Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn lịch sử lớp 11

a6e23a94f12fc27c9c3405da81eafb02
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-02 23:05:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA TI TỂ ẾTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN CH 11Ị Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45ờphút Tênọ:......................................L :...................ớ Mã 01ềPH I: TR NGHI ĐI M)Ầ ỂHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: Tính ch cu Cách ng Tân năm 1911 là gì?ấ A. Chi tranh qu c. B. Cách ng Dân ch n. C. Cách ng vô n. D. Cách ng văn hóa. ạCâu 02: ăm 1882, phe Liên minh thành mậ A. Anh, Italia B. c, Áo–Hung, Italia. C. Pháp, Aó Hung, Italia D. Anh, Pháp, Nga. Câu 03: Cu cách Duy Tân Minh tr ti hành trên các lĩnh nào? ượ A. Kinh quân giáo và ngo giao. B. Chính tr kinh quân và ngo giao. C. Chính tr quân văn hóa giáo và ngo giao Mĩ. D. Chính tr kinh quân văn hóa- giáo c.ị Câu 04: Xiêm là duy nh Đông Nam không tr thành thu là do? ướ A. Ti hành cách ng vô n. B. Duy trì ch phong ki n. C. chính sách duy tân Ra ma V.ủ D. Tăng ng kh năng qu phòngườ Câu 05: ch quân ch và nh ng tàn tích phong ki Nga đã tác ng nự ềkinh nh th nào?ế A. đi ki cho kinh phát tri nh B. Làm cho kinh kh ng ho ng, suy tr tr ng. C. Kìm hãm ng phát tri ch nghĩa n. D. đi ki cho kinh phát tri n. ướ ểCâu 06: Vai trò khi th dân Anh bi tr thành thu a?ủ A. Tr thành căn quân quan tr ng nh t. B. Tr thành thu quan tr ng nh t. C. Tr thành trung tâm kinh Nam Á. D. Tr thành giao u, buôn bán nh t. ấCâu 07: Vì sao nói ch nghĩa qu Nh là ch nghĩa qu quân phi t?ủ A. Nh ch tr ng xây ng ng nh kinh ươ ướ B. Nh duy trì quy ru ng phong ki n. ếC. Nh ch tr ng xây ng ng nh quân ươ ướ D. Thiên Hoàng ti qu lý nhà t. ướ ặCâu 08: Nh xét qu phong trào tranh ch ng th dân nhân dân châu Phi?ậ A. Trình ch th p, ng chênh ch. ượ B. Sôi i, đàn áp nh ng ti phát tri n. C. Phong trào th hi tinh th yêu sâu c. ướ D. thù còn nh và phong ki n. ếCâu 09: Thái Nga hoàng cu chi tranh th gi th nh 1914-1918 nh th nào?ộ A. ng ngoài cu Chi tranh th gi th nh t. B. Tham chi cách có đi ki n. C. nhân dân Nga vào cu chi tranh qu c. D. Tham gia cu chi tranh khi th nhu n. ậCâu 10: Đi khác nhau gi cách ng tháng Hai và cách ng tháng Nga năm 1917 là gì? ườ A. Nhi cách ng. B. ng phát tri n.ướ C. Giai lãnh o. D. ng tham gia. ượCâu 11: th XIX, phong trào tranh gi phóng dân khu Mĩ Latinh có gìế ựkhác so châu Phi?ớ A. Nhi giành p. ướ ượ B. Ch giành th ng i. ượ C. Tr thành thu ki Mĩ. D. Phong trào gi phóng dân phát tri nh. ạCâu 12: tiêu trong Lu ng tháng Lêninlà gì?