Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn Sinh học lớp 12 mã đề 131 có đáp án

8f38e0d1947f1ceab3e25b7e83f13be5
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-24 16:24:42 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 45 PHÚTỂMÔN SINH 12Ọ ỚH tên..........................................................................L p.............ọ ớCâu 1: cho các alen gen phân li ng các giao 50% giao ch aalen này, 50% giaoể ứt ch alen kia thì có đi ki gì?ử ệA. ph thu ch ng.ố B. ng cá th con lai ph n.ố ượ ớC. Alen tr ph tr hoàn toàn so alen n.ộ D. quá trình gi phân ph ra bình th ng.ả ườCâu 2: Cho các nh di truy ng i:ệ ườ 1. nh mù màu.ệ 2. ch ng Đao.ộ 3. ch ng Claiphento.ộ 4. nh ch ng.ệ 5. nh ng li m.ệ ưỡ 6. nh pheniketo ni u.ệ 7. nh ung th máu.ệ Nh ng nh nào có th gây nh liên quan bi NST?ữ ếA. 2,3,5. B. 2,3,7. C. 3,5,6. D. 3,4,6.Câu 3: Đi nào sau đây không đúng ph ng?ớ ứA. ph ng là các ki hình ki gen ng ng nh ng đi ki môi ươ ệtr ng khác nhau.ườB. ph ng không di truy n.ứ ượ ềC. Tính tr ng ng có ph ng ng.ạ ượ ộD. Tính tr ng ch ng có ph ng p.ạ ượ ẹCâu 4: Trên ch mang mã gen xét mã ba 3'AGX5'. Côđon ng ng trên phân ươ ứtử mARN phiên mã gen này là:ượ ừA. 5'XGU3'. B. 5'UXG3'. C. 5'GXU3'. D. 5'GXT3'.Câu 5: ng i, nh mù màu (đ và c) là do bi trên nhi th gi tính gây nênỞ ườ ớ(X m). bình th ng, mù màu thì con trai mù màu đã nh Xế ườ từA. bà i.ộ B. .ố C. ông i.ộ D. .ẹCâu 6: Phát bi nào sau đây không đúng hoán gen?ể ịA. hoán gen không 50%.ầ ơB. hoán gen ngh ch liên gi các gen trên NST.ầ ữC. hoán gen thu kho ng cách gi các gen trên NST.ầ ữD. Càng tâm ng, hoán gen càng n.ầ ớCâu 7: thu ch ng khác nhau nh ng gen ng ng giao ph nhau F1. F1 giao ph ươ ượ ốv nhau cho F2. ng tác gi các gen không alen, trong đó hai lo gen tr khi ng riêng xác ươ ềđ nh cùng ki hình, cho F2 có ki hình là:ị ểA. 7. B. 4. C. 1. D. 1.Câu 8: Hình đây mô ch phát sinh ng bi nào sau đây ướ ếA. Chuy đo trong nhi th .ể ểB. Chuy đo ng gi các nhi th .ể ươ ểC. Chuy đo không ng gi các nhi th .ể ươ ểD. đo nhi th .ả ểCâu Trong các phát bi đây quá trình tái phân ADN, phát bi ướ không chính xác là:A. Quá trình nhân đôi ADN di ra theo nguyên sung và nguyên bán n.ễ ồB. Nh các enzim tháo xo n, hai ch phân ADN tách nhau nên ch ch Y.ờ ữC. Quá trình nhân đôi không ng các phân ribonucleotit.ự ơD. Enzim ligaza (enzim i) các đo Okazaki thành ch hoàn ch nh.ố ỉCâu Trong nh ng phát bi đây quá trình phiên mã sinh t, phát bi đúng quá ướ ềtrình phiên mã sinh nhân th làủ ự1. Ch có ch gen tham gia vào quá trình phiên mã.ỉ ủ2. Enzim ARN polimeraza ng mARN theo chi 5’ 3’.