Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 1 tiết môn công nghệ lớp 11 mã đề 345

ad66f469a554f4ddfa4609d32da0decb
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-26 16:29:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng :THPT LÝ TH NG KI KI TRA KÌ II CÔNG NGH 11ườ ƯỜ NĂM C: 2017-2018 01Ề Câu bi uộ  kh năng:ị ảA. Ch ng bi ng li iố ướ  ác ng ngo cụ ựB. Dãn dài  ng li iươ ướ  ác ng ngo cụ ựC. Ch ng bi ng hay phá li iố ướ  ác ng ngo cụ ựD. Bi ng li iế ướ  ác ng ngo cụ ựCâu Pit-tông ng xăng kỳủ  ng có hình ng nhườ  nào?ếA. nh ng B. nh C. nh lõm D. nhỉ  rònCâu Trong hệ  hông nhiên li dùng ch hòa khí, hòa khí hìnhệ ượ  hành đâu?ởA. Hòa khí hìnhượ  hành xi lanh B. Hòa khí hìnhở ượ  hành vòi phunởC. Hòa khí hìnhượ  hành ch hòa khí D. Hòa khí hìnhở ượ  hành khíở ọCâu 4: §©u kh«ng ph¶i lµ chi tiÕt cña hÖ thèng ®¸nh löa?A. Thanh kÐo B. Ma-nhª-t«C. Tô ®iÖn CT D. M¸y biÕn ¸p ®¸nh löaCâu 5: Gia công kim lo là:ắ ạA. đi ph kim lo phoi ng phôi đấ ướ  hu chiượ  có hình ng ạkích  cướ  heo yêu uầB. Ph ng pháp gia công không phoiươC. đi ph kim lo phôi ng phoi đấ ướ  hu chiượ  có hình ng ạkích  cướ  heo yêu uầD. Ph ng pháp gia công có phoiươCâu :Thể  ích không gian gi máy, xi lanh và nh pittông khi pittông đi ch iớ ướ ọlàA. Thể  ích  oàn ph B. Thầ  ích công  ác C. Thể  ích bu ng cháy D. Thồ  ích ph ầCâu 7: phân ph khí có nhi :ơ ụA. bôiư  các ma sát các chiơ  B. Cung hòa khí ch vào xi-lanh ạc ng củ ơC. Đóng các p, aở  đúng lúc D. Gi cho nhi các chiả  không quá gi ượ ớh cho phépạCâu 8: Trong nguyên lý làm vi hệ  ng bôiố  ng c, van kh ng ch ng đóng ưỡ ượ ạđ đi qua két làm mát khi nào?ể ầA. Áp su cao quá gi cho phép. B. Nhi mấ  rong gi nh c. ứC. Nhi cao quá gi nh c. D. ng ch vào ng chính quá gi ượ ườ ớh n. ạCâu 9: pit-tông có rãnh xéc măng, các xéc măng nhầ ượ  nào?ếA. Xéc măng khí và xéc măng xen ượ ẽB. Xéc măng khí ượ  rên, xéc măng i. ượ ướC. Xéc măng khí i, xéc măng ượ ướ ượ  rên. D. pắ  ùy ý. Câu 10: Trong uấ  oạ  hanh  ruy n, uề   hanh  ruy chiề ượ  nào?ếA. Ch pit-tông B. Ch khu uố ỷC. uầ  khu D. khu uụ ỷCâu 11: Trong chu  rình làm vi ng kỳ, có kỳ sinh công làệ ộA. Kỳ1 B. Kỳ2 C. Kỳ3 D. Kỳ4Câu 12 Nh chi ti nào trong pờ hân ph khíố mà các xupap đóng kín các khí ĐCĐT kỳ.ượ ởA. Đũa yẩ B. Cò .ổ C. Lò xo xupap. D. cam.ấCâu 13 Góc sau là góc:A. tợ  và sau dao.ướ Trang /2 Mã thi 01ềB. sau iợ  pế  uy phôi đi qua mũi dao.ế ủC. sau dao ph ng song song ph ng đáy.ạ ẳD. tợ  oc iứ  pế  uy phôi đi qua mũi dao.ế ủCâu 14: ng kỳ, kỳ nào xupap đóng?Ở ềA. Hút, nén. B. ảC. Nén, D. hútổ ảCâu tr dao ti ti xúc i…ặ ướ ớA. đáy daoặ B. phoi và phôiả C. phoi D. phôiCâu 16 phân ph khí dơ ùng xupap không có ph nào sau đây?ộ ậA. Cò mổ B. Con iộ C. Xupap D. CamCâu 17 Th tích bu ng cháy là...ể ồA. th tích xilanh khi pittong ch iể ướB. gi th tích toàn ph và th tích bu ng cháyỉ ồC. th tích xilanh gi hai ch tể ếD. th tích xilanh khi pittể ng ch trênở ếCâu 18 bi th kh năng…ộ ảA. ch ng bi ng li uố ệB. bi ng li tác ng ngo cế ướ ựC. ch ng bi ng liêuố ậD. phá li uủ ệCâu 19 Pittông có các ph chính…ộ ậA. u, thânầ B. nh, u, thânỉ C. nh, thânỉ D. nh, uỉ ầCâu 20 Két làm mát là ph a...ầ ủA. th ng đánh aệ B. th ng làm mát ng không khíệ ằC. th ng kh ngệ D. th ng bôi tr ng cệ ưỡ ứCâu 21 th ng làm mát ng không khí có...ệ ằA. khoang ch và cánh nhi tứ ướ ệB. cánh nhi tả ệC. khoang ch làm mátứ ướD. không có khoang ch và cánh nhi tứ ướ ệCâu 22 tr khu thanh truy có các nhóm chi ti t…ơ ếA. nhóm pitt ng, nhóm thanh truy n, nhóm tr khu uề ỷB. nhóm pitt ng, nhóm tr khu uụ ỷC. nhóm pitt ng, nhóm thanh truy nềD. nhóm thanh truy n, nhóm tr khu uề ỷCâu 23 Góc sau càng thì...ớA. không có ma sát gi phôi sauữ B. ma sát gi phôi sau càng gi mữ ảC. ma sát gi phôi và tr càng gi mữ ướ D. ma sát gi phôi sau càng tăngữ ặCâu 24 Chu trình làm vi ng kì là...ệ ơA. p, cháy- dãn th i, nénạ B. p, nén, th i, cháy- dãn nạ ởC. p, nén, cháy- dãn th iạ D. p, cháy- dãn nén, th iạ ảCâu 25: Trong th ng làm mát lo tu hoàn ng chi ti nào tu hoàn ng aệ ưỡ ưỡ ủn trong th ng? ướ ốA. cơ ướ B. Van ng nhi tằ ệC. Qu gióạ D. ng phân ph nhỐ ướ Choïn caùc caâu ñuùng A,B hoaëc ghi vaøo phieáu traû lôøiPHI TR IẾ và tên:ọ ...................................................................... p: 11A....ớ Trang /2 Mã thi 01ề1 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Trang /2 Mã thi 01ề
2020-09-25 22:19:01