Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 11 Số 1 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án

2eed27677bf5870f460de75d1a4e1500
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào 11:28 AM ngày 6-02-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 665 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa lớp 9 A. BAØI TAÄP ÑÒNH TÍNH.Ñaây laø daïng baøi taäp lyù thuyeát, raát ña daïng, phong phuù. Doñoù ñeå giaûi toát caùc daïng baøi taäp naøy, yeâu caàu caùc em caàn löuyù nhöõng ñieåm sau:- Naém vöõng tính chaát hoaù hoïc, tính chaát vaät lyù vaø phöôngphaùp ñieàu cheá cuûa caùc ñôn chaát (O2 H2 S, P, C, Cl, Al, Fe, Zn, Cu….) vaø hôïp chaát (oxit, axit, bazô, muoái…) maø caùc em ñaõ ñöôïc hoïctrong chöông trình.- Caàn naém vöõng daõy hoaït ñoäng hoaù hoïc cuûa kim loaïi vaø yùnghóa cuûa noù.- Bieát moâ taû caùc hieän töôïng: keát tuûa, hoaø tan, maøu saéc,muøi vò…. Xaûy ra trong thí nghieäm theo ñuùng thöù töï quan saùt.- Giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng ñaõ neâu vaø vieát ñöôïc caùcphöông trình phaûn öùng minh hoaï. Caàn reøn luyeän kó naêng vieátPTHH, ñaëc bieät laø phaûn öùng oxh- khöû vaø phaûi bieát ñöôïc saûnphaåm taïo thaønh khi cho caùc chaát taùc duïng vôùi nhau.CHUÛ ÑEÀ 1: MOÂ TAÛ HIEÄN TÖÔÏNG VAØ GIAÛI THÍCH THÍNGHIEÄM .Baøi taäp Neâu hieän töôïng xaûy ra vaø vieát PTHH giaûi thích khi choCa vaøo:a) Dung dòch NaOH.b) Dung dòch MgCl2Baøi taäp Khi cho vaøi gioït chaát chæ thò phenolphtalein vaøo dungdòch NH3 loaõng, ta thu ñöôïc dung dòch A. Hoûi dung dòch coù maøugì Maøu cuûa dung dòch thay ñoåi nhö theá naøo khi laøm caùc thínghieäm sau:a) Ñun noùng laâu dung dòch A.b) Cho theâm soá mol HCl baèng soá mol NH3 coù trong dung dòch A.c) Theâm moät löôïng nhoû dung dòch Na2 CO3 .d) Theâm moät löôïng dung dòch AlCl3 ñeán dö.Baøi taäp :Hoãn hôïp goàm BaO, FeO, Al2 O3 hoøa tan trong löôïngnöôùc dö ñöôïc dung dòch vaø phaàn khoâng tan B. Suïc khí CO2 dö vaøoD, phaûn öùng taïo keát tuûa.Cho khí CO dö qua nung noùng ñöôïc raén E. Cho taùc duïng vôùidung dòch NaOH dö, thaáy tan moät phaàn vaø coøn laïi chaát raén G.Hoøa tan heát trong löôïng dö dung dòch H2 SO4 loaõng roài cho dungdòch thu ñöôïc taùc duïng vôùi dung dòch KMnO4 Giaûi thích caùc thínghieäm treân baèng PTHH.Baøi taäp Neâu hieän töôïng xaûy