Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Kiểm tra 1 tiết Môn đọc hiểu lớp 2

7ccd8a1d065b9a587cdc865ad2a72186
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-17 23:14:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 304 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PGD ĐT PHÚ TÂN TR NG TH CH VÀM KI TRA CU KÌ IƯỜ MÔN: TI NG VI 2Ế Năm c: 2017 2018ọ BÀI KI TRA CỂ Ọ1. Ñoïc thaønh tieáng ñieåm) GV kieåm tra ñoïc thaønh tieáng ñoái vôùi töøng HStheo lòch kieåm tra cuûa tröôøng.- Noäi dung kieåm tra: HS ñoïc ñoaïn vaên khoaûng 40t ngế thuoäc chuû ñeà ñaõ hoïc ôû HKI (GV cho töøng HSboác thaêm vaø ñoïc thaønh tieáng ñoaïn vaên). HS ñoïccaùc baøi sau: Trên chi bèế gi n, Bà cháuẩ Bé Hoa Conchó nhà hàng xóm .- GV ñaùnh giaù, cho ñieåm döïa vaøo nhöõngyeâu caàu sau :+ Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø ñieåm( Ñoïc sai tieáng: 1,5 ñieåm; ñoïc sai tieáng:1ñieåm; ñoïc sai ñeán 10 tieáng: 0,5 ñieåm; ñoïc sai treân10 tieáng: ñieåm)+ Ngaét nghæ hôi ñuùng caùc daáu caâu, caùccuïm töø roõ nghóa coù theå maéc loãi veà ngaét nghæhôi ôû hoaëc choã): ñieåm.( Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng ôû ñeán caâu: 0,5ñieåm; ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng ôû daáu caâu trôûleân: ñieåm).+ Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1phuùt): ñieåm.(Ñoïc töø treân phuùt ñeán phuùt: 0,5 ñieåm; ñoïcquaù phuùt, phaûi ñaùnh vaàn nhaåm: ñieåm).+ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieânneâu ñieåm.(Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng:0,5 ñieåm; traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc: 0ñieåm).Trên chi bèếTôi và Tr nhau đi ngao du thiên hạ Chúng tôi ngày điđêm ngh cùngỉ nhau say ng ng.ườ Ngày kia, sông, chúng tôi ghép ba lá bèo sen i, làmế ạm chi bè. Bè theo dòng trôi băng băng.ộ ướ ............................................................................................................M gi nẩ Boãng moät em gaùi ñöùng daäy, tieán tôùi choãmaåu giaáy, nhaët leân roài mang boû vaøo soït raùc.Xong xuoâi, em môùi noùi: Em coù nghe thaáy aï. Maåu giaáy baûo: Caùc baïnôi Haõy boû toâi vaøo soït raùc !” Caû lôùp cöôøi roä leân thích thuù. Buoåi hoïc hoâmaáy vui quaù! ...........................................................................................................................Bà cháu Ngày a, làng kia, có hai em bé bà. Ba bà cháu rau cháoư ớnuôi nhau, tuy nh ng nh nhà lúc nào cũng m.ấ hôm, có bà tiên đi qua cho đào và n: “Khi bà t,ộ ấgieo đào này lên các cháu giàu sang, sung ng. ”ạ ướ ......................................................................................................................Bé Hoa Bây gi Hoa đã là ch i. có thêm em Em môi đẹ ỏh ng, trông yêu m. Em đã lên nhi u. Em ng ít tr c. Có lúc,ồ ướm em to, tròn và đen láy. Em nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và tắ ấthích võng ru em ng .ư ủ...................................................Con chó nhà hàng xóm hôm, ch theo Cún, Bé ph khúc và ngã đau,ộ ỗkhông ng c. Bé khóc. Cún nhìn Bé ch đi tìm ng giúp.ứ ượ ườM cá chân Bé ng to, th ng khá ng nên Bé ph bó t,ắ ươ ộn ng trên gi ng.ằ ườ Câu iỏ*Trên chi bèếCâu iỏ Mèn và Trũi nhau đi đâu ?ế Tr iả Mèn và Trũi nhau đi ngao du thiên .ế ạ..................................*M gi nẩ ụCâu i: gái nghe th gi nói gì ?ạ ấTr i: gái nghe th gi nói: Caùc baïn ôi Haõy boû toâi vaøo soït raùc !”..................................*Baø chaùuCâu iỏ Tr khi cô tiên, ba bà cháu ng nh th nào?ướ ếTr iả Tr khi cô tiên, ba bà cháu ng kh nh ng nh nhàướ ảlúc nào cũng m)ầ ........................................*Bé HoaCâu iỏ Em đáng yêu nh th nào ếTr i: Em môi ng, to, tròn và đen láy.ụ ở.............................................*Con chó nhà hàng xómCâu iỏ Khi Bé th ng, Cún đã giúp Bé nh th nào ?ị ươ Tr i: Khi Bé th ng, Cún ch đi tìm ng giúp.ị ươ ườ