Đề kiểm tra 1 tiết lần 6 môn lịch sử lớp 11

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:11:59 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Hi Hòa 3ườ ốT KHXHổMã 04ề ki tra kì IIề ọMôn: ch 11ị ửTh gian: 45 phútờ***************************H và tên sinh:................................................................... p:...........................................ọ ớS báo danh:............................................................................. Phòng thi:..................................ốI. Tr nghi (3 đi m)ắ ểCâu 1: Cu kh nghĩa vũ trang nh và kéo dài nh trong phong trào ch ng Pháp cu th kộ ỉXIX-đ th XX làầ ỉA. kh nghĩa ng Khê.ở ươ B. kh nghĩa Bãi y.ở ậC kh nghĩa Ba Đình.ở kh nghĩa Yên Th .ở ếCâu 2: Chi th ng Gi th nh và th hai li tên tu aế ủA Hoàng Tá Viêm, Vĩnh Phúc.ư Hoàng Tá Viêm, Tr ng Quang n.ươ ảC Nguy Tri Ph ng, Hoàng Tá Viêm.ễ ươ Nguy Tri Ph ng, Vĩnh Phúc.ễ ươ ưCâu 3: “C ng” có nghĩa làầ ươA giúp vua c.ứ ướ B. nh ng đi quân ng làm.ữ ươ ầC ng lên c.ứ ướ ch ng Pháp xâm c.ố ượCâu 4: ch c, phong trào nào sau đây không li tên tu Phan Châu?ắ ộA Duy tân.ộ Phong trào Duy tân.C Phong trào Đông du. Vi Nam Quang ph i.ệ ộCâu Lí do nào sau đây không ph iả nguyên nhân khi tri đình nhà Nguy kí Pháp Hi ệc Nhâm Tu 1862?ướ ấA. Nhà vua và đa qua trong tri đình có ng Pháp.ố ưở ợB Tri đình không tin ng vào năng chi nhân dân.ề ưở ủC Tri đình không ch ng Pháp Nam Kì, đàn áp các cu nhân ủdân Kì.ở ắD .Tri đình có th gian hòa hoãn chu cu kháng chi lâu dài ch ng Pháp.ề ốCâu 6: ng Phan Châu có đi gì gi ng ng th ưở ướ ưở ướ ờphong ki n?ếA ng ng vũ trang. ướ ộB. Lãnh phong trào thông qua nh ng hình th phù p.ạ ợC Gi phóng dân ti thành chính th quâ ch hi Vi Nam. ệD dân làm c.ấ ốCâu 7: Âm khi rút kh Qu liên làư ốA. thôn tính toàn Ti Kh va Ba Lan.ộ ắB thôn tính các Đông Âu, bàn công Liên Xô.ướ ấC thành “Đ c” bao các lãnh th châu Âu có dân sinh ng.ậ ướ ốD gây chi tranh đè Anh, Pháp, Mĩ lên trí ng các ch nghĩa.ế ươ ướ ủCâu 8: nghĩa quan tr ng nh chi th ng Xta-lin-grat làọ ắA ng i, ngh thu quân Liên Xô. ườ gây th ng cho ềĐ c.ứC làm xoay chuy di chi tranh. D. Xta-lin-grat, cái “nút ng” Liên ượ ủXô.Câu 9: dung nào sau đây không ph nguyên nhân bùng phong trào Ngũ ?ổ ứA nh ng Cách ng tháng Nga. ưở ườ nh ng Chi tranh Th gi th ưở ứnh t.ấC sinh, sinh viên phân bi Chính ph Trung Qu làm tay sai cho ếqu c.ốCâu 10 Viên ch huy quân Pháp ti đánh Kì th nh 1873 làỉ ấA Gac-ni-ê. Giăng Đuy-puy. Ri-vi-e. Gi -nuy-i.ơII. lu (7 đi m)ự ểCâu (2 đi m): ểPhong trào ng bùng nh th nào? Đi khác bi nh gi giai an ươ ọphát tri phong trào ng là gì?ể ươCâu (3 đi m):ểTrình bày nguyên nhân, di bi Pháp đánh Kì th nh (1873). Sau chi th ng ắC Gi th nh t, tri đình nhà Nguy đã có hành ng gì?ầ ộCâu (2 đi m):ểBình Tây nguyên soái là ai? Hãy nêu hi bi em nhân đó?ạ ậBÀI LÀMI. Tr nghi (3 đi m)ắ ểCâu 10Ch nọII. lu (7 đi m)ự ể........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................