Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học lớp 8

0ef5ebbf164f539e8e9a825d68d629af
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-12 21:28:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 377 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT VĨNH NGƯỜ(Đ thi có trang)ề KH SÁT NG NHIÊN CH NG 8Ề ƯỢ ỚNĂM 2017-2018ỌMôn: Sinh ọTh gian làm bài: 45 phút, không th gian giaoờ ờđềHãy ch các ch cái (A, B, ho D) ng tr câu tr đúng ghi vào gi thi choọ ướ ấcác câu sau đây:Câu 1. ch năng th là:ơ A. Ty thể B. bàoế C. Th Gôngiể D. ch tướ ấCâu 2. Máu thu lo mô nào ?ộ A. Mô bi bìể B. Mô cơ C. Mô th kinhầ D. Mô liên tếCâu 3. Có lo ron ?ấ A. B. C. D. 4Câu 4. Ph ng th tr kích thích môi tr ng là:ả ườ A. Ph xả B. Cung ph xả C. Vòng ph xả D. Ho ng cạ ơCâu 5. th ng tr ng thành có kho ng bao nhiêu ng ?ơ ườ ưở ươ A. 203 B. 306 C. 260 D. 206Câu 6. ph bào th hi trao ch môi tr ng trong th là:ộ ườ A. Màng bàoế B. Ch bàoấ C. Nhân bàoế D. ch ướ ấCâu 7. Trong huy ng, chi :ế ươ ướ A. 75% B. 80% C. 90% D. 65%Câu 8. Vitamin giúp th th canxi là:ơ A. Vitamin B. Vitamin C. Vitamin D. Vitamin DCâu 9. Tĩnh ch nào ch máu i?ạ ươA. Tĩnh ch ch trênạ B. Tĩnh ch ch iạ ướ C. Tĩnh ch ph iạ D. Các tĩnh ch ạnhỏCâu 10. Kh gi các ng thu lo kh nào ?ớ A. Kh ngớ B. Kh ngớ C. Kh bán ớđ ngộ D. lo iả ạCâu 11. dày, ho ng tiêu hoá nào là ch ?Ở A. Hoá cọ B. Lý cọ C. thấ D. Th bãảCâu 12. Ngăn nào tim có thành dày nh ?ủ A. Tâm nhĩ trái B. Tâm nhĩ ph iả C. Tâm th tráiấ D. Tâm th ph iấ ảCâu 13. Thân bào th kinh có ngủ A. Hình cầ B. Hình nón C. Hình uầ D. Hình saoCâu 14. Lo bào máu nào không có nhân ?ạ A. ch uạ B. ng uồ C. Ti uể D. ng và ti ểc uầCâu 15. Hô giai đo ?ấ A. B. C. D. 6Câu 16. Lo th ăn bi hoá trong dày là:ạ ượ A. Lipít B. Gluxít C. Ch xấ D. Prôtê inCâu 17. ng to ra do phân chia bào :ươ ởA. tăng tr ngụ ưở B. Màng ngươ C. Mô ng ngươ D. Mô ng pươ ốCâu 18. Trao khí gi th và môi tr ng ra :ổ ườ A. Khoang mũi B.Thanh qu nả C. Ph iổ D. Ph qu nế ảCâu 19. Emzim Amilaza khoang mi ng ho ng trong môi tr ng có pH là:ở ườ A. 4,2 B. 7,2 C. 5,2 D. 6,2Câu 20. ch có vai trò:ạ A. thả B. chuy COậ ể2 C. chuy Oậ ể2 D. chuy Nitậ ơĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 21. ng hoá là quá trình:ồA. ng các ch t, gi phóng năng ngổ ượ B. ng các ch t, tích lu năng ngổ ượC. Phân gi các ch t, gi phóng năng ngả ượ D. Phân gi các ch t, tích lu năng ngả ượCâu 22. Quá trình tiêu hoá hoàn thành đâu ?