Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn hóa học lớp 12 có đáp án (5)

8c55be53e7c100a7281633b9d87b7dcb
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 22:35:30 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 360 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chuyên Hoa 10, 11, 12 Luy thi vào các trường ĐH Top đầu (Y Dược, Bách khoa, Ngoại thương, …)ê Chuyên Hóa THI KI TRA KI KH 12 (2018)ơ Th Nguy Văn Tú Thi th Tel: 0928.688.189 Môn: HÓA Khoa nhiênO (Đ thi có trang) Th gian làm bài 50 phút, không th gian phát )ề ềCho nguyên kh các nguyên tử 12; H=1; 16; 14; Cl 35,5; 32; Ba 137; Na 23;Fe 56; Li 7; 39; Rb Cs 133; Rb 85,5; Ag 108Câu 1: PVC là ch vô nh hình, cách đi t, axit, dùng làm li cách đi n, ng ượ ẫn c, che a,... PVC ng tr ti monome nào sau đây?ướ ượ A. Acrilonitrin. B. Propilen. C. Vinyl axetat. D. Vinyl clorua.Câu 2: Xà phòng hóa ch nào sau đây thu glixerol?ấ ượ A. Metyl axetat. B. Tristearin. C. Metyl fomat. D. Benzyl axetat.Câu 3: Ch nào sau đây thu lo amin ba?ấ A. (CH3 )3 N. B. CH3 –NH–CH3 C. C2 H5 –NH2 D. CH3 –NH2 Câu 4: Lo th ph không ch nhi saccaroz làạ A. ngườ kính. B. ng phèn.ườ C. ngườ mía. D. tậ ong.Câu 5: Có ba hóa ch sau đây: metylamin, anilin và amoniac. Th tăng bazo theo dãy:ấ ượ A. metylamin amoniac anilin B. anilin metylamin ammoniac C. amoniac metylamin anilin D. anilin amoniac metylaminCâu 6: Đi gi ng nhau gi tinh và xenluloz làể A. nên nhi phânượ tử saccaroz B. nên nhi cượ glucoz .ơ C. nên nhi phânượ tử glucoz .ơ D. nên nhi cượ fructoz .ơCâu 7: Anilin (C6 H5 NH2 tr ng khi cho vàoạ A. dung ch NaOH. B. dung chị HCl. C. dung chị cướ brom. D. dung chị NaCl.Câu 8: ch nào không ph là ng phân nhau?ả A. Metyl axetat và etyl fomat C. Xenlulozo và tinh t.ộ B. Glucozo và fructozo. D. Axit axetic và metyl fomatCâu 9: ch có công th phân C4 H6 O2 cho tác ng dung ch NaOH thu mu có công ượ ốth phân là C2 H3 O2 Na và ch Y. Ch Yấ là A. CH3 OH. B. CH3 CHO. C. (CHO)2 D. C2 H5 OH.Câu 10: Trong ph nabica (NaHCOọ ượ ẩ3 là ch dùng trung hòa ượ ng axit HCl trong dượ ạdày. Gi lít dung ch HCl 0,035 (n ng axit trong dày) trung hòa sau khi ng 0,336 gamồ ượ ốNaHCO3 Giá tr Vị là A. 1,14.10 -1 lít. B. 5,07.10 -2 lít. C. 5,07.10 -1 lít. D. 1,14.10 -2 lít.Câu 11: Cho các ch sau: glucoz saccaroz axit axetic, triolein, tinh t, propan-1,3-điol. ch hòa tanấ ấCu(OH)2 đi ki th ng làở ườ A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.Câu 12: Cho 27 gam ankyl amin tác ng dung ch FeClộ ị3 thu 21,4 gam a. Công th ượ ức làấ A. C3 H7 NH2 B. C4 H9 NH2 C. C2 H5 NH2 D. CH3 NH2Câu 13: Th phân gam saccaroz trong môi tr ng axit hi su 90%, thu ph ch 10,8 gam ườ ượ ứglucoz Giá tr làơ ủKIỂM TRA HKILỚP 12 Thầy Nguyễn Văn Tú Tel: 0928.688.189 (028) 627.12.790 Web (sách, video, tài li u, đê thi, tn tưc):ê https://www.nguyenvantu.org Từ khoa Thầy Nguyễn Văn Tú) 1Chuyên Hoa 10, 11, 12 Luy thi vào các trường ĐH Top đầu (Y Dược, Bách khoa, Ngoại thương, …)ê A. 18,5. B. 20,5. C. 17,1. D. 22,8.Câu 14: ch tác ng dung ch KOH và dung ch brom nh ng không tác ng ượ iớdung ch KHCOị3 Tên làọ A. axit acrylic. B. etyl axetat. C. anilin. D. vinyl axetat.Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 3,80 gam hai kim lo ki thu hai chu kì liên ti trong dung ch HCl ,ưthu 2,24 lít khí Hượ2 (đktc). Hai kim lo ki đó làạ A. Li và Na. B. và Rb. C. Rb và Cs. D. Na và K.Câu 16: Ch (có 60 đvC và ch C, H, O). Ch ph ng Na, NaOH và NaHCOấ ượ ớ3 Tên aọ ủX là A. ancol propylic. metyl fomat C. axit fomic. D. axit axetic. Câu 17: Phát bi nào sau đây đúng?ể A. Các amino axit là nh ng ch có ion ng c.ữ ưỡ B. Các amin làm quỳ chuy sang màu xanh.ề C. Pentapeptit là peptit có liên peptitộ D. Axit-2-aminoetanoic còn có tên là Axit-β-aminoaxeticCâu 18: Cho 21,6 gam ch có công th phân Cấ ử2 H8 O3 N2 tác ng hoàn toàn dung ch NaOH thu ịđ ch ch và mu vô Kh ng là.ượ ượ A. 4,5 B. 9,0 C. 13,5 D. 17Câu 19: Cho dãy các ch t: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl fomat. ch ấtrong dãy khi th phân trong dung ch NaOH (d ), đun nóng sinh ra ancol làủ A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.Câu 20: alanin và axit glutamic. Cho gam tác ng hoàn toàn dung ch NaOH (d ), ưthu dung ch ch (m 8,8) gam mu i. khác, cho gam tác ng hoàn toàn dung chượ ịHCl thu dung ch ch (m 9,125) gam mu i. Giá tr làư ượ A. 30,95 B. 32,5 C. 41,1 D. 30,5Câu 21: ng ng phân este ch no, ch không có ph ng tráng c, có cùng công ạth phân Cứ ử5 H10 O2 là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.Câu 22: cháy hoàn toàn mol ch béo X, thu ng COố ượ ượ2 và H2 kém nhau mol. khác molơ ặch béo trên tác ng đa 600 ml dung ch Brấ ị2 1M. Giá tr làị A. 0,15 B. 0,10 C. 0,30 D. 0,20Câu 23: Cho các phát bi sau:ể (1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo raạ sobitol(2) Ph ng th phân xenlulozo ra trong dày con ng i.ả ượ ườ(3) Xenlulozo triaxetat là nguyên li xu thu súng khôngệ khói.(4) Saccarozo hóa đen trong Hị2 SO4 c.ặ(5) Trong c, glucozo dùng làm thu tăngọ ượ c. ựTrong các phát bi trên, phát bi đúngể là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.Câu 24: Paracetamol (X) là thành ph chính thu và gi đau. Oxi hóa hoàn toàn 5,285 gam ng ằCuO ph cháy qua bình ng Hư ượ ự2 SO4 c, bình ng Ba(OH)ặ ự2 Sau khi thúc thí ếnghi th kh ng bình tăng 2,835 gam, bình thành 55,16 gam và còn 0,392 lít khí (đktc) ượ ủthoát ra. CTPT (trùng công th gi nh paracetamol là:ớ A. C4 H9 N. B. C4 H9 O2 N. C. C8 H9 N. D. C8 H9 O2 N.Câu 25: Cho ph ng sau:ơ ứKIỂM TRA HKILỚP 12 Thầy Nguyễn Văn Tú Tel: 0928.688.189 (028) 627.12.790 Web (sách, video, tài li u, đê thi, tn tưc):ê https://www.nguyenvantu.org Từ khoa Thầy Nguyễn Văn Tú) 2Chuyên Hoa 10, 11, 12 Luy thi vào các trường ĐH Top đầu (Y Dược, Bách khoa, Ngoại thương, …)êEste (C6 H10 O4 2NaOH X1 X2 X3 X2 X3 C3 H8 H2 O.Nh nh sai là A. có hai ng phân uồ o.