ra cho moãi thí nghieäm sau vaøvieát PTPÖ minh hoïa. Trang1Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơa) Cho kim loaïi Na vaøo dung dòch AgNO3 .b) Cho caùc vieân Zn vaøo hoãn hôïp CuCl2 HCl hoøa tan trongnöôùc.c) Cho dung dòch CaSO4 loaõng vaøo dung dòch Na2 CO3 .d) Cho töø töø töøng chaát dung dòch HCl, CO2 dung dòch AlCl3vaøo moãi oáng nghieäm chöùa saün dung dòch NaAlO2 cho tôùi dö.Baøi taäp Neâu hieän töôïng xaûy ra vaø vieát phöông trình phaûnöùng khi cho kim loaïi Ba vaøo töøng dung dòch:a) NaHCO3 b) CuSO4 c) (NH4 )2 SO4 d) Al(NO3 )3Baøi taäp Neâu hieän töôïng xaûy ra vaø vieát phöông trình phaûnöùng khi nhuùng thanh Zn vaøo dd H2 SO4 96%Baøi taäp Neâu hieän töôïng xaûy ra vaø vieát PTPÖ khi:a) Nhuùng thanh Fe vaøo dung dòch H2 SO4 loaõng, sau moätthôøi gian laïi cho theâm vaøi gioït dung dòch CuSO4 .b) Cho boät Cu vaøo dung dòch FeCl3 .c) Cho moät luoáng CO2 töø töø ñi qua dung dòch Ba(OH)2 Khiphaûn öùng keát thuùc (dö CO2 ), laáy dung dòch ñem ñun noùng.Baøi taäp Neâu hieän töôïng vaø vieát PTPÖ:a) Pheøn chua taùn nhoû cho vaøo nöôùc ñuïc, nöôùc trôû neântrong.b) Pheøn nhoâm amoni vaøo dung dòch xoâña.c) Cho töø töø dung dòch Al2 (SO4 )3 vaøo dung dòch NaOH vaøngöôïc laïi.d) Dung dòch NH3 vaøo dung dòch FeCl2 .Baøi taäp Döï ñoaùn hieän töôïng vaø vieát PTPÖ khi:a) Nhoû töø töø dung dòch NaOH cho ñeán dö vaøo dung dòchAlCl3 .b) Nhoû töø töø dung dòch AlCl3 cho ñeán dö vaøo dung dòchNaOH.Baøi taäp 10 Nhoû töø töø dung dòch NaOH vaøo dung dòch Al2 (SO4 )3thaáy dung dòch vaãn ñuïc. Nhoû tieáp dung dòch NaOH vaøo thaáy dungdòch trong trôû laïi. Sau ñoù nhoû töø töø dung dòch HCl thaáy dung dòchvaãn ñuïc, nhoû tieáp dung dòch HCl thaáy dung dòch trong trôû laïi. Giaûithích hieän töôïng vaø vieát PTPÖ minh hoïa.Baøi taäp 11 Coù hieän töôïng gì gioáng vaø khaùc nhau khi nhoû vaøodung dòch AlCl3 töøng gioït:a) Dung dòch NH3 .b) Dung dòch NaOH.Giaûi thích baèng phöông trình phaûn öùng.Baøi taäp 12 Coù moät mieáng Na do khoâng baûo quaûn caån thaänneân ñaõ tieáp xuùc vôùi khoâng khí aåm trong moät thôøi gian bieánthaønh saûn phaåm A. Cho phaûn öùng vôùi nöôùc ñöôïc dung dòch B.Cho bieát thaønh phaàn coù theå coù trong vaø B. Vieát PTPÖ giaûi thích. Trang2Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơBaøi taäp 13 Cho mieáng Al vaøo coác ñöïng dung dòch HNO3 coùnoàng ñoä khaùc nhau.