ượ A. dàyạ B. Ru giàộ C. Ru nonộ D. Ru giàộCâu 23. Nhóm máu AB chuyên nh vì:ậA. ng có nhi kháng nguyên Aồ B. ng có nhi kháng nguyên Bồ ềC. ng có kháng nguyên và Bồ D. Huy ng không có kháng th và βế ươ ểCâu 24. Hi qu hô tăng khi:ệ A. Th bình th ng ườ C.Th nhanhở B. Th sâuởD. th sâu và gi nh th th ng ườxuyênCâu 25. Tác ng mô ng là:ụ ươ ốA. Làm ng to raươ B. làm ng dài raươ C. Ch tu đứ D. Ch tu vàngứ ỷCâu 26. Th gian chu kì tim là:ờ A. 0,3 giây B. 0,5 giây C. 0,4 giây D. 0,8 giâyCâu 27. Huy áp đa khi:ế A. Tâm th coấ B. Tâm th dãnấ C. Tâm nhĩ co D. Tâm nhĩ dãnCâu 28. Khi tr nóng quá, da có ph ng:ờ ứA. Mao ch da co, tuy hôi ti ướ ếnhi uề B. Mao ch da co, chân lông coạ ướ ơC. Mao ch da dãn, tuy hôi ti ướ ếnhi uề D. Mao ch da dãn, chân lông coạ ướ ơCâu 29. Lo ch nào trong th ăn, có tác ng phòng ch ng nh táo bónạ ệng ?ở ườ A. Prôtêin B. Gluxít C. Lipít D. Ch xấ ơCâu 30. Tiêm phòng cxin giúp con ng i:ắ ườ A. mi ch nhiênạ C. mi ch sinhạ B. mi ch ch ngạ ộD. mi ch ngạ ộCâu 31. Nhu dinh ng th ph thu vào các nào sau đây:ầ ưỡ A. Gi tínhớ B. tu iứ C. Hình th lao ứđ ngộ D. A, Bvà CảCâu 32. Thành ph hoá ng m:ầ ươ A. Ch vô và ch C. Ch vô và mu khoángấ B. Ch và ch giaoấ ốD. Ch dinh ng và ch cấ ưỡ ơCâu 33. Lo nào ho ng theo mu ?ạ A. tr nơ B. vânơ C. timơ D. vân và timả ơCâu 34. Thi vitamin gây ra nh:ế A. Bi cế B.Thi máuế C. Khô tắ D. Còi ngươCâu 35. Lo ch nào sau đây không bi hoá qua quá trình tiêu hoá ?ạ A. Prôtêin B. Gluxít C. Lipít D. VitaminCâu 36. Ta nhai lâu th có ng là do:ơ A. ph tinh chín đã bi thành ng mantôzộ ườ B. ph tinh chín đã bi thành axít aminộ C. ph tinh chín đã bi thành axit béoộ D. ph tinh chín đã bi thành ng glucôzộ ườ ơCâu 37. Năng ng sinh ra ph nào bào ?ượ ượ A. Màng bàoế B. Ch bàoấ C. Ty thể D. ch tướ ấCâu 38. ng khi thì ra là do phân a:ươ ủA. Ch khoángấ B. Ch giaoấ C. ch giao và ch ấkhoáng D. Không ch nàoủ ấCâu 39.V máu nh nh lo ch nào?ậ A. ng chộ B. Mao chạ C. Tĩnh chạ D. ng ch chộ ủCâu 40. Tác nhân ch gây ung th ph là:ủ A. iụ B. Nit ôxítơ C. Cacbon ôxít D. NicôtinPHÒNG GD&ĐT VĨNH NGƯỜ ĐÁP ÁN CH KH SÁT NG NHIÊN CH TẤ ẤL NG 8ƯỢ ỚNĂM 2017-2018ỌMôn: Sinh ọhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/Câu Đáp án Câu Đáp án1 21 B2 22 C3 23 D4 24 D5 25 C6 26 D7 27 A8 28 C9 29 D10 30 B11 31 D12 32 A13 33 B14 34 C15 35 D16 36 A17 37 C18 38 B19 39 B20 40