ụ ươ A. đi ki cho giai phát tri n. B. Duy trì ch lâm th giai n. C. Chuy ch phong ki sang cách ng dân ch n. D. Chuy cách ng dân ch sang cách ng XHCN. ạCâu 13: Bài kinh nghi vi ch quy chính sách ngo giaoọ ướ ạc Xiêm cu XIX XX làủ A. ra nh ng chính sách cách kinh lí. B. không quan ngo giao các ph ng Tây. ướ ươ C. ký các đi bình ng “m a” ướ D. ng ngo ph o, linh ho t, th i. ườ ờCâu 14: Th dân Anh th hi lu Ben gan nh đích gì?ự A. Chia đoàn dân c. B. Khai thác tài nguyên. C. Phát tri kinh .ể D. nh xã i. ộCâu 15: Đi chung tình hình các Đông Nam TK XX là gì?ể ướ A. giành dân c. ượ ộB. là thu các qu ph ng Tây. ướ ươ C. giành dân c. ượ D. là thu các qu ph ng Tây. ướ ươCâu 16: Nhân nào xem là “chìa khóa vàng” cu Duy tân Nh năm 1868?ố ượ A. Giáo c.ụ B. Quân C. Chính tr D. Kinh .ếCâu 17: Ngày 11/11/1918, di ra ki nào sau đâyễ A. cách ng bùng B. ph kí hi nh hàng không đi ki C. Nga tuyên rút kh chi tranh. D. Áo-Hung hàng. ầCâu 18: Vào cu th XIX th XX, ba Vi Nam, Lào, Campuchia tr thànhố ướ ởthu qu nào?ộ A. Anh. B. c. C. Pháp. D. Mĩ. Câu 19: Nhà văn tiêu bi cho văn Pháp th XIX- XX làể A. Vích-to Huy-gô B. Lép-tôn-xtôi C. n.ỗ D. Mác Tuên. Câu 20: Tác ng nh ng thành văn ngh thu XIX XX ?ụ A. cáo ác th dân xâm c. ượ B. Ph ánh hi th xã i. C. Làm giàu kho tàng văn hóa nhân lo i. D. Mong xây ng xã p. ứơ ẹCâu 21: ng Qu là chính ng cùa giai nào?ả A. n.ư B. Nông dân. C. ch D. Công nhân.Câu 22: dung nào sau đây không ph là dung chính sách kinh i?ộ A. thay th ch tr ng thu ng th th ng thu nh. ươ B. nhà trung khôi ph công nghi ng. ướ C. nhà ki soát toàn công nghi p. ướ D. nhà các ch máu kinh ướ ếCâu 23: Tr xâm các qu c, thái tri đình Mãn Thanh nh th nào?ướ ượ ướ A. Đóng a.ử B. ng quy ch ng i.ươ C. Trông ch vào giúp bên ngoài D. Th hi cái qu c. ướ ốCâu 24: đích nh ng chính sách mà Mĩ áp ng các Mĩ Latinh làụ ướ A. bi Mĩ Latinh thành “sân sau” Mĩ. B. giúp các Mĩ Latinh thoát kh th dân Tây Ban Nha. ướ C. giúp các Mĩ Latinh thoát kh th dân Đào Nha. ướ D. giành cho Mĩ Latinh. ậPH II LU đi m)Ầ ểCâu Em hãy nêu cu chi tranh th gi th nh t.( đi m)ế ểCâu Nêu nghĩa ch cách ng tháng Nga.( đi m)ị ườ ểS GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA TI TỂ ẾTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN CH 11Ị Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45ờphút Tênọ:......................................L :...................Ớ Mã 02ềPH I: TR NGHI đi m)Ầ ểHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: Vào cu th XIX th XX, ba Vi Nam, Lào, Campuchia tr thànhố ướ ởthu qu nào?ộ A. Mĩ. B. c. C. Pháp. D. Anh. Câu 02: Ngày 11/11/1918, di ra ki nào sau đâyễ A. Nga tuyên rút kh chi tranh. B. cách ng bùng C. ph kí hi nh hàng không đi ki D. Áo-Hung hàng. ầCâu 03: Xiêm là duy nh Đông Nam không tr thành thu là do? ướ A. Duy trì ch phong ki n. B. chính sách duy tân Ra ma V.ủ C. Ti hành cách ng vô n. D. Tăng ng kh năng qu phòngườ Câu 04: Bài kinh nghi vi ch quy chính sách ngo giaoọ ướ ạc Xiêm cu XIX XX làủ A. ra nh ng chính sách cách kinh lí. B. ký các đi bình ng “m a” ướ C. ng ngo ph o, linh ho t, th i. ườ D. không quan ngo giao các ph ng Tây. ướ ươCâu 05: Th dân Anh th hi lu Ben gan nh đích gì?