- Coác thaáy coù khí khoâng maøu thoaùt ra hoùa naâu trong khoângkhí.- Coác thaáy coù khí khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng chaùydöôùi 1000 0C.- Coác khoâng thaáy khí thoaùt ra nhöng neáu laáy dung dòch sauphaûn öùng (Al tan heát) cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH döthaáy thoaùt ra khí muøi khai.- Vieát caùc PTPÖ giaûi thích caùc thí nghieäm treân.Baøi taäp 14 Nhieät phaân moät löôïng MgCO3 trong moät thôøi gian,ñöôïc chaát raén vaø khí B. Cho khí haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dungdòch NaOH thu ñöôïc dung dòch C. Dung dòch coù khaû naêng taùcduïng ñöôïc vôùi BaCl2 vaø KOH. Cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dölaïi thu ñöôïc khí vaø moät dung dòch D. Coâ caïn dung dòch ñöôïcmuoái khan E. Ñieän phaân noùng chaûy ñöôïc kim loaïi M.Xaùc ñònh A, B, C, D, E, vaø vieát PTPÖ.Baøi taäp 15 A, B, laø hôïp chaát voâ cô cuûa kim loaïi, khi ñoátnoùng ôû nhieät ñoä cao cho ngoïn löûa maøu vaøng. taùc duïng vôùi Bcho chaát C. Nung noùng ôû nhieät ñoä cao cho raén C, hôi nöôùc vaøkhí D. Bieát laø moät hôïp chaát cuûa cacbon, taùc duïng vôùi cho taB hoaëc C.a) Xaùc ñònh A, B, C, vaø giaûi thích thí nghieäm treân baèng PTHH.b) Cho A, B, taùc duïng vôùi CaCl2 taùc duïng vôùi AlCl3 Vieát PTPÖ.Baøi taäp 16 Cho Al taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 raát loaõng, döthu ñöôïc dung dòch A.Cho dung dòch taùc duïng vôùi dung dòch KOHñöôïc keát tuûa B, dung dòch vaø khí coù muøi khai. Cho töø töø dungdòch HCl vaøo laïi thaáy xuaát hieän keát tuûa B. Cho keát tuûa vaøkhí vaøo dung dòch H2 SO4 raát loaõng thu ñöôïc dung dòch E. Coâ caïndung dòch thu ñöôïc loaïi ñaát pheøn. Vieát PTHH giaûi thích thínghieäm treân.Baøi taäp 17 Nung noùng Cu trong khoâng khí, sau moät thôøi gianñöôïc raén A. Hoøa tan trong H2 SO4 ñaëc noùng ñöôïc dung dòch vaøkhí C. Khí taùc duïng vôùi dung dòch KOH thu ñöôïc dung dòch D. vöøataùc duïng vôùi dung dòch BaCl2 vöøa taùc duïng vôùi NaOH. Cho taùcduïng vôùi KOH. Vieát PTPÖ xaûy ra.Baøi taäp 18 Cho caùc chaát sau ñaây taùc duïng vôùi nhau.Cu HNO3 ñaëc khí maøu naâu A.MnO2 HCl khí maøu vaøng B.Fe H2 SO4 ñaëc, noùng khí khoâng maøu, muøi soác C.Cho khí A, laàn löôït taùc duïng vôùi dung dòch NaOH, khí taùcduïng vôùi dung