Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn Sinh học lớp 12 mã đề 208 có đáp án

32333165303438653537336165633662613034303838326230303137613661336332333132383264653839643230636633646539396334316130656139643561
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:25 PM ngày 24-11-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI TỂ Môn: Sinh 12ọH tên :..........................................................................L p.............ọ ớCâu 1: Trên ch mang mã gen xét mã ba 3'AGX5'. Côđon ng ng trên phân ươ ứtử mARN phiên mã gen này là:ượ ừA 5'XGU3'. B. 5'GXU3'. C. 5'UXG3'. D. 5'GXT3'.Câu 2: Ph ng pháp nghiên Menđen các dung:ươ ộ1 ng toán xác su phân tích qu lai. ả2 Lai các dòng thu vầ phân tích các qu Fế 1, F2, F3.3 Ti hế ành thí nghi ch ng minh.ệ ứ4 các dạ òng thu ng th ph n.ầ ấTh đúng làứ A. ,1 ,2 ,3. B. 4, 2, ,3. C. 4, 3, 2, 1. D. 4, 2, ,1.Câu 3: Lo bi trúc NST nào sau đây có th làm cho gen nhóm gen liên này chuy nạ ểsang nhóm liên khác?ếA. đo NST.ả B. Chuy đo gi NST không ng ng.ể ươ ồC. đo NST.ặ D. Chuy đo trong NST.ể ạCâu 4: cho các alen gen phân li ng các giao 50% giao ch aalen này, 50%ể ứgiao ch alen kia thì có đi ki gì?ử ệA. quá trình gi phân ph ra bình th ng. ườ B. Alen tr ph tr hoàn toàn so alen n.ộ ặC. ng cá th con lai ph n.ố ượ D. ph thu ch ng.ố ủCâu 5: Trong các phát bi đây quá trình tái phân ADN, phát bi ướ không chínhxác là:A. Quá trình nhân đôi không ng các phân ribonucleotit.ự ơB. Enzim ligaza (enzim i) các đo Okazaki thành ch hoàn ch nh.ố ỉC. Nh các enzim tháo xo n, hai ch phân ADN tách nhau nên ch ch Y.ờ ữD. Quá trình nhân đôi ADN di ra theo nguyên sung và nguyên bán n.ễ ồCâu 6: lúa có 2n 24. Có bao nhiêu NST trong bào sinh ng th t?Ở ưỡ ộA. 25 B. 26 C. 23 D. 48Câu 6: dâu, gen quy nh màu tr ng trên nhi th gi tính X, không có alen trên Y.Ở ớGen quy nh tr ng có màu m, quy nh tr ng có màu sáng. lai nào đây tr ng màu luônị ướ ẫn c, còn tr ng màu sáng luôn cái?ở ằA. AX aY B. AX AY C. AX aY D. aX AYCâu 7: nh ng loài giao ph (đ ng có vú và ng i), cái 1: vìỞ ườ ỉA. vì giao ng giao cái.ố B. vì ng các giao và cái ngangứ ựnhau. C. con cái và con trong loài ng nhau. D. vì th XY giao và ngang nhau.ố ệCâu 8: ng nh máu khó đông do gen trên NST quy nh, gen quy nh máu đông bìnhỞ ườ ịth ng. ng nam bình th ng ng bình th ng mang gen nh, kh năng sinh ra cườ ườ ườ ườ ườ ượcon gái kh nh trong sinh là bao nhiêu?ỏ A. 37,5% B. 75% C. 25% D.50% Câu ng i, tính tr ng có túm lông trên tai di truy nỞ ườ ềA. gi tính.ộ B. th ng theo .ẳ C. chéo gi i.ớ D. theo dòng .ẹCâu 10: ng i, nh mù màu do bi trên nhi th gi tính gây nên (XỞ ườ a), gen tr Aột ng ng quy nh bình th ng. ch ng sinh con trai bình th ng và con gái mùươ ườ ượ ườ ộmàu. Ki gen ch ng này làể ồA. AX aY. B. AX AY. C. AX AY. D. AX aY.Câu 11: Đi không đúng nhi th gi tính ng là: nhi th gi tínhề ườ ớA. ch trong nhân bào. B. ng ng XX ho không ng ng XY.