Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết Môn toán lớp 12 (4)

f3b3b68797f21738beeb3d5ec3092c52
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-21 07:54:58 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA CH NG ƯƠTh gian làm bài: 45 phútờH tên:…………………………………..L p:………………….ọ ớĐáp án:1 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Câu 1: Hàm ố3 23 4y x= ng bi trên kho ng nào?ồ ảA. (0; 2) B. 0)- và (2; )+¥ C. 2)- D. (0; )+¥Câu 2: Hàm ố4 22 2y x= ngh ch bi trên kho ng nào?ị ảA. (0;1) B. C. (0; )+¥ D. 0)- ¥Câu 3: Cho hàm ố11xyx-=+ Hãy ch đáp án đúng.ọA. Hàm ng bi trên R. B. Hàm ngh ch bi trên ế{}\\ 1R-C. Hàm ngh ch bi trên R.ố D. Hàm ng bi trên ế( 1)- và 1; )- +¥Câu 4: Cho hàm ố211x xyx- +=- Hãy ch đáp án đúng.ọA. Hàm ng bi trên ế(0;1) và (1; 2) B. Hàm ngh ch bi trên ế( 0)- và (2; )+¥C. Hàm ngh ch bi trên ế(0;1) và (1; 2) D. Hàm ng bi trên ế( 1)- và 1; )- +¥Câu 5: Hàm ố22y x= ngh ch bi trên kho ng nào?ị ảA. (0;1) B. (1; )+¥ C. (1; 2) D. ;1)- ¥Câu 6: Hàm ố3 2y mx m=- ng bi trên kho ng ả(1; 2) thì giá tr thu nào sau đây:ị ậA. [3; )+¥ B. 3)- C. 3; 32æ öç ÷è D. 3;2æ ö- ¥ç ÷è øCâu 7: Hàm ố3 23 2017y x= :ạ ạA. 29x-= B. 1x= C. 19x-= D. 2x=Câu 8: Hàm ố4 22 2018y x= ti :ạ ạA. 1x=- và 0x= B. 0x= và 1x= C. 1x= và 1x=- D. 0x= và 2x=Câu 9: Cho hàm ố( )y x= có ng bi thiên sau. Hãy ch đáp án đúng:ả ọA. Hàm ạ0x= B. Hàm ti ạ2x= .C. Hàm giá tr 1CDy =-và giá tr ti ể3CTy= D. Hàm giá tr ạ3 CDy=t ạ2x= .Câu 10: Hàm nào sau đây không có tr :ố ịA. 11xyx+=- B. 21y x= +C. 212 20183y x= D. 33 1y x= +Câu 11: Cho hàm 22 51x xyx- +=- Kh ng nh nào sau đây là đúng.ẳ ịA. Hàm ạ1x=- và ti ạ3x= .B. Hàm giá tr iố ạ103CDy-= ạ3x= .C. Hàm ạ3x= và ti ạ1x=- .D. Hàm giá tr iố ạ52CDy= ạ3x= .Câu 12: Kho ng cách gi hai đi tr hàm ố3 23 3y x= là:A. 5B. C. D. 5Câu 13: Hàm ạcosy x= i:ạ A. ,2x Zpp= B. ,x Zp p= ÎC. ,x Zp= D. ,x Zp= ÎCâu 14: Cho hàm ố3 23 (2 1) 5y mx m= Tìm giá tr hàm có và cấ ựti u: A. ể1( (1; )3m-Î +¥ B. 1;13m-é ùÎê úë C. 1;13m-æ öÎç ÷è D. 1( [1; )3m-Î +¥Câu 15: Cho hàm ố3 21 1( 3) 20183 2y mx x= Tìm giá tr hàm có và ựti 2,x sao cho 21 26x x+ là: A. 0m= B. 1m= C. m=1m= D. mÎ ÆCâu 16: Giá tr nh hàm ố33y x= trên []2; 0- là:A. B. C. 2- D. 3Câu 17: Giá tr nh nh hàm ố22y x= là:A. B. 32 C. 23 D. 2Câu 18: Giá tr nh nh hàm ốcos 3y x= trên []0;p là: A. B. 1p+ C. 32 6p+ D. 32 3p-+Câu 19: Hàm ố12 1xyx+=- có ti ng là: ứA. 1x=- B. 2x= C. 12x= D. 12x-=Câu 20: ti hàm ố2 13xyx+=+ là: A. B. C. D. 3Câu 21: th hình bên là hàm nào?ồ ốA. 33 2y x= B. 33y x= C. 32y x=- D. 32y =- -Câu 22: th hình bên là hàm nào?ồ ốA. 11xyx+=- B. 11xyx-=+ C. 12 2xyx+=- D. 2xyx-=-Câu 23: th hình bên là hàm nào:ồ ốA. 24 1y x=- B. 22 1y x=- C. 22 1y x=- D. 24 1y x= -Câu 24: Cho hàm ố3 23 )y C= và ng th ng (d):ườ ẳ4 3mx y+ (m là tham ). giá tr nàoố ịc ng th ng đi qua hai đi tr hàm (C) song song ng th ng (d):ủ ườ ườ ẳA. 2m= B. 12m= C. 1m= D. 34m=Câu 25: Tìm th hàm ố4 22(2 1) 3y x= có ba đi tr thành tam giác vuông ộlà: A. 10;2m-ì üÎí ýî B. 0m= C. 12m-= D. 1m=
2020-09-28 05:25:04