dòch nöôùc brom. Vieát caùc PTPÖ xaûy ra.Baøi taäp 19 Vieát PTPÖ xaûy ra trong caùc thí nghieäm sau:a) Cho khí CO2 ñi töø töø qua dung dòch Ba(OH)2 cho ñeán khi dö CO2 ,roài ñem nung noùng dung dòch thu ñöôïc. Trang3Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơb) Cho boät Al2 O3 tan heát trong löôïng dö NaOH, sau ñoù theâm dungdòch NH4 Cl dö, ñun noùng nheï.c) Hoøa tan hoaøn toaøn hoãn hôïp Fe2 O3 vaø Fe3 O4 trong dung dòchHNO3 loaõng taïo ra khí khoâng maøu bò hoùa naâu trong khoâng khí.d) Cho boät Cu vaøo dung dòch HCl coù suïc khí O2 .Baøi taäp 20 Khi troän dung dòch AgNO3 vôùi dung dòch H3 PO4 thìkhoâng thaáy coù keát tuûa xuaát hieän. Neáu theâm NaOH thì xuaáthieän keát tuûa vaøng, neáu theâm tieáp dung dòch HCl thì keát tuûavaøng chuyeån thaønh maøu traéng. Giaûi thích caùc hieän töôïng.CHUÛ ÑEÀ 2: ÑIEÀU CHEÁ VAØ TAÙCH CHAÁT SÔ ÑOÀ PHAÛNÖÙNG .1) Ph ng pháp chungươ :B1 Phân lo các nguyên li u, các ph đi ch .ạ ếB2 Xác đnh các quy lu thích bi các nguyên li thành ph m.ị ẩB3 Đi ch ch trung gian )ề ầB4 Vi đy các PTHH ra.ế ả2­ Tóm ph ng pháp đi ch :ắ ươ ếTT Lo ch tạ ấc đi chầ Ph ng pháp đi ch ươ tr ti p)ự ế1 Kim lo iạ 1) Đi các kim lo nhố ừ Al):+ Đi phân nóng ch mu clorua, bromua …ệ ố2RClx ñpnc 2R xCl2+ Đi phân oxit: riêng Al)ệ2Al2 O3 ñpnc 4Al 3O22) Đi các kim lo TB, uố Zn sau):ừ ề+) Kh các oxit kim lo ng Hử ằ2 CO, C, CO, Al… )+ Kim lo mu mu kim lo i.ố ớ+ Đi phân dung ch mu clorua, bromua …ệ ố2RClx ñpdd 2R xCl2( ước không tham gia pư )2 Oxit bazơ Kim lo Oạ2 0t oxit baz .ơ2) Baz KT ơ0t oxit baz c.ơ ướ3 Nhi phân mu i:ệ ốVd: CaCO3 0t CaO CO2 3Oxit axit 1) Phi kim O2 0t oxit axit.2) Nhi phân mu nitrat, cacbonat, sunfat …ệ ốVd: CaCO3 0t CaO CO2 3) Kim lo axit có tính oxh) :ạ mu HT caoốVd: Zn 4HNO3 Zn(NO3 )2 2H2 2NO2 Trang4Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơ4) Kh oxit kim lo dùng C, CO, ...)ử ạC 2CuO 0t CO2 2Cu5) Dùng các ph ng ph không n:ả ềVí CaCO3 2HCl CaCl2 H2 CO2 Baz KTơ+ Mu ki mu Baz i.ố ớ5 Baz tanơ Kim lo ướ dd baz Hơ2 2) Oxit baz ướ dung ch baz .ị ơ3 Đi phân dung ch mu clrorua, bromua. ố2NaCl 2H2 ñpddm.n 2NaOH H2 Cl24) Mu ki ề mu Baz i.ố ớ6 Axit 1) Phi kim H2 ch khí (tan ướ axit).2) Oxit axit ướ axit ng ng.ươ ứ3) Axit mu mu axit i.ố ớ4) Cl2 Br2 …+ H2 ho các ch khí hiđro).ặ ớ7 Mu iố 1) dd mu dd mu mu i.ố ớ2) Kim lo Phi kim mu i.