Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn Lịch sử lớp 10 mã đề 002 có đáp án

04ba22bcff3b7a4b2d346c2c1cf36e39
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-24 20:48:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 281 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

tên thí sinh:..................................................................... p…ọ ........ Mã 135ềI. TR NGHI MẮ ỆCâu 1: Các qu gia ph ng Tây ra mu ph ng Đông là vì:ố ươ ươA. canh tác khô ng, cu c, cày ng ng không có tác ngấ ưỡ ưỡ B. công ra ờmu nộC. trình kĩ thu canh tác ph ng Tây uộ ươ D. ch công xã th tan rã ộmu nộCâu 2: Vì sao nhà Thanh th hi chính sách quan ng?ư aA. Nh ngăn ch xâm nh ph ng Tâyắ ươ B. Th hi ch Trung Qu cê ốC. dàng kiê soát phong trào dân chúng D. ích cho nhân dân Trung Qu ca ốCâu 3: Ch quân đi Trung Qu th ng có nghĩa là :ế ườA. ru ng ch đi chia cho nông dân.ấ B. ru ng quan i, ch chia cho nông dân.ấ uC. công và hoang chia cho nông dân.ấ D. ru ng nhà giàu chia cho nông dân unghèo.Câu 4: Ph giáo Trung Qu th nh hành nh vào th nào:ậ ờA. Th ngờ ườ B. Th Minhờ C. Th Hánờ D. Th ThanhờCâu 5: ti th ch dân ch ph ng Tây so ch chuyên ch ph ng Đông là:ư ươ ươA. ng 500 có th quy nh công vi qu giaộ ốB. đi ki cho công dân tham gia, giám sát nh ng công vi qu giaạ ốC. Vua th hi quy chuyên chư ếD. Ch nô, ch ng, nhà buôn quy nh nh ng vi cu ưở ướCâu 6: Th n, ch quan ng qu n, huy là:ờ ươ ọA. Thái Thú và Hào tr ngưở B. Th ng th và Huy nhươ êC. Thái Thú và Huy nhê D. Đô úy và Hào tr ngưởCâu 7: Hoàng giao cho các công th n, ng thân gi ch Ti :ế ườ êA. Đi sang ngoàiứ ướ B. Ch huy quân đi xâm khácỉ ươ ướC. Tr gi biên ngấ ươ D. Huy ng nhân dân khai hoang đi nộ ềCâu 8: Phát minh và cũng là bi hi tiên văn minh loài ng làớ ườA. phát minh ra chị B. phát minh ra ch vi tữ C. phát minh ra ch sữ D. phát minh ra gi y.ấCâu 9: Trong ch phong ki ng tri nào xem là phát tri th nh ng nh t?ị ươ ươ ươ ấA. ng tri Mô-gônươ B. ng tri Gúp-taươ C. ng tri giáo Đê-liươ D. ng tri ươ ềHác-saCâu 10: ra nhà các qu gia ph ng Đông có nét đáo so ph ng Tây làư ướ ươ ươA. dân đây ch ng ng thauư B. dân đây ch ng tư ắC. xã ch có giai p.ộ D. dân đây ch có ph th aư ừCâu 11: Công ng xu hi Hy và Rô-ma vào lúc nào?ụ ạA. Kho ng 300 năm TCNa B. Kho ng thiên niên TCNa yC. Kho ng thiên niên II TCNa D. Kho ng 500 năm TCNaCâu 12: Vua A-c -ba coi là anh hùng dân vìơ ươ ộA. xây ng kh đoàn dân cư ươ ộB. th ng nh các đo ng và cân đongố ườC. đã làm cho xã nh, kinh phát tri n, th nh ngộ ướ ươD. đã xây ng chính quy nh trên hoà các dân cư ộCâu 13: Các công trình ki trúc ph ng Đông đã th hi n:ế ươ êA. lao ng và trí sáng vĩ con ng iứ ườ B. uy quy các vua chuyên chề ếC. giàu có các qu gia iư D. tôn sùng th thánh con ng iư ườCâu 14: Ch quân ch chuyên ch trung ng quy là ch đế ươ ộA. do vua ng nh ng quy trong tay tăng .ứ ữB. do vua ng và quy trung vào tay vuaứ ậC. không có vua ng u, công vi do ng công xã quy nhứ ịD. do vua ng nh ng quy trung trong tay quan và tăng lứ Trang Mã thi 132ềCâu 15: Nh ng ng quan xu ch nghĩa th Minh đã xu hi nhữ ướ ưth nào?ếA. Chính sách Tô, Dung, Đi uê B. Th hi chính sách quân đi nư ềC. Hình thành các công ng th công, thành th ngưở ươ D. quan ngế aCâu 16: ng, công bén ph cho nhà phong ki quy Trung Qu th iê ưở ướ ờHán Vũ là :ếA. Nho Giáo B. Lão Giáo C. giáoồ D. Ph GiáoậCâu 17: Nh đâu ng Hy hi bi chính xác trái và tr i?ờ ườ ờA. ph ng Đôngọ ươ B. Ph nhu cai trụ C. Trí thông minh D. Kinh nghi êđi bi nêCâu 18: Đi ti trong vi tuy ch quan th nhà ng là:ê ướ ườA. các khoa thiă B. ti con em quý quan iế ạC. ti nhân tài trong nhân dânế D. các tr võ.ở ấCâu 19: Trong các th hàng hoá trao th ng nhân ph ng Tây, th hàng hoá quan tr ng nh tứ ươ ươ ấlàA. mĩ nghồ B. nho, liuươ C. công lao ng ng tụ D. nô lêCâu 20: ng tri giáo Đê-li doươ ộA. ng giáo Trung nênườ B. ng Đê-li nên.ườ ậC. ng òi nênư D. ng Mông nênườ ậCâu 21: Hi p, Rô-ma i, ng dân không ch nh đi gì?Ở ườ ềA. Thành ng 500ậ B. Thành công dânậ C. viên ch Nhà cầ ướ D. Có VuaCâu 22: Th ng là th kì ch phong ki Trung Qu c:ờ ườ ốA. vào tính tr ng chia rơ B. nh caoạ ỉC. Kh ng ho ng nghiêm tr ngu D. phát tri nướ êCâu 23: Nhà ph ng Đông mang tính ch tướ ươ ấA. tài quân sộ B. Chuyên ch iế C. Dân ch ch nôu D. Dân ch iu ạCâu 24: Giai th ng tr trong xã ph ng Tây là:ấ ươA. Bình dân thành thị B. Tăng lữ C. Bô lão các th cị D. Ch nô, ch ng, nhà buônu ưởII. LU N: Vì sao văn hóa th kỳ Hi Rô Ma phát tri th kỳ ph ngờ ươĐông?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-----………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….----………………………………………………………………………………………………………………… Trang Mã thi 132ề……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trang Mã thi 132ề