Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn lịch sử lớp 12 mã đề 01 có đáp án

7ab44edfe34f72d8cc3469f9c965f701
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:43 PM ngày 24-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA TI TỞ ẾTR NG THPT KỲ ANH Năm c: 2017 2018ƯỜ Môn: ch 12ị Th gian làm bài: 45 phútờCâu 1: th niên 70 th XX, trên th gi hình thành ba trung tâm kinh tài chính làế ớA. Mĩ, Tây Âu.Ấ B. Mĩ, Trung Qu c, Nh n.ố ảC. Mĩ, Nh n, Tây Âu.ậ D. Mĩ, Liên Xô, Nh nậ .Câu 2: ki kh ra khuôn kh tr th gi sau Chi tranh th gi th hai làự ứA. ngh Ianta.ộ B. ngh Oasinht n.ộ ơC. ngh txđam.ộ D. ngh Véc xai.ộ ịCâu 3: Lí lu cách ng gi phóng dân Nguy Ái Qu truy bá Vi Nam trongậ ượ ệnh ng năm 20 th XX th hi trung nh ng tài li nào?ữ ệA. Báo Thanh niên và tác ph án ch th dân Pháp.ẩ ựB. Báo Ng cùng kh và tác ph án ch th dân Pháp.ườ ựC. Báo Ng cùng kh và tác ph ng Kách nh.ườ ườ ệD. Báo Thanh niên và tác ph ng Kách nh.ẩ ườ ệCâu 4: ki đánh giai công nhân Vi Nam đi vào tranh giác làấ ựA. cu bãi công công nhân Ba Son (1925).ộ ủB. cu bãi công công nhân Sài Gòn Ch (1922).ộ ớC. cu bãi công công nhân Vinh Th (1925).ộ ủD. cu bãi công công nhânB Kỳ (1922).ộ ắCâu 5: dung quan tr ng nh ngh Ianta (2-1945) làộ ịA. thành ch Liên qu c.ậ ốB. th thu vi đóng quân và phân chia khu nh ng.ỏ ưởC. Liên Xô tham chi ch ng Nh châu Á.ẽ ởD. th ng nh tiêu chung tiêu di ch nghĩa phát xít c, Nh n.ố ảCâu 6: Năm 1960 là“Năm châu Phi” vìượ ọA. có 17 châu Phi giành p.ướ ậB. đánh ch ch nghĩa phân bi ch ng châu Phi.ấ ởC. đánh cu tranh giành nhân dân châu Phi.ấ ủD. ch nghĩa th dân cũ châu Phi cùng th ng thu nó tan rã.ủ ịCâu 7: năm 1945 gi nh ng năm 70 th XX, chính sách ngo Liên Xô là vừ ệhòa bình th gi i, ng phong trào gi phóng dân và giúp các cế ướA. xã ch nghĩaộ B. châu Á.C. Tây Âu D. dân ch nhân dân Đông Âu.ủCâu 8: quan ngôn lu Vi Nam Cách ng Thanh niên là báoơ ạA. .ỏ B. Chuông rè. C. Búa li m.ề D. Thanh niên.Câu 9: ki nào coi là chu tiên, có tính quy nh cho nh ng phát tri nự ượ ướ ểnh trong ch dân Vi Nam?ả ệA. Nguy Ái Qu tìm ra con ng đúng cho dân c.ễ ườ ướ Mã thi 004ềB. ng ng Vi Nam ra i.ả ờC. Cách ng tháng Tám thành công.ạD. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng.ộ ươ ươCâu 10: th th nh nh ng lu ng dân và thu aậ ươ Lênin đãủgiúp Nguy Ái Qu cễ kh ng nhẳ ịA. ch bóc ch nghĩa qu trên th gi i.ả ớB. th ng tuy cách ng th gi i.ự ớC. kh khó giai bóc các thu a.ự ướ ịD. con ng tranh giành ườ và do nhân dân Vi Nam.ủ ệCâu 11: Tính sáng ng lĩnh chính tr tiên ng ng Vi Nam th hi pạ ươ ượ ậtrung nh ng dung nàoở ?A. Xác nh nhi và ng cách ng.ị ượ ạB. Xác nh ng lãnh và quan gi cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ị ượ ớC. Xác đinh ng lãnh cách ng và ph ng pháp cách ng.ự ượ ươ ạD. Xác nh nhi cách ng và ng lãnh cách ng.