ố3) dd mu ki mu Baz i.ố ớ4 Mu axit mu Axit i.ố ớ5 Oxit baz axit mu c.ố ướ6) Baz axit mu c.ố ướ7) Kim lo Axit mu Hố2 kim lo tr ướH).8) Kim lo dd mu mu Kim lo i.ố ớ9) Oxit baz oxit axit mu oxit baz ph tan).ố ả10) oxit axit dd baz mu c.ố ướ11) Mu Fe(II) Clố2 Br2 mu Fe(III).ố12) Mu Fe(III) KL( Fe, Cu) mu Fe(II).ố13) Mu axit ki mu trung hoà c.ố ướ14) Mu Tr.hoà axit ng ng ươ mu axit.ố2 Taùch chaát BSô ñoà chung A, A1 dd) Y ABaøi taäp a) Taùch hoãn hôïp raén goàm: CaCO3 vaø CaSO4 .b) Fe2 O3 vaø CuO; NaCl vaø CaCl2 Al2 O3 Fe2 O3 ,SiO2c) Cu, Fe, Al, Ag; NaCl, AlCl3 FeCl2 CuCl2 .d) NaCl, ZnCl2 CaCl2 Na2 SO4 daïng raén. Taùc laáy Na2 SO4 tinhkhieát.e) MgO, Fe2 O3 f) CuO; SO2 CO2 CO; g) Cl2 H2 CO2 .h) HCl, O2 SO2 i) H2 S, CO2 N2 hôi nöôùc.j) Hoãn hôïp raén Na2 CO3 BaCO3 MgCO3 Trang5+ XCác ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơk) Dung dòch muoái: NaCl, AlCl3 MgCl2 NH4 ClBaøi taäp Cho hoãn hôïp goàm Mg vaø Fe vaøo dung dòch goàm:Cu(NO3 )2 AgNO3 Laéc ñeàu cho phaûn öùng xong thu ñöôïc hoãn hôïp raénC goàm kim loaïi vaø dung dòch goàm muoái.Trình baøy phöông phaùp taùc töøng kim loaïi ra khoûi hoãn hôïp Cvaø taùc töøng muoái ra khoûi dung dòch D.Baøi taäp Trình baøy caùch laáy:a) Fe2 O3 ra khoûi hoãn hôïp Fe2 O3 Al2 O3 SiO2 .b) Ag ra khoûi Ag, Cu, Fec) Al2 O3 ra khoûi hoãn hôïp Al2 O3 CuOd) Boät Cu coù laãn Fe, Ag, Se) e) Fe coù laãn Al, Cuf) N2 coù laãn CO, CO2 H2 vaø hôi nöôùc.g) Cl2 coù laãn N2 vaø H2Baøi taäp a) Vôùi caùc chaát coù trong phoøng thí nghieäm goàm: Svaø dung dòch NaOH. Haõy nghó caùch thu moät bình khí N2 töø khoângkhí maø khoâng caàn hoùa loûng khoâng khí. Neáu khoâng coù thì coùtheå thay theá baèng chaát naøo b) Trong nöôùc möa ôû vuøng coâng nghieäp thöôøng coù laãnaxit sunfuric vaø axit nitric, nhöng trong nöôùc möa ôû vuøng thaûonguyeân caùch raát xa vuøng coâng nghieäp vaãn coù laãn moät ít axitnitric. Giaûi thích ?Baøi taäp Vieát PTPÖ bieåu dieãn caùc quaù trình sau:a) Cho khí clo ñi qua dung dòch NaOH laïnh.b) Cho khí clo ñi qua dung dòch NaOH noùng 70 0C.c) Cho khí clo taùc duïng vôùi Ca(OH)2 khan vaø CaO.d) Cho khí clo taùc duïng vôùi dung dòch nöôùc voâi trongloaõng.e) Phaân huûy clorua voâi CaOCl2 bôûi taùc duïng vôùi CO2 aåm.f) Cho khí SO2 ñi qua nöôùc brom, dau ñoù theâm BaCl2 .Baøi taäp Töø caùc chaát: Cu, S, C, O2 H2 S, FeS2 