ỉ ươ ươ ồC. ch có trong các bào sinh c. D. ch các gen qui nh gi tính và các gen qui nh tính tr ng khác.ỉ ạCâu 12: ng i, nh máu khó đông do gen trên NST X, gen A: máu đông bình th ng. nhỞ ườ ườ ệmáu khó đông, bình th ng, ông ngo nh khó đông, nh nh nào đây là đúng?ẹ ườ ướA. Con gái không bao gi nhủ B. 100% con trai nhố ệC. 50% con trai có kh năng nhố D. 100% con gái nhố ệCâu 13: Các gen đo không ng ng trên nhi th có di truy nở ươ ềA. theo dòng .ẹ B. th ng. C. nh các gen trên NST th ng.ẳ ườ D. chéo.Câu 14: ru gi gen quy nh tính tr ng gen quy nh tính tr ng tr ng trên NST gi iỞ ớtính không có alen ng ng trên NST Y. Phép lai nào đây cho phân tính ru cái 1ươ ướ ỏru tr ng?ồ ắA. ♀X AX ♂X aY B. ♀X AX ♂X aY C. ♀X AX ♂X AY D. ♀X aX ♂X AYCâu 15: gà, gen quy nh lông n, a: không trên nhi th gi tính X, không có alen ngỞ ương trên Y. Trong chăn nuôi ng ta trí lai phù p, vào màu lông bi hi có th phân bi gàứ ườ ệtr ng, mái ngay lúc lai phù đó là:ố ợA. AX aY B. aX AY C. AX aY D. AX AYCâu 16: ng i, nh mù màu (đ và c) là do bi trên nhi th gi tính gây nên (XỞ ườ m).N bình th ng, mù màu thì con trai mù màu đã nh Xế ườ từA. .ố B. bà i.ộ C. ông i.ộ D. .ẹCâu 17: ng i, nh máu khó đông do gen trên NST quy nh, gen quy nh máu đông bìnhỞ ườ ịth ng. ng nam nh ng bình th ng nh ng có nh, kh năng sinh raườ ườ ườ ườ ọđ con kh nh là bao nhiêu? A. 75%ượ B. 100% C. 50% D. 25%Câu 18: Nh nh nào sau đây là không đúng?A. các hi ng di truy theo dòng là di truy bào ch t.ấ ươ ấB. Trong di truy n, con lai mang tính tr ng thì đó là di truy theo dòng .ự ẹC. Con lai mang tính tr ng nên di truy bào ch xem là di truy theo dòng .ạ ượ ẹD. Di truy bào ch còn là di truy ngoài nhân hay di truy ngoài nhi th .ề ểCâu 9: thu ch ng khác nhau nh ng gen ng ng giao ph nhau F1. F1 giaoầ ươ ượph nhau cho F2. ng tác gi các gen không alen, trong đó hai lo gen tr khi ng riêngố ươ ứđ xác nh cùng ki hình, cho F2 có ki hình là:ề ểA. 7. B. 4. C. 1. D. 1.Câu 20: ng i, nh mù màu (đ và c) là do bi trên nhi th gi tính gâyỞ ườ ớnên (X m). bình th ng, mù màu thì con trai mù màu đã nh Xế ườ từA. .ố B. ông i.ộ C. bà i.ộ D. .ẹCâu 21: th có ki gen Aaơ ểbdBD có hoán gi gen 20% lí thuy thìị ếgi phân cho lo giao BD :ớ ệA. 10%. B. 5%. C. 40%. D. 20% Câu 22: hoán gen (tái gen) xác nh ngầ ượ ằA. ng các ki hình gi ng P.ổ ốB. ng các ki hình khác Pổ ểC. ng hai lo giao mang gen hoán và không hoán .ổ ịD. ng các lo giao mang gen hoán .ổ ịCâu 23: Phát bi nào sau đây không đúng hoán gen?ể ịA. hoán gen ngh ch liên gi các gen trên NST.ầ ữB. hoán gen không 50%.ầ ơC. hoán gen thu kho ng cách gi các gen trên NST.ầ ữD. Càng tâm ng, hoán gen càng n.ầ ớCâu 24: đi nào sau đây không ph mã di truy n?