câu 11: Tìm ng th ng ườ ẳ2=y th hàm ố3 26 3= -y đi phân bi tạ ệlàA. 1-