Đề kiểm tra 1 tiết lần 3 môn lịch sử lớp 11

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:13:22 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT VĨNH PHÚC THI KSCL KH 11 NĂM 2017- 2018Ở ỌTR NG THPT LI MÔN: ch SƯỜ Th gian làm bài 50 phútờ (không th gian giao ).ể ềI. TIÊU KI TRA:Ụ Ể- Nh ki tra kh năng ti thu ki th ch trong kì II, 11 so yêu aằ ủch ng trình. qu ki tra các em đánh giá mình trong vi dung trên, tươ ừđó đi ch nh ho ng dung sau.ề ộ- Th hi yêu theo phân ph ch ng trình GD&ĐT ươ ộ- Đánh giá quá trình gi ng giáo viên, đó có th đi ch nh ph ng pháp hình th cả ươ ứgi ng giáo viên.ả 1. Ki th c:ế sinhọ bi nh ng ki th ph ch th gi chi tranh th gi th ượ ứhai(1939-1945),Vi Nam 1858 cu th XIX.ệ Rút ra nh ng trong công cu hòa bình th gi hi nay, nh xét tình hình ượ ượn ta tr khi Pháp xâm c.ướ ướ ượ2. Thái :ộ Giúp sinh tích và giác trong ki tra.ọ ể3. năng:ỹ Rèn luy năng tái hi n, ghi nh li kê, trình bày ki n.ệ ệ- Rèn luy năng khái quát đi nh nh, đánh giá nh ng ki th gi i.ệ ớ4. Phát tri năng c:ể Hình thành năng duy p, th hành mônự ộ- Bi lu n, liên gi quy bi rút ra nh ng bài kinh nghi m.ế ệII. HÌNH TH KI TRA:Ứ Ể- lu ậ- Th gian: 50 phútờIII. MA TR KI TRA:Ậ ỂCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng caoậ ụ1. Chi tranh thế ếgi th hai (1945-ớ ứ1949 Bi c:ế ượK chi ếtranh th gi th haiế Nh th c: ượS ki đánh uự ấchi tranh th gi iế ớk thúc.ế Bài cho cu cọ ộđ tranh vấ ệhòa bình th gi iế ớhi nay.ệ- câu: 01ố- đi m: 3,5ố ể- 35%ỉ 1/31,515% 1/31,010% 1/31,010% 2. Vi Nam ừ1858 cu thế ếk XIXỉ Bi tế c:ượ- Tình hình Vi Namệgi th XIX,ữ ỉtr cu xâm cướ ược th dân Phápủ Em có nh xét gìậv tình hình Vi tề ệNam gi th kữ ỉXIX.Đánh giá tình hìnhVi Nam gi thệ ếk XIX.ỉ- câu: 01ố- đi m: 3,5ố ể- 35%ỉ 1/21,515% 1/22,020%3. Vi Nam ừ1858 cu thế ếk XIXỉ Pháp đã th iấ ạnh th nào trongư ếvi th hi kệ ếho ch đánh nhanhạth ng nhanh quaắchi Đà ng.ế sao Pháp ch nạ ọĐà ng làm cẵ ụtiêu công uấ ầtiên. câu: 01ố- đi m: 3,0ố ể- 30%ỉ 1/22,020% 1/21,010% ng câu: 03ổ 5/6 1/2 5/6 5/6- ng đi m:10ổ 3,0 2,0 2,0 3,0- 100%ỉ 30% 20% 20% 30%GV RA ĐỀ GV PH BI NẢ ỆNguy Th Quỳnh Loanễ Đào Th Thanh TínhịS GD&ĐT VĨNH PHÚC THI KSCL KH 11 NĂM 2017- Ọ2018 TR NG THPT LI MÔN: ch SƯỜ Th gian làm bài 50 phútờ (không th gian giao ờđ ).ềCâu (3,5 đi m).ể Nh ng ki ch nào đánh cu chi tranh th gi th hai thúc 1939-1945). chi tranh, hãy rút ra bài cho cu tranh hòa bình th gi hi nế ệnay? Câu 2: (3.5 đi ).ể Tình hình Vi Nam gi th XIX, tr cu xâm th dân Pháp? Em cóệ ướ ượ ựnh xét gì tình hình đó?ậ ềCâu (3,0 đi m).ể sao Pháp ch Đà ng làm tiêu công tiên? Chi Đà ng di nạ ễra nh th nào? ……..................H t..........................