Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết Môn sinh học 12 năm 2019 số 1

67f1b4fd55226a71d7274684fec5a1ff
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-28 16:57:04 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA TI TỂ ẾMÔN SINH 12ỌH TÊN........................................................................................... PỌ ỚCâu 1. Gi sinh thái là:ớ ạA. kho ng giá tr xác nh nhân sinh thái mà trong kho ng đó sinh có th vàả ạphát tri theo th gian.ể ờB. gi ch ng sinh nhân sinh thái môi tr ng. ngoàiớ ườ ằgi sinh thái, sinh không th c.ớ ượC. gi ch ng sinh nhi nhân sinh thái môi tr ng. ngoàiớ ườ ằgi sinh thái, sinh không th c.ớ ượD. gi ch ng sinh nhân sinh thái môi tr ng. ngoài gi nớ ườ ạsinh thái, sinh c.ậ ượCâu 2. Khái ni môi tr ng nào sau đây là đúng? ườA. Môi tr ng là sinh ng sinh bao các nhân sinh xung quanhườ ởsinh t.ậB. Môi tr ng là sinh ng sinh bao các nhân vô sinh và sinh ườ ởxung quanh sinh t, tr nhân con ng i.ậ ườC. Môi tr ng là sinh ng sinh bao các nhân vô sinh xung quanh sinhườ ốv t.ậD. Môi tr ng các nhân xung quanh sinh t, có tác ng tr ti ho gián ti pườ ết sinh t; làm nh ng i, sinh tr ng, phát tri và nh ng ho ng khác sinhớ ưở ưở ủv t.ậCâu 3. Có các lo môi tr ng ph bi là: ườ ếA. môi tr ng t, môi tr ng c, môi tr ng trên n, môi tr ng sinh t.ườ ườ ướ ườ ườ ậB. môi tr ng t, môi tr ng c, môi tr ng trên n, môi tr ng bên trong.ườ ườ ướ ườ ườC. môi tr ng t, môi tr ng c, môi tr ng trên n, môi tr ng ngoài.ườ ườ ướ ườ ườD. môi tr ng t, môi tr ng ng t, môi tr ng và môi tr ng trên n.ườ ườ ướ ườ ướ ườ ạCâu 4. Cá rô phi nuôi Vi Nam có các giá tr gi và gi trên nhi làở ướ ượ5,6 0C và 42 0C. Kho ng giá tr nhi 5,6ả 0C 42ế 0C là ượ ọA. kho ng gây ch t.ả B. kho ng thu i.ả C. kho ng ch ng ch u. D. gi sinh thái.ả ạCâu 5. Phát bi nào sau đây là không đúng nhân sinh thái? ốA. Nhân sinh thái là nhân vô sinh môi tr ng, có ho không có tác ng sinh t.ố ườ ậB. Nhân sinh thái là nh ng nhân môi tr ng bao quanh sinh t, có nh ngố ườ ưởtr ti ho gián ti ng sinh t.ự ậC. Nhân sinh thái là nh ng nhân môi tr ng, có tác ng và chi ph ng aố ườ ủsinh t.ậD. Nhân sinh thái nhóm các nhân vô sinh và nhóm các nhân sinh.ố ữCâu 6. Trong các nhân vô sinh tác ng lên ng sinh t, nhân có vai trò là: ảA. ánh sáng. B. nhi .ệ C. mộ D. gió.Câu 7. nhân sinh thái, các loài khác nhau ốA. có gi sinh thái khác nhau.ớ ạB. có gi sinh thái gi ng nhau.ớ ốC. lúc thì có gi sinh thái khác nhau, lúc thì có gi sinh thái gi ng nhau.ớ ốD. Có ph ng nh nhau khi nhân sinh thái bi i.ả ổCâu 8. Ch câu sai trong các câu sau: ọA. Nhân sinh thái là các môi tr ng tác ng tr ti ho gián ti sinh t.ố ườ ậB. Gi sinh thái là gi ch ng th sinh nhân sinh thái nh nh.ớ ịC. Sinh không ph là sinh thái.ậ ốD. Các nhân sinh thái chia thành nhóm là nhóm nhân vô sinh và nhóm nhân sinh.ố ượ ữCâu 9. Cá rô phi Vi Nam ch nh 5,6ệ 0C, nhi này cá ch t, ch nóng 42ướ 0C, trên nhi tệđ này cá cũng ch t, các ch năng ng bi hi nh 20ộ 0C 35ế 0C. 5,6ừ 0C 42ế 0Cđ là: ượ ọA. kho ng thu loài.ả B. gi ch ng nhân nhi .ớ ộC. đi gây ch gi i.ể ướ D. đi gây ch gi trên.ể ạCâu 10. Cá chép có gi ch ng nhi ng ng là: +2ớ ươ 0C 44ế 0C. Cá rô phi có gi iớh ch ng nhi ng ng là: +5,6ạ ươ 0C +42ế 0C. vào các li trên, hãy cho bi tự ếnh nh nào sau đây phân hai loài cá trên là đúng? ủA. Cá chép có vùng phân ng cá rô phi vì có gi ch nhi ng n.