ả ềA. Mã di truy có tính thoái hóaề B. Có 64 mã hóa cho các axit aminộ ềC. Mã di truy có tính hi uề D. Mã di truy là mã 3ề ộCâu 25: th hi vai trò và quan gi gen và tính tr ngơ ạA. mARN => Gen (ADN) => polipeptit => protein => tính tr ng.ạB. Gen (ADN) => mARN => polipeptit => protein => tính tr ng.ạC. mARN => Gen (ADN) => protein => tính tr ng.ạD. Gen (ADN) => mARN => protein => tính tr ng.ạCâu 26: Đi nào sau đây không đúng ph ng?ớ ứA. ph ng không di truy n.ứ ượ ềB. Tính tr ng ch ng có ph ng p.ạ ượ ẹC. Tính tr ng ng có ph ng ng.ạ ượ ộD. ph ng là các ki hình ki gen ng ng nh ng đi ki môi ươ ệtr ng khác nhau.ườCâu 27: Tr ng bi liên quan nuclêôtit làm cho gen trúc có liên hy đrô ườ ếkhông thay so gen ban là bi ếA. trí nuclêôtit. thay th nuclêôtit cùng lo i.ế ạC. trí ho thêm nuclêôtit. D. thay th nuclêôtit.ả ặCâu 28: Trong th ti su t, vì sao các nhà khuy nông khuyên “khôngự nên tr ng gi ng lúaồ ốduy nh trên di ngấ ”?A. Vì khi đi ki th ti không thu có th tr ng, do gi ng có cùng ki gen ểnên có ph ng gi ng nhau.ứ ốB. Vì qua nhi canh tác gi ng có th thoái hoá, nên không còn ng nh ki gen làm ểnăng su gi m.ấ ảC. Vì qua nhi canh tác, không còn ch dinh ng cung cho cây tr ng, đó làm ưỡ ừnăng su gi m.ấ ảD. Vì khi đi ki th ti không thu gi ng có th thoái hoá, nên không còn ng nh về ềki gen làm năng su gi m.ể ảCâu 29: Trong các nh nh sau đây, có bao nhiêu nh nhố không đúng quá trình phiên mãềvà ch mã sinh nhân ?ị ơ1. Chi dài phân mARN đúng ng chi dài vùng mã hoá gen.ề ủ2. Phiên mã và ch mã ra nh ng th i.ị ờ3. mARN ch mang thông tin di truy genỗ ủ4. sinh nhân sau khi phiên mã xong mARN ch mä.Ở ượ ị5. ng protein ra các gen trong cùng operon th ng ng nhau.ố ượ ườ ằA. B. C. D. 1Câu 30: Hình đây mô ch phát sinh ng bi nào sau đây ướ ếA. đo nhi th .ả ểB. Chuy đo ng gi các nhi th .ể ươ ểC. Chuy đo không ng gi các nhi th .ể ươ ểD. Chuy đo trong nhi th .ể ểCâu 31: bào xôma ng bi hình thành các bào sau đây:ế ưỡ ế1. Th không nhi 2. Th nhi 3. Th ba nhi 4. Th nhi mể ễCông th nhi th các lo bào theo th trên vi ng ng là:ứ ượ ươ ứA. 2n 2, 2n 1, 2n 1, 2n 2. B. 2n, 2n 1, 2n 3, 2n 4.C. 2n, 2n 1, 2n 1, 2n 2. D. 2n 2, 2n 1, 2n 2, 2n 4.Câu 32: Cho các nh di truy ng i:ệ ườ 1. nh mù màu.ệ 2. ch ng Đao.ộ 3. ch ng Claiphento.ộ 4. nh ch ng.ệ 5. nh ng li m.ệ ưỡ 6. nh pheniketo ni u.ệ 7. nh ung th máu.ệ Nh ng nh nào có th gây nh liên quan bi NST?ữ ếA. 3,5,6. B. 3,4,6. C. 2,3,7. D. 2,3,5.Câu 33: Trong nh ng phát bi đây quá trình phiên mã sinh t, phát bi đúng vữ ướ ềquá trình phiên mã sinh nhân th làủ ự1. Ch có ch gen tham gia vào quá trình phiên mã.ỉ ủ2. Enzim ARN polimeraza ng mARN theo chi 5’ 3’.ổ ề3. mARN ng đâu thì quá trình ch mã di ra đó.ượ ế4. Di ra theo nguyên sung.ễ ổ5. tiên ng các đo ARN ng n, sau đó nhau hình thành ARN hoàn ch nh.ầ ỉA. B. C. D. 2----------- ----------Ế