ự A. nh xã i. B. Phát tri kinh .ể C. Chia đoàn dân c. D. Khai thác tài nguyên.Câu 06: Vai trò khi th dân Anh bi tr thành thu a?ủ A. Tr thành thu quan tr ng nh t. B. Tr thành trung tâm kinh Nam Á. C. Tr thành căn quân quan tr ng nh t. D. Tr thành giao u, buôn bán nh t. ấCâu 07: Đi chung tình hình các Đông Nam TK XX là gì?ể ướ A. là thu các qu ph ng Tây. ướ ươ B. là thu các qu ph ng Tây. ướ ươ C. giành dân c. ượ ộD. giành dân c. ượ ộCâu 08: Tác ng nh ng thành văn ngh thu XIX XX ?ụ A. Làm giàu kho tàng văn hóa nhân lo i. B. Ph ánh hi th xã i. C. cáo ác th dân xâm c. ượ D. Mong xây ng xã p. ứơ ẹCâu 09: Cu cách Duy Tân Minh tr ti hành trên các lĩnh nào? ượ A. Chính tr kinh quân và ngo giao. B. Chính tr kinh quân văn hóa- giáo c.ị C. Kinh quân giáo và ngo giao. D. Chính tr quân văn hóa giáo và ngo giao Mĩ. ớCâu 10: ch quân ch và nh ng tàn tích phong ki Nga đã tác ng nự ềkinh nh th nào?ế A. Làm cho kinh kh ng ho ng, suy tr tr ng. B. Kìm hãm ng phát tri ch nghĩa n. C. đi ki cho kinh phát tri n. ướ D. đi ki cho kinh phát tri nh ẽCâu 11: dung nào sau đây không ph là dung chính sách kinh i?ộ A. thay th ch tr ng thu ng th th ng thu nh. ươ B. nhà các ch máu kinh ướ C. nhà ki soát toàn công nghi p. ướ D. nhà trung khôi ph công nghi ng. ướ ặCâu 12: đích nh ng chính sách mà Mĩ áp ng các Mĩ Latinh làụ ướ A. giúp các Mĩ Latinh thoát kh th dân Đào Nha. ướ B. giúp các Mĩ Latinh thoát kh th dân Tây Ban Nha. ướ C. giành cho Mĩ Latinh. D. bi Mĩ Latinh thành “sân sau” Mĩ. ủCâu 13: ăm 1882, phe Liên minh thành mậ A. Pháp, Aó Hung, Italia B. Anh, Italia C. Anh, Pháp, Nga. D. c, Áo–Hung, Italia. ứCâu 14: Tr xâm các qu c, thái tri đình Mãn Thanh nh th nào?ướ ượ ướ A. ng quy ch ng i.ươ B. Đóng a.ử C. Th hi cái qu c. ướ D. Trông ch vào giúp bên ngoài ỡCâu 15: th XIX, phong trào tranh gi phóng dân khu Mĩ Latinh có gìế ựkhác so châu Phi?ớA. Tr thành thu ki Mĩ. B. Nhi giành p. ướ ượ C. Ch giành th ng i. ượ D. Phong trào gi phóng dân phát tri nh. ạCâu 16: Vì sao nói ch nghĩa qu Nh là ch nghĩa qu quân phi t?ủ A. Nh duy trì quy ru ng phong ki n. B. Thiên Hoàng ti qu lý nhà t. ướ C. Nh ch tr ng xây ng ng nh kinh ươ ướ D. Nh ch tr ng xây ng ng nh quân ươ ướ ựCâu 17: Đi khác nhau gi cách ng tháng Hai và cách ng tháng Nga năm 1917 là gì? ườ A. ng tham gia. ượ B. ng phát tri n.ướ C. Giai lãnh o.ấ D. Nhi cách ng. ạCâu 18: Nhân nào xem là “chìa khóa vàng” cu Duy tân Nh năm 1868?ố ượ A. Chính tr B. Giáo c.ụ C. Quân D. Kinh .ếCâu 19: Thái Nga hoàng cu chi tranh th gi th nh 1914-1918 nh th nào?ộ A. ng ngoài cu Chi tranh th gi th nh t. B. Tham chi cách có đi ki n. C. nhân dân Nga vào cu chi tranh qu c. D. Tham gia cu chi tranh khi th nhu n. ậCâu 20: tiêu trong Lu ng tháng Lêninlà gì?