Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP 11

7a863145bc65fcefb8342eaa41edbb7f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-03 00:14:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 631 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHUY HOÁ CH VÀ NĂNG NG TH TỂ ƯỢ ẬH TÊN………………………………………………11a1ỌA. Bài pậBài Hãy xác đnh áp su th th dung ch nhi phòng (25ị 0C) trong các tr ng sau:ườ ợa, Dung ch glucozo có ng 0,03Mị ộb, Dung ch Nacl 0.02Mịc, Dung ch Caclị2 0.04MBài th C3 ng đc 360kg ch (CỞ ượ ơ6 H12 O6 thì bao nhiêu kgần và bao nhiêu lít COướ2 ?Bài Xác đnh hô trong ccs tr ng phân gi sau:ị ườ ảA, C6 H12 O6 O2 CO2 H2 OB, C4 H6 O4 O2 CO2 H2 OC, C2 H2 O4 O2 CO2 H2 OD, C4 H6 O5 O2 CO2 H2 OB. Bài tậ lý thuy tCâu 1: và các ch hoà tan đi qua tr khi vào ch là:ơ ướ ướ ễa/ bào lông hút b/ bào bì c/ bào bi bìế d/ bào .ế ỏCâu 2: nào sau đây là không đúng đóng khí kh ng?ớ ổa/ cây khi thi ngoài sáng khí kh ng đóng i.ộ ướ ạb/ cây ng trong đi ki thi khí kh ng đóng hoàn toàn vào ban ngày.ộ ướ ổc/ Ánh sáng là nguyên nhân duy nh gây nên vi khí kh ng.ấ ổCâu Khi bào khí kh ng tr ng thì:ế ươ ướa/ Vách (mép ng căng ra, vách (mép) dày co làm cho khí kh ng ra.ỏ ởb/ Vách dày căng ra, làm cho vách ng căn theo nên khi kh ng ra.ỏ ởc/ Vách dày căng ra làm cho vách ng co nên khí kh ng ra.ỏ ởd/ Vách ng căng ra làm cho vách dày căng theo nên khí kh ng ra.ỏ ởCâu ng đc gam ch khô, các cây khác nhau kho ng bao nhiêu gamể ượ ản c?ướa/ 100 gam đn 400 gam.ừ b/ 600 gam đn 1000 gam.ừ ếc/ 200 gam đn 600 gam.ừ d/ 400 gam đn 800 gam.ừ ếCâu th 1000 gam thì cây ch gi trong th :ứ ểa/ 60 gam c. b/ 90 gam c. c/ 10 gam c.ướ ướ ướ d/ 30 gam c.ướCâu Khi bào khí kh ng thì:ế ướa/ Vách (mép) ng căng ra làm cho vách dày du th ng nên khí kh ng đóng i.ỏ ạb/ Vách dày căng ra làm cho vách ng cong theo nên khí kh ng đóng i.ỏ ạc/ Vách dày căng ra làm cho vách ng co nên khí kh ng đóng i.ỏ ạd/ Vách ng căng ra làm cho vách dày du th ng nên khí kh ng khép i.ỏ ạCâu Đc đi bào lông hút cây là:ặ ễa/ Thành bào ng, có th cutin, ch có không bào trung tâm n.ế ớb/ Thành bào dày, không th cutin, ch có không bào trung tâm n.ế ớc/ Thành bào ng, không th cutin, ch có không bào trung tâm nh .ế ỏd/ Thành bào ng, không th cutin, ch có không bào trung tâm n.ế ớCâu đc chuy thân ch u:ướ ượ ếa/ Qua ch rây theo chi trên xu ng.ạ b/ ch sang ch rây.ừ ạc/ ch rây sang ch .ừ d/ Qua ch .ạ ỗCâu đóng vai trò chính trong quá trình chuy thân là:ự ướ ởa/ đy (do quá trình th c). b/ hút lá do (quá trình thoátự ướ ủh c).ơ ước/ liên gi các phân c. d/ bám gi các phân thànhự ướ ướ ớm ch n.