ế Thí sinh không ng tài li u.Cán coi thi không gi thích gì thêmượ và tên thí sinh.....................................................; báo danh........................................ọ GD&ĐT VĨNH PHÚC THI KSCL KH 11 NĂM 2017- 2018Ở ỌTR NG THPT LI MÔN: ch SƯỜ Th gian làm bài 50 phútờ (không th gian giao ).ể ềCâu (3,5 đi m). Nh ngữ ki ch nào đánh cu chi tranh th gi th hai thúc 1939-1945). chi tranh, hãy rút ra bài cho cu tranh hòa bình th gi hi nế ệnay? Câu 2: (3.5 đi ).ể Tình hình Vi Nam gi th XIX, tr cu xâm th dân Pháp? Em cóệ ướ ượ ựnh xét gì tình hình đó?ậ ềCâu (3,0 đi m).ể sao Pháp ch Đà ng làm tiêu công tiên? Chi Đà ng di nạ ễra nh th nào?ư ế……...................H t..........................ế Thí sinh không ng tài li u.Cán coi thi không gi thích gì thêmượ và tên thí sinh.....................................................; báo danh........................................ọ ốĐÁP ÁN VÀ THANG ĐI THI KSCL 4Ể ẦMÔN: CH KH 11. NĂM 2017- 2018Ị ỌĐáp án 02 trangồCâu Đáp án Đi mể1(3,5đi m)ể Nh ng ki ch nào đánh cu chi tranh th gi th hai tữ ếthúc 1939-1945). chi tranh, hãy rút ra bài cho cu tranhế ấb hòa bình th gi hi nay? 3,51. Nh ng ki tiêu bi thúc chi tranhữ :- 9/5/1945 kí hi nh hàng không đi ki n, chi tranh thúc ướ châu Âu.ở 0,5- 15/8/1945 Nh kí hi nh hàng không đi ki n, thúc Chi tranh ếth gi th hai trên ph vi toàn th gi iế 0,52. cu Chi tranh th gi th hai (1939 1945)ế 1,5- Chi tranh th gi th hai thúc hoàn toàn các phát ướxít c, I-ta-li-a và Nh n. Th ng vĩ thu các dân trên th gi i, ớtiêu bi là Liên Xô, Mĩ, Anh đã kiên ng chi ch ng ch nghĩa phát xít.ể ườ 0,5- Chi tranh th gi th hai đã nh ng qu ng nhân lo i: ạh 70 qu gia lôi cu vào cu chi n, nhi tri ng ch và th ng, ườ ươnhi thành ph và làng tàn phá...ề 0,5- Chi tranh thúc đã nh ng thay căn trong tình hình th gi i: ớH th ng các xã ch nghĩa ra i; làm thay th và trong th ng ướ ốcác ch nghĩa; đi ki cho phong trào gi phóng dân phát ướ ộtri n.ể 0,53. Bài cho cu tranh hòa bình th gi hi nayọ 1,0- Chi tranh ra qu nghiêm tr ng các bên nh là ớnhân dân lao ng. Vì bào hòa bình th gi ngày nay là toàn ầc dân c. Hãy ng bi ph ngăn ng hành ng gây chi ếtranh các …ủ ướ 0,5- Bài cho cu tranh hoà bình th gi hi nay: Ngày nay, chi nọ ếtranh xung th ng xuyên di ra nhi khu khác nhau trên th gi i.ộ ườ ớN nh cu chi tranh th gi th ba ra, không ch gây nên sế ựth ng vong và th kh ng mà là cu chi tranh nhân sươ ựhu di toàn nhân lo i. Cũng vì th cu tranh hoà bình, ch nh nguyỷ ốc chi tranh nhân hu di ng con ng và vănơ ườ ềminh nhân lo đang là nhi bách hàng toàn th ng i. ngạ ườ ồth i, loài ng mau chóng tìm ra gi pháp tháo xung t, ch iờ ườ ốđa các cu chi tranh mang tính khu đang di ra ho có nguy di raộ ễtrên th gi i.ế 0,52(3,5đi m)ể Tình hình Vi Nam gi th XIX, tr cu xâm th dân Pháp?