ổ ề3. mARN ng đâu thì quá trình ch mã di ra đó.ượ ế4. Di ra theo nguyên sung.ễ ổ5. tiên ng các đo ARN ng n, sau đó nhau hình thành ARN hoàn ch nh.ầ ỉA. B. C. D. 2Câu 11: lúa có 2n 24. Có bao nhiêu NST trong bào sinh ng th t?Ở ưỡ ộA. 48 B. 26 C. 23 D. 25Câu 12: đi nào sau đây không ph mã di truy n?ả ềA. Có 64 mã hóa cho các axit aminộ B. Mã di truy có tính thoái hóaềC. Mã di truy có tính hi uề D. Mã di truy là mã 3ề ộCâu 13: Lo bi trúc NST nào sau đây có th làm cho gen nhóm gen liên này chuy sangạ ểnhóm liên khác?ếA. Chuy đo trong NST. B. Chuy đo gi NST không ng ng.ể ươ ồC. đo NST. D. đo NST.ặ ạCâu 14: hoán gen (tái gen) xác nh ngầ ượ ằA. ng hai lo giao mang gen hoán và không hoán .ổ ịB. ng các ki hình khác Pổ ểC. ng các ki hình gi ng P.ổ ốD. ng các lo giao mang gen hoán .ổ ịCâu 15: Tr ng bi liên quan nuclêôtit làm cho gen trúc có liên hy đrô ườ ếkhông thay so gen ban là bi ếA. thay th nuclêôtit cùng lo i. B. trí nuclêôtit. ặC. trí ho thêm nuclêôtit. D. thay th nuclêôtit.ả ặCâu 16: th có ki gen Aaơ ểbdBD có hoán gi gen 20% lí thuy thì gi mị ảphân cho lo giao BD :ớ ệA. 20%. B. 5%. C. 40%. D. 10%.Câu 17: Trong các nh nh sau đây, có bao nhiêu nh nhố không đúng quá trình phiên mã và ềd ch mã sinh nhân ?ị ơ1. Chi dài phân mARN đúng ng chi dài vùng mã hoá gen.ề ủ2. Phiên mã và ch mã ra nh ng th i.ị ờ3. mARN ch mang thông tin di truy genỗ ủ4. sinh nhân sau khi phiên mã xong mARN ch mä.Ở ượ ị5. ng protein ra các gen trong cùng operon th ng ng nhau.ố ượ ườ ằA. B. C. D. 1Câu 18: th hi vai trò và quan gi gen và tính tr ngơ ạA. mARN => Gen (ADN) => polipeptit => protein => tính tr ng.ạB. mARN => Gen (ADN) => protein => tính tr ng.ạC. Gen (ADN) => mARN => polipeptit => protein => tính tr ng.ạD. Gen (ADN) => mARN => protein => tính tr ng.ạCâu 19: bào xôma ng bi hình thành các bào sau đây:ế ưỡ ế1. Th không nhi 2. Th nhi 3. Th ba nhi 4. Th nhi mể ễCông th nhi th các lo bào theo th trên vi ng ng là:ứ ượ ươ ứA. 2n 2, 2n 1, 2n 1, 2n 2. B. 2n, 2n 1, 2n 3, 2n 4.C. 2n, 2n 1, 2n 1, 2n 2. D. 2n 2, 2n 1, 2n 2, 2n 4.Câu 20: Ph ng pháp nghiên Menđen các dung:ươ ộ1 ng toán xác su phân tích qu lai. ả2 Lai các dòng thu vầ phân tích các qu Fế 1, F2, F3.3 Ti hế ành thí nghi ch ng minh.ệ ứ4 các dạ òng thu ng th ph n.ầ ấTh đúng là A. 4, 2, ,1. B. 4, 2, ,3. C. 4, 3, 2, 1. D. ,1 ,2 ,3.Câu 21: dâu, gen quy nh màu tr ng trên nhi th gi tính X, không có alen trên Y. GenỞ ớA quy nh tr ng có màu m, quy nh tr ng có màu sáng. lai nào đây tr ng màu luôn mị ướ ằđ c, còn tr ng màu sáng luôn cái?ự ằA. AX aY B. AX AY C. AX aY D. aX AYCâu 22: nh ng loài giao ph (đ ng có vú và ng i), cái 1: vìỞ ườ ỉA. vì giao ng giao cái.