ố ơB. Cá chép có vùng phân ng vì có gi th n.ố ướ ơC. Cá rô phi có vùng phân ng vì có gi cao n.ố ướ ơD. Cá rô phi có vùng phân ng vì có gi ch nhi n.ố ơCâu 11. Gi sinh thái có:ớ ồA. gi i, gi trên, gi thu n.ớ ướ B. kho ng thu và kho ngả ảch ng ch u.ố ịC. gi i, gi trên.ớ ướ D. gi i, gi trên, gi ch uớ ướ ịđ ng.ựCâu 12. Câu nào sai trong các câu sau? ốA. Ánh sáng là nhân s.thái. B. Ánh sáng ch nh ng th.v mà không nh ng gì đ.ộ ưở ưở ớv t.ậC. Ánh sáng là nhân sinh thái vô sinh. D. loài cây thích nghi đi ki chi sáng nh nh.ố ịCâu 13. khác nhau gi cây thông nh li cây không li nh th nào? ếA. Các cây li tuy sinh tr ng ch nh ng có kh năng ch và khi ch tề ưở ặng ch và cây không li .ọ ễB. Các cây li sinh tr ng nhanh nh ng kh năng ch kém và khi ch ng nề ưở ọs ch và cây không li .ẽ ễC. Các cây li sinh tr ng nhanh và có kh năng ch n, nh ng khi ch tề ưở ặng ch mu cây không li .ọ ễD. Các cây li sinh tr ng nhanh n, có kh năng ch và khi ch ng sề ưở ẽn ch và cây không li .ả ễCâu 14. Nhóm cá th nào đây là qu th ướ ểA. Cây ven B. Đàn cá rô trong ao. C. Cá chép và cá vàng trong cá nh D. Cây trongỏ ảv nườCâu 15. nào không đúng ng ng thành đàn trong nhiên? ựA. Phát hi thù nhanh n. B. Có trong vi tìm ki th ăn.ệ ứC. n. D. Th ng xuyên di ra nh tranh.ự ườ ạCâu 16. Hi ng nào sau đây là bi hi quan tr cùng loài? ượ ợA. Cá con khi ng tr ng ch làm th ăn.ậ B. ng cùng loài ăn th nhau.ộ ẫC. th nhiên th t.ỉ D. Các cây thông nhau, có li nhau.ọ ềCâu 17. sinh nào sau đây là qu th ểA. cá ng trong Tây.ậ B. cá Cóc ng trong Qu Gia Tamậ ườ ốĐ o.ảC. cây thân leo trong ng nhi i.ậ D. trên cánh ng.ậ ồCâu 18. sinh nào sau đây không ph là qu th ểA. cây thông trong ng thông Đà t.ậ B. cây trên qu Phú Th .ậ ọC. cây trên ng .ậ D. cá chép sinh ng Tây.ậ ồCâu 19. nh tranh gi các cá th trong qu th sinh có th i: ớA. gi kích th qu th xu ng thi u.ả ướ ướ ểB. tăng kích th qu th đa.ướ ốC. duy trì ng cá th trong qu th phù p.ố ượ ợD. tiêu di nhau gi các cá th trong qu th làm cho qu th di vong.ệ ệCâu 20. qu th sinh tăng quá đa thì:ế ốA. nh tranh gi các cá th trong qu th tăng lên.ự ểB. nh tranh gi các cá th trong qu th gi xu ng.ự ốC. tr gi các cá th trong qu th tăng lên.ự ểD. xu các cá th trong qu th gi thi u.ự ểCâu 21. Đi nào sau đây không đúng vai trò quan nh tranh? ạA. tăng ng không ng ng qu th .ả ượ ểB. ng các cá th trong qu th duy trì phù p.ả ượ ợC. và phát tri qu th .ả ểD. phân các cá th trong qu th duy trì phù p.ả ợCâu 22. nh tranh gi các cá th cùng loài làm:ự ẽA. tăng ng cá th qu th tăng ng hi qu nhóm.ố ượ ườ ảB. gi ng cá th qu th cho ng cá th qu th ng ng iả ượ ượ ươ ớkh năng cung ngu ng môi tr ng.ả ườC. suy thoái qu th do các cá th cùng loài tiêu di nhau.ầ ẫD. tăng cá th qu th khai thác đa ngu ng môi tr ng.ậ ườCâu 23: c: cái ng ng và là 40/60 (hay 2/3) vì: ạA. vong gi không u.ỉ B. do nhi môi tr ng.ệ ườC. do tính đa thê.ậ D. phân hoá ki sinh ng.ể ốCâu 24: ng ng lo tu cá th qu th ph ánh:ố ượ ảA. tu th qu th .ổ B. gi tính.ỉ ớC. phân hoá.ỉ D. nhóm tu ho trúc tu i.ỉ ổCâu 25: nghĩa sinh thái ki phân ng các cá th trong qu th là: ểA.làm gi nh tranh gi các cá th .ả ểB.làm tăng kh năng ch ng ch các cá th tr các đi ki môi tr ng.