Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết Môn toán đại số lớp 10

a73030caa3540746bce9347e91afd07f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-04 20:23:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT ƯỜ QTT TOÁNỔ KI TRA TI TẾNĂM 201Ọ 201 9Môn: Toán 10 Ch ng trình chu nươ ẩĐ CHÍNH TH CỀ Th gian: 120 phút (Không th gian phát )ể ềMã thi ề888Câu Parabol 12xxy có nhỉ làA. )21;43(I B. )43;21(I C. )43;21(I D. )43;21(ICâu Cho hàm ố= +y ax có th là hình bên. Giá tr và là: 2a=- và 3b= 32a=- và 2b=C 3a=- và 3b= 32a và 3b=Câu giao đi th hàm ố22y x= và 2y x= làA. ()()0; 3; 4- B. ()()0; 2; 2- C. ()()1; 3; 4- D. ()()0; 2; 2-Câu Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm ch nố ?A. 32 3y x= B. 22 3y x= C. 1y x= D. 2y x= -Câu Hàm ố22 4y x=- ng bi trên:ồ ếA. ()1;- +¥ B. ()1;+¥ C. (); 1- D. ();1- ¥Câu giá tr nào thì ng th ng ườ ẳy m=- Parabol (P) ắ22y x= đi phânạ ểbi có hoành ngệ ươA. 1m< B. 14m>- C. 3m> D. 104m< B. 9m4>- C. 9m4< D. 9m4<-Câu chi ng hình parabol ng ạ212y x=- có chi ngề ộ8 md=. Hãy tính chi cao ng (xem hình minh bên nh)ủ ạA mh= mh=C mh= mh=Câu 10 xác nh hàm ốy 2x= làTrang Mã thi 888ềA. 29;7Dé ù- -ê úë û= B. 79;2Dé ù-ê úë û= C. 79;2Dé ù- -ê úë û= D. 29;7Dé ù-ê úë û=Câu 11 giá tr nào thì ng th ng ườ ẳy m=- Parabol (P) ắ22 1y x= đi phânạ ểbi có hoành âm.ệ ộA. 1m< B. 514m- C. 54m>- D. 1m>-Câu 12 Cho hàm ố()22 khi 21+1 khi 2ì+ -³ï=-íï<îxxf xxx Khi đó ()()2 2+ -f ng:ằA. 83 B. C. D. 53Câu 13 Cho parabol có th nh hình bên. Tìm các giá tr ịm ểph ng trình ươ()2 0- =f có nghi mệA 5>m 5£m .C 3£m 5m< .Câu 14 Hàm ố()2:P ax bx c= bi hàm có giá tr nh nh là ấ34 khi 12x= và nh giá trậ ị1y= khi 1x= Tính ng ổa c+ +A. 1a c+ =- B. 3a c+ C. 2a c+ D. 1a c+ .Câu 15 Hàm ố22 1y x= có th nh hình bên. Tìm các giá trồ ịm ph ng trình ươ22 0x m+ vô nghi mệA 1m> 1m<- .C 1m< 2m<- .Câu 16 Trong các hàm sau, hàm nào là hàm :ố ẻA. 3y x= B. 31y x= C. 31y x= D. 1xyx+=Câu 17 Hàm ố31xyx+=+ có xác nh là:ậ ịA. {}\\ 1-=DR B. [)()3; 1;- ¥=+DC. [)3;¥=- +D D. ()3;¥=- +DCâu 18 Parabol2( 2( 1) 4P x= có nh trên tr hoành khi giá tr ng:ỉ ằA. 1; 3m m=- B. 1; 3m m= C. 1; 3m m= =- D. 1; 3m m=- =-Câu 19 th hàm ố2y ax bx c= đi qua đi mể()1; 1A- ()2;3B ()1; 3C- có ph ng trình là:ươA. 21y x= B. 21y x= C. 23y x= D. 21y x= -Câu 20 Cho hàm ố23 5y mx= tìm hàm ng bi trên ế()2;+¥ Trang Mã thi 888ềA 43m£ 43m< 43m> 34m>Câu 21 Parabol 2y ax bx c= đi qua đi ể()A 0; và giá tr nh nh ng -2 cóạ ạph ng trình làươA. 21y 2x 62=- B. 21y 2x 62= C. 21y 2x 62= D. 21y 2x 62= +Câu 22 Parabol 2y ax bx c= đi qua đi ể()A 8; và có đinh ()I 6; 12- có ph ng trình làươA. 23 36 96y x= B. 22 6y x= C. 236 96y x= D. 212 96y x= +Câu 23 Cho sau ợ– 7;2A=é ùë và )– 3;Bé= +¥ë Tìm nh SAI trong các nh sau:ệ ềA. 3;2B Aé ùÇ -ë B. )7;B AéÈ +¥ë C. \\ 7; 3A Bé ù= -ë D. ()\\ 2;B A= +¥Câu 24 Parabol2( :P ax bx c= có nhỉ()1; 3I và đi qua đi ể()0;1A .Khi đó các ốa c+ +là:A. 1+ =-a B. 7+ =a C. 1+ =a D. 3+ =a cCâu 25 th hàm ố2y ax bx c= đi qua đi mể()2; 7M- ()5; 0C- và có tr ng ứ2x=- cóph ng trình là:ươA. 24 5y x= B. 24 5y x= C. 24 5y x= D. 24 5y x=- +Câu 26 Hàm ố322y x= có th là hình nào trong hình sau:ồ ốA. B. C. D.Câu 27 Hàm nào trong ph ng án li kê A, B, C, có th nh hình bên:ố ươ ưA. 1y x= B. 1y x=- C. 1y x= D. 2y x=- +Câu 28 Trong các hàm sau đây, hàm nào là hàm lố ?A 32 1y x= 22 2y x= +C 3y x= 3y x= -Câu 29 giao đi ủ()2: 6P x= tr hoành là:ụA. ()()2; 1; 0M N- B. ()()2; 3; 0M N- C. ()()2; 1; 0M N- D. ()()3; 1; 0M N- Câu 30 Hàm ố23y ax bx= có nh là ỉ()1; 2I Khi đó, tính 2a b- .A. 4a b- B. 4a b- =- C. 5a b- =- D. 5a b- =Trang Mã thi 888ềCâu 31 Hàm nào trong ph ng án li kê A, B, C, có th nh ươ ưhình bên:A 23 1y x=- 22 1y x=- -C 22 1y x= 23 1y x= +Câu 32 Hàm nào sau đây có xác nh là Rố ịA. 23y x= B. 12xyx-=+ C. 22 11-=+xyx D. 213=-yxCâu 33 Cho hàm ố24 5y mx= tìm hàm ng bi trên ế()1;+¥ :A. 12m£ B. 2m< C. 12m> D. 2m>Câu 34 Tìm hàm ố22 12 1+=+ +xyx có xác nh là ¡A. 2m> B. 3m£ C. 1m³ D. 0m .C 0, 0, 0a c< 0, 0, 0a c< .Câu 38 Hàm ố()1 2y x= ngh ch bi trên khi mị ếA. 2m= B. 1m= C. 1m> D. 1m>-Câu 39 Cho hàm ố()2 22 4y m= Tìm hàm có giá tr nh nh ng ằ1- A. 2m =. B.0m= C. 4m =. D. 7m Câu 40 Xác nh parabol ị()2: 2P ax bx= bi parabol đó đi qua ế()1; 5M và ()2; 8N- .A. 2y +. B. 23 2y +. C. 22y +. D. 26 2y x=- .Trang Mã thi 888ề