đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 11 mã đề 475

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:31:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TR NG PT HERMANN GMEINER KI TRA 1TI KÌ II Năm c: 2017– ƯƠ ọ2018 Môn: Công ngh Kh i: 11 (Ban: n)ê và tên:………………………………..L 11…ọ ớI TR NGHI KHACH QUAN: (15 câu câu 0,4đi m)Ă ểCâu 1: Đúc làA. Rót kim lo vào khuôn.ạ B. Rót kim lo vào nung.ạ ồC. Rót kim lo ng vào khuôn.ạ D. Rót kim lo ng vào nung.ạ ồCâu 2: li làm khuôn cát là aậ ủA. cát và th ch caoạ B. sét và cấ ướ C. cát và sétấ D. cát, sét và c. ướCâu kim lo ng ta có th ng ng li nào sau đây? ườ ệA. ng.ồ B. (g m).ồ C. t.ồ D. c. ạCâu 4: sao ph châm các nh trên khuôn cát trong công ngh đúc kim lo i?ạ ạA. thoát kim lo ng ra ngoàì.ể B. trang trí khuôn đúc.ểC. ti ki làm khuôn.ể D. thoát khí nóng kim lo ng.ể ỏCâu 5: ng ph ng ng là ph công ngh ch ng ph ng pháp nào sau đây?ượ ươ A. đúc kim lo B. gia công áp c. C. hàn. D. kim lo i.ắ ạCâu 6: Công ngh ch phôi ng ph ng pháp gia công áp ra các ph có tính ch tệ ươ ấA. có năng cao. B. có ho tính cao. C. có tính cao.ơ D. có tính đàn cao. ồCâu 7: gia công áp các ph trong công nghi xu ôtô ng ta th ng dùng máy gia ườ ườcôngA. là các máy nén th c. B. là máy ép c. C. là máy điezen. D. là máy gia t.ủ ạCâu 8: sao ng ta ph gia công áp trên các kh kim lo đang nóng ?ạ ườ A. Kim lo nóng phát ánh sáng nhìn.ạ B. Kim lo nóng ch là do màu kim lo i.ạ C. Kim lo nóng làm cho nhanh.ạ D. Kim lo nóng có tính cao gia công.ạ ễCâu 9: Trong ph ng pháp hàn quang thì que hàn vào ươ ượ A. ng trên máy hàn ươ B. âm trên máy hàn. C. cat trên máy hànầ D. an trên máy hàn. ốCâu 10: Ch câu đúng nh t: Hàn là:ọ ấA. Làm bi ng li B. Ghép kim lo nhau ớC. Làm kim lo nóng ch y.ạ D. Rót kim lo ng vào khuôn ỏCâu 11: Ph ng pháp hàn là ph ng pháp dùng cháy gi aươ ươ A. khí axêtilen và ôxi B. khí axêtilen và hidro C. khí gas và ôxi D. khí êtilen và hidro Câu 12: tr dao ti là :ặ ướ ặA. di đã gia công phôiố B. di đang gia công phôiố ủC. Ti xúc phôiế D. Song song phôiớCâu 13: Chuy ng ti dao ph gia công các ặA. Các côn và nh hìnhặ B. TrụC. Các lo ren D. Các ầCâu 14: ra ph ng ph ng pháp kim lo i, máy ti th ng dùng bao nhiêuể ượ ươ ườlo dao t?ạ A. lo iạ B. nhi lo dao t.ề C. ít nh 10 lo iấ D. tùy vào ph ra mà có th dùng ho nhi u.ả ượ ềCâu 15: Chuy ng dao trong máy ti kim lo ch là chuy ngể ộA. tròn. B. tr t.ượC. nh ti n. D. cong. Câu 10 11 12 13 14 15ĐápánII LU N: (4 đi m)Ư ểHãy mô các công đo trong quá trình ra ph đúc kim lo mà em đã xem clip trong ạbài th hành ti tr c. ướ (HS làm bài vi sau ki tra)ế BÀI LÀM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………--- ---ế