ố B. vì ng các giao và cái ngang nhau.ứ C. con cái và con trong loài ng nhau. D. vì th XY giao và ngang nhau.ố ệCâu 23: ng nh máu khó đông do gen trên NST quy nh, gen quy nh máu đông bìnhỞ ườ ịth ng. ng nam bình th ng ng bình th ng mang gen nh, kh năng sinh ra conườ ườ ườ ườ ườ ượgái kh nh trong sinh là bao nhiêu?ỏ A. 37,5% B. 75% C. 25% D. 50%Câu 24: ng i, tính tr ng có túm lông trên tai di truy nỞ ườ ềA. gi tính.ộ B. th ng theo .ẳ C. chéo gi i.ớ D. theo dòng .ẹCâu 25: ng i, nh mù màu do bi trên nhi th gi tính gây nên (XỞ ườ a), gen tr ngộ ương quy nh bình th ng. ch ng sinh con trai bình th ng và con gái mù màu.ứ ườ ượ ườ ộKi gen ch ng này làể ồA. AX aY. B. AX AY. C. AX AY. D. AX aY.Câu 26: Đi không đúng nhi th gi tính ng là: nhi th gi tínhề ườ ớA. ch trong nhân bào. B. ng ng XX ho không ng ng XY.ỉ ươ ươ ồC. ch có trong các bào sinh c. D. ch các gen qui nh gi tính và các gen qui nh tính tr ng khác.ỉ ạCâu 27: ng i, nh máu khó đông do gen trên NST X, gen A: máu đông bình th ng. nh máuỞ ườ ườ ệkhó đông, bình th ng, ông ngo nh khó đông, nh nh nào đây là đúng?ẹ ườ ướA. Con gái không bao gi nhủ B. 100% con trai nhố ệC. 50% con trai có kh năng nhố D. 100% con gái nhố ệCâu 28: Các gen đo không ng ng trên nhi th có di truy nở ươ ềA. theo dòng .ẹ B. th ng. C. nh các gen trên NST th ng.ẳ ườ D. chéo.Câu 29: ru gi gen quy nh tính tr ng gen quy nh tính tr ng tr ng trên NST gi tínhỞ ớX không có alen ng ng trên NST Y. Phép lai nào đây cho phân tính ru cái ru cươ ướ ựm tr ng?ắ ắA. ♀X AX ♂X aY B. ♀X AX ♂X aY C. ♀X AX ♂X AY D. ♀X aX ♂X AYCâu 30: gà, gen quy nh lông n, a: không trên nhi th gi tính X, không có alen ng ngỞ ươ ứtrên Y. Trong chăn nuôi ng ta trí lai phù p, vào màu lông bi hi có th phân bi gà tr ng,ườ ốmái ngay lúc lai phù đó là:ừ ợA. AX aY B. aX AY C. AX aY D. AX AYCâu 31: ng i, nh mù màu (đ và c) là do bi trên nhi th gi tính gây nên (XỞ ườ m).N bình th ng, mù màu thì con trai mù màu đã nh Xế ườ từA. .ố B. bà i.ộ C. ông i.ộ D. .ẹCâu 32: ng i, nh máu khó đông do gen trên NST quy nh, gen quy nh máu đông bìnhỞ ườ ịth ng. ng nam nh ng bình th ng nh ng có nh, kh năng sinh raườ ườ ườ ườ ọđ con kh nh là bao nhiêu? A. 75%ượ B. 100% C. 50% D. 25%Câu 33: Nh nh nào sau đây là không đúng?A. các hi ng di truy theo dòng là di truy bào ch t.ấ ươ ấB. Trong di truy n, con lai mang tính tr ng thì đó là di truy theo dòng .ự ẹC. Con lai mang tính tr ng nên di truy bào ch xem là di truy theo dòng .ạ ượ ẹD. Di truy bào ch còn là di truy ngoài nhân hay di truy ngoài nhi th .ề ể----------- ----------Ế
2020-09-25 23:11:32