ạ ẫCâu 10 Con đng thoát qua lá (qua cutin) có đc đi là:ườ ướ ểa/ nh đc đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổb/ n, không đc đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổc/ nh không đc đi ch nh.ậ ượ ỉd/ n, đc đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổCâu 11 Con đng thoát qua khí kh ng có đc đi là:ườ ướ ểa/ n, đc đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổb/ nh đc đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổc/ n, không đc đi ch nh ng vi đóng, khí kh ng.ậ ượ ổd/ nh không đc đi ch nh.ậ ượ ỉCâu 12 Vai trò phôtpho đi th là:ủ ậa/ Thành ph thành bào và màng bào, ho hoá enzim.ầ ạb/ Thành ph prôtêin, xít nuclêic.ầ ủc/ Ch gi cân ng và Ion trong bào, ho hoá enzim, khí kh ng.ủ ướ ổd/ Thành ph axit nuclêôtic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cho hoa, đu qu ,ầ ảphát tri .ể ễCâu 13 Ph các ch khoáng đc th vào cây theo cách ch đng di ra theoầ ượ ễph ng th nào?ươ ứa/ chuy có ng cao đn có ng th ít năng ng.ậ ượb/ chuy có ng cao đn có ng th .ậ ểc/ chuy có ng th đn có ng cao không tiêu haoậ ầnăng ng.ượd/ chuy có ng th đn có ng cao tiêu hao năngậ ầl ng.ượCâu 14 Các nguyên đi ng (Đa) m:ố ượ ồa/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe. b/ C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg.c/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn. d/ C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.Câu 15 không khí liên quan đn quá trình thoát lá nh th nào?ộ ướ ếa/ không khí càng cao, thoát không di ra.ộ ướ ễb/ không khí càng th p, thoát càng u.ộ ướ ếc/ không khí càng th p, thoát càng nh.ộ ướ ạd/ không khí càng cao, thoát càng nh.ộ ướ ạCâu 16 Nguyên nhân tr tiên làm cho cây không kh năng sinh tr ng trênướ ưởđt có cao là:ấ ặa/ Các phân mu ngay sát đt gây khó khăn cho các cây con xuyên qua tử ặđt.ấb/ Các ion khoáng là đc đi cây.ộ ớc/ Th năng đt là quá th p.ế ướ d/ Hàm ng oxy trong đt là quá th p.ượ ấCâu 17 Vai trò Nit đi th là:ủ ậa/ Thành ph axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cho hoa, đu qu ,ầ ảphát tri .ể ễb/ Ch gi cân ng và ion trong bào, ho hoá enzim, khí kh ng.ủ ướ ổc/ Thành ph thành bào, màng bào, ho hoá enzim.ầ ạd/ Thành ph prôtêin và axít nuclêic.ầ ủCâu 18 nào đây ướ không đúng thu th đng các ion khoáng ?ớ ễa/ Các ion khoáng hoà tan trong và vào theo dòng c.ướ ướb/ Các ion khoáng hút bám trên keo đt và trên trao đi nhauề ớkhi có ti xúc gi và dung ch đt (hút bám trao đi).ự ổc/ Các ion khoáng th th theo chênh ch ng cao th p.ẩ ấd/ Các ion khoáng khu ch tán theo chênh ch ng cao th p.