ị ượ ạCâu 12: tr ng tr th gi hình thành sau Chi tranh th gi th hai làặ ượ ứA. nhi khu di ra chi và xung t.ề ộB. quy chi ph hoàn toàn thu các ng qu Anh, Pháp, Mĩ.ề ườ ốC. th gi trong tình hình “m siêu ng, nhi ng qu c”.ế ườ ườ ốD. th gi chia thành hai phe do hai siêu ng Mĩ và Liên Xô ng u.ế ườ ầCâu 13: Vi Nam Qu dân ng ch tr ng ti hành cách ng ng ng ch làệ ươ ượ ựA. nông dân. B. công nhân. C. binh lính. D. n.ư ảCâu 14: Phong trào coi là “lá u” phong trào cách ng Mĩ Latinh sau Chi tranh th gi iượ ớth hai làứA. cách ng Cuba.ạ B. cách ng Panama.ạC. cách ng Mêhicô.ạ D. cách ng Vênêxuêla.ạCâu 15: Năm 1920, Nguy Ái Qu đã ch con ng gi phóng dân Vi Nam đi theo khuynhễ ườ ệh ng nào?ướA. và vô n.ế B. Vô n.ảC. Phong ki nế D. n.ư ảCâu 16: quan gi vai trò tr ng trong vi duy trì hòa bình và an ninh th gi ch Liên pơ ợqu làốA. Ban Th kí.ư B. ng an.ộ ảC. ng.ạ D. Tòa án Qu .ố ếCâu 17: dung nào sau đây đánh cho tộ kờ “phi th dân hóa”ự trên ph vi toàn th gi iế ?A. nghĩa th dân khó khăn các thu a.ủ ịB. nghĩa th dân giành th ng các thu a.ủ ướ ịC. hi thu Anh, Pháp, Hà Lan tuyên p.ố ậD. Các Tây Âu tìm cách tr các thu cũ mìnhướ .Câu 18: ng lõi ng lĩnh chính tr tiên ng làư ưở ươ ảA. dân và nhân văn.ộ B. dân và dân ch .ộ ủC. và do.ộ D. do và dân ch .ự ủCâu 19: Đi sáng nh Nguy Ái Qu trong quá trình ng thành ng ng Vi tể ệNam là gì?A. thành Vi Nam Qu dân ng.ậ ảB. thành Tâm tâm xã.ậC. thành Vi Nam Cách ng Thanh niên.ậ ạD. thành ng đoàn.ậ ảCâu 20: Kh liên minh công nông hình thành trong phong trào tranh nào nhân dân ta?ố ượ ủA. Phong trào gi phóng dân 1939 1945.ả ộB. Phong trào cách ng 1930 1931.ạC. Phong trào cách ng 1932 1935.ạD. Phong trào dân ch 1936 1939.ủCâu 21: phân hóa Vi Nam Cách ng Thanh niên thành hai ch ng trong năm 1929ự ảlà qu phát tri nế ểA. phong trào tranh n.ấ ảB. phong trào cách ng theo khuynh ng vô n.ạ ướ ảC. phong trào yêu theo khuynh ng dân ch n.ướ ướ ảD. phong trào tranh ti n.ấ ảCâu 22: ch Lu ng chính tr tháng 10/1930 th hi nh ng dung nàoạ ươ ượ ?A. Xác nh ng cách ng và ng lãnh o.ị ượ ượ ạB. Xác nh ng và nhi cách mang.ị ườ ụC. Xác nh ng và ng lãnh o.ị ườ ượ ạD. Xác nh nhi và ng cách ng.ị ượ ạCâu 23: nhân Vi Nam Qu dân ng làơ ảA. Ph Vi t.ộ B. nhà xu Nam ng th xã.ấ ưC. nhà xu ng th xã.ấ ườ D. ch Tâm tâm xã.ổ ứCâu 24: Nhi hàng cách ng xác nh trong ng lĩnh chính tr tiên ngệ ượ ươ ảC ng Vi Nam làộ ệA. ch ng phong ki và ph cách ng.ố ạB. ch ng ch ph ng thu a, ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ố ếC. đánh qu Pháp và tay sai làm cho Vi Nam p.ổ ướ ượ ậD. đánh phong ki và đánh qu c.ổ ốCâu 25: “Ch ng hóa”, bài tr ngo hóa” là phong trào tranh giai nào Vi Namấ ệtrong nh ng năm 1919 1925?ữA. Nông dân. B. n.ư C. Ti n.