ạ B. Xừ1 có th đi ch CHể ế4 ng ph nằ ng.ứ C. không ph ng Hả ớ2 (Ni, 0) và không có ph ng tráng ng.ả ươ D. Trong ch nhóm –CHứ ố2 ng nhómằ –CH3 .Câu 26: Th phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung ch NaOH thu gam mu i. Giá tr làủ ượ A. 16,8. B. 20,8. C. 18. D. 22 ,6.Câu 27: Ti hành thí nghi các dung ch X, Y, và T. qu ghi ng sau:ế ượ ảM thẫ Thu thố Hi ngệ ượY Quỳ tím Quỳ chuy sang màu xanhểX, Dung ch AgNOị3 trong NH3 đun nóng Agạ ủT Dung ch Brị2 tr ngế ắZ Cu(OH)2 dung ch màu xanh ịlamCác ch X, Y, Z, là:ấ ượ A. Glucoz lysin, etyl fomat, anilin.ơ B. Etyl fomat, lysin, glucoz phenol.ơ C. Etyl fomat, lysin, glucoz axit acrylic.ơ D. Lysin, etyl fomat, glucoz anilin.ơCâu 28: cháy hoàn toàn gam xenluloz tinh t, glucoz và saccaroz 2,52 lít Oố ầ2 (đktc), thu 1,8 gam c. Giá tr làượ ướ A. 3,15. B. 6,20. C. 3,60. D. 5,25.Câu 29: mu vô (CHỗ ơ8 N2 O3 và đipeptit (C4 H8 N2 O3 ). Cho tác ng dung ch NaOH ịđun nóng, thu khí Z. Cho tác ng dung ch HCl thu khí và ch Q. Nh nh nào ượ ượ ịsau đây sai? A. Ch là (NHấ4 )2 CO3 B. Ch là NHấ3 và ch là COấ2 C. Ch là Hấ2 NCH2 COOH. D. Ch là Hấ2 NCH2 CONHCH2 COOH.Câu 30: Trong các nh nh đây ướ (1) Li là kim lo có nhi nóng ch th nh t;ạ (2) Cr có ng nh trong các kim lo i;ộ (3) Kim lo ki là các kim lo ng;ạ (4) Li là kim lo có kh ng riêng nh nh t;ạ ượ (5) Fe, Zn, Cu là các kim lo ng;ạ (6) Os là kim lo có nhi nóng ch cao nh t.ạ câu nh đúng?ố A. B. C. D. 4Câu 31: Cho các phát bi sau:ể (1) Đipeptit Gly-Ala có ph ng màu biure. (2) Dung ch axit glutamic màu quỳ tím thành xanh.ị (3) Metyl fomat và glucoz có cùng công th gi nh t.ơ (4) Metylamin có baz nh amoniac.ự (5) Saccaroz tham gia ph ng th phân trong môi tr ng axit.ơ ườ (6) Metyl metacrylat có kh năng làm màu dung ch brom. ịS phát bi đúng làố A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.KIỂM TRA HKILỚP 12 Thầy Nguyễn Văn Tú Tel: 0928.688.189 (028) 627.12.790 Web (sách, video, tài li u, đê thi, tn tưc):ê https://www.nguyenvantu.org Từ khoa Thầy Nguyễn Văn Tú) 3Chuyên Hoa 10, 11, 12 Luy thi vào các trường ĐH Top đầu (Y Dược, Bách khoa, Ngoại thương, …)êCâu 32: Este ch c, ch ra thành axit và ancol Y. cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu ượ ốđ 0,1 mol COượ2 và 0,075 mol H2 O. khác, cho 2,15 gam tác ng dung ch KOH, thu ượ2,75 gam mu i. Công th và làố ượ A. C2 H3 COOH và CH3 OH. B. CH3 COOH và C3 H5 OH. C. HCOOH và C3 H7 OH. D. HCOOH và C3 H5 OHCâu 33: th hoàn toàn 0,56 lít COấ ụ2 (đktc) vào 50 ml dung ch Kị ồ2 CO3 1,0M và KOH xM, sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch Y. Cho toàn tác ng dung ch BaClả ượ ị2 thu 9,85 ượgam a. Giá tr làế A. 1,0. B. 0,5. C. 1,2. D. 1,5.Câu 34: Cho 0,05 mol hai este ch và tác ng dung ch NaOH thu ượ pỗ ợcác ch Z. cháy hoàn toàn thu Hấ ượ2 O, 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2 CO3 Làm bay nơ ỗh thu gam ch n. Giá tr ượ nh làủ A. 5,5. B. 2,5. C. 3,5. D. 4,5.Câu 35: Cho mol ch (Cấ9 H8 O4 ch vòng benzen) tác ng NaOH thu ượ mol ch Y, mol ch và mol H2 O. Ch tác ng dung ch Hấ ị2 SO4 loãng thu ch T.