ế ấCâu 19 Vì sao sau khi bón phân, cây khó th c?ẽ ướa/ Vì áp su th th đt gi m.ấ b/ Vì áp su th th tăng.ấ ễc/ Vì áp su th th đt tăng.ấ d/ Vì áp su th th gi m.ấ ảCâu 20 thoát qua lá có nghĩa gì đi cây?ự ướ ớa/ Làm cho không khí và mát nh llà trong nh ng ngày ng nóng.ẩ ắb/ Làm cho cây mát không đt cháy ánh tr i.ị ướ ờc/ ra hút chuy và mu khoáng lên lá.ạ ướ ễd/ Làm cho cây mát không đt cháy ánh tr và ra hút nị ướ ậchuy và mu khoáng lên lá.ể ướ ễCâu 23 Quá trình kh nitrat di ra theo đ:ử ồa/ 4NO NO NH  b/ 3NO NO NH  c/ 4NO NO NH  d/ 2NO NO NH  Câu 24 Th ch thu đc ng nit trong đt ng là:ự ượ ễa/ ng nit do trong khí quy (N2).ạ b/ Nit nitrat (NOơ3 ), nit amôn (NHơ4 ).c/ Nit nitrat (NOơ3 ). d/ Nit amôn (NHơ4 ).Câu 25 bi hi tri ch ng thi nit cây là:ự ủa/ Lá nh có màu đm, màu thân không bình th ng, sinh tr ng tiêu gi m.ỏ ườ ưở ảb/ Sinh tr ng còi c, lá có màu vàng.ưở ọc/ Lá có màu vàng, sinh tr ng tiêu gi m.ớ ưở ảd/ Lá màu vàng nh t, mép lá màu và có nhi ch trên lá.ạ ặCâu 26: Tr các giai đo trong chu trình canvin là:ậ ạa/ Kh APG thành ALPG đnh CO2 tái sinh RiDP (ribulôz 1,5 điphôtphat).ơb/ đnh CO2ố tái sinh RiDP (ribulôz 1,5 điphôtphat) kh APG thành ALPG.ửc/ Kh APG thành ALPG tái sinh RiDP (ribulôz 1,5 điphôtphat) đnh CO2.ố ịd/ đnh CO2 kh APG thành ALPG tái sinh RiDP đnh CO2.ố ịCâu 27 ph pha sáng có:ả ồa/ ATP, NADPH và O2 b/ ATP, NADPH và CO2 c/ ATP, NADP+và O2 d/ ATP,NADPH.Câu 28 Vai trò nào đây không ph quang p?ướ ợa/ Tích lu năng ng.ỹ ượ b/ ch .ạ ơc/ Cân ng nhi môi tr ng.ằ ườ d/ Đi hoà nhi không khí.ề tệ ốCâu 30 Di bi nào đây không có trong pha sáng quá trình quang p?ễ ướ ợa/ Quá trình ATP, NADPH và gi phóng ôxy.ạ ảb/ Quá trình kh CO2ử c/ Quá trình quang phân li c.ướd/ bi đi tr ng thái di (t ng bình th ng sang ng kích thích).ự ườ ạCâu 31 Khái ni quang nào đây là đúng?ệ ướa/ Quang là quá trình mà th ng năng ng ánh sáng tr ng pợ ượ ợch (đng glucôz ch vô (ch khoáng và c).ấ ườ ướb/ Quang là quá trình mà th có hoa ng năng ng ánh sáng tr đợ ượ ểt ng ch (đng glucôz ch vô (CO2 và c).ổ ườ ước/ Quang là quá trình mà th ng năng ng ánh sáng tr ng pợ ượ ợch (đng galactôz ch vô (CO2 và c).ấ ườ ướd/ Quang là quá trình mà th ng năng ng ánh sáng tr ng pợ ượ ợch (đng glucôz ch vô (CO2 và c).ấ ườ ướCâu 32 Pha di ra trí nào trong p?ố ạa/ màng ngoài. b/ màng trong. c/ ch n.Ở d/ tilacôit.ỞCâu 33 Nh ng cây thu nhóm th CAM là:ữ ậa/ Lúa, khoai, n, đu.ắ b/ Ngô, mía, ng c, u.ỏ ấc/ a, ng ng, thu ng.ứ ươ d/ Rau n, kê, lo rau lo rau.ề ạCâu 34 Pha sáng di ra trí nào p?ễ ạa/ ch n. b/ màng trong. c/ màng ngoài.Ở d/ tilacôit.