H2 SO4 Na2 SO3 .Haõy vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá SO2 (ghiroõ ñieàu kieän).Baøi taäp Töø NaCl, MnO2 H2 SO4 ñaëc, Fe, Cu, H2 O. Vieát caùcphöông trình ñieàu cheá FeCl2 FeCl3 CuSO4 .Baøi taäp Töø Cu, NaCl, H2 O. Vieát phöông trình ñieàu cheá Cu(OH)2 .Baøi taäp Vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá tröïc tieápFeCl2 töø Fe, töø FeSO4 töø FeCl3 .2. ph ngồ :Baøi taäp 10 Vieát PTPÖ ñieàu cheá chaát. Trang6Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơa) Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(HCO3 )2 CaCl2 CaCO3 FeCl2 FeSO4 Fe(NO3 )2 Fe(OH)2b) Fe Fe2 O3 FeCl3 Fe2 (SO4 )3 Fe(NO3 )3 Fe(OH)3 SO3 H2 SO4 c) FeS2 SO2 Fe2 O3 NaHSO3 Na2 SO3 Al2 O3 Al2 (SO4 )3 NaAlO2 d) Al Al(OH)3 AlCl3 Al(NO3 )3 Al2 O3e) KClO3 0t B; MnO2 H2 SO4 FA dpnc C; H2 M;C 0t KClO3 Ff) KClO3 02,t MnO B; KMnO4 H2 SO4 C+ …A dpnc D; H2 …C nöôùc javen 0t muoái clorat Eg) Cu(OH)2 Cu(OH)2 Cu(OH)2 h) FeS2 O2 0t H2 DC 0t HCl H2 SG NaOH O2 KK 0t 0t Di) 0,X t 0,Y t Fe B E 0,Z tBieát: HCl H2 Al2 O3 Na AlO2 Al(OH)3 Al2 O3 Alj). Al Fe Fe2 (SO4 )3 Fe(OH)3 Fe2 O3 Fek) FeS2 uSO4 Cul) Tìm chaát voâ cô thoûa chaát Q. Trang7t 0Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơQ ZCHUÛ ÑEÀ 3: NHAÄN BIEÁT Ph ng pháp làm bài:ướB 1ướ Trích th .ẫ ửB 2ướ Ch thu th nh bi t.ọ ếB 3ướ Cho thu th vào th trình bày hi ng quan sát đc và ruts raố ượ ượk lu đã nh bi đc ch nào.ế ượ ấB 4ướ Vi PTHH.ếM THU TH DÙNG NH BI CÁC CH THÔNG NGỘ ỤCh NBấ Thu thố hi uấ Ph ng trình ph ngươ ứKIM LOIẠLiKNaCaBa Đt cháyố Li cho ng aọ ửđ tíaỏK cho ng aọ ửtímNa cho ng aọ ửvàngCa cho ng aọ ửđ da camỏBa cho ng aọ ửvàng cụH2 O Dung ch Hị2(V Caớ ddđc)ụ nH2 M(OH)n 2nH2BeZnAlPb dd ki mềTan H2 +(4­n)OH (n­2)H2 MO2 n­4 2nH2Klo Mgạ ừ Pb dd axit (HCl) Tan H2(Pb có PbCl↓2màu tr ng)ắ nHCl MCln +2nH2Cu HCl/H2 SO4loãng có cụO2 Tan dung chịmàu xanh 2Cu O2 4HCl 2CuCl2 2H2 OĐt trong Oố2 Màu màuđen 2Cu O2 0t 2CuO Trang8Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơCh NBấ Thu thố hi uấ Ph ng trình ph ngươ ứAg HNO3 đ/t Tan NO2 màunâu đỏ Ag 2HNO3đ 0t AgNO3 NO2 H2 OPHI KIMI2 tinh tồ Màu xanhS Đt trong Oố2 khí SO2 mùih cắ O2 0t SO2P Đt trong Oố2và hòa tan nảph vàoẩH2 Dung ch oị ạthành làm quìỏtím 4P O2 0t 2P2 O5P2 O5 3H2 2H3 PO4(Dung ch Hị3 PO4 làm quìỏtím)C Đt trong Oố2 CO2 làm đcụn vôi trongướ O2 0t