Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 7

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-10-09 02:19:09 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I-NH 2019-2020
MÔN: ĐỊA LÍ-LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
I. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: (3 điểm )
a) Trình bày đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa?
b) Nêu tác động xấu đến môi trường do đô thị hóa tự phát ở đới nóng gây ra?
Câu 2: (2 điểm )
a) Cho biết sự khác nhau cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư đô thị?
b) Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra trong sản xuất
nông nghiệp cần thực hiện những biện pháp nào?
II.KĨ NĂNG: (5,0 điểm )
Câu 1: (3 điểm) Dựa vào hình 2.1, lươc đô phân bố dân cư trên thế giới, hay cho biết:
- Dân cư trên thế giới chủ yếu tập trung ở những khu vực nào ?
- Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất.

Câu 2.( 2 điểm) Đọc bảng số liệụ dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện
tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.
Năm

Dân số (triệu người)

Diện tích rừng (triệu ha)

1980

360

240,2

1990

442

208,6

-HẾT......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................