ỞCâu 35 Nh ng cây thu nhóm th Cữ ậ4 là:a/ Lúa, khoai, n, đu.ắ b/ Mía, ngô, ng c, u.ỏ ấc/ a, ng ng, thu ng.ứ ươ d/ Rau n, kê, các lo rau.ề ạCâu 36 nào đây không đúng đi th C4 so th C3?ướ ậa/ ng quang cao n.ườ b/ Nhu th n, thoát ít n.ầ ướ ướ ơc/ Năng su cao n.ấ d/ Thích nghi nh ng đi ki khí bình th ng.ớ ườCâu 37 Ch đc tách ra kh chu trình canvin kh đu cho ng glucôz là:ấ ượ ơa/ APG (axit ph tphoglixêric).ố b/ RiDP (ribulôz 1,5 điphôtphat).ơc/ ALPG (anđêhit photphoglixêric). d/ AM (axitmalic).Câu 38 Chu trình C4 thích ng nh ng đi ki nào?ứ ệa/ ng ánh sáng, nhi đ, O2 cao, ng CO2 th p.ườ ấb/ ng ánh sáng, nhi đ, ng COườ ộ2 O2 th p.ấc/ ng ánh sáng, nhi đ, Oườ ộ2 bình th ng, ng COườ ộ2 cao.d/ ng ánh sáng, nhi đ, ng COườ ộ2 O2 bình th ng.ườCâu 39 Chu trình canvin di ra pha trong quang nhóm hay các nhóm th tễ ậnào?a/ Ch nhóm th CAM.ỉ b/ nhóm th C3, C4 và CAM.Ở ậc/ nhóm th C4 và CAM.Ở d/ Ch nhóm th C3.ỉ ậCâu 40 Đi bù ánh sáng là:ểa/ ng ánh sáng mà đó ng quang ng hô p.ườ ườ ườ ấb/ ng ánh sáng mà đó ng quang và ng hô ng nhau.ườ ườ ườ ằc/ ng ánh sáng mà đó ng quang nh ng hô p.ườ ườ ườ ấd/ ng ánh sáng mà đó ng quang ng hô p.ườ ườ ườ ấCâu 41 ph quang đu tiên chu trình C4 là:ả ủa/ APG b/ ALPG c/ AM d/ AOACâu 42 Đc đi ho đng khí kh ng th CAM là:ặ ậa/ Đóng vào ban ngày và ra ban đêm.ở b/ Ch ra khi hoàng hôn.ỉ ởc/ Ch đóng vào gi tr a.ỉ d/ Đóng vào ban đêm và ra ban ngày.ởCâu 43 Chu trình đnh COố ị2 th C4 di ra đâu?ở ởa/ Giai đo đu đnh COạ ị2 và giai đo tái đnh COạ ị2 theo chu trình canvin di ra ởl trong bào bó ch.ụ ạb/ Giai đo đu đnh COạ ị2 và giai đo tái đnh COạ ị2 theo chu trình canvin di ra ởl trong bào mô u.ụ ậc/ Giai đo đu đnh COạ ị2 di ra trong bào bó ch, còn giai đo táiễ ạc đnh COố ị2 theo chu trình canvin di ra trong bào mô u.ễ ậd/ Giai đo đu đnh COạ ị2 di ra trong bào mô u, còn giai đo tái cễ ốđnh COị2 theo chu trình canvin di ra trong bào bó ch.ễ ạCâu 44 Đi bão hoà ánh sáng là:ểa/ ng ánh sáng đa ng đi quang đt đi.ườ ườ ạb/ ng ánh sáng đa ng đi quang đt ti u.ườ ườ ểc/ ng ánh sáng đa ng đi quang đt trung bình.ườ ườ ứd/ ng ánh sáng đa ng đi quang đt trên trung bình.ườ ườ ứCâu 45 Đi bão hoà COể2 là th đi m:ờ ểa/ ng COồ ộ2 đt đa ng quang đt thi u.ạ ườ ểb/ ng COồ ộ2 đt thi ng quang đt cao nh t.ạ ườ ấc/ ng COồ ộ2 đt đa ng quang đt cao nh t.ạ ườ ấd/ ng COồ ộ2 đt đa ng quang đt trung bình.ạ ườ ứCâu 461 Các tia sáng xúc ti quá trình:ỏ ếa/ ng ADN. b/ ng lipit. c/ ng cacbôhđrat.ổ d/ ng pổ ợprôtêin.Câu 47 ng COồ ộ2 trong không khí là bao nhiêu thích nh đi quá trình quangể ớh p?