ụ ươ A. Chuy cách ng dân ch sang cách ng XHCN. B. Duy trì ch lâm th giai n. C. đi ki cho giai phát tri n. D. Chuy ch phong ki sang cách ng dân ch n. ảCâu 21: Nhà văn tiêu bi cho văn Pháp th XIX- XX làể A. Lép-tôn-xtôi B. Mác Tuên. C. Vích-to Huy-gô D. n.ỗ ấCâu 22: Tính ch cu Cách ng Tân năm 1911 là gì?ấ A. Cách ng vô n. B. Cách ng Dân ch n. C. Cách ng văn hóa. D. Chi tranh qu c. ốCâu 23: ng Qu là chính ng cùa giai nào?ả A. Công nhân. B. n.ư C. ch D. Nông dân. Câu 24: Nh xét qu phong trào tranh ch ng th dân nhân dân châu Phi?ậ A. Phong trào th hi tinh th yêu sâu c. ướ B. Sôi i, đàn áp nh ng ti phát tri n. C. thù còn nh và phong ki n. ếD. Trình ch th p, ng chênh ch. ượ ệPH II LU đi m)Ầ ểCâu Em hãy nêu cu chi tranh th gi th nh t.( đi m)ế ểCâu Nêu nghĩa ch cách ng tháng Nga.( đi m)ị ườ ểS GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA TI TỂ ẾTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN CH 11Ị Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45ờphút Tênọ:.......................................L :...................Ớ Mã 03ềPH I: TR NGHI đi m)Ầ ểHãy ch ph ng án đúng nh trong các ph ng án câu.ọ ươ ươ ỗCâu 01: th XIX, phong trào tranh gi phóng dân khu Mĩ Latinh có gìế ựkhác so châu Phi?ớ A. Tr thành thu ki Mĩ. B. Phong trào gi phóng dân phát tri nh. C. Nhi giành p. ướ ượ D. Ch giành th ng i. ượ ợCâu 02: Thái Nga hoàng cu chi tranh th gi th nh 1914-1918 nh th nào?ộ A. Tham chi cách có đi ki n. B. Tham gia cu chi tranh khi th nhu n. C. ng ngoài cu Chi tranh th gi th nh t. D. nhân dân Nga vào cu chi tranh qu c. ốCâu 03: Vai trò khi th dân Anh bi tr thành thu a?ủ ịA. Tr thành giao u, buôn bán nh t. B. Tr thành trung tâm kinh Nam Á. C. Tr thành thu quan tr ng nh t. D. Tr thành căn quân quan tr ng nh t. ấCâu 04: Nhà văn tiêu bi cho văn Pháp th XIX- XX làể A. Mác Tuên. B. n.ỗ C. Lép-tôn-xtôi D. Vích-to Huy-gô Câu 05: Đi khác nhau gi cách ng tháng Hai và cách ng tháng Nga năm 1917 là gì? ườ A. ng tham gia. ượ B. ng phát tri n.ướ C. Giai lãnh o.ấ D. Nhi cách ng.ệ ạCâu 06: dung nào sau đây không ph là dung chính sách kinh i?ộ A. nhà trung khôi ph công nghi ng. ướ B. thay th ch tr ng thu ng th th ng thu nh. ươ C. nhà các ch máu kinh ướ D. nhà ki soát toàn công nghi p. ướ ệCâu 07: ch quân ch và nh ng tàn tích phong ki Nga đã tác ng nự ềkinh nh th nào?ế A. đi ki cho kinh phát tri nh B. Kìm hãm ng phát tri ch nghĩa n. C. Làm cho kinh kh ng ho ng, suy tr tr ng. D. đi ki cho kinh phát tri n. ướ ểCâu 08: đích nh ng chính sách mà Mĩ áp ng các Mĩ Latinh làụ ướ A. giành cho Mĩ Latinh. B. bi Mĩ Latinh thành “sân sau” Mĩ. C. giúp các Mĩ Latinh thoát kh th dân Tây Ban Nha. ướ D. giúp các Mĩ Latinh thoát kh th dân Đào Nha. ướ ồCâu 09: Tính ch cu Cách ng Tân năm 1911 là gì?