Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn lịch sử lớp 12

ea6ba059e7f9ca32ec35962a8d860117
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:06:24 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA TI TỂ ẾTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN CH 12Ị Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45ờphút Tênọ:......................................L :...................ớ Mã 01ề Câu 1. Trong nh th gi phân chia thành hai c, hai phe, nguyên ho ngố ộđ xem là có nghĩa th ti nh Liên Qu làượ ốA. gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình.ả ệB. không can thi vào công vi kì nào.ệ ướC. bình ng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ ộD. chung ng hòa bình và nh trí gi (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trungố ướ ớQu c).ốCâu 2. Trong nh ng dung sau đây, dung nào không ph là chính sách ngo iả ạc Liên Xô sau chi tranh th gi th hai?ủ ứA. Ráo ri ch đua vũ trang, th cân ng Mĩ.ế ớB. hòa bình, an ninh th gi i.ả ớC. Tích ng phong trào gi phóng dân c.ự ộD. Giúp các xã ch nghĩa.ỡ ướ ủCâu 3. Khu Đông có ba qu gia là nh ng “con ng” kinh ượ ủchâu làA. Nh n, Hàn Qu c, Đài Loanậ ốB. Trung Qu c, Đài Loan, ng Côngố ồC. Hàn Qu c, ng Công, Đài Loanố ồD. Nh n, Hàn Qu c, ng Côngậ ồCâu 4. Nguyên nhân chung góp ph quy nh nh phát tri nh ủn kinh các ch (Mĩ, Tây Âu và Nh n) sau th XX làề ướ ỉA. vai trò qu lý, đi ti có hi qu nhà cả ướB. tài nguyên thiên nhiên phong phúC. khai thác th tr ng ng các đang phát tri nị ườ ướ ểD. áp ng nh ng thành khoa thu tiên ti vào xu tu ấCâu 5. nào đây đã làm thay sâu "b chính tr th gi i" sau ướ ớChi tranh th gi th hai?ế ứA. di Chi tranh nh bao trùm th gi i.u ớB. th ng phong trào gi phóng dân c.ự ộC. Tr hai Ianta xác trên th gi i.ậ ượ ớD. Ch nghĩa xã tr thành th ng th gi i.ủ ớCâu 6. đích Pháp khi ti hành cu khai thác thu th hai Đông ơD ng (ch là Vi Nam) sau chi tranh th gi th nh làươ ấA. ng th Pháp trong th ng ch nghĩaể ủB. thúc phát tri kinh xã Vi Namể ệC. bù nh ng th sau th chi th nh tể ấD. th ch thu Vi Nam và Đông ng buông ng trong th gian ươ ờchi tranhếCâu 7. Đâu không ph là tiêu chi Cam và ng” chính ượ ủquy B. Clinton trong th niên 90?ề ậA. an ninh Mĩ ng quân nh, sàng chi uả ượ ấB. Tăng ng khôi ph và phát tri tính năng ng và nh kinh ườ ếMĩC. Tr ti ho gián ti dính líu các cu chi tranh nhi qu gia, khu ốv trên th gi iư ớD. ng kh hi Thúc dân ch can thi vào công vi các ộn khác.ướCâu 8. dung chính yêu sách đi Nguy Ái Qu nghộ ịVecxai (6/1919) là đòi chính ph PhápủA. ph ti hành cách kinh xã i, ng ách cai tr thu a.