Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12

4dacdaca911ecbc5de9e2236a76c771b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-28 22:08:25 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD VA ĐT HA TĨNHỞTR NG THPT KỲ ANHƯỜ KI TRA TI TỂ ẾMôn: TOÁNH và tên:……………………………………………..ọPh 1: Tr nghi m:ầ ệHãy ch ph ng án đúng và đi vào ng sau:ọ ươ ảCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10Câu Tìm nguyên hàm hàm ố5( 3f x-= .A 63( )4f dx C-=- +ò 4( 15f dx C-=- +ò 6( 15f dx C-=- +ò 43( )4f dx C-=- +ò .Câu 2. Tìm nguyên hàm hàm ố3( sin7xf x=- 27 3( cos7 7xf dx C=- +ò 3( 21cos7xf dx C= +ò 27 3( cos7 7xf dx C= +ò 3( 21cos7xf dx C=- +ò .Câu 3. Bi ế( )F là nguyên hàm hàm ố2 3( )xf e- += và (1)F e= Tính (0)F 3(0)F e= 33(0)2e eF-= 3(0)2e eF+= 3(0) 3F e=- .Câu 4. Cho hàm ố( )f có hàm trên đo [0; 3] ạ1(0)2f= và []30'( '(3 5f dx+ =ò Tính(3)f .A (3) 3f= (3) 2f= 9(3)2f= (3) 3f=- .Câu 5. Trong các kh ng nh sau, kh ng nh nào đúng?ẳ ịA. .x x= -ò101 B. ln .xx-= -ò1212 C. .xx x=ò1202 D. .x x=ò1012Câu 6. Bi ế( )F là nguyên hàm hàm ố3( 23xf x= và ()3 1F=- Tính ()30F ()30 4F= ()41304F= ()30 14F= ()131304F= .Câu 7. Tìm nguyên hàm hàm ố( 4.8xf x=- 4.8( )ln 8xf dx C=- +ò 14.8( )1xf dx Cx+=- ++ò 4.8 ln 8xf dx C=- +ò 1( .8xf dx C-=- +ò Câu 8. nguyên hàm hàm ố2( 1f x= làA. 3x C+ B. 33xx C+ C. 6x C+ D. 3x C+ Câu 9. là di tích hình ph ng gi các ng ườ= =2 và 2–y Kh ng nh nàoẳ ịsau đây đúng?A.= -ò1202 1) .S dx B.= -ò1202 (1 .S dx C.-= -ò1212 1) .S dx D.-= -ò1212 (1 .S dxCâu 10. Di tích hình ph ng gi ng cong ườ=- +22y và tr hoành là:ụA.4.3 B. 29.3C. 8.3 D. 20.3 Ph II: lu n:ầ ậCâu 11. Tính 24 31( 2)I dx= -òCâu 12. Tính 32222x xJ dxx x+=-òCâu 13: Tính K=()e2 21x ln dx+òCâu 14: Tính tích hình ph ng gi hai ng cong ườ=3y và =5y .Gi i:ả …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………