ấ A. Chi tranh qu c. B. Cách ng văn hóa. C. Cách ng Dân ch n. D. Cách ng vô n. ảCâu 10: Vào cu th XIX th XX, ba Vi Nam, Lào, Campuchia tr thànhố ướ ởthu qu nào?ộ A. Pháp. B. Anh. C. c. D. Mĩ. Câu 11: Tr xâm các qu c, thái tri đình Mãn Thanh nh th nào?ướ ượ ướ A. ng quy ch ng i.ươ B. Trông ch vào giúp bên ngoài C. Đóng a.ử D. Th hi cái qu c. ướ ốCâu 12: Nhân nào xem là “chìa khóa vàng” cu Duy tân Nh năm 1868?ố ượ A. Quân B. Kinh .ế C. Chính tr D. Giáo c.ụCâu 13: Ngày 11/11/1918, di ra ki nào sau đâyễ ệA. Áo-Hung hàng. B. ph kí hi nh hàng không đi ki C. cách ng bùng D. Nga tuyên rút kh chi tranh. ếCâu 14: Nh xét qu phong trào tranh ch ng th dân nhân dân châu Phi?ậ A. Trình ch th p, ng chênh ch. ượ B. Phong trào th hi tinh th yêu sâu c. ướ C. Sôi i, đàn áp nh ng ti phát tri n. D. thù còn nh và phong ki n. ếCâu 15: Xiêm là duy nh Đông Nam không tr thành thu là do? ướ A. Duy trì ch phong ki n. B. chính sách duy tân Ra ma V.ủ C. Ti hành cách ng vô n. D. Tăng ng kh năng qu phòngườ Câu 16: Đi chung tình hình các Đông Nam TK XX là gì?ể ướ A. là thu các qu ph ng Tây. ướ ươ B. giành dân c. ượ C. giành dân c. ượ D. là thu các qu ph ng Tây. ướ ươCâu 17: ăm 1882, phe Liên minh thành mậ A. c, Áo–Hung, Italia. B. Anh, Italia C. Anh, Pháp, Nga. D. Pháp, Aó Hung, Italia Câu 18: Cu cách Duy Tân Minh tr ti hành trên các lĩnh nào? ượ A. Kinh quân giáo và ngo giao. B. Chính tr quân văn hóa giáo và ngo giao Mĩ. C. Chính tr kinh quân và ngo giao. D. Chính tr kinh quân văn hóa- giáo c.ị Câu 19: Th dân Anh th hi lu Ben gan nh đích gì?ự A. nh xã i. B. Phát tri kinh .ể C. Khai thác tài nguyên. D. Chia đoàn dân c. ộCâu 20: Bài kinh nghi vi ch quy chính sách ngo giaoọ ướ ạc Xiêm cu XIX XX làủ A. ng ngo ph o, linh ho t, th i. ườ B. ra nh ng chính sách cách kinh lí. C. không quan ngo giao các ph ng Tây. ướ ươ D. ký các đi bình ng “m a” ướ ửCâu 21: Vì sao nói ch nghĩa qu Nh là ch nghĩa qu quân phi t?ủ A. Thiên Hoàng ti qu lý nhà t. ướ B. Nh duy trì quy ru ng phong ki n. C. Nh ch tr ng xây ng ng nh kinh ươ ướ D. Nh ch tr ng xây ng ng nh quân ươ ướ ựCâu 22: tiêu trong Lu ng tháng Lêninlà gì?ụ ươ A. đi ki cho giai phát tri n. B. Chuy cách ng dân ch sang cách ng XHCN. C. Duy trì ch lâm th giai n. D. Chuy ch phong ki sang cách ng dân ch n. ảCâu 23: Tác ng nh ng thành văn ngh thu XIX XX ?ụ A. Mong xây ng xã p. ứơ B. Ph ánh hi th xã i. C. Làm giàu kho tàng văn hóa nhân lo i. D. cáo ác th dân xâm c. ượCâu 24: ng Qu là chính ng cùa giai nào?ả A. Công nhân. B. Nông dân. C. n.ư D. ch ủPH II LU đi m)Ầ ểCâu Em hãy nêu cu chi tranh th gi th nh t.( đi m)ế ểCâu Nêu nghĩa ch cách ng tháng Nga.( đi m)ị ườ ểS GD ĐT NH HÀ TĨNHỞ KI TRA TI TỂ ẾTR NG THPT KỲ ANHƯỜ MÔN CH 11Ị Ử( có trang )ề Th gian làm bài 45ờphút Tên :......................................S báoọ Mã 04ề