ả ịB. th nh quy do báo chí, xu ng, p.ừ ươ ọC. ph th nh các quy do, dân ch và quy bình ng nhân dân Anả ủNam.D. ph trao tr và rút kh Vi Nam.ả ệCâu 9. Chính sách ngo Nh trong giai đo 1973-1991 làố ạA. tăng ng quan kinh chính tr các Tây Âu.ườ ướB. tăng ng quan kinh chính tr Mĩ.ườ ớC. tăng ng quan kinh chính tr các Đông Nam và ch cườ ướ ứASEAN.D. tăng ng quan kinh chính tr Trung Qu c, Hàn Qu c.ườ ốCâu 10. nghĩa quan tr ng nh vi Liên Xô ch thành công bom nguyên tọ ửlàA. nên nh an ninh qu phòng. ốB. cân ng ng quân gi Liên Xô và Mĩ.ằ ượ ữC. đánh phát tri nhanh chóng khoa kĩ thu Xô Vi t.ấ ướ ếD. phá th quy vũ khí nguyên Mĩ.ế ủCâu 11. ki đánh xác di hai c, hai phe và chi tranh nhự ạđã bao trùm th gi làả ớA. ra NATO và ch Hi Vácsava.ự ướB. thông qua “H thuy Truman” và “K ho ch Mácsan”.ỹ ạC. ra ng ng tr kinh và ch Hi Vácsava.ự ươ ướD. ra “k ho ch Mác san” và ch Hi Tây ngự ướ ươ(NATO).Câu 12. Xu th toàn hoá nh ng năm 80 th XX trên th gi là quế ảquan tr ng aọ ủA. phát tri quan th ng qu .ự ươ ếB. cu cách ng khoa công ngh .ộ ệC. quá trình th ng nh th tr ng th gi i.ố ườ ớD. ra các công ty xuyên qu gia.ự ốCâu 13. Toàn dung ngh Ianta (2-1945) và nh ng th thu sau đó aộ ủ3 ng qu đã tr thànhườ ơA. khuôn kh tr th gi i, th ng là tr hai Ianta.ổ ườ ượ ựB. tuyên thành ch qu là Liên Qu c.ả ốC. pháp lí các phân chia quy sau chi tranh.ơ ướ ếD. tr th gi do Mĩ ng u.ậ ầCâu 14. sang th XXI, xu th chung th gi ngày nay làướ ớA. xu th hoà hoãn và hoà trong quan qu .ế ếB. cùng trong hoà bình,các bên cùng có i.ồ ợC. hoà bình, nh và tác phát tri n.ổ ểD. hoà nh nh ng không hoà tan.ậ ưCâu 15. đi nh cách ng khoa c- công ngh hi làặ ạA. khoa tr thành ng xu tr ti p.ọ ượ B. khoa li thu t.ọ ậC. di ra trên các lĩnh c.ễ D. nhanh chóng và quy mô ng nố ớCâu 16. Nguyên nhân sâu xa cu cách ng khoa công ngh ngày nay là doủ ệA. bùng dân ki tổ ngu tài nguyên thiên nhiên.B. th nh ng thành cu cách ng công nghi th XVIII-XIXế .C. nhu ng ch và tinh th con ng ngày càng caoầ ườ .D. nhu các tham gia trong chi tranh th gi th hai.ầ ướ ứCâu 17. năm 1973 th 90 (th XX), kinh nhi Tây ướ ảÂu lâm vào tình tr ng suy thoái, phát tri không nh vì nguyên nhân nào?ạ ịA. Do tác ng kh ng ho ng năng ng th gi i.ộ ượ ớB. Do tác không hi qu trong khuôn kh các Tây Âuự ướ .C. Do không còn nh vi tr kinh Mĩ.ậ ượ ủD. Do nh tranh kh li Mĩ và Nh n.ự ảCâu 18. Nh nh danh là ượ “đ qu kinh ”ế là vìA. hàng hóa Nh len lõi, xâm nh và nh tranh trên th tr ng th gi i.ậ ườ ớB. Nh là ng qu kinh ng th hai th gi sau Mĩ.ậ ườ ớC. Nh là có ngu vi tr nh cho các bên ngoài.