ệ ướ ượ ựEm có nh xét gì tình hình đó?ậ 3,51.Tình hình Vi Nam gi th XIX, tr cu xâm th dânệ ướ ượ ựPháp 2,5- chính tr :ề Gi th XIX, tr khi th dân Pháp xâm c, Vi Nam làữ ướ ượ ệm qu gia có ch quy n, song ch phong ki nhà Nguy đã cộ ướvào kh ng ho ng, suy tr tr ng.ủ 0,5- kinh :ề Nông nghi sa sút mùa, đói kém th ng xuyên.ệ ườ 0,5 Công th ng nghi đình n, do chính sách quan ng Nhàươ ủNguy n. Nhi chính sách Nhà đã làm nh ng phát tri aễ ướ ưở ủcông nghi và th ng nghi p.ệ ươ ệ- Về quân sự u: Kh năng phòng th gi sút,qu phòng kémạ ướ ếđã nh ng tr ti vi ch ng xâm ph ng Tây.ả ưở ượ ươ 0,5- ngo iề Th hi ng ngo thi n, sai m: “c o”, sátự ườ ạđ o, xua đu giáo Nhà Nguy đã gây hòa trong nhân dân, hạ ởcho thù dung khi cho Vi Nam cô p.ẻ 0,5- Về xã i:ộ ng nhân dân nhi khó khăn. Nhi cu tranh ch ngờ ốtri đình bùng .Kh nghĩa Phan Bá Vành Nam nh, Thái Bình(1821).Kh iề ởnghĩa Lê Duy ng Ninh Bình(1833).Kh nghĩa Lê Văn Khôi Giaươ ởĐ nh(1833).Kh nghĩa Nông Văn Vân Tuyên Quang, Cao ng(1833-1835).ị 0,52. Em có nh xét gì tình hình đóậ 1,0-.Kinh ngày càng suy u, xã ch nhi mâu thu n, đi ki choế ệPh ng Tây xâm Vi Nam.ươ ượ 0,5- Tri Nguy không kh năng phòng th tr xâm aề ướ ướ ượ ủPh ng Tây.ươ 0,53(3,0đi m)ể sao Pháp ch Đà ng làm tiêu công tiên? Chi Đàạ ởN ng di ra nh th nào? 3,01. Pháp ch Đà ng làm tiêu công tiên vì:ọ 1,0+ Đà ng là ng sâu, ng vì tàu chi có th ho ng dàng iẵ ướ ạn trên ng thiên lí c- Nam.ằ ườ 0,25+ Đà ng kinh đô Hu cách 100 km) vì có th dùng Đà ng làm bànẵ ẵđ công Hu bu tri Nguy ph hàng, thúc nhanh chóng cu cạ ộxâm Vi Nam.ượ 0,25+ Đà ng có kinh xã t,là vùng ng ng Nam- Ngãi có th iẵ ợd ng th hi “l chi tranh nuôi chi tranh”.ụ 0,25+ Đà ng là giáo ki tô gíao, thu cho gián đi tẵ ốgiáo sĩ vào thăm dò tình hình ta.ướ 0,252. Chi Đà ng:ế 2,0- Chi ngày 31/8/1858ề liên quân Pháp Tây Ban Nha dàn tr tr bi Đàậ ướ ểN ng. 0,25- Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp Tây Ban Nha công Đà ng quáấ ầtrình xâm Vi Nam.ượ 0,5- Tri đình Nguy Tri Ph ng ch huy kháng chi n.ề ươ Quân dân: anh dũngch ng tr quân xâm c, lùi các công aố ượ ch, th hi sáchị ế“v không nhà tr ng” gây cho ch nhi khó khăn.ườ 0,5- Quân Pháp Tây Ban Nha chân su tháng trên bán Trà. Kị ếho ch đánh nhanh, th ng nhanh Pháp th i.ạ ướ 0,25 Khí th kháng chi sôi trong c.T Đà ng, nhân dân ch thànhế ướ ứđ iộ ngũ, ch ng tìm ch mà đánh, Nam nh, Ph Văn Ngh chiêuủ 0,25m 300 ng vào Nam xin vua ra chi tr ng.ộ ườ ượ ườ- Pháp chân Đà ng tháng 8/1858 tháng 2/1859, ho chị ạ“đánh nhanh th ng nhanh” th i. Quân Tây Ban Nha rút kh cu xâm c.ắ ượPháp ph thay ho ch. Tháng 2/1859 quay mũi công vào Gia nh đả ểth hi âm “chinh ph ng gói nh ”.ự 0,25GV RA ĐỀ GV PH BI NẢ ỆNguy Th Quỳnh Loanễ Đào Th Thanh Tínhị