CO2CO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2 OKHÍ VÀ HIƠCl2 Brướ2 Nh màuạ 5Cl2 Br2 6H2 10HCl 2HBrO3dd KI hồtinh tộ Không màu màu xanh Cl2 2KI 2KCl I2H tinh ộ2I màu xanhO2 Tàn đóm Tàn đóm bùngcháyCu, Cu màu đỏ màuđen 2Cu O2 0t 2CuOH2 Đt,làm nhố ng ngơ ướ ưtụ 2H2 O2 0t 2H2 OCuO, 0Hóa đỏ CuO H2 0t Cu H2 OKHÍ VÀ HIƠH2 (h i)ơ CuSO4 khanTr ng xanh CuSO4 +5H2 CuSO4 .5H2 OCO CuOĐen đỏ CuO CO 0t Cu CO2dd PdCl2 Pd vàng↓ CO PdCl2 H2 Pd +2HCl +↓CO2Đt trong Oố2r nồ ảph cháyẩqua dd cướvôi trong Dung ch cị ướvôi trong đcẩ 2CO O2 0t 2CO2CO2 +Ca(OH)2 CaCO3 H2 OCO2 dd vôi trong Dung ch cị ướvôi trong đcẩ CO2 +Ca(OH)2 CaCO3 H2 OSO2 Brướ2 Nh màuạ SO2 Br2 H2 H2 SO4 2HBrdd thu tímố Nh màuạ 5SO2 2KMnO4 2H2 2H2 SO4 2MnSO4 K2 SO4SO3 Dd BaCl2 BaSO4 ↓tr ngắ BaCl2 H2 SO3 BaSO +↓2HClH2 mùi Tr ng th iứ Trang9Các ch ng HSG Hoá (Ph Hoá vô )ủ ưỡ ơCh NBấ Thu thố hi uấ Ph ng trình ph ngươ ứddPb(NO3 )2 PbS đen↓ Pb(NO3 )2 +H2 PbS +↓2HNO3HCl Quì tím mẩ Hóa đỏNH3 Khói tr ngắNH3 HCl NH4 ClNH3 Quì tím mẩ Hóa xanhHCl Khói tr ngắNH3 HCl NH4 ClNO Không khí Hóa nâu2NO O2 NO2NO2 Quì tim mẩ Hóa đỏLàm nhạ Màu nâu k0màu 2NO2 011C N2 O4N2 Que đóm cháy tắDUNG DCHỊAxit Quì tím Hóa đỏBazơ Quì tím Hóa xanhDung chịphenolphtalein Hóa ngồMu sunfatố Dd mu Baố tr ng BaSO↓ ắ4 Ba 2+ SO4 2­ BaSO4Mu cloruaố Dd AgNO3 tr ng AgCl↓ ắAg Cl ­ AgClMu iốcacbonat,sunfit Dd axit CO2 SO2 CO3 2­ 2H CO2 H2 OSO3 2­ 2H SO2 H2 OMu iốhiđrocacbonat Dd axit CO2 HCO3 CO2 H2 OMu iốhiđrosunfit Dd axit SO2 HSO3 SO2 H2 OL ýư dung ch mu làm chuy màu quì tímộ :­ Dung ch mu Naị ố2 CO3 K2 CO3 Na2 S, K2 S, CH3 COONa, CH3 COOK làm quì tím xanh­ Dung ch mu (NHị ố4 )2 SO4 NH4 Cl, NH4 NO3 AgNO3 AlCl3 làm quì tím hóa đ.ỏ­ Dung ch mu NaCl, Naị ố2 SO4 NaNO3 KCl, K2 SO4 KNO3 BaCl2 Ba(NO3 )2 ,CaCl2 Ca(NO3 )2 ko làm đi màu quì tím.ổDaïng 1: Nhaän bieát baèng thuoác thöû töï choïn :Baøi taäp Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát caùchoùa chaát sau :a) Nhaän bieát chaát raén: BaCO3 MgCO3 Na2 CO3 .b) dung dòch HNO3 Ca(OH)2 NaOH, HCl, NH3 .c) chaát raén: Na2 SO4 CaCO3 Na2 CO3.2 H2 O.d) chaát raén: NaCl, CaCl2 MgCl2 .e) dung dòch: NH4 Cl, (NH4 ),SO4 NaNO3 MgCl2 FeCl2 FeCl3 ,Al(NO3 )3 .f) dung dòch NaOH, NaCl, NaNO3 Na2 SO4 HCl.g) chaát loûng HCl, H2 SO4 HNO3 H2 O.h) chaát raén MgO, P2 O5 BaO, Na2 SO4 Al2 O3 Trang10

2020-09-29 19:47:24