ậ ướ ướD. ng ti Nh có giá tr trên toàn th gi i.ồ ớCâu 19. Vi Nam Qu dân ng ra trên nhân tiên là ch cệ ứA. Nam ng th xã.ồ ưB. Quan tùng th .ả ưC. Vi Nam cách ng Thanh niên.ộ ạD. ng th xã.ườ ưCâu 20 ho ch Macsan do Mĩ ra nh đíchế uA. ng th tr ng Mĩ sang khu Tây Âu.ơ ườ ựB. tác kinh Tây Âu, góp ph phát tri kinh Mĩ.ợ ếC. vi tr cho các Tây Âu khôi ph kinh hàn th ng chi tranh.ệ ướ ươ ếD. vi tr cho các Tây Âu khôi ph kinh thông qua đó ràng bu các cệ ướ ướnày.Câu 21 Nhân ch chi ph quan qu sau hi tranh th gi II làế ớA. nh tranh kh li th tr ng và thu ườ gi aữ các n.ướ ảB. liên minh kinh khu và qu .ự ếC. gi Liên Xô và Mĩ.ự ữD. phân chia giàuự nghèo gi các qu gia.ữ ốCâu 22 Vì sao sau Chi tranh th gi II, Mĩ cho mình có quy lãnh th gi i?ế ớA. Mĩ là có kinh phát tri nh th gi i.ướ ớB. Mĩ là viên th ng tr ng an Liên qu c.Ủ ườ ốC. Mĩ là th ng tr trong Chi tranh th gi II.ướ ớD. Mĩ lên thành giàu nh nh và quy vũ khí nguyênươ ướ ềt ửCâu 23: “mu gi phóng ,các dân ch có th trông vào ng ượ ượ ủb thân minh”là bài Nguy Ái Qu rút ra sau ki nào Pháp?ả ạA.đ “s th th nh lu ng dân và thu “c Lê ươ ủNin B.Thay nh ng ng yêu yêu sách đòi quy cho nhân dân An ườ ướ ợNam C.Sau khi Tua,tham gia sáng ng ng Phápự ảD.R Pháp Liên Xô, tham qu nông dânờ ếCâu 24. tác ng cu khai thác thu th hai th dân Pháp, xãướ ựh Vi Nam có nh ng mâu thu nào?ộ ảA. dân th dân Pháp; nông dân ch phong ki n.ư ếB. Dân Vi Nam th dân Pháp; vô n.ộ ảC. Vô n; nông dân ch phong ki n.ả ếD. Dân Vi Nam th dân Pháp; nông dân ch phong ki n.ộ ếCâu 25. nh xu th toàn hóa, Vi Nam ph iể ảA. nh công nghi hóa, hi hóa.ẩ ạB. ng ngu và kĩ thu bên ngoài.ậ ậC. ng ng các thành khoa c-kĩ thu t.ứ ậD. th qua thách th c.ắ ượ ứCâu 26. Phong trào công nhân Vi Nam có trí nh th nào trong phong trào dân ộdân ch Vi Nam nh ng năm 1919 1925ủ ữA. Quan tr ng.ọB. Lãnh o.ạC. Nòng t.ốD. Tiên phong.Câu 27. báo nào đây do Nguy Ái Qu sáng và là quan ngôn lu ướ ậc Vi Nam cách ng thanh niênủ ạA. Thanh niênB. Nhân oạC. Búa li mềD. Ng iườ cùng khổCâu 28. Phong trào “ch ng hoá“, “bài tr ngo hoá“ (1919) do giai nào ấd đây ch và lãnh o?ướ ạA. Nông dânB. Công nhânC. Tư nảD. Ti tư nảCâu 29. Ch ng trình khai thác thu th th dân Pháp làm choươ ựA. kinh Vi Nam phát tri thêm nh ng kìm hãm và thu ướ ộkinh Pháp.ếB. kinh Vi Nam u, ph thu Pháp.ề ộC. kinh Vi Nam phát tri ch theo xu ng ch nghĩa.ề ướ ủD. Vi Nam tr thành th tr ng chi Pháp.ệ ườ ủCâu 0. ng ng Vi Nam ra là ngo vĩ cách ng Vi tả ướ ệNam vì đã ch tấ ứA. Th kỳ kh ng ho ng ng và giai lãnh o.ờ ườ ạB. Vai trò lãnh giai Vi Nam.