ả ướ ườC.duy trì lí qu th .ậ ểD.t cân ng sinh và vong qu th .ạ ểCâu 27: Phân ng gi các cá th trong qu th th ng khi:ố ườ ặA.đi ki ng trong môi tr ng phân ng và không có nh tranh gay gi các cáề ườ ữth trong qu th .ể ểB.đi ki ng phân không và không có nh tranh gay gi các cá th trong qu nề ầth .ểC.đi ki ng phân cách ng và có nh tranh gay gi các cá th trong qu nề ầth .ểD.các cá th qu th ng thành đàn nh ng có ngu ng dào nh t.ể ấCâu 28: Loài nào sau đây có ki tăng tr ng ng hàm mũ? ưở ượ ớA. Rái cá trong .ồ B. ch nhái ven .Ế C. Ba ba ven sông. D. Khu lam trong .ẩ ồCâu 29: ngu ng không gi n, th tăng tr ng qu th ng:ế ưở ạA. tăng u.ầ B. ng cong ch J.ườ C. ng cong ch S.ườ D. gi nả ầđ u.ềCâu 30: Phân theo nhóm các cá th qu th trong không gian có đi là: ểA.th ng khi đi ki ng môi tr ng phân ng trong môi tr ng, nh ng ít pườ ườ ườ ặtrong th .ự ếB.các cá th qu th trung theo ng nhóm có đi ki ng nh t.ể ấC.th ng không bi hi nh ng sinh có ng y, đàn; có qu làm gi kh năngườ ượ ảđ tranh sinh các cá th trong qu th .ấ ểD.x ra khi có nh tranh gay gi các cá th trong qu th th ng xu hi sau giai đo nả ườ ạsinh n.ảCâu 31: cá th qu th có nh ng i: ưở ớA. kh ng ngu ng trong môi tr ng phân qu th .ố ượ ườ ểB. ng ngu ng, kh năng sinh và vong qu th .ứ ểC. hình th khai thác ngu ng qu th .ứ ểD. tính ng đàn và hình th di các cá th trng qu th .ậ ểCâu 32: Xét các sau đây:ế ốI: sinh và vong qu th .ứ ểII: nh và xu các cá th và ho ra kh qu th .ứ ểIII: Tác ng các nhân sinh thái và ng th ăn trong môi tr ng.ộ ượ ườIV: tăng gi ng cá th thù, phát sinh nh trong qu th .ự ượ ểNh ng nh ng thay kích th qu th là: ưở ướ ểA. và II. B. I, II và III. C. I, II và IV. D. I, II, III và IV.Câu 33: Khi ng cá th qu th cao nh qu th có kh năng duy trì phù pố ượ ợngu ng thì là: A. kích th thi u.ướ B. kích th đa.ướ ốC. kích th n.ướ D. kích th phát tán.ướCâu 34: Trong ao, ng ta có th nuôi nhi lo cá: mè tr ng, mè hoa, tr tr đen,ộ ườ ắtrôi, chép,....vì: A.t ng ngu th ăn là các loài ng và ượ ảB.t đa ng loài trong sinh thái aoạ ệC.t ng ngu th ăn là các loài ng đáyậ ậD.m loài có sinh thái riêng nên gi nh tranh gay nhauỗ ớCâu 35: Phân ng gi các cá th trong qu th th ng khi:ố ườ ặA.các cá th qu th ng thành đàn nh ng có ngu ng dào nh tể ấB.đi ki ng phân cách ng và có nh tranh gay gi các cá th trong qu nề ầthểC.đi ki ng phân không ng và không có nh tranh gay gi các cá th trong qu nề ầthểD.đi ki ng trong môi tr ng phân ng và không có nh tranh gay gi các cáề ườ ữth trong qu thể ểCâu 36: quan trong nh chi ph ch đi ch nh ng cá th qu th là:ế ượ ểA.s sinh B.các không ph thu đế ộC.s tăng tr ng qu thứ ưở D.ngu th ăn môi tr ngồ ườCâu 37: loài th có hi ng lá vào ban đêm có tác ng:ộ ượ ụA.h ch thoát ướ B.tăng ng tích lũy ch cườ ơC.gi ti xúc môi tr ng ườ D.tránh phá ho sâu .ự ọCâu 38 Bi pháp và phát tri ng ng hi nay là ệA.không khai thác B.tr ng nhi khai thác ơC.c ng. D.tr ng và khai thác theo ho ch ạCâu 39 có vai trò quan tr ng nh trong vi đi hòa qu th là:ế ểA.di và nh B.d ch nh C.kh ng ch sinh cố D. sinh và .ửCâu 40: Các tr kích th qu th là gì?ự ướ ể1. Kích th thi u. 2. Kích th đa. .Kích th trung bình. 4. Kích th ph i. ướ ướ ướ ướ ảPh ng án đúng là: A. 1, 2, 3.ươ B. 1, 2. C. 2, 3, 4. D. 3, 4.