ượ ơPhát bi nào sau đây đúng ?ể A. Ch tác ng NaOH theo mol 1:2. B. Phân ch có nguyên hiđroử C. Ch không có ph ng tráng c.ấ D. Ch tác ng NaOH theo mol 4.Câu 36: (CHỗ ồ3 COO)3 C3 H5 CH3 COOCH2 CH(OOCCH3 )CH2 OH, CH3 COOH,CH3 COOCH2 CH(OH)CH2 OH, C3 H5 (OH)3 trong đó CH3 COOH chi 10% ng mol p. Đun nóng gam ợh dung ch NaOH thu ượ dung ch ch 40,098 gam natri axetat và 0,54m gam glixerol. ứĐ cháy gam lít khí O2 đktc. Giá tr nh giá tr nàoớ A. 21,5376 B. 12, 7456 C. 25,4912 D. 43,0752Câu 37: Th hi các thí nghi sau:ự (1) Cho mol Na và mol Ca(HCOỗ ồ3 )2 vào ng .ượ ướ (2) Cho mol Cu vào dung ch ch mol Feộ ứ2 (SO4 )3 (3) Cho dung ch ch mol KHSOị ứ4 vào dung ch ch mol NaHCOị ứ3 (4) Cho dung ch ch mol BaClị ứ2 vào dung ch ch mol CuSOị ứ4 (5) Cho dung ch ch mol Fe(NOị ứ3 )2 vào dung ch ch mol AgNOị ứ3 (cho bi t: Eế 0(Fe 3+/Fe 2+) 0(Ag +/Ag) (6) Cho mol Na2 vào dung ch ch mol CuSOị ứ4 (7) Cho mol CO2 th vào dung ch ch mol NaOH và 0,25 mol Ca(OH)ấ ứ2 Sau khi thúc thí nghi m, tr ng thu dung ch ch hai mu làế ườ ượ A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.Câu 38: Th phân hoàn toàn gam peptit và peptit (đ ch ng dung ch NaOH ịv thu 151,2 gam các mu natri Gly, Ala và Val. khác, cháy hoàn toàn mừ ượ ốgam trên 107,52 lít khí Oỗ ầ2 (đktc) và thu 64,8 gam Hượ2 O. ng mol mu trong ỗh nh tầ là A. 1,5. B. 1,2. C. 0,5. D. 2,1.Câu 39: Hòa tan hoàn toàn gam Na, Naỗ ồ2 O, NaOH và Na2 CO3 trong dung ch axít Hị2 SO4 40% (v ừđ thu 8,96 lít khí đktc) có kh Hủ ượ ớ2 ng 16,75 và dung ch có ng 51,449%. ộCô thu 170,4 gam mu i. Giá tr làạ ượ A. 50,4. B. 50,8. C. 50,2. D. 50,6.Câu 40: là axit no, ch c, là axit không no, có liên đôi C=C, có ng phân hình và là este hai ọch X, và ancol no (t các ch thu ch c, ch ). cháy hoàn toàn 9,52 gam ch X,ứ ứY và thu 5,76 gam Hượ2 O. khác, 9,52 gam có th ph ng đa dung ch ch 0,12 mol NaOH ứs ph sau ph ng có ch 12,52 các ch ơCho các phát bi liên quan bài toán m:ể (1) Ph trăm kh ng trong là 72,76%ầ ượ (2) mol trong là 0,08 mol.ố ủKIỂM TRA HKILỚP 12 Thầy Nguyễn Văn Tú Tel: 0928.688.189 (028) 627.12.790 Web (sách, video, tài li u, đê thi, tn tưc):ê https://www.nguyenvantu.org Từ khoa Thầy Nguyễn Văn Tú) 4Chuyên Hoa 10, 11, 12 Luy thi vào các trường ĐH Top đầu (Y Dược, Bách khoa, Ngoại thương, …)ê (3) Kh ng trong là 1,72 gam. ượ (4) ng nguyên (C, H, O) trong là 12ổ (5) không tham gia ph ng tráng ạS phát bi đúng là ?ố A. 4. B. 2. C. 3. D. 5ĐÁP ÁN: https://www.nguyenvantu.org/blog/%C4%91%C3%AA-35-ki%C3%AA-m-tra-ch%C3%A2-t-l%C6%B0%C6%A1-ng-ho-a-12-hki-2018-l%C3%A2-n-1-bi%C3%AAn-soa-n-nguy%C3%AA-n-v%C4%83n-tuKIỂM TRA HKILỚP 12 Thầy Nguyễn Văn Tú Tel: 0928.688.189 (028) 627.12.790 Web (sách, video, tài li u, đê thi, tn tưc):ê https://www.nguyenvantu.org Từ khoa Thầy Nguyễn Văn Tú)