ợa/ 0,01%. b/ 0,02%. c/ 0,04% d/ 0,03%.Câu 48 Năng su kinh là:ấ ếa/ Toàn năng su sinh đc tích lu trong các quan ch các ph có giáộ ượ ẩtr kinh đi con ng ng loài cây.ị ườ ừb/ 2/3 năng su sinh đc tích lu trong các quan ch các ph có giá trấ ượ ịkinh đi con ng ng loài cây.ế ườ ừc/ 1/2 năng su sinh đc tích lu trong các quan ch các ph có giá trấ ượ ịkinh đi con ng ng loài cây.ế ườ ừd/ ph năng su sinh đc tích lu trong các quan ch các ph mộ ượ ẩcó giá tr kinh đi con ng ng loài cây.ị ườ ừCâu 49 di ra hô nh nh th là:ơ ậa/ rỞ b/ thân.Ở c/ lá.Ở d/ qu .Ở ảCâu 50 Hô là quá trình:ấa/ Ôxy hoá các ch thành COợ ơ2 và H2 O, đng th gi phóng năng ng nồ ượ ầthi cho các ho đng th .ế ểb/ Ôxy hoá các ch thành Oợ ơ2 và H2 O, đng th gi phóng năng ng nồ ượ ầthi cho các ho đng th .ế ểc/ Ôxy hoá các ch thành COợ ơ2 và H2 O, đng th tích lu năng ng nồ ượ ầthi cho các ho đng th .ế ểd/ Kh các ch thành COử ơ2 và H2 O, đng th gi phóng năng ng nồ ượ ầthi cho các ho đng th .ế ểCâu 51 Chu trình crep di ra trong:ễ ởa/ Ty th .ể b/ bào ch t.ế c/ p.ụ d/ Nhân.Câu 52 Các giai đo hô bào di ra theo tr nào?ạ ựa/ Chu trình crep Đng phân ườ Chu chuy êlectron hô p.ổ ấb/ Đng phân ườ Chu chuy êlectron hô Chu trình crep.c/ Đng phân ườ Chu trình crep Chu chuy êlectron hô p.ổ ấd/ Chu chuy êlectron hô Chu trình crep Đng phân.ườCâu 53 Khi đc chi sáng, cây xanh gi phóng ra khí Oượ ả2 Các phân Oử2 đó đc tượ ắngu :ồ ừa/ kh COự ử2 b/ phân li c.ự ướ c/ Phân gi đngả ườ d/ Quang hô p.ấCâu 54 Quá trình lên men và hô hi khí có giai đo chung là:ấ ạa/ Chu chuy êlectron. b/ Chu trình crep. c/ Đng phân. ườ d/ ng Axetyl –ổ ợCoA.Câu 55 Hô ánh sáng ra:ấ ảa/ th CỞ ậ4 b/ th CAM .c/ th CỞ ậ3 d/ th CỞ ậ4 và th tự ậCAM.Câu 56 hô (RQ) là:ệ ấa/ gi phân Hỷ ử2 th ra và phân Oả ử2 vào khi hô p.ấ ấb/ gi phân Oỷ ử2 th ra và phân COả ử2 vào khi hô p.ấ ấc/ gi phân COỷ ử2 th ra và phân Hả ử2 vào khi hô p.ấ ấd/ gi phân COỷ ử2 th ra và phân Oả ử2 vào khi hô p.ấ ấCâu 57 hô di ra trong ty th ra:ự ạa/ 32 ATP b/ 34 ATP. c/ 36 ATP. d/ 38ATPCâu 58 Hô ánh sáng ra tham gia bào quan:ấ ủa/ p, lozôxôm, ty th .ụ b/ Perôxixôm, ty th .ụ ểc/ p, máy gôn gi, ty th .ụ d/ p, Ribôxôm, ty th .ụ ể59. hô quá trình phân gi phân glucoz ?ệ ơa. b. 1.22 c. 0.98 d. 0.96B. Bài pậBài Hãy xác đnh áp su th th dung ch nhi phòng (25ị 0C) trong các tr ng sau:ườ ợa, Dung ch glucozo có ng 0,03Mị ộb, Dung ch Nacl 0.02Mịc, Dung ch Caclị2 0.04MBài th C3 ng đc 360kg ch (CỞ ượ ơ6 H12 O6 thì bao nhiêu kgần và bao nhiêu lít COướ2 ?Bài Xác đnh hô trong ccs tr ng phân gi sau:ị ườ ảA, C6 H12 O6 O2 CO2 H2 OB, C4 H6 O4 O2 CO2 H2 OC, C2 H2 O4 O2 CO2 H2 OD, C4 H6 O5 O2 CO2 H2