ạ ệC. Vai trò lãnh giai phong ki n.ạ ếD. Ho ng Vi Nam cách ng thanh niên.ạ ạCâu 31. Sau chi tranh th gi th 2, quan gi Liên Xô có thay nhế ưth nào?ếA. Mâu thu gay quy i.ẫ ợB. tác nhau trong vi gi quy các qu .ợ ếC. liên minh ch ng phát xít chuy sang th và đi chi tranh nh.ừ ạD. Chuy sang tho i.ề ạCâu 2: Trong giai đo 1919-1925, công lao nh Nguy Ái Qu iạ ớcách ng Vi Nam làạ ệA. truy bá ch nghĩa Mác- Lê nin c.ề ướB. chu cho ra ng.ẩ ảC. tìm con ng đúng cho cách ng Vi Nam.ượ ườ ướ ệD. sáng ra ng ng Vi Nam.ậ ệCâu ch nào không ph là bi hi xu th toàn hóa?ả ầA. Liên minh châu Âu (EU).B. di đàn tác Á- Âu(ASEM).ễ ợC. di đàn tác châu Á- Thái Bình ng(APEC).ễ ươD. ch ng ng tr kinh (SEV).ổ ươ ếCâu 34. ng lõi trong ng lĩnh chính tr tiên ng ng Vi tư ươ ươ ệNam làA. do và dân chự .B. ru ng cho dân cày.ộ ấC. đoàn cách ng th gi i.ế ớD. và do.ộ ựCâu 35. Vì sao vào năm 1929, yêu thành ng ng ra cầ ượ ứthi t?ếA Do yêu th i.ầ ạB Do xu hi các ch ng n.ự ảC Do Vi Nam Cách ng Thanh niên không lãnh phong trào.ộ ạD Do phát tri nh phong trào tranh công nhân, nông dân, ủti và các ng yêu khác.ể ướCâu 6. Sau chi tranh th gi th 2, ch liên kinh chính tr nh hànhế ấtinh làA. EU .B. ASEAN.C. APECD. Liên Qu c.ợ ốCâu 7. ki nào đánh chuy bi phong trào công nhân Vi Namự ướ ệt phát sang giác?ừ ựA. Bãi công công nhân nhà máy Nam nh 1924.ủ ịB. Bãi công công nhân Sài Gòn- Ch 1920.ủ ớC. Công nhân nhà máy ch xe Tr ng Thi(1929).ử ườD. Bãi công công nhân Ba Son- Sài Gòn.(8-1925).ủCâu 8. Bi quan tr ng nh các qu gia Đông Nam sau chi tranh thế ếgi th làớ ứA. thành các qu gia p.ự ậB. phát tri kinh tể .C. gia nh ch ASEAN.ậ ứD. tham gia vào ng chính tr th gi i.ờ ớCâu 39. Nhân hàng chi ph chính tr th gi và các quan qu aố ủsau th XX làế ỷA. ch nghĩa xã tr thành th ng th gi i.ủ ớB. xác tr th gi i: tr Ian ta.ự ựC. phong trào gi phóng dân phát tri nh Á, Phi, la tinh.ả ỹD. phát tri nh cách ng khoa c- công ngh .ự ệCâu 40. Sau chi tranh th gi th nh t, ng hăng hái và đông nh tế ượ ấc cách ng Vi Nam làủ ệA. nông dân.B. công nhân.C. ti n.ể ảD. dân c.ư ộS GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA TI TỂ ẾTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN CH 12Ị Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45ờphút Tênọ:......................................L :...................ớ Mã 02ềĐ KI TRA 45 PHÚT KỲ IỀ ỌCâu Cu khai thu th hai th dân Pháp Vi Nam(1919-1929) đãộ ệd ra các giai làẫ ớA. phong ki n, nông dân.ếB. vô và nông dân.ảC. n, phong ki nư .D. n, ti n.