ể D. Công nhân.Câu 26: Liên minh quân nh các ph ng Tây do Mĩ làự ướ ươ ầA. CENTO. B. SEATO. C. ANZUS. D. NATO.Câu 27: Đi chung trong chính sách ngo các Tây Âu và Nh trong nh ng năm uể ướ ầsau Chi tranh th gi th hai làế ứA. ng châu Á.ướ B. liên minh ch ch Mĩ.ặ ớC. tái chi thu cũ.ế D. ng quan toàn u.ở ầCâu 28: Phong trào có nghĩa nh cu tiên ng và qu chúng cho ng kh nghĩaư ượ ởtháng Tám làA. Phong trào gi phóng dân 1939-1945.ả ộB. Phong trào cách ng 1932-1935.ạC. Phong trào cách ng 1930-1931.ạD. Phong trào dân ch 1936-1939.ủCâu 29: Theo “ph ng án Maobátt n” th dân Anh chia thành hai qu gia trên sươ ởA. tôn giáo. B. văn hoá. C. lí.ị D. kinh .ếCâu 30: “Con ng” tr nh trong “con ng” kinh châu trong th XX làồ ỉA. ng Công.ồ B. Đài Loan. C. Xingapo. D. Hàn Qu c.ốCâu 31: kh ng ng i, cho công cu cách kinh xã cườ ướ ườ ướTrung Qu năm 1978 làố ừA. Mao Tr ch Đông.ạ B. Chu Ân Lai.C. ng Ti Bình.ặ D. Đào.ồ ẩCâu 32: Năm 1945, Đông Nam ch có qu gia Inđônêxia, Lào và Vi Nam giành là doở ượ ậA. ng cách ng đã chu .ự ượ ượ ủB. chính ph tay sai hoang mang, rã.ủ ệC. các ng minh giúp .ướ ỡD. ch nghĩa phát xít hàng hàng quân ng minh.ủ ồCâu 33: Nhân lõi làm nên hi ng “th kì” ượ kinh Nh năm 1952 năm 1973ủ làA. tài nguyên thiên nhiên. B. ngu vi tr Mĩ.ồ ợC. khoa kĩ thu tọ D. con ng i.ườCâu 34: “Cách ng Đông ng lúc là cu cách ng dân quy n, sau đó ti phátạ ươ ụtri n, qua th kì ch nghĩa, ti th ng lên ch nghĩa xã i”. Đó là dung a:ể ủA. Lu ng chính tr 1930 do Tr Phú kh th o.ậ ươ ảB. ng lĩnh chính tr tiên ng do Nguy Ái Qu kh th o.ươ ảC. Đi ng do Nguy Ái Qu so th o.ề ảD. Chính ng do Nguy Ái Qu so n.ươ ạCâu 35: Trong th niên 70 th XX xu th ch trong quan qu làậ ếA. xu th đa c.ế B. xu th toàn hóa.ế ầC. xu th c.ế D. xu th hòa hoãn Đông TâyếCâu 36: Đi ki tiên quy nh thành ch ASEAN năm 1967 là các qu gia thànhề ốviênA. có văn hóadân c.ề B. có ch chính tr ng ng.ề ươ ồC. có kinh phát tri n.ề D. giành p.ề ượ ậCâu 37: năm 1979 cu th niên 80 th XXừ quan Vi Nam ASEAN là quan hố ệđ udoố ầA. tác ng Chi tranh nhộ .B. Campuchiaấ .C. Vi Nam ch th hi chính sách ngệ aạ .D. tình hình ba Đông ng luôn căng th ng.ướ ươ ẳCâu 38: Năm 1949, Liên Xô phá th quy vũ khí nguyên Mĩ nhỡ ờA. phóng thánh công tinh nhân o.ệ ạB. phóng thành công tàu vũ tr có ng lái.ụ ườC. ch thành công tên nhân.ế ạD. ch thành công bom nguyên .ế ửCâu 39: tác ng cu khai thác thu th hai th dân Pháp, xã Vi Nam hình thànhướ ệnh ng giai làữ ớA. và ti n.ư B. và công nhân.ư ảC. ti và công nhân.ể D. ch và nông dân.ị ủCâu 40: Ph ng pháp tranh trong th kì 1936 1939 làươ ờA. tranh chính tr tranh vũ trang.ế ấB. chuy công khai, pháp sang bí t.ể ậC. các hình th công khai và bí t, pháp và pháp.ế ợD. tranh trên lĩnh ngh tr ng là ch uấ ườ ế----------- ----------Ế
39333965356632376238643235656465356537383030663733613737626639363430353434623834623837623665396432653433333935326531393836333133