ư ảCâu 2. đi tình hình th gi sau Chi tranh nh là đi ch nh ỉquan gi các theo chi ngệ ướ ướA. tho i, th hi p, tránh xung tr ti p.ố ếB. tho i, tác cùng phát tri nố ểC. tho i, th hi p, tác, phát tri nố ểD. tho i, tác và nh pố ậCâu 3. Trong cu tranh ch ng ch nghĩa th dân ki i, Mĩ Latinh cộ ượm nh danh làệA. “l bùng cháy”.u ịB. “l tr y”.u ậC. “l bão táp”.u ịD. “hòn do”ả ựCâu Cu khai thu th hai th dân Pháp Vi Nam(1919-1929) đãộ ệd ra các giai làẫ ớA. phong ki n, nông dân.ếB. vô và nông dân.ảC. n, phong ki nư .D. n, ti n.ư ảCâu 5. báo nào là quan ngôn lu Đông ng ng ng?ờ ươ ảA. Báo Thanh niên.B. Báo Búa li m.ềC. Báo .oD. Báo Ti ng dân.ếCâu 6. nào sau đây không ph là vai trò Nguy Ái Qu 1925-1930?ả ừA. Ch ng tri p, ch trì ngh nh các ch ng n.ủ ảB. So th ng lĩnh chính tr tiên ng.ạ ươ ảC. Tìm con ng đúng cho dân Vi Nam.ượ ườ ướ ệD. Sáng ra Vi Nam Cách ng Thanh niên.ậ ạCâu 7. Hi an ninh Mĩ-Nh kí nh đích gì?ệ ướ ượ uA. Nh mu ng kĩ thu Mĩ phát tri kinh .ậ ếB. Hình thành liên minh Mĩ-Nh ch ng các xã ch nghĩa.ộ ướ ủC. Nh tr thành căn quân Mĩ.ậ ủD. khôi ph nh ng thu đã t.ể ấCâu 8. đích ch ch Liên qu làu ốA. duy trì hòa bình, an ninh th gi i.ế ớB. tác phát tri kinh quân .ợ ựC. duy trì an ninh, ngo các th ng tr .ố ướ ậD. gi quy các tranh ch qu các xung khu c.ả ựCâu 9. năm 1945, Chi tranh th gi th hai vào giai đo thúc, uầ ướ ưth cu chi tranh nghiêng vế ềA. các ng dân ch ti .ự ượ ộB. Mĩ và Liên Xô.C. phe ng minh.ồD. Anh và Pháp.Câu 10. Nguyên ho ng ng an Liên Qu làắ ốA. nh trí các trong ng.ự ướ ồB. nh trí 15 trong ng an.ự ướ ảC. nh trí Ban th kí.ự ưD. nh trí viên th ng tr c.ự ướ ườ ựCâu 1: Nét trong chính sách ngo Liên bang Nga 1991 2000?ổ ếA Tích ng phong trào cách ng th gi i.ự ớB Khôi ph và phát tri quan các n.u ướ ảC Ng ph ng Tây nh ng chính tr và vi tr kinh .ả ươ ếD Ng ph ng Tây nh ng chính tr và vi tr kinh ;khôi ươ ếph c, phát tri quan các châu Áu ướ .Câu 12. Nguy Ái Qu đã tìm con ng đúng cho dân Vi tễ ượ ườ ướ ệNam. Đó là con ngườA. dân ch n.ủ ảB. phong ki n.ếC. cách ng vô n.ạ ảD. ki i.ư ớCâu 13 Trong sau th XX, khu Đông đã có bi nh th nàoử ếv kinh -xã i?ề ộA. tăng tr ng nhanh chóng kinh ng nhân dân thi rõ t.ự ươ ượ ệB. phát tri “th kì” kinh ng nhân dân phát tri tự ặC. Chính tr nh, kinh phát tri n, ng nhân dân thi n.ị ượ ệD. tăng tr ng kinh cao, nh ng ng nhân dân không nh.ố ươ ịCâu 14. nghĩa then ch t, quan tr ng nh cách ng khoa công ngh ?ố ệA. ra kh ng hàng hoá .ạ ượ ộB. loài ng chuy sang văn minh trí tu .ư ườ ệC. Làm thay căn các nhân xu .ổ ấD. giao qu ngày càng ngự ượ ộCâu 15. ngh nh ch ng
vongech@gmail.com
2020-09-24 13:30:00